Документ z0290-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.03.2007 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2007 р.
за N 290/13557

Про затвердження форм документів для реєстрації
роботодавців у відділеннях Фонду соціального
захисту інвалідів і виконання ними нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31.01.2007 N 70 ( 70-2007-п ) "Про реалізацію статей 19 і 20
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми документації для реєстрації підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб, що використовують найману
працю (далі - роботодавець), у відділеннях Фонду соціального
захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів, що додаються.
2. Установити, що роботодавець під час реєстрації у
відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ним
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів подає до
відділень Фонду перелік підприємств, що ввійшли до складу
господарського об'єднання, та/або відокремлених підрозділів
роботодавця за формою, затвердженою наказом Мінпраці від
10.02.2007 N 42 ( z0117-07 ) "Про затвердження форми звітності
N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"
та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна)
"Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384.
3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення
зразків і форм, затверджених цим наказом, збір та розробку
інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд
соціального захисту інвалідів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Дьяченка.
Міністр М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.200 7 N 98
Форма N 1

ЗАЯВА
про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду
соціального захисту інвалідів
------------------------------------------------------------------ |Найменування роботодавців | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |Поштовий індекс _____________________ | |Країна _________________________________________________________| |Область ________________________________________________________| |Район _____________________ Місто (село/селище) ________________| |Вулиця _________________________________________________________| |Будинок __________ Корпус _________ Офіс /квартира _____________| |----------------------------------------------------------------| | Коди | |----------------------------------------------------------------| | за | тери- | виду |форми|органі- |міністе-|код форми| код | |ЄДРПОУ| торії |еконо- |влас-|заційно-|рства, |фінансу- |орга-| |(ДРФО)|(КОАТУУ)|мічної |ності|правової| іншого | вання | ну | | | |діяльно-|(КФВ)| форми |центра- |(бюджет -|упра-| | | | сті | |господа-| льного | 1, |влін-| | | |(КВЕД) | |рювання |органу, |госпроз- | ня | | | | | |(КОПФГ) | якому |рахунок -| | | | | | | |підпоря-| 2, за | | | | | | | |дкований| рахунок | | | | | | | |(КОДУ)* |членських| | | | | | | | |внесків -| | | | | | | | | 3, | | | | | | | | |змішана -| | | | | | | | | 4) | | |------+--------+--------+-----+--------+--------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------+--------+--------+-----+--------+--------+---------+-----| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ * Тільки для підприємств державного сектору.
Вид економічної діяльності _______________________________________
Форма власності __________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання _______________________
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована
організація-респондент ______________________
Форма фінансування _______________________________________________
Код та назва органу управління ___________________________________
Банківські реквізити МФО __________________ р/р __________________
Банк _____________________________________________________________
Керівник: прізвище, ім'я, по батькові ____________________________
Телефон: ________________________ факс ___________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено
обов'язки з ведення бухгалтерського обліку):
прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________ __________________________________________________________________
Телефон: _______________________ факс ____________________________
Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на момент узяття
на облік _____________ з них інвалідів ____________ __________________________________________________________________
До заяви додаються: ______________________________________________
_______________ ____ р. Керівник ____________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.
Виконавець ____________ Головний бухгалтер ___________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
Директор Департаменту
у справах інвалідів І.Тарабукіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 2

ДОВІДКА
про реєстрацію роботодавця у відділенні
Фонду соціального захисту інвалідів
від ___________20__ р. N ____
Повідомляємо, що ____________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові
для фізичної особи)
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - індентифікаційний код за ЄДРПОУ /
для фізичних осіб-підприємців - індентифікаційний номер ДРФО)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання)
__________________________________________________________________
зареєстрований від ___________________ 20____ р. N _______________
____________________________ відділенням Фонду соціального захисту
(назва відділення Фонду) інвалідів
Керуючий _________________ _____________ ____________
відділенням Фонду (П.І.Б.)
соціального захисту
інвалідів
М.П.
Директор Департаменту
у справах інвалідів І.Тарабукіна

ЗАТВЕРДЖНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 3

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та довідок про реєстрацію роботодавця
у 20___ р.

