Документ z0240-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2014. Подивитися в історії? )

21.1. Загальні положення

Для цілей цих Правил "компетентним органом" є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації України.

(a) (зарезервовано)

(b) (зарезервовано)

РОЗДІЛ A. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГЛАВА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.A.1. Сфера застосування

Цей Розділ визначає загальні положення, які визначають права та обов'язки заявника на отримання та утримувача сертифіката, виданого або який буде виданий відповідно до вимог цього Розділу.

21.A.2. Подання документів для отримання сертифіката особою іншою, ніж заявник на отримання або утримувач

Право на подання документів для отримання сертифіката виробу, компонента або обладнання, що видаються відповідно до умов цього Розділу, має фізична або юридична особа за умови укладення відповідного договору з утримувачем або заявником на отримання сертифіката. У цьому випадку така особа забезпечує виконання обов'язків, які має виконувати утримувач або заявник на отримання сертифіката.

21.A.3A. Відмови, несправності та дефекти

(a) Система збирання, дослідження та аналізу даних

Утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, схвалення за Європейським Технічним Стандартом (далі - ETSO схвалення (ETSO authorization)), схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен мати систему збирання, дослідження та аналізу звітів та інформації, що пов'язана з відмовами, несправностями та дефектами або іншими випадками, які призводять або могли б призвести до негативного впливу на підтримання льотної придатності виробу, компонента або обладнання, для яких виданий сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, ETSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-яке інше застосовне схвалення, видане відповідно до вимог цих Правил. Інформація про таку систему повинна бути доступною для усіх відомих експлуатантів виробу, компонента або обладнання та за запитом для будь-якої особи, яка має повноваження на такий запит відповідно до положень інших пов'язаних авіаційних правил.

(b) Звітність перед компетентним органом

1. Утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, ETSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен звітувати перед компетентним органом про будь-яку відмову, несправність та дефект або інший випадок, котрий, як він впевнений, пов'язаний з виробом, компонентом або обладнанням, для якого виданий сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, ETSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-яке інше застосовне схвалення, що може призвести до виникнення небезпечного стану.

2. Форма та порядок складання таких звітів встановлюються компетентним органом. Звіти повинні складатися терміново і надсилатися не пізніше 72 годин після визначення можливого небезпечного стану, якщо цьому не стануть на заваді обставини непереборної сили.

(c) Дослідження звітних випадків

1. Коли випадок, який потрапив у звіт відповідно до пункту (b) або підпунктів 21.A.129(f)(2) чи 21.A.165(f)(2), виникає в результаті недоліків у конструкції або в результаті виробничого браку, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, ETSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, або виробник залежно від того, що застосовується, повинен дослідити причину виникнення недоліків та доповісти компетентному органу про результати своїх досліджень та про будь-які заходи, що спрямовані на усунення вищезазначених недоліків, до яких вони вдаються або пропонують удатися.

2. Якщо компетентний орган вважає, що для усунення недоліків слід удатися до коригувальних заходів, то утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, ETSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, або виробник залежно від того, що застосовується, повинен надати компетентному органу відповідні дані.

21.A.3B. Директиви льотної придатності

(a) Директива льотної придатності означає документ, виданий або прийнятий компетентним органом, в якому визначені дії, обов'язкові для виконання на повітряному судні, для поновлення прийнятного рівня безпеки, у випадку, коли є підстави вважати, що рівень безпеки цього повітряного судна може опинитися під загрозою при невиконанні цих дій.

(b) Компетентний орган повинен видати директиву льотної придатності, якщо:

1) компетентним органом визначено, що існує небезпечний стан повітряного судна, який є результатом недоліку повітряного судна або двигуна, повітряного гвинта, компонента чи обладнання, що встановлені на цьому повітряному судні; та

2) цей стан, ймовірно, існує або може виникнути на іншому повітряному судні.

(c) Коли директива льотної придатності має бути видана компетентним органом для усунення небезпечного стану, про який йдеться у пункті (b), або для проведення необхідної перевірки, то утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, ETSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен:

1) запропонувати відповідну коригувальну дію та/або необхідні перевірки і надати детальну інформацію про ці пропозиції компетентному органу для схвалення;

2) після схвалення компетентним органом пропозицій, про які йдеться у підпункті (1), зробити доступними усім відомим експлуатантам або власникам виробу, компонента або обладнання та за запитом будь-якій особі, якій необхідно дотримуватися директиви льотної придатності, відповідні описові дані та інструкції для виконання.

(d) Директива льотної придатності повинна містити принаймні таку інформацію:

1) визначення небезпечного стану;

2) визначення повітряного судна, якого вона стосується;

3) необхідну дію (дії);

4) визначений строк виконання необхідної дії (дій);

5) дату набрання чинності директивою.

