Документ z0277-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - z1568-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2014  № 326/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2014 р.
за № 277/25054

Про внесення змін до Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 3175/5 від 14.10.2011, до якого вносились зміни}

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», пунктів 3 та 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпунктів 12 та 23 пункту 4, пункту 7 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 401, та з метою посилення контролю за державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і недопущення їх участі в рейдерських схемах захоплення підприємств або в корпоративних конфліктах між засновниками (учасниками) юридичних осіб НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Шойхеденко О.В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В.

Міністр

Олена Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби України
Д.М. Ворона
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.10.2011  № 3175/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
12.02.2014 № 326/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2014 р.
за № 277/25054

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здійснення державного нагляду за дотриманням державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор) законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до цього Закону.

3. Державний нагляд за дотриманням державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється Державною реєстраційною службою України шляхом:

проведення перевірок, у тому числі:

перевірок розгляду документів, що надійшли до державних реєстраторів, щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб, розмір статутного (складеного) капіталу яких або їх засновників (учасників) становить понад 10 млн грн (далі - визначена юридична особа), крім дій, що проводяться у випадках, встановлених частинами одинадцятою - чотирнадцятою статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», на наявність підстав для залишення документів без розгляду та відмови у проведенні державної реєстрації юридичних осіб;

перевірок розгляду судових рішень, якими визнано неправомірним/незаконним вчинення державним реєстратором дій, та судових рішень про визнання повністю або частково недійсними рішень загальних зборів засновників (учасників) юридичної особи, що набрали законної сили (далі - судові рішення), на предмет змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) шляхом внесення відповідних записів.

4. Державний нагляд за дотриманням державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації шляхом проведення перевірок здійснюється також реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим та областях (далі - РС головного управління юстиції).

5. Укрдержреєстр/РС головного управління юстиції при здійсненні державного нагляду за дотриманням державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців має право:

ознайомлюватись з реєстраційними справами юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців (далі - реєстраційна справа), документами, поданими для проведення реєстраційних дій, та іншими документами, необхідними для здійснення нагляду, та отримувати їх копії у паперовій та електронній формі, а також отримувати іншу інформацію з питань, що виникають під час здійснення нагляду;

відбирати пояснення державних реєстраторів та працівників реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

переглядати електронні реєстраційні справи та зведену статистичну інформацію з Єдиного державного реєстру;

вживати заходів до запобігання порушенням у сфері державної реєстрації юридичних осіб та приймати відповідні обов'язкові до виконання рішення;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

перевіряти повноту усунення порушень і недоліків, виявлених під час попередніх перевірок.

II. Порядок нагляду за дотриманням законодавства шляхом проведення перевірок

1. Перевірка проводиться на підставі:

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Укрдержреєстру;

звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад;

звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, державних реєстраторів;

скарг та звернень фізичних і юридичних осіб тощо.

2. Перевірка проводиться у формі:

виїзної перевірки - виїзд до реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції (далі - орган державної реєстрації) за місцезнаходженням реєстраційної справи;

невиїзної перевірки - витребовування та збирання інформації, необхідної для висновків про стан дотримання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Повторна перевірка з питань, які вже були предметом перевірки, не допускається.

4. Для проведення виїзної перевірки Укрдержреєстр/РС головного управління юстиції видає наказ, у якому зазначаються склад комісії (голова та члени комісії), підстави, строки та план проведення перевірки. Копія наказу надається голові комісії.

5. До участі у виїзній перевірці в разі потреби можуть залучатися фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх письмовою згодою), а також фахівці РС головного управління юстиції, органів державної реєстрації та технічного адміністратора Єдиного державного реєстру.

6. Строк проведення виїзної перевірки становить не більше п'яти робочих днів, який у разі потреби може бути продовжений наказом Укрдержреєстру/РС головного управління юстиції до десяти робочих днів.

7. На початку виїзної перевірки голова комісії пред’являє керівництву органу державної реєстрації копію наказу про проведення перевірки, а також документи, що посвідчують особи голови та членів комісії.

8. З прибуттям комісії до органу державної реєстрації за потреби проводиться нарада за участю голови, членів комісії та керівництва органу державної реєстрації з питань організації здійснення виїзної перевірки.

9. У разі потреби керівник органу державної реєстрації повинен забезпечити присутність державного реєстратора при проведенні виїзної перевірки.

10. Для проведення невиїзної перевірки керівником структурного підрозділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Укрдержреєстру/РС головного управління юстиції визначається(ються) особа(и), відповідальна(і) за її проведення.

11. Після проведення виїзної перевірки за потреби проводиться нарада за участю голови, членів комісії та керівництва органу державної реєстрації з питань результатів перевірки.

12. На членів комісії поширюються вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

13. За результатами проведення перевірки складається довідка про проведення перевірки.

14. Довідка про проведення перевірки повинна містити чіткі і стислі формулювання, які характеризують стан дотримання державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

15. Довідка про проведення перевірки має вступну, описову та резолютивну частини.

