Документ z0380-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.06.2018, підстава - z0525-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015  № 1256


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 380/28510

Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 432 від 28.03.2018}

Відповідно до статей 13 і 14 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, статті 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, пунктів 15 і 16 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (зі змінами), пункту 8 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

2) форму електронної обліково-статистичної картки дитини;

3) форму електронної обліково-статистичної картки кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 року № 4580 „Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2008 року за № 1200/15891.

3. Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Устименка С.О.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Л.О. Євдоченко


В.В. Лутковська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.12.2015 № 1256


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 380/28510

ПОРЯДОК
ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається механізм накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів у банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Банк даних) ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти” відповідно до статей 13, 14 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

3. Єдина інформаційно-аналітична система „Діти” - єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система, призначена для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

4. Основними завданнями формування та використання Банку даних є:

забезпечення реалізації прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення єдиних правил користування Банком даних;

створення умов для реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї;

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади із забезпечення прав дітей.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

код служби - обліковий номер служби у справах дітей в Банку даних;

користувач Банку даних - фахівець служби у справах дітей, який має доступ до Банку даних і в межах повноважень забезпечує своєчасні внесення, облік, редагування, пошук, перегляд і використання даних, роздрукування форм документів у межах наданих прав доступу до інформаційних ресурсів Банку даних.

Користувачами Банку даних є:

на місцевому рівні - фахівець служби у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, об’єднаної територіальної громади (у разі утворення);

{Абзац п’ятий пункту 5 розділу І в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

на регіональному рівні - фахівець служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на центральному рівні - уповноважений працівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Рівні внесення інформації до Банку даних:

місцевий рівень - служба у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, об’єднаної територіальної громади (у разі утворення);

{Абзац дев’ятий пункту 5 розділу І в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

регіональний рівень - служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

центральний рівень - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує  формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей (далі - Міністерство).

6. Володільцем баз персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів є Міністерство.

{Пункт 6 розділу І в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

7. Розпорядником баз персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів є державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України.

{Розділ І доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

II. Унесення відомостей до Банку даних

1. Відомості до Банку даних вносять користувачі, які отримали право на здійснення таких дій, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Банку даних і надання прав доступу до інформаційних ресурсів Банку даних.

2. Інформація до Банку даних вноситься виключно державною мовою.

3. У разі припинення функціонування Банку даних у відповідній службі у справах дітей протягом доби направляється повідомлення щодо тимчасового припинення внесення інформації до Банку даних (далі - Повідомлення) за підписом керівника до служби у справах дітей вищого рівня із зазначенням дати, часу та причин припинення внесення інформації. Повідомлення надсилається із зазначенням вихідного номера та дати реєстрації. Повідомлення не складається службами місцевого та регіонального рівня у разі зупинки роботи центрального сервера.

4. У Банку даних відомості про дітей зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини (далі - електронна облікова картка дитини), що складається за встановленою цим наказом формою.

5. Електронна облікова картка дитини складається на:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які можуть бути усиновлені;

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

6. У Банку даних відомості про осіб, які бажають взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, та громадян, які бажають усиновити дитину й подали письмову заяву і відповідний пакет документів до служби у справах дітей (далі - кандидати), зберігаються в електронній обліково-статистичній картці кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) (далі - електронна облікова картка кандидата).

7. Електронна облікова картка кандидата складається за встановленою цим наказом формою.

III. Унесення відомостей про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

1) перед складанням нової електронної обліково-статистичної картки дитини користувач перевіряє наявність електронної обліково-статистичної картки дитини у Банку даних;

{Пункт 1 розділу IIІ доповнено новим підпунктом 1 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

2) відомості про дитину вносяться до Банку даних користувачами місцевого рівня на підставі наказу відповідної служби у справах дітей про взяття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в день видання наказу;

3) дані про дитину вносяться до електронної облікової картки дитини виключно на підставі оригіналів документів;

4) інформація про переміщення дитини, зміну статусу, життєвих обставин, форму влаштування, стан здоров’я вноситься до електронної облікової картки дитини користувачем Банку даних за місцем її обліку протягом доби після отримання такої інформації;

