Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду
Мінсоцполітики України; Наказ, Стандарт, План [...] від 29.01.201658
Документ z0247-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2016  № 58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2016 р.
за № 247/28377

Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду

Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", пункту 7 Плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 208-р, з метою організації надання соціальних послуг з паліативного догляду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт паліативного догляду, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖEНО:

Заступник Міністра
охорони здоров’я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Мінінстра
фінансів України
В. ШафранськийД. Олійник


Р.П. КачурЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної політики
України
29.01.2016  № 58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2016 р.
за № 247/28377

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
паліативного догляду

І. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги з паліативного догляду, показники її якості.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги з паліативного догляду паліативним хворим (особам похилого віку, інвалідам, хворим (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці)), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги з паліативного догляду.

3. Соціальна послуга з паліативного догляду в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

4. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги з паліативного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі результатів комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що здійснюватимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформація стосовно перегляду індивідуального плану;

моніторинг якості надання соціальної послуги з паліативного догляду -постійний чи періодичний перегляд діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, з метою оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення чи удосконалення надання соціальної послуги;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, духівник та інші фахівці, які пройшли навчання за тематичними циклами з питань паліативного догляду;

надавач соціальної послуги з паліативного догляду (працівник суб’єкта, що надає соціальну послугу з паліативного догляду) (далі - надавач соціальної послуги) - фахівець у сфері надання соціальних послуг, соціальний робітник або мультидисциплінарна команда, що безпосередньо здійснює заходи, які становлять зміст соціальної послуги з паліативного догляду;

отримувач соціальної послуги з паліативного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа з обмеженим прогнозом життя, яка має невиліковні прогресуючі захворювання, що супроводжуються вираженим больовим синдромом, тяжкими розладами життєдіяльності, потребує догляду, психологічної, соціальної, духовної підтримки, користується заходами, які становлять зміст соціальної послуги з паліативного догляду;

паліативний/хоспісний догляд - допомога у самообслуговуванні, спостереження за станом здоров’я, сприяння наданню медичних послуг, допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними, навчання членів сім’ї догляду, представництво інтересів, психологічна підтримка особи та членів її сім’ї, надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація та підтримка груп самодопомоги;

соціальна послуга з паліативного догляду (далі - соціальна послуга) - комплекс заходів, що здійснюються протягом робочого дня суб’єкта, який надає соціальну послугу, спрямованих на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, є паліативними хворими;

суб’єкт, що надає соціальну послугу з паліативного догляду (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форм власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають Критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039;

Інші терміни у цьому Державному стандарті застосовуються у значеннях, наведених у Сімейному кодексі України, Законах України "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та інших нормативно-правових актах.

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги

1. Підставою для отримання соціальної послуги є звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги, та/або члена його сім’ї, та/або законного представника отримувача соціальної послуги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органу місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) чи суб’єкта, що надає соціальну послугу.

2. Рішення про надання соціальної послуги чи відмову в її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з дати звернення (подання заяви) потенційним отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги з урахуванням ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги, що визначається згідно з таблицею 1 додатка 1 до цього Державного стандарту.

Сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги, має становити:

за місцем проживання потенційного отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого часу - не менше ніж 12 балів та не більше ніж 100 балів;

у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання - від 1 до 54 балів;

у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого часу (у формі консультацій) - сума балів не встановлюється.

3. Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги здійснюється впродовж 10 календарних днів з дати звернення (подання заяви) потенційним отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

Відмова повинна супроводжуватися письмовим поясненням причини відмови та довідковою інформацією про можливість отримати таку послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу.

5. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

1) письмова відмова отримувача соціальної послуги, та/або члена його сім’ї, та/або законного представника отримувача соціальної послуги;

2) перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших установ або закладів для постійного перебування;

3) зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги;

4) невиконання умов договору про надання соціальної послуги та письмове попередження про можливість відмови у її наданні;

5) наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги, зокрема:

хронічних захворювань у фазі загострення, які потребують лікування чи спостереження в умовах відповідних відділень закладів охорони здоров’я;

психічних і гострих інфекційних захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих і персоналу та потребують лікування у відповідних закладах охорони здоров’я;

гострих хірургічних станів та станів після оперативного втручання, які внаслідок існуючої патології можуть потребувати реанімаційних заходів чи спостереження і лікування в умовах інтенсивної терапії;

6) смерть отримувача соціальної послуги.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб

1. Соціальна послуга надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги, складення індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.

2. Форма визначення індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги розробляється суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) із залученням отримувача соціальної послуги, та/або члена його сім’ї, та/або законного представника отримувача соціальної послуги.