21.A.4. Взаємодія між проектуванням та виробництвом

Кожен утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, ETSO схвалення, схвалення зміни типової конструкції або схвалення проекту ремонту повинен співпрацювати з організацією виробника так, як це необхідно для забезпечення:

(a) задовільної узгодженості між проектуванням та виробництвом, як це вимагається в параграфі 21.A.122, підпунктах 21A.130(b)(3) та (4), параграфі 21.A.133 та підпункті 21.A.165(c)(2) залежно від того, що застосовується, та

(b) відповідного супроводження підтримання льотної придатності виробу, компонента або обладнання.

ГЛАВА B - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.11. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру видання сертифікатів типу для виробів та обмежених сертифікатів типу для повітряних суден, а також права і обов'язки заявників на отримання, а також утримувачів таких сертифікатів.

21.A.13. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, котра довела або доводить свою здатність згідно з параграфом 21.A.14, вважається прийнятною як заявник на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу на умовах, що визначені в цій Главі.

21.A.14. Доведення здатності

(a) Будь-яка організація, що подає заявку на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу, повинна довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з Главою J.

(b) Незважаючи на пункт (a), заявник може запропонувати компетентному органу як альтернативну процедуру підтвердження своєї здатності угоду про застосування процедур, що встановлюють особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для доведення відповідності цим Правилам, якщо виробом є одне з наведеного нижче:

1) повітряне судно, яке відноситься до ELA1;

2) двигун або повітряний гвинт, котрі встановлюються на повітряних суднах ELA1;

3) поршневий двигун;

4) повітряний гвинт фіксованого або переставного на землі кроку.

(c) Шляхом відступу від пункту (a) заявник може обрати для доведення своєї здатності надання компетентному органу програми сертифікації, про яку йдеться в пункті 21.A.20(b), якщо виробом є:

1) повітряне судно, яке відноситься до ELA1; або

2) двигун або повітряний гвинт, котрі встановлюються на повітряних суднах ELA1.

21.A.15. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) До заявки на отримання сертифіката типу повітряного судна або обмеженого сертифіката типу додаються креслення цього повітряного судна у трьох проекціях та попередні основні дані, включаючи заявлені експлуатаційні характеристики та обмеження.

(c) До заявки на отримання сертифіката типу двигуна або повітряного гвинта додаються загальне монтажне креслення, опис особливостей конструкції, експлуатаційні характеристики та заявлені експлуатаційні обмеження двигуна або повітряного гвинта.

21.A.16A. Норми льотної придатності

Компетентний орган затверджує норми льотної придатності як стандартні засоби доведення відповідності виробів, компонентів та обладнання основним вимогам Додатка 8 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року (далі - Чиказька конвенція). Такі норми повинні бути деталізованими та чітко визначеними для того, щоб надати заявникам інформацію про умови, на підставі яких будуть видані сертифікати.

21.A.16B. Спеціальні умови

(a) Компетентний орган визначає спеціальні детальні технічні умови, які називаються спеціальними для виробу, якщо пов'язані з ним норми льотної придатності не містять адекватних або відповідних стандартів безпеки для цього виробу внаслідок того, що:

1) виріб має особливості конструкції, які є новішими або незвичайними щодо практики проектування, яка є основою для застосовних норм льотної придатності; або

2) виріб призначений для нетрадиційного використання; або

3) досвід експлуатації інших подібних виробів або виробів з подібними особливостями конструкції виявив можливість виникнення небезпечних ситуацій.

(b) Спеціальні умови містять такі стандарти безпеки, які компетентний орган вважає необхідними для встановлення рівня безпеки, який є еквівалентним рівню, що встановлений застосовними нормами льотної придатності.

21.A.17. Сертифікаційний базис типу

(a) Сертифікаційний базис типу, який визначений для видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу, складається з:

1) визначених компетентним органом застосовних норм льотної придатності, які є чинними на дату подання заявки на отримання відповідного сертифіката, за винятком:

(i) якщо компетентним органом визначено інше; або

(ii) доведення відповідності пізніше внесеним поправкам, які є чинними і вибрані заявником або потрібні відповідно до пунктів (c) та (d);

2) будь-якої спеціальної умови, що визначена згідно з пунктом 21.A.16B(a).

(b) Заявка на сертифікацію типу великих літаків та великих гвинтокрилів є чинною протягом п'яти років, а заявка на сертифікацію іншого типу виробу - протягом трьох років, якщо заявник не доведе під час її розгляду, що для його виробу потрібен більш тривалий час для проектування, розроблення та випробувань, і компетентний орган схвалить більш тривалий період.

(c) У випадку, коли сертифікат типу не виданий або стає зрозумілим, що сертифікат типу не буде виданий протягом періоду, що визначений в пункті (b), заявник може:

1) подати нову заявку на отримання сертифіката типу та додержуватись положень пункту (a), що застосовуються до первісної заявки; або

2) звернутися за продовженням первісної заявки та довести відповідність застосовним нормам льотної придатності, які є чинними на дату, що вибрана заявником, але яка передує даті видання сертифіката типу, у визначені в пункті (b) строки для первісної заявки.

