Документ z0232-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2009 N 60/62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2009 р.
за N 232/16248

Про затвердження Порядку розслідування
страхових випадків та обґрунтованості
виплати матеріального забезпечення безробітним

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 12 та частини
першої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), пункту
16 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) та частини третьої статті 22 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), з метою забезпечення цільового та ефективного
використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок розслідування страхових випадків та
обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, що
додається.
2. Державному центру зайнятості в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України В.Іванкевича та
заступника Голови Державної податкової адміністрації України
В.Регурецького.
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Голова Державної податкової
адміністрації України С.Буряк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття Я.Жугаєвич
Заступник Голови Федерації
професійних спілок України Г.В.Осовий
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Голова Конфедерації Вільних
профспілок України М.Я.Волинець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Державної податкової
адміністрації України
13.02.2009 N 60/62
Постанова правління
Пенсійного фонду України
13.02.2009 N 7-1
( za232-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2009 р.
за N 232/16248

ПОРЯДОК
розслідування страхових випадків
та обґрунтованості виплати матеріального
забезпечення безробітним

1. Цей Порядок визначає механізм проведення розслідування
страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального
забезпечення відповідно до пункту 5 частини другої статті 12
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), пункту 16 частини
першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та частини третьої статті 22 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ).
2. Розслідування згідно з цим Порядком здійснюється шляхом
проведення перевірки достовірності даних, які є підставою для
надання особі статусу безробітної та виплати їй матеріального
забезпечення, що зазначені в документах, поданих особою до
державної служби зайнятості під час її реєстрації та протягом
періоду її перебування на обліку як безробітної.
3. Перевірка проводиться районними, міськрайонними, міськими
та районними у містах центрами зайнятості, на які покладено
виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, за місцем реєстрації роботодавця як
платника внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття (далі - центри зайнятості) у разі, коли: подані застрахованою особою документи дають їй право на
одержання допомоги по безробіттю відповідно до частини першої
статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ); особа, яка одержує допомогу по безробіттю та не може бути
працевлаштована у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої
роботи, виявила бажання отримати залишок належної їй допомоги по
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності; центром зайнятості розглядається питання про направлення
особи, яка має вищу освіту і перебуває на обліку як безробітна, на
перепідготовку для отримання другої вищої освіти за рахунок коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття (далі - Фонд); під час перебування особи на обліку як безробітної до центру
зайнятості надійшла інформація від державних органів, підприємств,
установ, організацій чи громадян про обставини, що впливають на
умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг безробітній особі, яка відрізняється від поданих нею
відомостей, або така інформація розміщена в засобах масової
інформації. Рішення щодо проведення перевірки приймається керівником
центру зайнятості.
4. Для проведення перевірки центри зайнятості взаємодіють з
Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом
України шляхом обміну інформацією про отримані особами, які
перебувають на обліку в державній службі зайнятості як безробітні,
доходи від провадження підприємницької діяльності, виконання робіт
за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, під час
роботи за кордоном, виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами. Обмін інформацією здійснюється між Державним центром
зайнятості, Державною податковою адміністрацією України та
Пенсійним фондом України як центральними органами виконавчої
влади. Обмін інформацією між центрами зайнятості та державними
реєстраторами здійснюється згідно з Порядком взаємодії суб'єктів
інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, затвердженим наказом Держпідприємництва, ДПА,
Держкомстату від 07.12.2005 N 121/560/406 ( z1523-05 ), постановою
правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 N 23-3
( za523-05 ), постановою правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття від
07.12.2005 N 368 ( zb523-05 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 16.12.2005 за N 1523/11803.
5. Перевірка достовірності даних, які є підставою для надання
особі статусу безробітної та виплати їй матеріального
забезпечення, проводиться центрами зайнятості шляхом: звіряння наданої особою інформації з відомостями, наявними в
Державній податковій адміністрації України, Пенсійному фонді
України, у державних реєстраторів; використання даних вищевказаних органів, Державного
департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю,
контрольно-ревізійних органів цільового використання коштів Фонду; проведення центром зайнятості перевірки достовірності
зазначених у довідках про середню заробітну плату даних та записів
у трудових книжках безпосередньо на підприємствах, в установах,
організаціях та у фізичних осіб, які використовують найману працю,
у порядку, встановленому законодавством. За результатами звірки або перевірки оформлюється акт, який
підписується посадовими особами, що її проводили. У разі встановлення недостовірності даних, на підставі яких
особі надано статус безробітної та право на виплату матеріального
забезпечення, особа ознайомлюється з актом, про що засвідчує
власним підписом. У разі відмови особи підписати акт про це
робиться відповідна відмітка спеціалістом центру зайнятості.
6. У разі встановлення центром зайнятості відповідно до цього
Порядку належності безробітної особи до категорії зайнятих така
особа знімається з обліку як безробітна в установленому
законодавством порядку та повертає суму незаконно отриманого
матеріального забезпечення і вартості наданих соціальних послуг з
моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг. Якщо відомості про доходи особи, на підставі яких призначено
матеріальне забезпечення, є недостовірними з вини роботодавця,
центри зайнятості проводять перерахунок страхових виплат з дня їх
призначення. Суми незаконно виплачених коштів повертаються
роботодавцем. Виплата коштів, недоотриманих особою внаслідок
зниження суми страхових виплат, здійснюється за рахунок коштів
Фонду. Якщо відомості про доходи є недостовірними з вини особи,
центри зайнятості припиняють відповідні виплати, а суми здійснених
виплат з дня їх призначення повертаються особою відповідно до
пункту 7 цього Порядку.
7. Рішення про повернення коштів особою чи роботодавцем
оформлюється наказом. Протягом двох робочих днів після прийняття рішення центр
зайнятості надсилає особі чи роботодавцю рекомендованим листом
повідомлення про необхідність протягом 15 календарних днів з дня
отримання повідомлення повернути незаконно виплачені кошти.
8. У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність
повернення коштів з підстав, передбачених абзацом першим пункту
132 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155
( 1155-2002-п ), відмови особи чи роботодавця повернути кошти, а
також у разі неповернення їх у встановлений строк стягнення таких
коштів здійснюється у судовому порядку відповідно до
законодавства.
9. Рішення центру зайнятості щодо повернення коштів може бути
оскаржено в центрі зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.
Директор Департаменту
соціального партнерства
і загальнообов'язкового
державного соціального
страхування Міністерства
праці та соціальної
політики України В.Ступак
Начальник управління
реєстрації та обліку
платників податків
Державної податкової
адміністрації України Н.Калєніченко
Директор Департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж
Пенсійного фонду України О.Малецькийвгору