Документ z0319-97, поточна редакція — Прийняття від 08.07.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 19.08.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 342 від 08.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 серпня 1997 року
vd970708 vn342 за N 319/2123

Про внесення змін і доповнень до Правил комісійної
торгівлі непродовольчими товарами, затверджених
наказом МЗЕЗ від 13.03.95 р. N 37 ( z0079-95 )

З метою покращання організації комісійної торгівлі та на
виконання Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "Строк реалізації прийнятого на комісію товару - 60
календарних днів". 2. У пункті 2.4 вилучити останній абзац і доповнити абзацами
такого змісту: "піротехнічні вироби; іграшки для дітей віком до 3-х років". 3. Пункт 2.6 викласти в такій редакції: "Товари від юридичних осіб приймаються згідно з
товарно-супровідними документами та за наявності інформації про
товар, викладеної відповідно до законодавства про мови. Приймання на комісію нових товарів вітчизняного та
зарубіжного виробництва здійснюється за наявності у
комітента-господарюючого суб'єкта (крім фізичної особи, яка не
має статусу підприємця-громадянина) документів, що підтверджують
належну якість товарів, а приймання товарів, що підлягають
обов'язковій сертифікації, - за наявності сертифіката
відповідності або його копії чи свідоцтва про визнання іноземного
сертифіката у державній системі сертифікації. Товари, що не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні,
приймаються на комісію за наявності гігієнічного висновку
державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану
продукцію. Якщо на завезені з-за кордону партії товарів, що були в
ужитку, відсутні дані щодо їх безпеки для здоров'я населення, то
приймання на комісію таких товарів, їх реалізація та використання
дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної
санітарно-гігієнічної експертизи. Гарантійні терміни на нові товари встановлюються
виготівником. Стосовно товарів, на які гарантійні терміни не встановлені,
покупець має право пред'явити продавцю (виготівнику) відповідні
вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом 6 місяців від дня
передачі товарів покупцеві". 4. Пункт 2.8 викласти в такій редакції: "При прийманні товарів на комісію комісіонер на кожну
одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний
ярлик, які підписуються фахівцем-оцінником і комітентом. Перший
примірник квитанції видається комітенту, другий залишається у
комісіонера і прикладається до товарного звіту. Якщо комітент здає на комісію декілька одиниць одного товару,
то комісіонер виписує на ці товари одну квитанцію у двох
примірниках, а на кожну одиницю цих товарів виписується товарний
ярлик. Товарний ярлик прикріплюється до прийнятого на комісію
товару. До дрібних речей прикріплюється цінник. При продажу товару
товарний ярлик або цінник з нього не знімається". 5. Пункт 2.9 доповнити таким реченням: "При цьому гарантійний термін не подовжується". 6. Розділ "2. Приймання товарів на комісію" доповнити пунктом
2.11 такого змісту: "Згода комітента з умовами здавання товару на комісію, його
продажу та умовами повернення нереалізованого товару
підтверджується підписом комітента у двох примірниках квитанції. При незгоді комітента з цими умовами комісіонер має право
відмовити в прийманні товару". 7. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: "Якщо зданий на комісію товар не реалізований протягом
встановленого строку реалізації (60 календарних днів), то він
повертається комітенту або ціна на нього знижується: на 30% від встановленої сторонами первинної вартості товару,
якщо товар не реалізовано в строк (60 календарних днів); на 40% від залишкової ціни після першого зниження вартості
товару, якщо товар не реалізовано протягом наступних 15
календарних днів. Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом
наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу
без письмового попередження комітента". 8. Пункт 5.1 викласти у такій редакції: "Кожна одиниця прийнятого на комісію товару не пізніше
наступного дня повинна бути виставлена в торговельному залі для
продажу. При прийманні декількох одиниць одного й того ж товару в
торговельний зал може виставлятися лише одиниця цього товару, інші
зберігаються в підсобному приміщенні". 9. Пункт 5.7 викласти в такій редакції: "При поверненні комітенту нереалізованих товарів, які
знаходились у господарюючого суб'єкта більше одного робочого дня,
комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за
повний місяць у таких розмірах: за перші 30 календарних днів - 2 відсотки визначеної ціни
товару; за другі 30 календарних днів - З відсотки визначеної ціни
товару; за наступні 30 календарних днів - 4 відсотки від залишкової
ціни товару після проведених уцінок. За кожний день зберігання знятого з продажу товару після
закінчення 90 календарних днів з комітента стягується пеня, розмір
якої визначається договором".