(d) Якщо заявник вибирає доведення відповідності поправкам, які є чинними після подання заявки на отримання сертифіката типу, заявник також повинен довести відповідність будь-якій іншій поправці, яку компетентний орган вважає безпосередньо з нею пов'язаною.

21.A.18. Визначення застосовних вимог захисту довкілля та норм льотної придатності

(a) Застосовні вимоги щодо рівня шуму для видання сертифіката типу для повітряного судна визначаються відповідно до положень Глави 1 Додатка 16 Тому I Частини II Чиказької Конвенції та:

1) для дозвукових літаків - Тому I Частини II, Глав 2, 3 і 4, якщо застосовно;

2) для гвинтових літаків - Тому I Частини II, Глав 3, 4, 5, 6 та 10, якщо застосовно;

3) для вертольотів - Тому I Частини II, Глав 8 і 11, якщо застосовно;

4) для надзвукових літаків - Тому I Частини II, Глави 12, якщо застосовно.

(b) Застосовні вимоги щодо емісії для видання сертифіката типу для повітряного судна та двигуна визначені у Додатку 16 до Чиказької Конвенції:

1) щодо запобігання навмисному викиду палива - у Томі II Частині II, Главі 2;

2) щодо емісії відпрацьованих газів турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що призначені для утворення тяги лише на дозвукових швидкостях, - у Томі II Частині III, Главі 2; та

3) щодо емісії відпрацьованих газів турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що призначені для утворення тяги лише на надзвукових швидкостях, - у Томі II Частині III, Главі 3.

(c) Компетентний орган видає норми льотної придатності, які забезпечують прийнятні методи визначення відповідності вимогам щодо рівня шуму на місцевості та емісії, які встановлені у пунктах (a) та (b).

21.A.19. Зміни, які вимагають видання нового сертифіката типу

Будь-яка фізична або юридична особа, яка пропонує внести зміни у виріб, повинна подати заявку на отримання нового сертифіката типу, якщо компетентний орган вважає зміну конструкції, потужності, тяги або маси настільки всеохоплюючою, що потребує, по суті, проведення повного дослідження відповідності застосовному сертифікаційному базису типу.

21.A.20. Відповідність сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля

(a) Заявник на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен довести відповідність застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля та надати компетентному органу методи, за допомогою яких така відповідність доведена.

(b) Заявник надає компетентному органу програму сертифікації, яка деталізує методи доведення відповідності. Цей документ оновлюється за необхідності впродовж процесу сертифікації.

(c) Заявник оформлює доведення відповідності у доказових документах згідно з програмою сертифікації, що визначена у пункті (b).

(d) Заявник повинен зробити заяву, що він довів відповідність застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля згідно з програмою сертифікації, що визначена у пункті (b).

(e) Якщо заявник є утримувачем відповідного схвалення організації розробника, заява, про яку йдеться в пункті (b), складається відповідно до положень Глави J.

21.A.21. Видання сертифіката типу

Заявник має право отримати сертифікат типу для виробу, який видається компетентним органом, після:

(a) доведення своєї можливості відповідно до параграфа 21.A.14;

(b) надання заяви, що зазначена в параграфі 21.A.20(b);

(c) доведення того, що

1) виріб, який підлягає сертифікації, відповідає застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля, що визначені згідно з параграфами 21.A.17 та 21.A.18;

2) будь-які невідповідності положенням льотної придатності компенсуються за рахунок факторів, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки;

3) відсутня особливість або характеристика, які роблять цей виріб небезпечним для використання, для якого заявлена сертифікація;

4) заявник на отримання сертифіката типу чітко заявив, що він готовий забезпечити відповідність параграфа 21.A.44.

(d) Для отримання сертифіката типу для повітряного судна - за наявності для двигуна та/або повітряного гвинта, якщо вони встановлені на повітряному судні, сертифікатів типу, які видані або визнані згідно з цими Правилами.

21.A.23. Видання обмеженого сертифіката типу

(a) Для повітряного судна, яке не відповідає положенням пункту 21.A.21(c), заявник має право отримати виданий компетентним органом обмежений сертифікат типу після:

1) відповідності встановленому компетентним органом відповідному сертифікаційному базису типу, який забезпечує адекватну безпеку стосовно призначеного використання повітряного судна, та застосовним вимогам захисту довкілля;

2) чіткої заяви, що він готовий забезпечити відповідність параграфа 21.A.44.

(b) Двигун або повітряний гвинт, що встановлені на повітряному судні, чи вони обидва повинні:

1) мати сертифікат типу, виданий або визнаний згідно з цими Правилами; або

2) мати доведену відповідність нормам льотної придатності, які необхідні для забезпечення безпечного польоту повітряного судна.