Визначення індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги здійснюється з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб. Ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги в її наданні визначається на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки можливості виконання складних дій, наведених відповідно в таблицях 2 та 3 додатка 1 до цього Державного стандарту.

3. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

4. Через 30 днів з початку надання соціальної послуги соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на результатах визначення індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги.

2. Індивідуальний план складається та узгоджується з кожним потенційним отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги і суб’єктом, що надає соціальну послугу;

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках і підписується потенційним отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги і суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається потенційному отримувачеві соціальної послуги, та/або члену його сім’ї, та/або законному представникові отримувача соціальної послуги, інший - залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

3. Структура індивідуального плану має включати:

загальні відомості про потенційного отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються при наданні соціальної послуги, згідно з пунктом 1 розділу VІІІ цього Державного стандарту;

періодичність і строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду індивідуального плану (за потреби).

4. Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги разом з отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги через 30 днів з початку її надання та надалі коригується відповідно до потреби отримувача соціальної послуги.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги

1. З кожним отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги протягом 5 днів з дати прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання.

2. У договорі зазначаються:

соціальна послуга, її обсяг, зміст, вимоги до якості, строк надання;

отримувач соціальної послуги, відомості щодо вартості соціальної послуги;

умови договору;

права, обов’язки та відповідальність сторін;

порядок внесення змін до договору про надання соціальної послуги та припинення його дії тощо.

3. Договір про надання соціальної послуги укладається за участю потенційного отримувача соціальної послуги, та/або члена його сім’ї (у разі необхідності до складання договору залучаються члени сім’ї отримувача соціальної послуги), та/або його законного представника.

4. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї (у разі залучення членів сім’ї до складання договору), та/або законним представником отримувача соціальної послуги і представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

5. Договір про надання соціальної послуги може переглядатись за потреби.

VI. Місце та строки надання соціальної послуги

1. Соціальна послуга надається:

за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого часу;

у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання;

у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого часу (у формі консультацій).

2. Соціальна послуга за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) може надаватись постійно (ІІІ група рухової активності - 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності - 3 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

3. Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

VIІ. Принципи надання соціальної послуги

1. Доступність соціальної послуги:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування потенційних отримувачів соціальної послуги, та/або членів їхніх сімей, та/або законних представників отримувачів соціальної послуги про соціальну послугу, порядок звернення за її наданням, порядок та умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, в інших місцях, де можуть перебувати потенційні отримувачі соціальної послуги, на сайті суб’єкта, що надає соціальну послугу, висвітлюється в засобах масової інформації тощо.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та  психічного стану отримувачів соціальної послуги)  незалежно від раси, національності, культури, релігії, віку, статі, соціального статусу, релігійних та політичних переконань отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги, та/або члени їхніх сімей, та/або законні представники отримувача соціальної послуги повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, можливість отримання альтернативних послуг у громаді, самостійного прийняття рішень щодо вирішення кризової ситуації, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини.

3. Захист і безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги, не допускаючи негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги, та/або членам їхніх сімей, та/або законним представникам отримувачів соціальної послуги надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій чи бездіяльності надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги, та/або члени їхніх сімей, та/або законні представники отримувача соціальної послуги інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача соціальної послуги.

4. Конфіденційність інформації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги, та/або члени їхніх сімей, та/або законні представники отримувачів соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами з дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги, та/або членів їхніх сімей, та/або законних представників отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VIІІ. Зміст соціальної послуги

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають:

1) для отримувачів соціальної послуги ІV та V груп рухової активності за місцем проживання (вдома):

організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні;

навчання навичкам самообслуговування;

надання допомоги у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесенні платежів;

спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань і рекомендацій;

надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування;

сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;

допомогу в обробленні присадибних ділянок для сільської місцевості (площа оброблення присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара) (за потреби);

допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами, навчання навичкам користування ними;

сприяння в організації денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів) (за потреби);

сприяння в транспортуванні отримувача соціальної послуги;

сприяння в підтриманні контактів із соціальними мережами, членами сім’ї та/або законними представниками отримувача соціальної послуги;

сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;

супроводження на прогулянку;

сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);

2) для отримувачів соціальної послуги ІV та V груп рухової активності у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання:

створення умов для проживання;

організацію харчування й допомогу у прийомі їжі;

організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

допомогу в догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом;

допомогу у самообслуговуванні;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу при пересуванні в приміщенні;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій;

надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування;

сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;

допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами, навчання навичкам користування ними;

сприяння в організації денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів);

сприяння у транспортуванні отримувача соціальної послуги;

сприяння у підтриманні контактів із соціальними мережами, законними представниками;

сприяння в отриманні інших соціальних послуг та консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;

супроводження на прогулянку;

сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);

3) для членів сімей (законних представників, осіб, що забезпечують догляд) отримувачів соціальної послуги в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня (у формі консультацій):

організацію соціально-психологічної допомоги членам родини отримувача соціальної послуги;

консультування щодо основ паліативного догляду за хворою людиною;

навчання навичкам догляду за тяжкохворими;

консультування та інформування щодо наявних гігієнічних засобів, медичного та реабілітаційного обладнання, які необхідно використовувати при наданні паліативної допомоги в домашніх умовах;

психологічну підтримку з метою контролю депресії, розпачу та інших розладів психічного здоров’я;

соціально-правові консультації щодо прав громадян з особливими потребами.

2. Зміст та обсяг соціальної послуги, що складається із вищезазначених заходів, для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги і зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що становить зміст соціальної послуги, наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюють надавачі соціальної послуги.

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги інших фахівців, зокрема психологів, реабілітологів, юристів, медичних працівників або осіб, які пройшли відповідне навчання.

Для виконання заходів, визначених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги, суб’єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати інші підприємства, установи, організації тощо, які в свою чергу вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги.

3. Працівники, що надають соціальну послугу, повинні володіти необхідними знаннями й навичками відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених у Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає стосовно надавачів такої послуги заходів щодо:

підвищення кваліфікації;

формального та неформального професійного навчання;

проведення атестації;

забезпечення впровадження діагностичних, профілактичних та реабілітаційно-лікувальних заходів з метою запобігання розвитку у працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, синдрому професійного (емоційного) вигорання.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

6. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги (кімнати для проживання отримувачів соціальної послуги, для проведення санітарно-гігієнічних процедур з дотриманням вимог щодо приватності, для персоналу тощо).

2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним і протипожежним вимогам, бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами чинного законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями відповідно до державних будівельних норм.

3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів з надання цієї послуги повинен мати:

твердий та м’який інвентар (меблі, спецодяг, взуття тощо);

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги, зокрема до закладів охорони здоров’я тощо.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, взуттям, проїзними квитками (або грошовою компенсацією за їх придбання), необхідними для виконання посадових обов’язків.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами з питань надання соціальних послуг.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема щодо обміну досвідом надавачів соціальної послуги з іншими суб’єктами надання соціальної послуги.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги

1. Ефективність надання соціальної послуги визначається під час зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги, та/або членів їхніх сімей, та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються у подальшій роботі з метою вдосконалення своєї діяльності, підвищення ефективності та якості соціальної послуги.

ХІV. Документація щодо організації процесу надання соціальної послуги

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформлюється та зберігається відповідно до вимог чинного законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання цього Державного стандарту

1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінці.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги застосовуються показники якості соціальної послуги, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, членів їхніх сімей, законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, не рідше ніж один раз на рік проводить внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, яка ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.

3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги, та/або члени їхніх сімей, та/або законні представники отримувачів соціальної послуги.

З цією метою розробляється й упроваджується процедура консультування отримувачів соціальної послуги, членів їхніх сімей, законних представників щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, зазначеним у цьому Державному стандарті.

4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, та/або членів їхніх сімей, та/або законних представників отримувачів соціальної послуги про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги, та/або членів їхніх сімей, та/або законних представників отримувачів соціальної послуги до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

ХVІ. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Начальник|
Управління у справах людей
похилого віку та надання
соціальних послуг
О. Суліма


Додаток 1
до Державного стандарту
паліативного догляду
(пункт 2 розділу II)

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ
індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги

1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається на підставі оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій (табл. 1).

Таблиця 1

Визначення ступеня індивідуальних потреб

Група рухової активності

Сума балів за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій

Ступінь

Характеристика ступенів індивідуальної потреби

I

127


Сторонньої допомоги не потребує

II

100-126

1

Основні види елементарних дій (умивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, приймання ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання власними коштами, здійснення покупок у магазинах й отримання послуг в організаціях району, у якому мешкає) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається поза помешканням і двором без віддалення на великі відстані.
Користується транспортом. Має труднощі при підйомі крутими сходами.
Може потребувати сторонньої допомоги при здійсненні покупок чи отриманні послуг в організаціях району, у якому мешкає.
Незначна залежність від сторонньої допомоги.
З огляду на наявні фактори ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду в незначному обсязі (часткової сторонньої допомоги потребує виконання менше ніж 10 % простих і складних дій)

