Документ z0290-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2013, підстава - z0501-13


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2012 р.
за № 290/20603

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 227 від 11.03.2013}

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

довідка про реєстрацію особи громадянином України (далі - довідка) є документом, що підтверджує факт реєстрації особи громадянином України та подається особою для одержання документів, що підтверджують її громадянство України;

МВС - Міністерство внутрішніх справ України;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України «Про громадянство України» (із змінами);

Указу Президента України від 27.03.2001 № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 № 405 «Питання Державної міграційної служби України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (із змінами);

наказу МВС України від 20.07.2006 № 716 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2006 за № 977/12851.

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання (реєстрації) особи, яка клопоче про видачу довідки.

ІІ. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи, які відповідно до статей 3 та 6 Закону України «Про громадянство України» мають правові підстави для встановлення належності до громадянства України та набуття громадянства України і звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання адміністративної послуги.

IІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі довідки одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї послуги;

2 фотокартки розміром 35 х 45мм.

3.2. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

3.3. Усі документи, пов’язані з видачею довідки, долучаються до заяви.

3.4. Заява та документи, що долучаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.5. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.6. Прийняті посадовою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.7. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

ІV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає особисто або через законного представника до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;

прибувши у визначені дату і час прийому для одержання результату зазначеної адміністративної послуги до територіального органу або підрозділу ДМС із паспортним документом або документом, що його замінює та посвідчує особу заявника, перевіряє правильність внесених до бланка документа відомостей про себе;

отримує від посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС довідку, проставивши підпис про отримання довідки у журналі обліку.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем послуги документів, указаних у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту, та їх дійсність;

у разі потреби пропонує заявникові дати додаткові пояснення або зробити уточнення;

реєструє прийняті матеріали в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

перевіряє наявність рішення про встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України або оформлення набуття громадянства України;

здійснює видачу довідки особисто заявникові, а у разі наявності поважних причин, що заважають отриманню довідки особисто, також його батькам (усиновителям), опікунам, піклувальникам (у разі пред’явлення ними свого паспортного документа та відповідних підтверджувальних документів) або іншій особі за дорученням заявника. При цьому особа, яка отримує довідку, в журналі обліку ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати отримання цього документа.

Якщо оформлений документ не отримано протягом 30 днів після подання одержувачем адміністративної послуги заяви, йому протягом 10 робочих днів після закінчення вказаного строку надсилається відповідне повідомлення.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Довідка оформляється і видається заявникові після прийняття рішення про оформлення належності до громадянства України або після отримання повідомлення про прийняття до громадянства України відповідним Указом Президента України не пізніше ніж через 10 днів після прийняття відповідного рішення.

5.2. Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі довідки визначені статтею 21 Закону України «Про громадянство України».

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VІI. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача довідки.

VІІІ. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

ІX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XІ. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XІI. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIІІ. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв’язку.

XІV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України «Про звернення громадян» і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

Директор Департаменту
паспортної роботи
та громадянства
Державної міграційної
служби України

Д.В. Пімаховавгору