21.A.31. Типова конструкція

(a) Типова конструкція складається з:

1) креслень і специфікацій, а також переліку таких креслень і специфікацій, які необхідні для визначення конфігурації та конструктивних особливостей виробу, який, як доведено, відповідає застосовному сертифікаційному базису типу і вимогам захисту довкілля;

2) інформації про матеріали та процеси і про методи виробництва та складання виробу, які необхідні для забезпечення тотожності виробу;

3) схваленого Розділу обмежень льотної придатності в інструкціях з підтримання льотної придатності, як визначено застосовними нормами льотної придатності;

4) будь-яких інших відомостей, які необхідні, щоб шляхом порівняння забезпечити визначення льотної придатності, характеристик шуму на місцевості, викиду палива та емісії авіаційного двигуна (там, де доречно) пізніше вироблених виробів того самого типу.

(b) Кожна типова конструкція повинна бути належним чином ідентифікована.

21.A.33. Дослідження та випробування

(a) Заявник повинен виконати всі перевірки та випробування, які є необхідними для доведення відповідності застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля.

(b) Перед проведенням кожного випробування, про які йдеться в пункті (a), заявник повинен визначити:

1) для кожного випробувального зразка:

(i) що матеріали та процеси адекватно відповідають специфікаціям заявленої типової конструкції;

(ii) що деталі виробів адекватно відповідають кресленням заявленої типової конструкції;

(iii) що процеси виробництва, конструкція та збірка адекватно відповідають таким, що визначені у заявленій типовій конструкції; та

2) що випробувальне обладнання та обладнання для вимірювання, яке використовується для випробувань, адекватне видам випробувань та відповідно відкаліброване.

(c) Заявник повинен надати можливість компетентному органу проводити будь-які огляди, які потрібні для перевірки відповідності пункту (b).

(d) Заявник повинен надати можливість компетентному органу проглядати будь-який звіт та здійснювати будь-яку перевірку і виконувати або брати участь у будь-якому льотному або наземному випробуванні, які потрібні для перевірки обґрунтованості заяви про відповідність, що надана заявником відповідно до пункту 21.A.20(b), та для визначення того, що відсутня особливість або характеристика, які роблять виріб, який заявлений для сертифікації, небезпечним для використання.

(e) Для випробувань, які проводить компетентний орган чи бере в них участь згідно з пунктом (d):

1) заявник повинен надати компетентному органу заяву про відповідність пункту (b); та

2) пов'язані з випробуванням зміни, які впливають на заяву про відповідність, не вносяться до виробу, компонента чи обладнання в період від дати доведення відповідності пункту (b) до дати представлення для випробувань компетентному органу.

21.A.35. Льотні випробування

(a) Льотні випробування з метою отримання сертифіката типу проводяться згідно з умовами, які визначені компетентним органом для льотних випробувань.

(b) Заявник повинен провести усі льотні випробування, які компетентний орган вважає необхідними:

1) для визначення відповідності застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля, та

2) для визначення прийнятного рівня надійності повітряного судна, його компонентів та обладнання і належного їх функціонування для повітряних суден, які сертифікуються відповідно до цих Правил, за винятком:

(i) планерів та мотопланерів;

(ii) аеростатів та дирижаблів, що відносяться до ELA1 або ELA2;

(iii) літаків з MTOM 2 722 кг чи менше.

(c) (зарезервовано)

(d) (зарезервовано)

(e) (зарезервовано)

(f) Льотні випробування, про які йдеться в підпункті (b)(2), включають:

1) для повітряних суден з газотурбінними двигунами такого типу, який раніше не використовувався на сертифікованому типі повітряного судна, принаймні 300 годин експлуатації з двигуном, повна комплектація якого відповідає сертифікату типу; та

2) для усіх інших повітряних суден принаймні 150 годин.

21.A.41. Сертифікат типу

Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу включають типову конструкцію, експлуатаційні обмеження, перелік даних сертифіката типу для льотної придатності, шуму та емісії, застосовний сертифікаційний базис та вимоги захисту довкілля, для яких компетентний орган реєструє відповідність, та будь-які інші умови або обмеження, що визначені для виробу у застосовних нормах льотної придатності та вимогах захисту довкілля. Перелік даних сертифіката типу для двигуна включає запис відповідності з емісії викидів для двигунів.

21.A.44. Обов'язки утримувача

Кожен утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен:

(a) Виконувати обов'язки, що встановлені у параграфах 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 та 21.A.61, та для цього продовжувати задовольняти кваліфікаційним вимогам, за якими отримані права згідно з параграфом 21.A.14; та

(b) Визначати маркування відповідно до Глави Q.

21.A.47. Передача

Передати сертифікат типу або обмежений сертифікат типу можна лише фізичній або юридичній особі, яка здатна прийняти зобов'язання, що зазначені в параграфі 21.A.44, та довела свою кваліфікацію за критеріями параграфа 21.A.14.

21.A.51. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу видаються на необмежений строк. Вони залишаються чинними за умови, що:

1) утримувач продовжує відповідати вимогам цих Правил; та

2) сертифікат не був зданий або скасований відповідно до застосовних процедур відповідно до чинного законодавства.

(b) Після здачі або скасування сертифікат типу або обмежений сертифікат типу має бути повернений до компетентного органу.

