Документ z0226-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.12.2016, підстава - z1454-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
31.01.2011  № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України/
23 лютого 2011 р.
за № 226/18964

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 550 від 22.10.2016}

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 212 від 30.04.2014}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державну таємницю", Указу Президента України від 13.04.2001 № 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (далі - Ліцензійні умови).

1.2. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснює Служба безпеки України як орган ліцензування (далі - орган ліцензування).

1.3. Для проведення перевірок співробітники органу ліцензування згідно з Законом України "Про державну таємницю" повинні мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

II. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться відповідно до річного плану, який затверджується органом ліцензування до 1 грудня року, що передує плановому.

2.2. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у Посвідченні на проведення перевірки ліцензіата (додаток 1).

2.3. Для проведення перевірки орган ліцензування видає наказ про створення комісії, призначення голови та членів комісії і оформляє Посвідчення на проведення перевірки ліцензіата, яке підписується керівником або заступником керівника органу ліцензування і засвідчується печаткою.

2.4. До складу комісії можуть залучатися в межах своїх повноважень представники органів державної влади та установ (за їх згодою), які мають допуски до державної таємниці відповідної форми.

2.5. Орган ліцензування повідомляє ліцензіата письмово про проведення планової перевірки не пізніш як за десять днів до початку її здійснення. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу ліцензування або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.6. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку перевірок не допускається.

III. Права та обов'язки голови та членів комісії

3.1. Голова та члени комісії мають право:

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами;

отримувати від ліцензіата копії (ксерокопії) необхідних документів та письмові пояснення (довідки тощо) з питань, що виникають під час перевірки.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі нормами законодавства;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, а також усунення порушень Ліцензійних умов;

забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом, яка стала відома під час перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат під час проведення перевірки додержання ним Ліцензійних умов має право:

перевіряти наявність у кожного члена комісії службового посвідчення, допуску до державної таємниці відповідної форми, одержувати копію Посвідчення на проведення перевірки;

не допускати комісію до перевірки у разі неодержання повідомлення про проведення планової перевірки, якщо планова перевірка здійснюється з порушенням встановленої періодичності її проведення, комісією не пред'явлено документи, зазначені у пункті 5.1 розділу V цього Порядку;

отримувати від комісії роз'яснення щодо її дій, пов'язаних з перевіркою;

у разі непогодження з діями голови та/або членів комісії подавати в письмовому вигляді скарги до керівництва органу ліцензування, експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування чи оскаржувати дії комісії в судовому порядку.

4.2. Ліцензіат під час проведення перевірки додержання ним Ліцензійних умов зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи щодо провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (далі - господарська діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ).

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Перед початком проведення перевірки голова комісії зобов'язаний пред'явити керівнику (його заступнику) ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємницю) або уповноваженому представнику ліцензіата Посвідчення на проведення перевірки, службові посвідчення, які засвідчують особи голови та членів комісії, довідки кожного члена комісії про наявність допуску до державної таємниці відповідної форми та надати копію Посвідчення на проведення перевірки. Також голова комісії вносить запис до відповідного журналу ліцензіата (за його наявності) про здійснювану перевірку.

Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право представляти ліцензіата, або керівники структурних підрозділів ліцензіата (юридичної особи), яким ліцензіат доручив виконання обов'язків, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ.

Після ознайомлення з Посвідченням на проведення перевірки та отримання його копії керівник (його заступник) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична особа - підприємець) або уповноважений представник ліцензіата робить письмове розпорядження про допуск комісії до необхідної для проведення перевірки інформації, що становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

{Пункт 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

5.2. Перевірка здійснюється у присутності керівника (його заступника) або уповноваженого представника ліцензіата в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Комісією перевіряються:

5.3.1. Достовірність відомостей, наведених у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії (копії ліцензії).

5.3.2. Наявність оригіналу ліцензії (довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо).

5.3.3. Наявність у філій, відокремлених підрозділів ліцензіата, які провадять господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, копій ліцензій, що підтверджують їх право на провадження цієї діяльності на підставі отриманої ліцензії.

5.3.4. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

5.3.5. Виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі, якщо такі розпорядження видавались).

5.3.6. Наявність, зміст та додержання вимог внутрішніх документів (положень, інструкцій тощо), які визначають:

порядок організації та здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, місце їх виконання, забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при їх виконанні;

підрозділ (підрозділи) або групу фахівців, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ, його (їх) структуру (склад) та завдання;

функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, його обов'язки щодо збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ.