------------------------------------------------------------------ | N |Дата | Перелік| Для |Найменування |Дата | Дата | Дата та | |з/п|отри-|докумен-|юридич-| (прізвище, | та |виписки| спосіб | | |мання| тів, | них | ім'я, по |номер|довідки| видачі | | |заяви| доданих|осіб - | батькові) |реє- | про | довідки | | | |до заяви|ЄДРПОУ,| |стра-|реєст- |підприєм-| | | | | для | | ції | рацію | ству, | | | | |фізич- | | |(форма |установі,| | | | | них | | | N 2), |організа-| | | | | осіб- | | |реєст- | ції, | | | | |підпри-| | |рацій- |фізичній | | | | | ємців,| | | ний |особі, що| | | | |номер | | | номер |викорис- | | | | | ДРФО | | |довідки| товує | | | | | | | | | найману | | | | | | | | | працю | |---+-----+--------+-------+-------------+-----+-------+---------| | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |---+-----+--------+-------+-------------+-----+-------+---------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
у справах інвалідів І.Тарабукіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 4

РІШЕННЯ
про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості
робочих місць для працевлаштування інвалідів
до нормативу робочих місць за 20 __ рік
від ___________20__ р. N ____

Повідомляємо, що ____________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування господарського об'єднання
та код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження господарського товариства)
зареєстроване у _________________________ відділенні Фонду
соціального захисту інвалідів ____________________ 20 __ р.
N ___________________,
а також підприємствам, що ввійшли до його складу
------------------------------------------------------------------ | Повна назва | Код за |Місцезнаходження| Назва | | підприємств, що | ЄДРПОУ |підприємств, що | відділення | | ввійшли до складу | підпри- | ввійшли до | Фонду | | господарського |ємств, що | складу | соціального | | об'єднання |ввійшли до| господарського | захисту | | | складу | об'єднання | інвалідів та | | |господар- | | номер | | | ського | | реєстрації | | |об'єднання| |підприємства у | | | | | відділенні | | | | | Фонду | |--------------------+----------+----------------+---------------| | | | | | |--------------------+----------+----------------+---------------| | | | | | |--------------------+----------+----------------+---------------| | | | | | |--------------------+----------+----------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________________________ робочих місць для працевлаштування
(зараховано кількість / відмовлено у зарахуванні кількості*)
інвалідів до нормативу робочих місць за 20___ рік. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючий __________________ _____________ ____________
відділенням Фонду соціального (П.І.Б.)
захисту інвалідів
М.П.
* У разі відмови у зарахуванні кількості робочих місць для
працевлаштування інвалідів коротко наводяться причини такої
відмови.
Директор Департаменту
у справах інвалідів І.Тарабукіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 5

ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про зарахування (відмову у зарахуванні)
кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів
до нормативу робочих місць у 20__ р.

---------------------------------------------------------------------------------------- |N | Дата | Перелік | Код |Найменування | Дата та | Прийняте | Дата та | |з/п| отримання | документів, | ЄДРПОУ |господарсько-| номер |рішення про| спосіб | | | звіту про | доданих до |господар-|го об'єднання|реєстра- |зарахування| видачі | | |зайнятість | звіту про | ського | | ції у |(відмову у |(направ- | | | і | зайнятість і |об'єднан-| |відділен-|зарахуван- | лення) | | |працевлаш- |працевлаштува-| ня | |ні Фонду |ні) кілько-| рішення | | | тування |ння інвалідів | | |соціаль- |сті робочих|господар-| | | інвалідів |господарського| | | ного | місць для | ському | | |господарсь-| об'єднання | | | захисту |працевлаш- |об'єднан-| | | кого | | | |інвалідів| тування | ню та | | |об'єднання | | | | | інвалідів |підприєм-| | | | | | | | |ствам, що| | | | | | | | | ввійшли | | | | | | | | | до його | | | | | | | | | складу | |---+-----------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+---------| |1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | |---+-----------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
у справах інвалідів І.Тарабукінавгору