21.A.55. Зберігання документації

Уся доречна інформація, що стосується конструкції, креслення та звіти з випробувань, включаючи звіти про перевірку виробу, який проходив випробування, повинна зберігатися утримувачем сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для надання у розпорядження компетентного органу і підтримуватися у порядку, що забезпечує наявність даних, які необхідні для забезпечення підтримання льотної придатності виробу та відповідності вимогам захисту довкілля.

21.A.57. Керівництва

Утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен розробити, супроводжувати та оновлювати оригінальні копії усіх керівництв, які необхідні за застосовним сертифікаційним базисом типу та вимогами захисту довкілля для виробу, та надавати копії компетентному органу за його запитом.

21.A.61. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен надати принаймні один комплект повних інструкцій з підтримання льотної придатності, який містить опис конструкції та технологічні інструкції, що підготовлені згідно із застосовним сертифікаційним базисом типу, кожному відомому власнику одного або кількох повітряних суден, двигунів або повітряних гвинтів при їх поставці або при виданні першого сертифіката льотної придатності для відповідного повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити ці інструкції доступними за запитом для будь-якої іншої особи, якій необхідно дотримуватись вимог цих інструкцій. Наявність керівництва або частини інструкцій для підтримання льотної придатності, що стосуються капітального ремонту або інших важких форм технічного обслуговування, може бути відкладена, доки виріб не буде переданий в експлуатацію, але вони повинні бути наявними до того, коли будь-який виріб досягне відповідного календарного строку служби чи напрацювання, яке вимірюється в льотних годинах та/або циклах.

(b) Крім того, інформація про зміни, які внесені до інструкцій з підтримання льотної придатності, повинна бути доступною для усіх відомих експлуатантів виробу, а також для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись вимог цих інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка демонструє, яким чином поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

ГЛАВА B1 - ВИЗНАННЯ (ВАЛІДАЦІЯ) СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.70A. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедури визнання (валідації) сертифіката типу чи обмеженого сертифіката типу, що виданий компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника для виробу, який планується імпортувати в Україну.

21.A.70B. Прийнятність заявника

Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, приймається компетентним органом від утримувача відповідного сертифіката, який виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника за результатами первинної сертифікації виробу. Умовою прийняття заявки є наявність двосторонньої угоди з цього питання між Україною та державою розробника чи меморандуму про розуміння та/або робочих домовленостей між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника.

21.A.70C. Заявка

(a) Форма заявки на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, та порядок її подання встановлюються компетентним органом через компетентний орган з льотної придатності держави розробника.

(b) До заявки на отримання сертифіката типу для виробу, що імпортується, або обмеженого сертифіката типу додаються:

1) лист підтримки від компетентного органу з льотної придатності держави розробника із загальним описом виробу;

2) стислий опис конструктивних особливостей та основні дані виробу, включаючи креслення у трьох проекціях для повітряного судна або технічні характеристики для двигуна чи повітряного гвинта;

3) копії сертифіката типу та переліку даних, що видані компетентним органом з льотної придатності держави розробника за результатами первинної сертифікації, включаючи підтвердження відповідності вимогам захисту довкілля;

4) детальний опис прийнятих при первинній сертифікації в державі розробника звільнень, спеціальних умов та еквівалентних рівнів безпеки, що компенсують невідповідність конкретним положенням льотної придатності;

5) в узгодженому з компетентним органом обсязі копії керівництв, які видані утримувачем сертифіката типу для забезпечення льотної експлуатації та підтримання льотної придатності виробу;

6) копія сертифіката схвалення виробництва чи еквівалентного документа (якщо застосовується);

7) відомості про конкретних замовників виробу або експлуатанта першого повітряного судна, що планується для експлуатації в Україні;

8) пропозиції щодо строків проведення валідації.

(c) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, для великих літаків та великих гвинтокрилів є чинною протягом п'яти років, а для будь-якого іншого виробу - протягом трьох років.

21.A.70D. Додаткові технічні умови

(a) Сертифікаційний базис для валідації складається з:

1) сертифікаційного базису первинної сертифікації в країні розробника;

2) додаткових технічних умов, які визначаються компетентним органом.

(b) Додаткові технічні умови визначаються:

1) різницею між вимогами льотної придатності сертифікаційного базису первинної сертифікації та вимогами льотної придатності, які були чинними в Україні на дату подання заявки на отримання сертифіката типу в державі розробника;

2) особливостями та досвідом експлуатації аналогічних виробів в Україні;

3) результатами розгляду прийнятих при первинній сертифікації в державі розробника звільнень, спеціальних умов та еквівалентних рівнів безпеки.

21.A.70E. Доведення відповідності

(a) Заявник - утримувач первинного сертифіката типу доводить відповідність типової конструкції виробу додатковим технічним умовам та надає документацію з підтвердження відповідності компетентному органу для оцінки.

(b) Компетентний орган оцінює документи, що надані відповідно до пункту 21.A.74(b), та документи з підтвердження відповідності додатковим технічним умовам.

