Документ z0313-94, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1994
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 22.12.1994. Подивитися в історії? )


            Таблиці до розділу 3 
Підготовка вихідних даних і
визначення розрахункових умов
Таблиця 5.1
Розрахункові дані про водні об'єкти ------------------------------------------------------------------ |Найме| Створ |Рівень |Розрахункові витра| |нуван+-------------------------------|або пе-|ти води, куб.м/с | |ня во|код |тип|вид |відстань за|код |ріод ча|(для водойм-об'єми| |дного| | |водо|течією, км |насту|су, роз|млн.куб.м) | |об'єк| | |кори+-----------|пного|рахунко+------------------| |та | | |стув|до гир-|до |за те|ві умо-|природні|водогоспо| | | | |ання|ла (міс|нас|чією |ви року|мінімаль|дарські | | | | |в КС|ця вито|туп|ство-|95%Р |ні серед|мінімаль-| | | | | |ку з во|но-|ру | |ньомісяч|ні серед-| | | | | |дойми) |го | | |ні |ньомісяч-| | | | | | |ств| | | |ні | | | | | | |ору| | | | | |-----+----+---+----+-------+---+-----+-------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+----+---+----+-------+---+-----+-------+--------+---------| |р.Хо-|3008|КС |рг | 85,5 | 42| 3009|1993,-I| 0,24 | 0,28 | |рол | | | | | | | | | | | | | | | | | |1993,- | 0,20 | 0,32 | | | | | | | | |VIII | | | ------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці 5.1 ------------------------------------------------------------------ |Мініма|Харкатеристики водного|Розрахункова природна фонова | |льна |об'єкта в зоні змішу- |якість води (для створу на початку| |швидкі|вання |ділянки водного об'єкта або басей-| |сть те+----------------------|ну - розрахункова фонова) в ліміту| |чії |коефі|глиби|шири|коефі|ючі сезони, мг/л | |при ро|цієнт|на се|на |цієнт|----------------------------------| |зрахун|звиви|редня|сере|шорст|завис|міне-|хлори|суль-|орган|і | |ковій |стос-|м |дня,|кості|лі ре|ралі-|ди |фати |ічні |т.д.| |витра-|ті ру| |м |ложа |чови-|зація| | |речо-| | |ті |сла | | | |ни | | | |вини | | |(об'є-| | | | | | | | |(БСК-| | |мі) во| | | | | | | | |повн)| | |ди, | | | | | | | | | | | |м/с | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | 0,12 | 1,10| 0,20| 12 | 0,04| 15 | 700 | 140 | 110 | 1,8 | | | 0,10 | | 0,27| 12 | 0,03| 15 | 800 | 160 | 120 | 2,0 | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5.2
Характеристики випусків зворотних вод у водні об'єкти ------------------------------------------------------------------ |Водокористувач| Водоприймач | Характеристика випуску зворотних| | | | вод | |--------------+--------------+----------------------------------| |найме|код і N |найме|відстань|бе-|відс|відс|швид-|для розсіюваю-| |нуван|випуску |нуван|за течі-|рег|тань|тань|кість|чих, напірних | |ня |зворот- |ня, |єю від |впа|від |від |виті-|випусків | | |них вод |код |випуску,|дін|бере|ого-|кання|--------------| | | |найб-|км |ня |гу, |лов-|стру-|діа-|кіль|відс| | | |лижчо+--------|або|м |ку |меню,|метр|кіс-|тань| | | |го |до |до |стр| |гли-|м/с |випу|ть |між | | | |ство-|ство|ги-|иж-| |бин-| |скн-|отво|отво| | | |ру |ру |рла|ень| |ного| |их |рів |ра- | | | | | |річ| | |випу| |отво| |ми,м| | | | | |ки | | |ску | |рів,| | | | | | | |(мі| | |до | |м | | | | | | | |сця| | |пове| | | | | | | | | |вит| | |рхні| | | | | | | | | |оку| | |води| | | | | | | | | |з | | |в ме| | | | | | | | | |вод| | |жінь| | | | | | | | | |ой-| | |м | | | | | | | | | |ми)| | | | | | | | |-----+--------+-----+----+---+---+----+----+-----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+--------+-----+----+---+---+----+----+-----+----+----+----| |МКЗ, |530076.1|(р.Хо|1,5 |86 |пр.| 2,0| 0,5|0,85 |0,5 | 6 | 20 | |м.Хо-| |рол) | | | | | | | | | | |рол | |3008 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці 5.2 ------------------------------------------------------------------ |Розта-|Тип |Категорія|Водоохоронні ка-| Витрата зворотних| Вид | |шуван-|зво- |зворотних|налізаційні (очи| вод |(варі| |ня міс|рот- | вод |сні) споруди |------------------|ант) | |ця ви-|них | |----------------|фактич|максимально|скла-| |пуску |вод | |тип |потуж-|на, |допустима в|ду | |за ме-| | |(існуючі/|ність |тис. |період дії |зворо| |жою(-)| | |що будую-|проект|куб.