5.3.7. Наявність фахівців (з урахуванням кваліфікаційних вимог), необхідних для здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ за отриманою ліцензією, укладених відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України трудових договорів з ними, документів, що підтверджують рівень їх освіти, професійної підготовки і кваліфікації.

5.3.8. Наявність службових приміщень, виробничих площ, необхідних для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, а також документів, що підтверджують право власності ліцензіата на них або їх оренди.

5.3.9. Наявність виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, необхідних для забезпечення технологічного процесу розроблення та (або) виготовлення СТЗ, повіреного (атестованого) або каліброваного відповідно до метрологічних норм і правил, а також укомплектованість експлуатаційною документацією до них.

5.3.10. Відповідність службових приміщень, виробничих площ, обчислювальної техніки, що використовується для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації.

5.3.11. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, допусків до державної таємниці у фахівців, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ.

5.3.12. Наявність нормативно-правових актів, чинних нормативних документів у сфері стандартизації (ГОСТ, ДСТУ тощо), технічних та інших документів, необхідних для забезпечення провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ.

5.3.13. Наявність письмових домовленостей про співробітництво ліцензіата з державними (іноземними) замовниками з питань розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, наявність, умови та терміни виконання договорів щодо розроблення, виготовлення та поставки СТЗ для потреб державних замовників.

5.3.14. Наявність документів, що підтверджують узгодження з органом ліцензування розроблення, виготовлення та поставку СТЗ для потреб іноземних замовників, наявність, умови, терміни виконання відповідних договорів щодо розроблення, виготовлення та поставки СТЗ для потреб іноземних замовників, наявність дозволів Державної служби експортного контролю України, виданих в установленому порядку.

5.3.15. Погодження із замовником СТЗ залучення до виконання ліцензіатом замовлення з розроблення, виготовлення СТЗ співвиконавців робіт.

5.3.16. Наявність документів, що підтверджують узгодження з державним замовником, який замовив розроблення СТЗ, можливості надання ліцензіатом інформації про це СТЗ, технічної документації на СТЗ потенційному державному (іноземному) замовнику.

5.3.17. Наявність погоджених органом ліцензування та затверджених державним (іноземним) замовником технічних завдань (далі - ТЗ) на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР), у рамках виконання яких розробляються нові та модернізуються існуючі СТЗ, погоджених органом ліцензування технічних умов на виготовлення СТЗ.

5.3.18. Погодження з органом ліцензування ТЗ на виконання ініціативних НДДКР, програм і методик проведення випробувань створених в рамках цих робіт макетів, дослідних зразків СТЗ.

5.3.19. Наявність, зміст внутрішніх документів, які визначають порядок маркування, обліку, зберігання та передачі замовнику СТЗ, порядок обліку (реєстрації), зберігання та передачі замовнику технічної (конструкторської, технологічної, експлуатаційної тощо) документації, а також додержання їх норм.

5.3.20. Наявність макетів, дослідних зразків СТЗ, вузлів та компонентів (складових) СТЗ, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри СТЗ, готових СТЗ, технічної (конструкторської, технологічної, експлуатаційної тощо) документації та умови їх зберігання.

5.3.21. Повнота, достовірність і своєчасність надіслання відомостей щодо виконання чинних та укладання нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ, які ліцензіат відповідно до вимог Ліцензійних умов щокварталу зобов'язаний подавати до органу ліцензування.

5.3.22. Забезпечення встановленого порядку збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ.

5.3.23. Додержання інших вимог, передбачених Ліцензійними умовами.

5.4. Під час проведення перевірки ліцензіат повинен надати комісії перелік усіх СТЗ за встановленою формою (додаток 2), які зберігаються у ліцензіата, реалізовані та передані замовникам за період, що перевіряється, а також пред'явити підписаний керівником ліцензіата перелік СТЗ, які ним розроблені, виготовляються за період ліцензованої діяльності.

VI. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - акт перевірки).

6.2. Акт перевірки складається у двох примірниках за встановленою формою (додаток 3). Один примірник акта перевірки надається керівнику (його заступнику) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або уповноваженому представнику ліцензіата, який перевірявся, другий - зберігається органом ліцензування.

6.3. Обидва примірники акта перевірки в останній день перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання належного йому примірника засвідчується із зазначенням дати особистим підписом керівника (його заступника) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємниця) або уповноваженого представника ліцензіата та печаткою (за наявності).