(c) Компетентний орган може надати компетентному органу з льотної придатності держави розробника повноваження на проведення оцінки наданих заявником документів з підтвердження відповідності додатковим технічним умовам.

(d) Ступінь довіри оцінкам та процедурам, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, та детальні процедури процесу визнання (валідації) визначаються двосторонньою угодою чи меморандумом про порозуміння між Україною та державою розробника та/або робочими домовленостями між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника.

21.A.70F. Сертифікат типу для імпортованого виробу

(a) У разі визначення компетентним органом відповідності виробу, що імпортується, сертифікаційному базису, який визначений в пункті 21.A.76(a), компетентний орган видає сертифікат типу для імпортованого виробу.

(b) Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу видаються на необмежений строк. Вони залишаються чинними за умови, що:

1) залишається чинним первинний сертифікат типу, що виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника;

2) сертифікат не був зданий або скасований відповідно до процедур, встановлених відповідно до чинного законодавства.

(ГЛАВА C - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

ГЛАВА D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.A.90A. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру схвалення змін типової конструкції та змін сертифікатів типу і встановлює права та обов'язки заявників на отримання та утримувачів такого схвалення. Ця Глава також визначає стандартні зміни, які не є предметом процесу схвалення відповідно до цієї Глави. У цій Главі посилання на сертифікати типу охоплюють посилання на сертифікати типу та на обмежені сертифікати типу.

21.A.90B. Стандартні зміни

(a) Стандартними змінами є зміни типової конструкції:

1) щодо:

(i) літаків з MTOM 5 700 кг або менше;

(ii) гвинтокрилих повітряних суден з MTOM 3 175 кг або менше;

(iii) планерів, мотопланерів, аеростатів та дирижаблів, які відносяться до ELA1 або ELA2;

2) які відповідають проектним даним, що містяться у виданих компетентним органом нормах льотної придатності, враховуючи прийнятні методи, техніку та практику для впровадження та визначення стандартних змін, включаючи пов'язані інструкції з підтримання льотної придатності; та

3) які не суперечать даним утримувача сертифіката типу.

(b) Параграфи з 21.A.91 до 21.A.109 не застосовуються до стандартних змін.

21.A.91. Класифікація змін, які вносяться у типову конструкцію

Зміни, які вносяться у типову конструкцію, класифікуються як другорядні та головні. "Другорядна зміна" є такою, що суттєво не впливає на масу, центрування, міцність конструкції, надійність, експлуатаційні характеристики, рівень шуму, викид палива, випускну емісію або на інші характеристики, що впливають на льотну придатність виробу. Якщо це не суперечить параграфу 21.A.19, то згідно з цією Главою усі інші зміни є "головними". Головні та другорядні зміни схвалюються згідно з параграфом 21.A.95 або 21.A.97 відповідно та належним чином ідентифікуються.

21.A.92. Прийнятність заявника

(a) Тільки утримувач сертифіката типу може подавати заявку на схвалення головної зміни типової конструкції згідно з цією Главою; усі інші заявники на схвалення головної зміни типової конструкції подають заявку згідно з Главою E.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа може подавати заявку на схвалення другорядної зміни типової конструкції згідно з цією Главою.

21.A.93. Заявка

Заявка на схвалення зміни типової конструкції подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом, і повинна включати:

(a) Опис зміни, який визначає:

1) усі частини типової конструкції та затверджені керівництва, на які впливає зміна;

2) норми льотної придатності та вимоги захисту довкілля, відповідно до яких зміна спроектована згідно з параграфом 21.A.101;

(b) Визначення будь-яких повторних досліджень, які необхідні для доведення відповідності зміненого виробу застосовним нормам льотної придатності та вимогам захисту довкілля.

21.A.95. Другорядні зміни

Другорядні зміни типової конструкції класифікуються та схвалюються:

(a) Компетентним органом; або

(b) Відповідно схваленою організацією розробника за процедурою, що узгоджена з компетентним органом.

21.A.97. Головні зміни

(a) Заявник на схвалення головної зміни:

1) надає компетентному органу доказову документацію разом з будь-якими описовими даними, що необхідні для включення в типову конструкцію;

2) доводить відповідність зміненого виробу застосовним нормам льотної придатності та вимогам захисту довкілля відповідно до вимог параграфа 21.A.101;

3) діє відповідно до пунктів 21.A.20(b), (c) та (d);

4) якщо заявник є утримувачем відповідного схвалення організації розробника, то він складає заяву, про яку йдеться в підпункті 21.A.20(d), відповідно до положень Глави J;

5) діє відповідно до параграфа 21.A.33 та, якщо застосовно, параграфа 21.A.35.

(b) Схвалення головної зміни типової конструкції обмежується тією (тими) конкретною(ими) конфігурацією(ями) типової конструкції, в яку вносяться зміни.