III

88-99

2

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, розпоряджання власними коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається в межах двору, біля помешкання та на невеликі відстані.
Користується транспортом. Має складнощі при підйомі сходами.
Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм).
Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги при пранні, занятті рукоділлям, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, розміщених не поблизу місця проживання.
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання до 20 % простих і складних дій)

76-87

3

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом і побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання власними коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування в основному обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або на транспорті.
Може мати значні труднощі при підйомі сходами або не може самостійно підніматися сходами без сторонньої допомоги.
При прийнятті ванни чи душу може потребувати часткової сторонньої допомоги.
Може потребувати незначної допомоги при вдяганні, взуванні, приготуванні їжі, веденні домашнього господарства; часткової допомоги при пранні, здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, розміщених не поблизу місця проживання.
Помірно виражена залежність у сторонній допомозі. Може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження в життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової та повної сторонньої допомоги може потребувати виконання до 40 % простих і складних дій)

63-74

4

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом і побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання власними коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
В окремих випадках (рідко) може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або на транспорті.
Не може підніматись сходами без сторонньої допомоги.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні, приготуванні та прийомі їжі, веденні домашнього господарства, пранні, прийманні ванни чи душу.
Потребує допомоги у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях.
Має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, в тому числі з огляду на наявні обмеження в життєдіяльності, умовах проживання та фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги та догляду потребує виконання до 50 % простих і складних дій)

IV

54-62

5

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання власним коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
В окремих випадках (рідко) може пересуватися на невеликі відстані із супроводом пішки або на транспорті.
Не може підніматись сходами без сторонньої допомоги.
Може вести домашнє господарство невеликого обсягу при великих часових затратах. Не може прати великі речі.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при купанні у ванні чи душі, одяганні, взуванні, приготуванні й прийомі їжі.
Потребує допомоги у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях.
Має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження в життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової та повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання до 90 % простих і складних дій)

43-53

6

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися, вдягатися, приймати їжу з частковою сторонньою допомогою.
Може частково контролювати акти сечовиділення та дефекації.
Пересування в основному обмежене кімнатою. Рідко може виходити у двір із супроводом.
Приймає ванну чи душ зі сторонньою допомогою. Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги при збереженні рівноваги, вдяганні, роздяганні).
Основні види домашнього господарства вести не може.
Може приготувати найпростіші страви, випрати невеликі речі.
Потребує допомоги у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях.
Може користуватись телефоном.
Приймає ліки самостійно чи з незначною допомогою.
Може розпоряджатися власними коштами.
Має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на обмеження в життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової та повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання до 100 % простих і складних дій, із них 60 % і більше потребує часткової сторонньої допомоги)

32-42

7

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися, вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою.
Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги при збереженні рівноваги, вдяганні, роздяганні).
Пересування обмежене кімнатою.
При переході з ліжка до крісла іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду.
Не може вести домашнє господарство, готувати найпростіші страви, прати.
Викликає труднощі самостійний прийом ліків.
Часто не може розпоряджатися власними коштами.
Може користуватися телефоном із незначною допомогою.
Повністю залежить від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової та повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання до 100 % простих і складних дій, із них близько 50 % потребує часткової сторонньої допомоги)

V

25-31

8

Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісується, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою.
Потребує часткової допомоги при прийомі їжі. Акти сечовиділення та дефекації може контролювати повністю або частково.
Пересування обмежене ліжком й простором навколо нього.
При переході з ліжка до крісла може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно).
Користується телефоном або має труднощі при користуванні ним.
Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям.
Не може самостійно приймати ліки, розпоряджатися власними коштами.
Повністю залежить від сторонньої допомоги (часткова залежність становить менше ніж 50 % випадків виконання простих і складних дій та обумовлена станом здоров’я й можливістю пересування).

12-24

9

Постійно знаходиться в ліжку.
Потребує сторонньої допомоги при переході з ліжка до крісла.
Може здійснювати активні рухи у межах ліжка.
Може самостійно сидіти.
Сідає самостійно чи з незначною допомогою.
Контролює акти сечовиділення та дефекації частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом.
Повністю залежить від сторонньої допомоги

0-11

10

Постійно знаходиться у ліжку.
Пересувається тільки зі сторонньою допомогою.
Вмивається, купається, вдягається, роздягається, приймає їжу тільки зі сторонньою допомогою.
Не сідає самостійно, не може сидіти. Не контролює акти сечовиділення та дефекації. Потребує постійного цілодобового догляду.
Повністю залежить від сторонньої допомоги

2. Можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів дій для підтримання життєдіяльності визначаються за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (табл. 2) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (табл. 3), за допомогою яких визначають:

залежність від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливість самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступінь залежності** та передбачуваної тривалості індивідуальної потреби у сторонній допомозі, причини, що її викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом: опитування отримувача соціальної послуги, членів його сім’ї, законних представників, надавача соціальної послуги; безпосереднє спостереження фахівців за отримувачем соціальної послуги.