Для філій, відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

6.4. У разі відмови керівника (його заступника) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті перевірки робить запис про те, що ця особа з ним ознайомлена і від підпису відмовилась.

Керівник (його заступник) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник має право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта перевірки та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на обох примірниках акта перевірки перед підписом керівника (його заступника) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого представника робиться запис "Із зауваженнями".

6.5. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів, що порушуються. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.6. Орган ліцензування, у разі виявлення порушень Ліцензійних умов, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 4) або приймає рішення про анулювання ліцензії.

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта перевірки надається ліцензіату для виконання, а другий примірник з підписом керівника (його заступника) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або уповноваженого представника ліцензіата щодо погодженого строку усунення порушень Ліцензійних умов залишається в органі ліцензування.

У разі відмови керівника (його заступника) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або уповноваженого представника ліцензіата від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов воно надсилається рекомендованим листом, а на другому примірнику розпорядження проставляються відповідний вихідний номер і дата листа.

6.7. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене у пункті 6.6 розділу VI цього Порядку розпорядження не видається.

6.8. Ліцензіат, який отримав розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк усунути ці порушення та подати у письмовій формі до органу ліцензування інформацію про усунення порушень.

6.9. При ненадходженні в установлений строк інформації про виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування може здійснити позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, за результатами якої складається акт перевірки.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка була подана ліцензіатом до органу ліцензування.

6.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки.

6.11. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов вважається недодержання вимог, встановлених підпунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2, підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов.

6.12. Якщо під час перевірки виявлено повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії (копії ліцензії); факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, орган ліцензування складає відповідний акт про порушення (додаток 5) у двох примірниках.

{Пункт 6.12 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

6.13. У разі відмови ліцензіата в доступі комісії на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень; намагання уникнути планової чи позапланової перевірки; відсутність керівника (його заступника) ліцензіата або непризначення ним уповноваженого представника, який має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки; відмови в ознайомленні з документами, необхідними для проведення перевірки, або отриманні їх копій та наданні пояснень на вимогу комісії орган ліцензування з дати початку проведення перевірки (зазначеної у наказі на проведення перевірки чи в Посвідченні) складає акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки у двох примірниках.

6.14. Обидва примірники актів, зазначених у пунктах 6.10-6.13 розділу VI цього Порядку, підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта вручається або надсилається рекомендованим листом ліцензіату, а другий зберігається в органі ліцензування.

VII. Анулювання ліцензії

7.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

{Абзац четвертий пункту 7.1 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов;

{Абзац дев'ятий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування.

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії та вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. У рішенні про анулювання ліцензії зазначаються вимоги, викладені у пункті 7.7 цього розділу та пункті 8.1 розділу VIII цього Порядку.

{Пункт 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

7.3. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов розглядається органом ліцензування з обов'язковим письмовим запрошенням керівника (його заступника) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або уповноважених представників ліцензіата.

7.4. У разі неприбуття ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії може здійснюватися без їх участі.

7.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

наказів (відомостей про них), на підставі яких здійснювались перевірки.

7.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії; акта про встановлення факту передання ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. Якщо ліцензіат протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, дія рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

8.2. Рішення експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування є підставою для видання цим органом розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене у судовому порядку.

Начальник Департаменту
охорони державної таємниці
та ліцензування
Служби безпеки України
О. Воронов
Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку,
іншими засобами негласного
отримання інформації

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевіркиДодаток 2
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку,
іншими засобами негласного
отримання інформації
(пункт 5.4)

ПЕРЕЛІК СТЗ
які зберігаються у _______, реалізовані та передані замовникам
(найменування ліцензіата)                                                      
за період діяльності, що перевіряється
(з “___”________ 20__ року до “___”_________ 20__ року)

№ з/п

Найменування СТЗ (шифр)

Призначення СТЗ

Замовник СТЗ (договір, дата його прийняття, номер)

Кількість СТЗ (реалізовано/ зберігається)

Серійні номери СТЗ

Підстава для зняття з обліку СТЗ (найменування, номер, дата документа)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець


____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

{Додаток 2 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}Додаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку,
іншими засобами негласного
отримання інформації
(пункт 6.2)

АКТ
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

{Додаток 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}


Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку,
іншими засобами негласного
отримання інформації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку,
іншими засобами негласного
отримання інформації
(пункт 6.12)

АКТ

{Додаток 5 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}вгору