21.A.101. Визначення застосовних норм льотної придатності та вимог захисту довкілля

(a) Заявник на схвалення зміни до сертифіката типу повинен довести, що змінений виріб відповідає нормам льотної придатності, які є застосовними до такого зміненого виробу та є чинними на дату подання заявки на схвалення зміни, якщо тільки відповідність більш пізнім чинним поправкам не вибрана заявником або не вимагається відповідно до пунктів (e) та (f), та задовольняє застосовним вимогам захисту довкілля, що зазначені в параграфі 21.A.18.

(b) За рахунок часткового відступу від пункту (a) заявник може довести, що змінений виріб відповідає попередній поправці до норм льотної придатності, які визначені в пункті (a), та будь-яких інших норм льотної придатності, які компетентний орган вважає такими, що безпосередньо відносяться до виробу. Однак попередня поправка до норм льотної придатності не може передувати даті норм льотної придатності, що зазначені в сертифікаті типу. Заявник може довести відповідність попередній поправці до норм льотної придатності у будь-якому з таких випадків:

1) зміна, яку компетентний орган не вважає суттєвою. Під час визначення того, чи є така конкретна зміна суттєвою, компетентний орган розглядає зміну з урахуванням усіх попередньо внесених до конструкції змін, що мають відношення до цієї зміни, та усіх пов'язаних з цим поправок до норм льотної придатності, які включені в сертифікат типу виробу. Зміни, які задовольняють одному з нижче приведених критеріїв, автоматично вважаються суттєвими якщо:

(i) загальна конфігурація або принципи конструкції не збережені; або

(ii) припущення, які були використані для сертифікації виробу, що підлягає зміні, не залишаються чинними;

2) для кожної зони, системи, кожного компонента або обладнання, якщо компетентний орган вважає, що внесена зміна на них не впливає;

3) для кожної зони, системи, кожного компонента або обладнання, якщо компетентний орган вважає, що доведення їх відповідності нормам льотної придатності, що визначені в пункті (a), не буде сприяти збільшенню рівня безпеки зміненого виробу або буде недоцільне з практичної точки зору.

(c) Заявник на схвалення зміни до повітряного судна (іншого, ніж гвинтокрил) з максимальною вагою 2722 кг (6000 фунтів) або менше чи до гвинтокрила з негазотурбінною силовою установкою з максимальною вагою 1361 кг (3000 фунтів) або менше може довести, що змінений виріб відповідає нормам льотної придатності, які зазначені в сертифікаті типу. Однак якщо компетентний орган вважає, що зміна у такому випадку є суттєвою, він може визначити за необхідне довести відповідність поправці до сертифікаційного базису типу виробу, який включений в сертифікат типу, що є чинною на дату подання заявки, та будь-яким іншим нормам льотної придатності, які компетентний орган вважає такими, що безпосередньо відносяться до виробу, за винятком випадку, коли компетентний орган вважає, що доведення відповідності такій поправці або таким нормам льотної придатності не буде сприяти збільшенню рівня безпеки зміненого виробу або буде недоцільне з практичної точки зору.

(d) Якщо компетентний орган вважає, що норми льотної придатності, які чинні на дату подання заявки на схвалення зміни, не забезпечують адекватних вимог до запропонованої зміни, то заявник також повинен довести відповідність будь-яким спеціальним умовам та поправкам до цих спеціальних умов, визначених згідно з параграфом 21.A.16B, для забезпечення рівня безпеки, еквівалентного тому, що встановлений в нормах льотної придатності, які є чинними на дату подання заявки на схвалення зміни.

(e) Будь-яка заявка на схвалення змін у сертифікат типу великого літака та великого гвинтокрила є чинною протягом п'яти років, а будь-яка заявка на внесення змін до будь-якого іншого сертифіката типу - протягом трьох років. У випадку, коли зміна не схвалена або стає зрозумілим, що вона не буде схвалена протягом періоду, що встановлений згідно з цим пунктом, заявник може:

1) подати нову заявку на схвалення зміни до сертифіката типу та додержуватись положень пункту (a), що застосовуються до первісної заявки на схвалення зміни; або

2) звернутися за продовженням первісної заявки та додержуватись положень пункту (a) на дату набрання чинності заявки, що вибрана заявником, але не раніше за дату, що визначена як дата схвалення зміни у визначені в цьому пункті строки для первісної заявки на схвалення зміни.

(f) Якщо заявник обрав доведення відповідності нормам льотної придатності з поправками, які є чинними після подання заявки для схвалення зміни типової конструкції, заявник повинен також забезпечити відповідність будь-яким іншим нормам льотної придатності, які компетентний орган визнає напряму пов'язаними зі зміною.

21.A.103. Видання схвалення

(a) Заявник має право отримати схвалення головної зміни до схваленої компетентним органом типової конструкції після:

1) надання заяви, що зазначена в підпункті 21.A.97(a)(3); та

2) доведення того, що:

(i) змінений виріб відповідає застосовним нормам льотної придатності та вимогам захисту довкілля відповідно до параграфа 21.A.101;

(ii) будь-які невідповідності положенням льотної придатності компенсуються за рахунок факторів, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки; та

(iii) відсутня особливість або характеристика, які роблять цей виріб небезпечним для використання, для якого заявлена сертифікація.