м/|ГДС/на перс|тних | |або у | | |ться або |на, |рік |пективу |вод | |межі | | |проектую-|тис. | |-----------| | |(км до| | |ться) |куб.м/| |куб.м|куб.м| | |неї) | | | |добу | |/добу|/го- | | |населе| | | |(км, | | |дину | | |ного | | | |млн. | | | | | |пункту| | | |куб.м)| | | | | |------+-----+---------+---------+------+------+-----+-----+-----| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |------+-----+---------+---------+------+------+-----+-----+-----| | - |пром.|норм. оч.|біол.о.с.| 2,4 | 766 | 2100| 87,5|після| | |-поб.| біол. |(аеро- | | | | |оч. | | | | |фільтр) | | | | |факт.| ------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці 5.2 ------------------------------------------------------------------ | Властивості зворотних вод | Склад зворотних вод, мг/л | |---------------------------+------------------------------------| |pH |бактері- |інші показни-|завислі речов.|мінералізація|і т.д. | | |ологічні |ки (густина, | | | | | |показники|температура | | | | | | |та ін.) | | | | |---+---------+-------------+--------------+-------------+-------| |25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |---+---------+-------------+--------------+-------------+-------| |8.0|колі-інд.| присмак-2б. | 316 | 870 | | | | -2250 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5.3
Характеристика водозаборів із водних об'єктів ------------------------------------------------------------------- |Код і N | Характеристика водозабору |Призна-|Витрата| |водоза- |----------------------------------------|чення |води, | |бору |наймену- |відстань в км |берег|відст- |водоза-|що | | |вання дже-|---------------|дже- |ань |бору |забира-| | |рела води,|до гирла|до |рела |від бе-| |ється, | | |код створу| річки |створу| |регу, | |куб.м/с| | | | | | |м | | | |--------+----------+--------+------+-----+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------+----------+--------+------+-----+-------+-------+-------| |53246М.2|(р. Хорол)| 106,5 | 22 |прав.| 4,0 |зрошув.|0,01565| | | 3008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 5.4
Техніко-економічні характеристики водоохоронних
заходів (споруд) ------------------------------------------------------------------- |Водоохоронний захід |Інтервали | Питомі витрати | | (споруда) |потужності, |----------------------------| |--------------------|тис. куб.м/добу|капітальні,крб.|експлуатац.,| |найменування| код | від до |/куб. м за рік |крб./куб.м | |------------+-------+---------------+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+-------+-------+-------+---------------+------------| | аеротенки | | 0,025 | 0,7 | 0,55 | 0,40 | ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- |Тип зворотних | Склад зворотних вод | | вод |--------------------------------------------------| |--------------|код (най-|конц. речовини |вид показ|конц.речовини| |наймену- |код|менування)|до очищен.,мг/л|ника ефек|після очищен.| |вання | |речовини |---------------|тивності |(мг/л) або | | | | | мін. | макс. |очищення |ступ.очищення| |----------+---+----------+-------+-------+---------+-------------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------+---+----------+-------+-------+---------+-------------| |пром.-поб.| |(зав.реч.)| 50 | 500 |концентр.| 15 | -------------------------------------------------------------------
Додаток N 6
до Інструкції про порядок розробки
та затвердження гранично допустимих
скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти
із зворотними водами
Таблиці до розділу 5
Розробка проектів тимчасово погоджених скидів (ТПС) речовин
і планів заходів щодо поетапного досягнення ГДС речовин
Таблиця 6.1
Класифікація видів і етапів реалізації водоохоронних заходів