4. При застосуванні зазначених шкал вибрані відповіді на запитання повинні відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінювання проводиться на підставі інформації за попередні 24-48 годин (за необхідності проводиться оцінювання за довший період).

5. Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій визначає повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (табл. 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги, за кожним із критеріїв цієї шкали. Максимальний результат становить 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

Критерій

Характеристика

Бали

1

Прийом їжі

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами, побутовою технікою без труднощів

10

Приготування до прийому їжі, прийом їжі здійснює самостійно, але повільніше

9

Приготування до прийому їжі, прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду й технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР)

8

З труднощами здійснює самостійно або за допомогою ТЗР приготування до прийому їжі та прийом їжі

7

Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку, наповнити стакан тощо)

6

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги в приготуванні до прийому їжі та прийомі їжі (при розрізанні продуктів, приготуванні бутербродів) (до 25 % дій або часу приймання їжі)

5

Необхідні постійний нагляд або часткова допомога в прийомі їжі (до 50 % дій або часу приймання їжі)

3

Потребує значної допомоги в прийомі їжі

1

Не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги в прийманні ванни чи душу, наприклад при виході з ванни чи душу, при роздяганні (до 25 % дій або часу)

3

Потребує сторонньої допомоги в прийманні ванни чи душу (до 50 % дій або часу)

2

Потребує значної сторонньої допомоги в прийманні ванни чи душу

1

Купання тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, в тому числі за допомогою ванни-простирадла

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, бриття, маніпуляції із зубними протезами)

Самостійно без труднощів

5

Самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25 % дій або часу)

3

Потребує сторонньої допомоги (до 50 % дій або часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

Не може самостійно

0

4

Одягання та взування

Вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів

9

Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

8

З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

7

При вдяганні та взуванні потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад при застібанні ґудзиків, зав’язуванні шнурків (до 25 % дій або часу)

5

Потребує сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні (до 50 % дій або часу)

3

Потребує значної сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні

1

Не може самостійно вдягатися та взуватися

0

5

Контроль дефекації

Повністю контролює, за необхідності може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача

8

Випадкові інциденти не частіше ніж 1 раз на тиждень або потребує допомоги при використанні клізми та свічок (не частіше ніж 1 раз на тиждень)

5

Періодично (2-3 рази на тиждень) не контролює дефекацію або потребує використання клізми, яку ставить надавач соціальної послуги з паліативного догляду, або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше ніж 3 рази на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, який здійснюється надавачем соціальної послуги з паліативного догляду

0

6

Контроль сечовиділення

Повністю контролює без сторонньої допомоги

10

Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

Випадкові інциденти не частіше ніж 1 раз на добу

5

Періодично (2-3 рази на добу) не контролює сечовиділення; за функціонуючою уростомою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше ніж 3 рази на добу); за уростомою доглядати самостійно не може; використовуються памперси

1

Постійно не контролює або потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно використовує памперси або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи з інших причин)

0

7

Відвідування туалету й справляння природних потреб

Відвідує туалет й справляє природні потреби самостійно без труднощів

10

Відвідує туалет й справляє природні потреби самостійно із застосуванням ТЗР

9

Із труднощами відвідує туалет й справляє природні потреби із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги

7

Потребує незначної сторонньої допомоги й нагляду під час відвідування туалету й справляння природних потреб, застосування крісла-туалету, наприклад для збереження рівноваги, при роздяганні, вдяганні й інших діях

5

Потребує значної сторонньої допомоги при відвідуванні туалету й справлянні природних потреб

3

Потребує постійної сторонньої допомоги при відвідуванні й здійсненні туалету

2

Справляння природних потреб здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, памперси)

0

8

Вставання й перехід з ліжка

Переходить самостійно без труднощів

15

Переходить за допомогою ТЗР

12

При переході потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

Переходить самостійно або за допомогою ТЗР з труднощами

7

Може самостійно сидіти у ліжку, при переході необхідна часткова стороння допомога