(b) Другорядна зміна типової конструкції схвалюється згідно з параграфом 21.A.95 тільки в тому випадку, коли доведена відповідність зміненого виробу застосовним нормам льотної придатності відповідно до параграфа 21.A.101.

21.A.105. Зберігання документації

Для кожної зміни уся суттєва інформація, що стосується конструкції, креслення та звітів з випробувань, включаючи звіти про перевірку зміненого виробу, який проходив випробування, повинна зберігатися заявником для надання у розпорядження компетентного органу і підтримуватися у порядку, що забезпечує наявність даних, які необхідні для забезпечення для зміненого виробу підтримання льотної придатності та відповідності вимогам захисту довкілля.

21.A.107. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач схвалення другорядної зміни типової конструкції повинен надати принаймні один комплект пов'язаних з нею змін, якщо такі існують, до інструкцій з підтримання льотної придатності виробу, в який вноситься другорядна зміна, складених згідно із застосовним сертифікаційним базисом типу, кожному відомому власнику одного або кількох повітряних суден, двигуна або повітряного гвинта, в які внесена другорядна зміна, при їх поставці або при виданні першого сертифіката льотної придатності для зміненого повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити ці зміни інструкцій доступними за запитом будь-якій іншій особі, від якої вимагається відповідність вимогам цих інструкцій.

(b) Крім цього, ревізії цих змін до інструкцій з підтримання льотної придатності повинні бути доступними для всіх відомих експлуатантів виробу, в який внесена другорядна зміна, а також повинні бути доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись вимог цих інструкцій.

21.A.109. Обов'язки та маркування

Утримувач схвалення другорядної зміни типової конструкції повинен:

(a) виконувати обов'язки, що визначені у параграфах 21.A.4, 21.A.105 та 21.A.107; та

(b) визначати маркування згідно з пунктом 21.A.804(a).

ГЛАВА D1 - ВИЗНАННЯ (ВАЛІДАЦІЯ) ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

21.A.110A. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру визнання (валідації) змін типової конструкції імпортованого виробу, які вносяться утримувачами сертифікатів типу та обмежених сертифікатів типу для імпортованого виробу.

21.A.110B. Загальні положення

(a) Компетентним органом розглядаються зміни типової конструкції виробу, для якого ним виданий сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу, які схвалені компетентним органом держави розробника.

(b) Зміни, які розглядаються, класифікуються:

1) як другорядні та головні згідно з параграфом 21.A.91;

2) головна зміна вважається суттєвою відповідно до положень параграфа 21.A.101.

(c) Залежно від значності та складності зміни компетентний орган може визнавати схвалені компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни без додаткових перевірок та без видання схвального документа.

(d) Для змін, які віднесені компетентним органом до суттєвих, застосовується процедура визнання (валідації), яка подібна процедурі, що наведена в Главі B1 цих Правил.

(e) Ступінь довіри оцінкам та процедурам, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, та детальні процедури процесу визнання (валідації) визначаються двосторонньою угодою чи меморандумом про порозуміння між Україною та державою розробника та/або робочими домовленостями між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника.

ГЛАВА E - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.111. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру схвалення головних змін типової конструкції за процедурами видання додаткових сертифікатів типу, а також права та обов'язки заявників на отримання та утримувачів таких сертифікатів.

21.A.112A. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, котра довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.112B, вважається прийнятною як заявник на отримання додаткового сертифіката типу на умовах, що встановлені у цій Главі.

21.A.112В. Доведення здатності

(a) Будь-яка організація, що подає заявку на отримання додаткового сертифіката типу, повинна довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з Главою J.

(b) Шляхом відступу від пункту (a) заявник може запропонувати компетентному органу як альтернативну процедуру доведення своєї здатності угоду про використання процедур, що встановлюють особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для відповідності цій Главі.

(c) Шляхом відступу від пунктів (a) та (b) заявник може обрати для доведення своєї здатності схвалену компетентним органом сертифікаційну програму, яка деталізує методи доведення відповідності для додаткового сертифіката типу для повітряного судна, двигуна та повітряного гвинта, що визначені у пункті 21.A.14(c).

21.A.113. Заявка на отримання додаткового сертифіката типу

(a) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу повинна містити усі описи та визначення, які необхідні згідно з параграфом 21.A.93. Окрім цього така заявка повинна включати обґрунтування того, що інформація, на якій базується визначення, є достатньою або за рахунок використання власних можливостей заявника, або через домовленість з утримувачем сертифіката типу.

21.A.114. Доведення відповідності

Будь-який заявник на отримання додаткового сертифіката типу повинен дотримуватися положень параграфа 21.A.97.

21.A.115. Видання додаткового сертифіката типу

Заявник має право отримати додатковий сертифікат типу, який видається компетентним органом, після:

(a) надання заяви, про яку йдеться у пункті 21.A.20(d);

(b) довести, що:вгору