------------------------------------------------------------------ | Етапи | А | Б | В | Г | Д | Е | Є** | | |Основ-|Спору-|Системи|Систе-|Системи|Системи|Природ| | |не ви-|ди очи|поперед|ми обо|повтор-|переда-|но-тех| | |робниц|щення |нього |ротно-|ного ви|чі зво-|нічні | | |тво і |зворот|очищен-|го во-|користа|ротних |систе-| | |його |них |ня зво-|допос-|ння зво|вод на |ми | | |техно-|вод |ротних |тачан-|ротних |інші | | | |логія | |вод пе-|ня |вод, що|очисні | | | | | |ред ски| |відводя|споруди| | | | | |дом на | |ться | | | | | | |інші | | | | | | | | |очисні | | | | | | | | |споруди| | | | | |------------+------+------+-------+------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+------+------+-------+------+-------+-------+------| |1. Оргтехза-| 1А | 1Б | 1В | 1Г | 1Д | 1Е | 1Є | |ходи щодо по| | | | | | | | |ліпшення екс| | | | | | | | |плуатації ви| | | | | | | | |робництв, во| | | | | | | | |догосподарсь| | | | | | | | |ких систем і| | | | | | | | |споруд для | | | | | | | | |досягнення | | | | | | | | |проектних по| | | | | | | | |казників або| | | | | | | | |їх покращан-| | | | | | | | |ня | | | | | | | | |2. Реконстру| 2А | 2Б | 2В | 2Г | 2Д | 2Е | 2Є | |кція вироб- | | | | | | | | |ництв, водо-| | | | | | | | |господарсь- | | | | | | | | |ких систем і| | | | | | | | |споруд (без | | | | | | | | |докорінної | | | | | | | | |зміни основ-| | | | | | | | |ної техноло-| | | | | | | | |гії виробни-| | | | | | | | |цтва, оброб-| | | | | | | | |ки і викорис| | | | | | | | |тання зворот| | | | | | | | |них вод) | | | | | | | | |3. Будівницт| 3А* | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | 3Е | 3Є | |во нових ви-| | | | | | | | |робництв, во| | | | | | | | |догосподарсь| | | | | | | | |ких систем і| | | | | | | | |споруд або | | | | | | | | |нових їх ос-| | | | | | | | |новних бло- | | | | | | | | |ків | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _________________________
* Закриття підприємства або виробництва умовно віднесено до
пункту 3А. ** Під природно-технічними системами розуміються водоохоронні
системи і споруди, що зв'язані безпосередньо з природними
об'єктами - водосховища, канали, системи випуску зворотних вод
(серед них розсіюваючі, глибоководні і т.ін.).
Таблиця 6.2
Вихідні і результуючі дані для формування
плану заходів щодо поетапного досягнення
ГДС речовин і вибору першочергових заходів ------------------------------------------------------------------ | |При-|Капі|Пла-|Зни-|Зни-|Пито-|Ранг|Пито-|Ранг| | |веде|таль|та |жен-|жен |мі ви| |мі ви| | | |на |ні |за |ня |ня |трати| |трати| | | |маса|вит-|скид|при-|пла-|на | |на | | | |ски-|рати| |веде|ти |зниже| |зниже| | | |ду | | |ної |за |ння | |ння | | | | | | |маси|скид|скиду| |плати| | | | | | |ски-| | | |за | | | | | | |ду | | | |скид | | |-----------------+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----| |1. Фактичний стан|ПМФ | - | ПФ | - | - | - | - | - | - | |на ______ 199_ р.| | | | | | | | | | |2. Заходи щодо до|ПМТ1| КТ1| ПТ1|ЗМТ1|ЗПТ1|ПЗМТ1| nТ1|ПЗПТ1| mТ1| |сягнення ТПС (лі-| | | | | | | | | | |міту) першого ета| | | | | | | | | | |пу | | | | | | | | | | |3. Заходи щодо до|ПМТ2| КТ2| ПТ2|ЗМТ2|ЗПТ2|ПЗМТ2| nТ2|ПЗПТ2| mТ2| |сягнення ТПС дру-| | | | | | | | | | |гого етапу | | | | | | | | | | |4. Заходи щодо до|ПМГ | КГ | ПГ |ЗМГ |ЗПГ |ПЗМГ | nГ |ПЗПГ | mГ | |сягнення ГДС | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6.3
Дані про сукупність першочергових водоохоронний заходів ------------------------------------------------------------------ | |Ранг |Ранг |Черга|Капіта- |Сумарні | | | ПЗМ | ПЗП | |льні |капіта- | | | | | |витрати |льні | | | | | | |витрати | |---------------------------+-----+-----+-----+--------+---------| |1. Підприємство, захід N 1 | 1 | | 1 | а | а | |2. Підприємство, захід N 2 | | 1 | 2 | б | а+б | |3. Підприємство, захід N 3 | 2 | | 3 | в | а+б+в | |4. Підприємство, захід N 4 | | 2 | 4 | г | а+б+в+г | ------------------------------------------------------------------вгору