5) з електронної облікової картки дитини виготовляється паперовий дублікат із зазначенням дати його виготовлення (далі - дублікат облікової картки), що підписується користувачем місцевого рівня, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в особовій справі дитини;

6) якщо Банк даних не функціонує, електронна облікова картка дитини складається після відновлення його функціонування;

7) за потребою з електронної обліково-статистичної картки дитини формується витяг за формою, встановленою у додатку до цього Порядку, для підтвердження статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за встановленою згідно з цим наказом формою;

{Пункт 1 розділу IIІ доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

8) витяг формується службою у справах дітей за місцем первинного або за місцем регіонального обліку дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або Міністерством на підставі письмового звернення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, її законного представника або особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови пред’явлення документів, що підтверджують особу.

{Пункт 1 розділу IIІ доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

2. Облік дітей, які можуть бути усиновлені:

1) відомості до Банку даних щодо перебування дитини на обліку з усиновлення вносяться у день взяття дитини на місцевий, регіональний та централізований облік відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905;

2) у разі коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, служба у справах дітей складає в Банку даних анкету дитини, яка може бути усиновлена, та роздруковує у трьох примірниках, які підписують начальник (заступник начальника) служби у справах дітей, голова (заступник голови) районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

3) якщо Банк даних не функціонує, анкета складається за формою, наведеною у додатку 17 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905, що заповнюється чорнилом синього кольору або друкується користувачем місцевого рівня. В день відновлення функціонування Банку даних користувач місцевого рівня складає анкету в електронній формі, яка не роздруковується;

4) відомості про дитину, батьки якої дали згоду на усиновлення і яка не має статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, до Банку даних вносяться на підставі заяви батьків про надання їхньої письмової згоди на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом. У день взяття дитини на місцевий облік служба у справах дітей складає електронну обліково-статистичну картку дитини в Банку даних;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

5) у разі коли місцем походження дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, є тимчасово окупована територія України або район проведення антитерористичної операції, але дитина не взята на облік дітей, які можуть бути усиновлені, і переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, на місцевий облік дитину оформляє служба у справах дітей за місцем її проживання (перебування);

6) відомості до Банку даних вносяться на підставі отримання службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини підтвердження від Міністерства про відсутність у Банку даних інформації щодо перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції;

7) проживання (перебування) дитини на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції не є підставою для зняття її з місцевого, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Відомості про таку дитину залишаються в Банку даних, а також на централізованому обліку, якщо анкета була подана Міністерству для постановки на облік дітей, які можуть бути усиновлені;

8) у разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення в службі у справах дітей, розміщеній у районі проведення антитерористичної операції, та неможливості направлення анкети дитини до служби у справах дітей регіонального рівня для взяття дитини на регіональний облік служба у справах дітей регіонального рівня друкує два примірники анкети з Банку даних, бере дитину на регіональний облік і направляє анкету дитини з копіями документів, зазначених у пункті 9 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905, до Міністерства з урахуванням термінів перебування дитини на місцевому та регіональному обліку;

9) у разі перебування дитини на місцевому обліку в районі проведення антитерористичної операції та неможливості направлення анкети до служби у справах дітей регіонального рівня для взяття на регіональний облік (про що складається відповідний акт), така служба у справах дітей друкує три примірники анкети з Банку даних і за відсутності підстав, зазначених у пункті 12 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905, направляє анкету до Міністерства;

{Підпункт 9 пункту 2 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

10) якщо служби у справах дітей через проведення антитерористичної операції не можуть здійснювати свої повноваження в частині взяття дітей на регіональний облік з усиновлення, вони надсилають до Міністерства інформацію за підписом голови (заступника голови) обласної чи Київської міської державної адміністрації щодо взяття таких дітей на централізований облік без перебування їх на регіональному обліку. Користувач центрального рівня на підставі зазначеної інформації вносить відомості до Банку даних;