5

Може сидіти, але перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги

3

Може сідати й сидіти тільки з підтримкою, перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги

1

Не може сидіти й вставати з ліжка навіть зі сторонньою допомогою

0

9

Пересування

Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань понад 500 метрів. Може ходити в помешканні без сторонньої допомоги

15

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань понад 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити в помешканні без сторонньої допомоги

14

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань понад 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно та з труднощами. Може ходити в помешканні без сторонньої допомоги

11

Може пересуватися зі сторонньою допомогою на відстань до 500 метрів. Може ходити в помешканні без сторонньої допомоги

10

Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається в помешканні повільно із зупинками на відпочинок

5

Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. У помешканні пересувається з труднощами

3

Може пройти до 100 метрів тільки зі сторонньою допомогою. У помешканні пересувається зі сторонньою допомогою

2

Не може самостійно рухатись на відстань більше ніж 50 метрів чи не може пересуватися

0

10

Підйом сходами

Може підніматись самостійно

10

Піднімається самостійно за допомогою ТЗР

9

Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підйому сходами

7

Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

Підніматися сходами може тільки зі сторонньою допомогою

2

Не може підніматися сходами навіть зі сторонньою допомогою

0


Сума балів6. За допомогою шкали оцінки можливості виконання складних дій такі дії людини оцінюються за 9 критеріями (табл. 3). Оцінка рівня виконання складних дій визначається за сумою балів, установлених для кожного отримувача соціальної послуги, за кожним із критеріїв цієї шкали. Максимальний результат становить 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

Критерій

Характеристика

Бали

1

Користування телефоном

Може користуватися самостійно

3

Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад через слабкий слух чи зір)

2,5

Може користуватися з незначною допомогою чи набирати тільки добре знайомі номери

2

Може розмовляти по телефону, якщо хтось набере необхідний номер

1,5

Не може користуватися

1

2

Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки

Може пересуватися самостійно, в тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно

3

Може пересуватися самостійно, в тому числі громадським транспортом чи на таксі після детальних словесних інструкцій

2,5

Може пересуватися самостійно із незначною сторонньою допомогою, в тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі

1,5

Не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

Може робити покупки самостійно

3

Може робити покупки з незначною допомогою

2

Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу

1,5

Не може робити покупки

1

4

Приготування їжі

Може готувати самостійно

3

Може готувати з напівфабрикатів

2,5

Може готувати з незначною допомогою

2

Може тільки розігрівати їжу

1,5

Не може готувати

1

5

Ведення домашнього господарства

Може вести самостійно

3

Може виконувати самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

Може вести з незначною допомогою

2

Потребує сторонньої допомоги при виконанні більше ніж половини робіт

1,5

Не може вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

Може організувати й займатися самостійно

3

Може організувати й займатися самостійно

2,5

Може організувати й займатися із незначною допомогою

2

Не може організувати й займатися самостійно

1

7

Прання

Може прати самостійно

3

Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

Може прати самостійно із незначною допомогою, наприклад при розвішуванні білизни

2

Потребує значної сторонньої допомоги

1,5

Не може займатись пранням

1

8

Прийом ліків

Може приймати ліки самостійно (правильно дозуючи й у відповідний час)

3

Може приймати ліки самостійно із незначною допомогою (хтось визначає точну дозу й нагадує про необхідність прийняти ліки)

2

Може приймати ліки самостійно, якщо хтось постійно контролює їх прийом

1,5

Не може самостійно приймати ліки

1

9

Розпоряджання власними коштами

Самостійно

3

Самостійно з незначною допомогою

2

Розпоряджається поточними витратами самостійно, але місячний бюджет розподілити не може

1,5

Розпоряджатися не може

1


Сума балів__________
* Необхідність у нагляді та словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний від сторонньої допомоги).
** Категорія "незалежний" допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.Додаток 2
до Державного стандарту
паліативного догляду
(пункт 2 розділу ІV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги

Інформація про отримувача соціальної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

Вік ________________________________________________________________________

Стать ______________________________________________________________________

Сімейний стан ______________________________________________________________

Мова спілкування ___________________________________________________________

Конфесійна приналежність____________________________________________________

Інвалідність, група __________________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги з паліативного догляду
___________________________________________________________________________

Дата звернення _____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові надавача соціальної послуги ___________________________
__________________________________________________________________________

Інформація щодо необхідності в залученні додаткових фахівців ______________________

Послуга

Заходи, що становлять зміст соціальної послуги

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, витратні матеріали)

Періодичність, термін виконання (час, що витрачається на здійснення заходу)

Виконавці

Паліативний догляд

1.
2.
3.
4.
Моніторинг / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)