10. Доповнити Правила розділом 7 такого змісту:
"7. Порядок оподаткування податком на додану вартість
операцій при здійсненні комісійної торгівлі
7.1. Якщо особа здійснює комісійну торгівлю як новими, так і
вживаними товарами, вона повинна вести окремий облік операцій,
пов'язаних з придбанням та продажем вживаних товарів, придбаних у
осіб, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість. 7.2. Базою оподаткування податком на додану вартість при
здійсненні комісіонером операцій з продажу вживаних товарів,
придбаних у осіб, які не зареєстровані платниками податку, згідно
з пунктом 4.7 статті 4 Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР
"Про податок на додану вартість", є комісійна винагорода такого
платника податку (її розмір визначається за погодженням сторін). 7.3. Придбання комісіонером вживаних товарів у осіб, які не
зареєстровані платниками податку на додану вартість, здійснюється
за цінами без врахування суми податку на додану вартість і не
супроводжується податковою накладною. 7.4. Придбання комісіонером вживаних товарів у осіб, які не
зареєстровані платниками податку на додану вартість, реєструється
у Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), форма і порядок
заповнення якої затверджено наказом Державної податкової
адміністрації України від 30.05.97 N 165 ( z0233-97 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.97 N 233/2037. У графі 2 Книги вказується дата отримання вживаного товару
господарюючим суб'єктом, а в графі 4 - прізвище особи, не
зареєстрованої платником податку на додану вартість, від якої
отримано вживані товари для продажу. У графі 11 Книги проставляється ціна (без податку на додану
вартість та розміру комісійної винагороди) вживаних товарів, що
визначена за домовленістю сторін. 7.5. Продаж вживаних товарів у момент виникнення податкових
зобов'язань (дата їх виникнення визначена пунктом 7.3 статті 7
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
реєструється у Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг),
форма і порядок заповнення якої затверджено наказом Державної
податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165 ( z0233-97 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.06.97 N
233/2037. Операції з продажу вживаних товарів обліковуються датою, яка
зазначена у товарному чеку. У графі 15 Книги вказується загальна вартість продажу
вживаних товарів, збільшена на суму комісійної винагороди (без
податку на додану вартість) і погоджена двома сторонами
(комісіонером та комітентом). 7.6. Якщо продаж вживаних товарів здійснюється неплатникам
податку на додану вартість, то розмір комісійної винагороди, яка є
базою для оподаткування податком на додану вартість, і сума
податку на додану вартість, визначена з цього розміру комісійної
винагороди, проставляється відповідно у графах 18 та 19 Книги
обліку продажу товарів (робіт, послуг). При продажу вживаних товарів особі, яка не зареєстрована як
платник податку на додану вартість, податкова накладна
комісіонером не виписується. 7.7. Якщо продаж вживаних товарів здійснюється платникам
податку на додану вартість, то розмір комісійної винагороди та
сума податку на додану вартість проставляються відповідно у графах
16 та 17 Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг). При продажу вживаних товарів особі, яка зареєстрована як
платник податку на додану вартість, податкова накладна
комісіонером не виписується. 7.8. Операції з продажу комісіонером нових товарів
оподатковуються у загальновстановленому порядку, передбаченому
Законом України "Про податок на додану вартість". Якщо особою, яка здійснює торгівлю як новими, так і вживаними
товарами, не ведеться окремий облік операцій з придбання та
продажу вживаних товарів, то база оподаткування визначається з
повної вартості вживаних товарів, а не з комісійної винагороди". 11. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та
громадського харчування (Родіонов Ю.Ф.) спільно з Юридичним
управлінням (Сервінський А.Ю.) зареєструвати цей наказ в
Міністерстві юстиції України. 12. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр".
Міністр С.Г.Осика
Код нормативного акта: 2734/1997
"Офіційний вісник України" 1997, N 34, стор.78вгору