11) після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір познайомитися з дітьми особисто, видається направлення для знайомства з дитиною за формою, наведеною у додатку 7 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 (далі - направлення для знайомства з дитиною). Інформація щодо направлення для знайомства з дитиною вноситься до електронної облікової картки дитини у той самий день користувачами відповідного рівня;

12) користувач Банку даних вносить інформацію про видачу направлення для знайомства з дитиною лише у разі закінчення строку дії раніше виданого направлення для знайомства з дитиною. Повідомлення про видачу кандидатам в усиновлювачі направлення для знайомства з дитиною надсилається через Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти» протягом доби до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини та служби у справах дітей за місцем її обліку. У разі припинення функціонування Банку даних служба у справах дітей або Міністерство інформує про видачу направлення службу у справах дітей за місцем перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку;

{Підпункт 12 пункту 2 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

13) направлення для знайомства з дитиною видруковується з Банку даних;

14) у разі коли направлення для знайомства з дитиною видано службою у справах дітей місцевого рівня, інформація про результати контакту з дитиною вноситься до Банку даних до закінчення строку дії такого направлення;

15) якщо в Банку даних на регіональному рівні відсутня інформація про дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, що перебуває на обліку з усиновлення, яка задовольняє запит кандидата, служба у справах дітей рекомендує йому усно, письмово чи електронним листом звернутися до Міністерства;

{Підпункт 15 пункту 2 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

16) у разі припинення функціонування Банку даних направлення для знайомства з дитиною друкується за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за усиновленими дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905. У день відновлення функціонування Банку даних користувач вносить до нього інформацію про видачу направлення для знайомства з дитиною;

{Підпункт 16 пункту 2 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

17) інформація про видачу направлення для знайомства з дитиною вноситься до Банку даних протягом доби після відновлення його функціонування;

18) у разі коли направлення для знайомства з дитиною видано службою у справах дітей регіонального рівня або Міністерством, інформація про результат контакту з дитиною вноситься до Банку даних протягом доби після отримання службою у справах дітей такої інформації;

19) інформація про усиновлення, призначення опіки, піклування, влаштування дитини в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу  вноситься до Банку даних користувачем служби у справах дітей місцевого рівня протягом доби з часу її отримання.

3. Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

1) відомості про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вносяться до Банку даних користувачами місцевого рівня на підставі наказу служби у справах дітей про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у день видання такого наказу;

2) інформація про переміщення дитини, зміну її статусу, форми влаштування, життєві обставини, стан здоров’я вноситься до електронної облікової картки дитини користувачем місцевого рівня за місцем обліку дитини протягом доби з часу отримання такої інформації.

4. Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

1) служба у справах дітей за місцем виявлення дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщеної з населеного пункту, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населеного пункту, що розташований на лінії зіткнення (далі - переміщена дитина), здійснює облік таких дітей у Банку даних відповідно до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 216/24993 (далі - Порядок);

2) служба у справах дітей місцевого рівня за місцем виявлення переміщеної дитини в її електронну облікову картку дитини вносить таку інформацію: дата, номер і назва наказу про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, найменування органу, який видав наказ, дата взяття на облік та місце влаштування (перебування) дитини (у разі влаштування дитини до дитячого закладу);

3) у разі коли дитина переміщена у складі прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи з опікуном/піклувальником, для уникнення дублювання інформації про влаштування слід додати відомості про нове влаштування із зазначенням форми перебування „Інше тимчасове перебування”. У разі зміни місця фактичного проживання переміщеної дитини в Банку даних зазначається причина припинення влаштування (перебування) дитини „Зникнення причин тимчасового влаштування” із зазначенням дати фактичного припинення перебування у місці тимчасового влаштування;

4) зняття з обліку переміщеної дитини як такої, що перебуває у складних життєвих обставинах, проводиться на загальних підставах відповідно до Порядку:

служба у справах дітей місцевого рівня за місцем виявлення переміщеної дитини письмово повідомляє про факт і причину зняття з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, регіональну службу у справах дітей за місцем походження дитини (крім досягнення дитиною повноліття) та додає копії відповідних документів;

служба у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини вносить інформацію про зняття дитини з обліку в електронну облікову картку дитини, створену службою у справах дітей за місцем походження дитини;