16. У довідці про проведення перевірки зазначаються:

1) у вступній частині:

дата та номер довідки про проведення перевірки;

вид перевірки;

орган державної реєстрації, прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, дії якого перевірялися;

підстави для проведення перевірки;

строки проведення перевірки;

дата, номер наказу про проведення перевірки - у разі проведення виїзної перевірки;

склад комісії з проведення перевірки - у разі проведення виїзної перевірки;

особа(и), відповідальна(і) за проведення перевірки, - у разі проведення невиїзної перевірки;

період, за який проводиться перевірка, - у разі проведення виїзної перевірки;

2) в описовій частині:

відомості про предмет перевірки;

питання, які перевірялися;

інформація про документи та їх копії, які були розглянуті під час перевірки;

факти, встановлені під час перевірки;

3) у резолютивній частині:

висновки про стан дотримання державним реєстратором вимог законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

зауваження до роботи державних реєстраторів та/або органу державної реєстрації (за наявності);

порушення і недоліки у сфері державної реєстрації з посиланням на норму нормативно-правового акта, яку порушено (за наявності);

пропозиції та строк усунення виявлених порушень і недоліків у сфері державної реєстрації та/або проведення реєстраційних дій (у разі потреби);

пропозиції щодо притягнення державних реєстраторів до відповідальності у порядку, встановленому законодавством (у разі потреби).

17. Строк, який надається для усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків, визначається у кожному випадку окремо, але не більше одного місяця з дня отримання довідки про проведення перевірки.

18. Довідка про проведення перевірки складається протягом десяти робочих днів із дня закінчення перевірки, підписується головою та членами комісії або особою(ами), відповідальною(ими) за її проведення.

19. Висновки фахівців, залучених до участі у перевірці, оформляються в письмовій формі у вигляді додатка до довідки про проведення перевірки та підписуються фахівцями.

20. Копія довідки про проведення перевірки надається (надсилається) для ознайомлення до органу державної реєстрації протягом десяти робочих днів із дати складання.

21. Із довідкою про проведення перевірки повинні ознайомитися керівник органу державної реєстрації, державний реєстратор, дії якого перевірялися, про що у довідці робиться відповідний запис, у якому зазначаються посади, прізвища, імена, по батькові зазначених осіб та проставляються їх особисті підписи.

22. Орган державної реєстрації та державні реєстратори мають право надавати зауваження до довідки про проведення перевірки протягом п’яти робочих днів з дня отримання довідки.

23. Після закінчення строку, установленого для усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведеної перевірки, керівник органу державної реєстрації зобов'язаний письмово повідомити про заходи, які були вжиті для усунення цих порушень і недоліків, та надати письмові пояснення, якщо виявлені порушення і недоліки усунути неможливо.

24. Якщо порушення і недоліки, виявлені під час проведеної перевірки, не усунуті у наданий для цього строк, Укрдержреєстр може прийняти рішення про застосування до керівника органу державної реєстрації заходів реагування, передбачених чинним законодавством.

25. Матеріали кожної перевірки формуються в окрему справу, яка складається з таких документів:

копії наказу Укрдержреєстру/РС головного управління юстиції про проведення перевірки - у разі проведення виїзної перевірки;

довідки про проведення перевірки та документів (за їх наявності), які є її невід'ємною частиною (пояснення державного реєстратора, висновки фахівців, залучених до участі у перевірці, тощо);

зауважень до довідки про проведення перевірки, наданих органом державної реєстрації та державним реєстратором;

письмових повідомлень про заходи, які були вжиті для усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведеної перевірки;

письмових пояснень, якщо порушення та недоліки, виявлені під час проведеної перевірки, усунути неможливо.

До справи можуть бути залучені також інші документи, отримані під час проведення перевірки.

ІІІ. Порядок нагляду за дотриманням законодавства під час проведення реєстраційних дій щодо визначених юридичних осіб

1. Державний реєстратор у день надходження документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо визначеної юридичної особи:

вносить до Єдиного державного реєстру відомості щодо визначеної юридичної особи;

забезпечує виготовлення електронних копій документів, отриманих у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, шляхом сканування та їх передачу Укрдержреєстру за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Відповідність електронної копії документа її паперовій формі забезпечує особа, яка її виготовила.

2. Укрдержреєстр:

1) перевіряє наявність електронних копій документів для проведення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру;

2) після надходження документів, визначених підпунктом 1 цього пункту, у межах строків проведення реєстраційних дій, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»:

розглядає документи на наявність підстав для залишення документів без розгляду та відмови у проведенні державної реєстрації;

направляє державному реєстратору повідомлення про результати розгляду документів за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

3. Державний реєстратор:

1) перевіряє за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру наявність повідомлення про результати розгляду документів Укрдержреєстром;

2) після отримання повідомлення про результати розгляду документів Укрдержреєстром забезпечує проведення реєстраційних дій з дотриманням строків, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

ІV. Порядок нагляду за дотриманням законодавства під час проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень

1. Державний реєстратор у день надходження судового рішення:

забезпечує виготовлення електронної копії судового рішення шляхом сканування та її передачу Укрдержреєстру за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру;

долучає судове рішення до реєстраційної справи юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Відповідність електронної копії судового рішення її паперовій формі забезпечує особа, яка її виготовила.

2. Укрдержреєстр:

1) перевіряє наявність електронних копій судових рішень за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру;

2) після надходження судових рішень, визначених підпунктом 1 цього пункту, у межах строків, визначених законом:

розглядає судові рішення на предмет змін у Єдиному державному реєстрі;

направляє державному реєстратору повідомлення про результати розгляду судових рішень за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

3. Державний реєстратор:

1) перевіряє за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру наявність повідомлення про результати розгляду Укрдержреєстром судових рішень;

2) після отримання повідомлення про результати розгляду Укрдержреєстром судових рішень забезпечує проведення реєстраційних дій з дотриманням строків, визначених законом.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Анохінвгору