Документ z0369-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.10.2017, підстава - z1157-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
06.03.2014 N 650
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2014 р.
за N 369/25146

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 }

Відповідно до пунктів 1, 18 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 13 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до розділу 2 Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
25 грудня 2003 року N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 69/8668, такі
зміни: 1) пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та
звітних даних за рік повинна бути підтверджена аудитором
(аудиторською фірмою), який (яка) внесений(а) до реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг. Річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого
року, наступного за звітним. Річна фінансова звітність має бути наскрізно пронумерована,
прошита та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом __ аркушів", підпис керівника кредитної
спілки із зазначенням його прізвища та ініціалів, підпис головного
бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток
печатки кредитної спілки. Аудиторський висновок (звіт) подається не пізніше 01 червня ___ року, наступного за звітним роком.
Аудиторський висновок (звіт) подається разом з річною
фінансовою звітністю, підтвердженою аудитором (аудиторською
фірмою). Зазначені документи мають бути наскрізно пронумеровані,
прошиті та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом __ аркушів", підпис керівника кредитної
спілки із зазначенням його прізвища та ініціалів, підпис головного
бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток
печатки кредитної спілки. У супровідному листі до аудиторського висновку (звіту) мають
бути зазначені відомості про адресу власної веб-сторінки кредитної
спілки, за якою розміщено річну фінансову звітність разом з
аудиторським висновком (звітом), а також інформацію про видання, у
якому опубліковано річну фінансову звітність та аудиторський
висновок (звіт) відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ). У разі самостійного виявлення кредитною спілкою помилок, що
містяться в раніше поданій річній фінансовій звітності, вона має
право подати корегувальну річну фінансову звітність у паперовому
вигляді не пізніше десяти календарних днів з дати кінцевого
терміну подання такої звітності. Корегувальна річна фінансова звітність кредитної спілки
складається з: супровідного листа кредитної спілки, підписаного керівником; виправленої річної фінансової звітності; пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх
обґрунтуваннями."; 2) абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 викласти в такій
редакції: "Проміжні звітні дані подаються не пізніше 25 числа місяця,
що настає за звітним кварталом, звітні дані за рік - не пізніше
28 лютого року, наступного за звітним роком.".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 }
3. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними
установами та бюро кредитних історій забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Назаренка Ю.М.
Голова Комісії Б.Візіров
Протокол засідання Комісії
від 6 березня 2014 р. N 18вгору