5) у разі переміщення дитини разом із законними представниками з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, на територію іншої держави службою у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини в електронну облікову картку дитини при внесенні інформації щодо місцеперебування дитини зазначається назва країни та зі списку форм перебування вибирається позиція „Тимчасово переміщена в іншу державу”;

6) якщо дитина залишила населений пункт, на території якого орган державної влади тимчасово не здійснює свої повноваження, або населений пункт, що розташований на лінії зіткнення, самовільно або із законним представником і місце її перебування невідоме, то службою у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини в електронну облікову картку дитини при внесенні інформації щодо місцеперебування дитини зазначаються документ, що засвідчує перебування дитини у розшуку, дата його видання та зі списку форм перебування вибирається позиція „Тимчасово у розшуку”;

7) у разі повернення дитини на територію України (про що стає відомо регіональній службі у справах дітей за місцем походження переміщеної дитини) або після отримання відомостей про її місцезнаходження в Банку даних користувачами служби у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини в електронну облікову картку дитини при внесенні інформації щодо місцеперебування дитини зазначається причина припинення влаштування (перебування) дитини „Зникнення причин тимчасового влаштування” із зазначенням дати фактичного припинення тимчасового влаштування;

8) повідомлення про зміну місцеперебування дитини, її статусу, форми влаштування, життєвих обставин, стану здоров’я направляється користувачем місцевого рівня за місцем виявлення дитини службі у справах дітей регіонального рівня за місцем походження дитини. Користувач регіонального рівня за місцем походження дитини на підставі вищезазначеного повідомлення протягом доби з часу його отримання вносить відповідну інформацію до електронної облікової картки дитини;

9) інформація про зняття дитини з обліку вноситься до її електронної облікової картки дитини користувачем за місцем обліку дитини в день видання службою у справах дітей наказу про зняття дитини з обліку.

IV. Унесення відомостей про сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних/патронатних батьків, батьків-вихователів

1. Відомості про кандидатів вносяться до Банку даних користувачем, на якого покладено обов’язки щодо внесення такої інформації.

2. Електронна облікова картка складається на кожного кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

3. Відомості про кандидатів до Банку даних вносяться відповідно до вимог та у строки, визначені пунктом 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, та пунктом 22 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905.

4. Служба у справах дітей зобов’язана ознайомити кандидата з переліком та порядком використання відомостей про нього, які будуть внесені до Банку даних.

5. Електронна облікова картка кандидата роздруковується з Банку даних користувачем місцевого рівня, підписується ним і зберігається в особовій справі кандидата.

6. Електронні облікові картки кандидатів в усиновлювачі - іноземців та громадян України, які проживають за межами України, створюються в Банку даних, роздруковуються і зберігаються користувачем центрального рівня відповідно до вимог та у строки, визначені в пунктах 36, 37 і 39 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905.

V. Конфіденційна інформація щодо дітей та громадян, яка розміщується в Банку даних

1. Інформація, що міститься у електронній обліковій картці дитини та електронній обліковій картці кандидата, відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних належить до конфіденційної інформації, що потребує захисту. Доступ до конфіденційної інформації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та осіб, які виявили бажання взяти на виховання у свою сім’ю дитину, мають користувачі, які отримали право доступу, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Банку даних та надання прав доступу до його інформаційних ресурсів.

2. Міністерство забезпечує захист інформації та вживає заходів із організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних, при їх обробці в Банку даних відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних.

3. Керівники обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті рад забезпечують контроль за своєчасним унесенням, поновленням, повнотою та достовірністю інформації, що вноситься службами у справах дітей до Банку даних.

4. Керівники обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті рад є відповідальними відповідно до вимог законодавства за створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти”.

5. Користувачі Банку даних є відповідальними відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних.

6. Право на ознайомлення з конфіденційною інформацією про дітей, що розміщена в Банку даних, мають виключно кандидати в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, конфіденційна інформація про яких внесена до Банку даних.