Надавач соціальної послуги (підпис) _________________

Отримувач соціальної послуги (особистий підпис та/або підпис члена сім’ї (законного представника)) ______________________Додаток 3
до Державного стандарту
паліативного догляду
(пункт 2 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги з паліативного догляду, та орієнтовний час для їх виконання

Таблиця 1

№ з/п

Назва заходу

Одиниця вимірювання / періодичність здійснення заходів

Витрати часу на надання послуги / здійснення одного заходу, хвилин

Для отримувачів соціальної послуги з паліативного догляду ІV та V груп рухової активності за місцем проживання (вдома), у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання

1

Організація денного відпочинку (сну)

Один захід (за потреби)

60

2

Допомога у веденні домашнього господарства

2.1

Придбання і доставка продовольчих товарів, медикаментів

Один захід
(за потреби, не більше ніж 1 раз за 1 відідування)

84

2.2

Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття тощо)

Один захід (за потреби)

18

2.3

Приготування їжі

Один захід
(за потреби, 1-2 рази за відвідування)

60

2.4

Годування (для ліжкових хворих)

Один захід
(за потреби, 1-2 рази за відвідування)

24

2.5

Придбання та доставка промислових і продовольчих товарів

Один захід
(за потреби, не більше ніж 1 раз за 1 відвідування)

84

2.6

Прибирання (допомога в прибиранні) житла:
а) косметичне;
б) вологе;
в) генеральне

Один захід
(за потреби)


18
42
126

2.7

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу; доставка води з колонки

Одне розпалювання, доставка, піднесення
(за потреби)

42

2.8

Миття вікон (не більше ніж 3)

Одне миття одного вікна
(за потреби, не більше ніж 3 вікна)

30

2.9

Обклеювання вікон

Разове доручення
(за потреби, не більше 3 вікон)

30

2.10

Прання білизни, одягу

Одне прання
(до 1,5 кг сухої білизни) (за потреби)

30

2.11

Прасування

Одне прасування
(до 1,5 кг сухої білизни) (за потреби)

30

2.12

Ремонт одягу (дрібний)

Разове доручення (за потреби)

6

3

Допомога у самообслуговуванні

3.1

Умивання, обтирання, обмивання (підготовка води, рушника, винесення води тощо)

Один захід

30

3.2

Купання (підготовка ванни, мийних засобів, рушника, білизни для перевдягання, винесення води тощо)

Один захід

60

3.3

Організація заходів з чищення зубів

Один захід

15

3.4

Миття голови (підготовка ванни, рушника, мийних засобів, винесення води тощо)

Один захід

30

3.5

Розчісування волосся

Один захід

10

3.6

Гоління (підготовка посуду з водою, інструментів для гоління, рушника, винесення води тощо)

Один захід

20

3.7

Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах

Один захід

30

3.8

Організація заходів для стрижки волосся (не модельна)

Один захід

40

3.9

Вдягання, роздягання

Один захід

15

3.10

Зміна натільної білизни

Один захід

15

3.11

Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою)

Один захід
(за потреби)

20

3.12

Допомога у користуванні катетерами чи калоприймачами

Один захі
(за потреби)

40

3.13

Зміна постільної білизни

Один захід
(за потреби)

20

4

Навчання навичкам самообслуговування (навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, користування туалетом)

Один захід
(за потреби)

30

5

Надання допомоги у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом

Один захід
(за потреби)

30

6

Допомога при пересуванні у квартирі (приміщенні)


30

7

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я)

Разове доручення
(за потреби)

20

8

Надання інформації з питань соціального захисту населення

Разове доручення
(за потреби)

20

9

Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

Один захід
(за потреби)

30

10

Допомога в оформленні документів, внесенні платежів

Один захід
(за потреби)

60

11

Спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій

11.1

Спостереження за зміною стану здоров’я

Один захід

15

11.2

Контроль за прийомом ліків за приписом лікаря

Один захід

15

11.3

Збір матеріалів для проведення лабораторних досліджень (кал, сеча)

Один захід

40

11.4

Профілактика та контроль пролежнів

Один захід

15

11.5

Профілактика розладів шлунково-кишкового тракту тощо

Один захід

15

12

Надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, що відповідає стану здоров’я та системі лікування

12.1

Бесіда, спілкування

Один захід

20

12.2

Консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога з метою профілактики та контролю депресії, страху, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо

Один захід

30

13

Сприяння у наданні медичних послуг, проведення відповідно до припису лікаря медичних процедур