Якщо Банк даних не функціонує і служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі не має можливості внести інформацію про кандидата до Банку даних, служба у справах дітей за місцем обліку кандидата видає такому кандидату довідку з роз’ясненням причини невнесення інформації про нього до Банку даних з посиланням на повідомлення, зазначене в пункті 3 розділу ІІ цього Порядку. У день відновлення функціонування Банку даних користувач місцевого рівня вносить відповідну інформацію до Банку даних, про що повідомляє усно або на вимогу письмово кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

{Пункт 6 розділу V доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

7. Служба у справах дітей зобов’язана ознайомити з конфіденційною інформацією про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені та перебувають на місцевому, регіональному обліку в службі у справах дітей, тільки тих кандидатів в усиновлювачі, інформацію про яких внесено до Банку даних або яким видано довідку, зазначену в пункті 6 цього розділу.

{Пункт 7 розділу V в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

8. Конфіденційна інформація про дітей з Банку даних надається особисто кандидату в усиновлювачі, опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям, відомості про яких внесені до Банку даних, відповідно до законодавства.

9. Конфіденційна інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів у порядку їх черговості. Протягом строку дії направлення для знайомства з дитиною наступні в черзі кандидати в усиновлювачі не можуть ознайомлюватися з інформацією про дитину.

{Пункт 9 розділу V в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

10. Кандидати в усиновлювачі мають право ознайомитись з оновленою інформацією про дітей, які підлягають усиновленню, якщо вона була внесена до Банку даних.

У разі припинення функціонування Банку даних кандидати в усиновлювачі ознайомлюються з інформацією про дитину, поданою на паперових носіях, з урахуванням уточненої інформації, отриманої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастополької міських державних адміністрацій чи Міністерством. У день відновлення функціонування Банку даних користувач місцевого рівня вносить до нього відповідну інформацію про видачу направлення та результати ознайомлення з дитиною.

{Пункт 10 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

11. Безпідставне ненадання, надання недостовірної або неповної інформації з Банку даних щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, приховування інформації та інші неправомірні дії користувачів, що порушують права дітей на влаштування в сім’ю, права громадян на отримання вказаної інформації, чи створення перешкод в її отриманні можуть бути оскаржені в судовому порядку.

12. Інформація в Банку даних зберігається відповідно до встановленого законодавством строку збереження паперових носіїв.

VI. Припинення обліку даних у Банку даних

1. Облік дітей у Банку даних припиняється у разі:

усиновлення дитини;

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}

втрати дитиною статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

зняття з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Порядку;

відкликання батьками згоди на усиновлення;

досягнення дитиною повноліття;

смерті дитини.

2. Інформація про зняття з обліку вноситься до електронної облікової картки дитини в день прийняття наказу службою у справах дітей за місцем проживання дитини.

3. Облік кандидатів у Банку даних припиняється у разі:

закінчення строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьками-вихователями, якщо такі кандидати не звернулися із заявою про продовження його дії;

подання кандидатами в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі письмової заяви про зняття з обліку;

з’ясування або виникнення обставин, що унеможливлюють усиновлення, опіку, піклування, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

4. Інформація про зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі вноситься до Банку даних у день прийняття відповідного рішення.

5. Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їхньої електронної облікової картки кандидата додається інформація щодо рішення суду про усиновлення дитини або інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку громадянина як кандидата в усиновлювачі.

Директор Департаменту
захисту прав дітей
та усиновленняР. Колбаса


Додаток
до Порядку ведення банку даних
про дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, і сім’ї
потенційних усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів
(підпункт 7 пункту 1 розділу ІІІ)

ФОРМА ВИТЯГУ
з електронної обліково-статистичної картки дитини

Директор Департаменту
захисту прав дітей
та усиновленняР. Колбаса

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 432 від 28.03.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.12.2015 № 1256

ФОРМА
електронної обліково-статистичної картки дитини

Директор Департаменту
захисту прав дітей
та усиновленняР. Колбаса


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.12.2015 № 1256

ФОРМА
електронної обліково-статистичної картки кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів)

Директор Департаменту
захисту прав дітей
та усиновленняР. Колбасавгору