13.1

Вимірювання артеріального тиску

Один захід

10

13.2

Закапування крапель

Один захід

15

13.3

Здійснення ін’єкцій

Один захід

20

13.4

Накладання компресів, перев’язок

Один захід

60

13.5

Промивання, змазування (вухо, горло, ніс)

Один захід

15

13.6

Проведення очищувальних клізм

Один захід

75

14

Допомога в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара)

Разове доручення
(за потреби)

138

15

Допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами (протези, ортези, памперси, катетери, калоприймачі тощо), навчання навичкам користування ними

Один захід

45

16

Сприяння в організації денної зайнятості

16.1

Читання книг, журналів, газет

Один захід
(за потреби)

15

16.2

Допомога у написанні й прочитанні листів

Один захід
(за потреби)

30

17

Сприяння у транспортуванні отримувача соціальної послуги

Разове доручення
(за потреби)

30

18

Сприяння у підтримці контактів у соціальних мережах, із членами їхніх сімей, законними представниками

Один захід
(за потреби)

20

19

Сприяння в отриманні інших соціальних послуг та консультацій фахівців відповідно до відповідних потреб

Один захід
(за потреби)

20

20

Супроводження на прогулянку

Один захід
(за потреби)

30

21

Сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби)

Разове доручення
(за потреби)

10

Для членів сімей (законних представників, осіб, що забезпечують догляд)
отримувачів соціальної послуги у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу,
протягом робочого дня (у формі консультацій)

22

Організація соціально-психологічної допомоги членам сім’ї отримувача соціальної послуги

Один захід
(за потреби)

30

23

Консультування щодо основ паліативного догляду за хворою людиною

Один захід
(за потреби)

20

24

Консультування та інформування щодо наявних гігієнічних засобів, медичного та реабілітаційного обладнання, яке необхідно використовувати при наданні паліативної допомоги в домашніх умовах (протипролежневі матраци, багатофункціональні ліжка, підіймачі, концентратори кисню, стільчики тощо)

Один захід
(за потреби)

20

25

Навчання навичкам догляду за тяжкохворими

Один захід
(за потреби)

60

26

Соціально-правові консультації щодо прав громадян з особливими потребами

Один захід
(за потреби)

60

Таблиця 2

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (І/Гр)*

Орієнтовний час виконання (хв., середній показник)**

Нормативи

1

Створення умов для проживання

1.1

Забезпечення ліжко-місцем

І


Відповідно до розділу 6.1 Державних будівельних норм України "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення» (ДБН В.2.2-18:2007). Не менше ніж 8 м-2 на отримувача соціальної послуги

1.2

Створення соціально-побутових умов для проживання (забезпечення твердим інвентарем, посудом, комплектом постільної білизни)

Гр


Відповідно до Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19 серпня 2015 року № 857, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1068/27513

2

Організація харчування й допомога у прийомі їжі (забезпечення чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров‘я отримувача соціальної послуги в межах натуральних норм харчування)

Гр

60 (проміжки часу між прийомом їжі не повинні бути більше ніж чотири години, останній прийом їжі організовується за дві години до сну)

Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики", від 20 жовтня 2010 року № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики"

__________
   * І - індивідуальна форма роботи;
      Гр - групова форма роботи.
** Час, необхідний для виконання заходів щодо надання соціальної послуги зпаліативного догляду, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на ступінь індивідуальної потреби потенційного отримувача / отримувача соціальної послуги у сторонній допомозі.Додаток 4
До Державного стандарту
паліативного догляду
(пункт 1 розділу ХV)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
соціальної послуги з паліативного догляду

1. Кількісні показники:

кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

чисельність / частка отримувачів соціальної послуги, у яких відбулося покращення емоційного, психологічного стану;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги (% від загальної кількості звернень);

частка працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;

відповідність показників якості, отриманих у ході контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року № 58;

2) результативність - критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з попереднім періодом;

проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги членів їхніх сімей (законних представників), проведення роботи з надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги, членам їхніх сімей (законним представникам);

наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють її отримувачі;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;

3) своєчасність - критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк;

підписаний у двосторонньому порядку договір про надання соціальної послуги;

строки і терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість - критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним і протипожежним нормам;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає таку послугу;

наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок її надання, умови та зміст;

наявність копій довідника, буклетів та інших інформаційних, роздаткових матеріалів, газетних статей (у тому числі на електронних носіях) щодо надання соціальної послуги;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації, порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги положень стосовно дотримання принципу конфіденційності;

дотримання принципу конфіденційності;

6) професійність - критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблено програму стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу;

розроблено графіки проведення навчань, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів / завірених копій документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги.вгору