Документ z0413-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.09.2017, підстава - z0958-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2010 N 298/519
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2010 р.
за N 413/17708
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 628/1022 ( z0958-17 ) від 13.07.2017 }
Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Освіта"

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), Концепції
реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Освіта" (далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Департаменту економіки і фінансування Міністерства освіти і
науки України (Даниленко С.В.) - до Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим, головних управлінь освіти та науки
обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) у встановленому
законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
освіти і науки України Кулікова П.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр освіти і науки України Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства освіти і науки
України
01.06.2010 N 298/519
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2010 р.
за N 413/17708

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"*

------------------------------------------------------------------ |Програма| Дошкільна освіта | | | (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування | | | місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 070101) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними | | | закладами | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити створення |Показники затрат: | | |належних умов для надання |кількість дошкільних | | |на належному рівні |навчальних закладів, од.; | | |дошкільної освіти та |кількість груп, од.; | | |виховання дітей |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць робітників,| | | |од.; | | | |всього - середньорічне | | | |число ставок (штатних | | | |одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість дітей, що | | | |відвідують дошкільні | | | |заклади, осіб; | | | |кількість дітей від | | | |0 до 6 років, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на перебування | | | |1 дитини в дошкільному | | | |закладі, грн; | | | |діто-дні | | | |відвідування, дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од.; | | | |відсоток охоплення | | | |дітей дошкільною освітою, %| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | | | навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, | | | інтернатом при школі), спеціалізованими школами, | | | ліцеями, гімназіями, колегіумами (КТКВК 070201) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання послуг з загальної середньої | | |освіти в денних загальноосвітніх закладах | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники затрат: | | |відповідних послуг денними |кількість закладів (за | | |загальноосвітніми |ступенями шкіл), од.; | | |навчальними закладами |кількість класів (за | | | |ступенями шкіл), од.; | | | |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні відвідування, | | | |дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, дн. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма|Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними)| | | школами (КТКВК 070202) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання загальної середньої освіти | | | працюючій молоді | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники затрат: | | |загальної середньої освіти |кількість закладів (за | | |працюючій молоді |ступенями шкіл), од.; | | | |кількість класів (за | | | |ступенями шкіл), од.; | | | |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - середньорічне | | | |число ставок (штатних | | | |одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні відвідування, | | | |дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | | | школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними | | | школами-інтернатами (КТКВК 070301) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, | | | санаторних школах-інтернатах | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники затрат: | | |належної освіти та |кількість закладів (за | | |відповідних умов |ступенями шкіл), од.; | | |перебування учнів у |кількість класів (за | | |загальноосвітніх, |ступенями шкіл), од.; | | |санаторних школах- |середньорічне | | |інтернатах |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати | | | |віднесених до педагогічного| | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |чисельність учнів, осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні відвідування, дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | | | школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, | | | позбавлених батьківського піклування (КТКВК 070302) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання освіти у загальноосвітніх школах -| | | інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | | батьківського піклування | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники затрат: | | |належної освіти та |кількість закладів (за | | |відповідних умов |ступенями шкіл), од.; | | |перебування учнів у |кількість класів (за | | |інтернатах для дітей-сиріт |ступенями шкіл), од.; | | | |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць робітників,| | | |од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |чисельність учнів, осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні відвідування, | | | |дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання освіти в дитячих будинках, утримання та | | | забезпечення їх діяльності (КТКВК 070303) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання освіти в дитячих будинках | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити охоплення |Показники затрат: | | |дітей-сиріт вихованням та |кількість закладів (за | | |наданням освіти у дитячих |ступенями шкіл), од.; | | |будинках |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць робітників,| | | |од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість | | | |вихованців, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні відвідування, | | | |дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку | | | дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | | | піклування, в дитячих будинках сімейного типу та | | | прийомних сім'ях (КТКВК 070303) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами | | | виховання | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити охоплення |Показники затрат: | | |дітей-сиріт сімейними |кількість дитячих | | |формами виховання - |будинків сімейного типу, | | |дитячими будинками |од.; | | |сімейного типу та |кількість | | |прийомними сім'ями |прийомних сімей, од.; | | | |кількість | | | |прийомних батьків, осіб; | | | |кількість батьків- | | | |вихователів, осіб. | | | |Показники продукту: | | | |кількість | | | |вихованців у дитячих | | | |будинках сімейного типу, | | | |осіб; | | | |кількість | | | |вихованців у прийомних | | | |сімях, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні | | | |відвідування, дн. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання загальної середньої освіти спеціальними | | | загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та | | |іншими навчальними закладами для дітей, які потребують | | |корекції фізичного та (або) розумового розвитку (КТКВК | | | 070304) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям,| | | які потребують корекції фізичного та (або) розумового | | | розвитку | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники затрат: | | |загальної середньої освіти |кількість закладів (за | | |дітям, які потребують |ступенями шкіл), од.; | | |корекції фізичного та (або)|кількість класів (за | | |розумового розвитку |ступенями шкіл), од.; | | | |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати | | | |віднесених до педагогічного| | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць робітників,| | | |од.; | | | |всього - середньорічне | | | |число ставок (штатних | | | |одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |чисельність | | | |учнів, осіб ; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, | | | |яким буде виплачуватися | | | |одноразова грошова допомога| | | |при працевлаштуванні, осіб.| | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні | | | |відвідування, дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | | | спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим | | | вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої | | | підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної | | | культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою | | | військово-фізичною підготовкою (КТКВК 070307) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання загальної середньої освіти | | |загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами | | |з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для | | |поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв,| | | фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з | | | посиленою військово-фізичною підготовкою | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники затрат: | | |належної освіти та |кількість закладів (за | | |відповідних умов |ступенями шкіл), од.; | | |перебування учнів у |кількість класів (за | | |загальноосвітніх закладах з|ступенями шкіл), од.; | | |поглибленим вивченням |середньорічне число | | |окремих предметів |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати | | | |віднесених до педагогічного| | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |чисельність | | | |учнів, осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |діто-дні відвідування, | | | |дн. | | | |Показники якості: | | | |кількість днів | | | |відвідування, од. | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами | | | освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | (КТКВК 070401) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Залучення та забезпечення надання належних умов | | | виховання дітей в умовах позашкільної освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити залучення та |Показники затрат: | | |надання належних умов |кількість закладів (за | | |виховання дітей в умовах |ступенями шкіл), од.; | | |позашкільної освіти |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |середньорічна | | | |кількість дітей, які | | | |отримують позашкільну | | | |освіту, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість путівок, яку | | | |планується придбати, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на 1 | | | |дитину, яка отримає | | | |позашкільну освіту, грн; | | | |витрати на 1 | | | |дитину, яку планується | | | |оздоровити, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток дітей, | | | |які будуть оздоровлені, %; | | | |відсоток дітей, | | | |які візьмуть участь у | | | |тренувально-оздоровчих | | | |зборах, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Підготовка робітничих кадрів закладами професійно- | | | технічної освіти (КТКВК 070501) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Створення умов для професійної самореалізації | | | особистості та забезпечення потреб суспільства і | | | держави у кваліфікованих робітниках | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити підготовку |Показники затрат: | | |кваліфікованих робітничих |кількість закладів, од.; | | |кадрів для потреб |середньорічне | | |суспільства і держави |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |середньорічна | | | |кількість учнів, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість стипендіатів за | | | |рахунок коштів бюджету, | | | |осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |дітей-сиріт, які | | | |знаходяться на повному | | | |державному забезпеченні, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість дітей-сиріт, які | | | |знаходяться під опікою, | | | |осіб; | | | |кількість осіб з | | | |числа дітей-сиріт та дітей,| | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися щорічна | | | |допомога для придбання | | | |навчальної літератури, | | | |осіб; | | | |кількість | | | |випускників, осіб; | | | |кількість | | | |випускників, які будуть | | | |працевлаштовані, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на 1 | | | |учня, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток учнів, | | | |які отримають відповідний | | | |документ про освіту, %; | | | |відсоток | | | |працевлаштованих | | | |випускників, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II | | | рівнів акредитації (КТКВК 070601) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних | | | закладах I та II рівнів акредитації | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити підготовку для|Показники затрат: | | |регіону фахівців у вищих |кількість закладів, од.; | | |навчальних закладах I та II|середньорічне число | | |рівнів акредитації |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць робітників,| | | |од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |середньорічна | | | |кількість студентів денної | | | |форми навчання, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість студентів | | | |вечірньої форми навчання, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість студентів заочної| | | |форми навчання, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість стипендіатів за | | | |рахунок коштів бюджету, | | | |осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |дітей-сиріт, які | | | |знаходяться на повному | | | |державному забезпеченні, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість дітей-сиріт, які | | | |знаходяться під опікою, | | | |осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися щорічна | | | |допомога для придбання | | | |навчальної літератури, | | | |осіб; | | | |кількість осіб, | | | |прийнятих на I курс на | | | |денну форму навчання; | | | |кількість | | | |випускників, осіб; | | | |кількість | | | |випускників, які будуть | | | |працевлаштовані, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на 1 | | | |приведеного студента, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток | | | |студентів, які отримають | | | |відповідний документ про | | | |освіту, %; | | | |відсоток | | | |працевлаштованих | | | |випускників, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма|Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV| | | рівнів акредитації (КТКВК 070602) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних | | | закладах III та IV рівнів акредитації | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити підготовку для|Показники затрат: | | |регіону фахівців у вищих |кількість | | |навчальних закладах III та |закладів, од.; | | |IV рівнів акредитації |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |науково-педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |середньорічна | | | |кількість студентів денної | | | |форми навчання, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість студентів | | | |вечірньої форми навчання, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість студентів заочної| | | |форми навчання, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість стипендіатів за | | | |рахунок коштів бюджету, | | | |осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |дітей-сиріт, які | | | |знаходяться на повному | | | |державному забезпеченні, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість дітей-сиріт, які | | | |знаходяться під опікою, | | | |осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися одноразова | | | |грошова допомога при | | | |працевлаштуванні, осіб; | | | |кількість осіб з числа | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування, яким буде | | | |виплачуватися щорічна | | | |допомога для придбання | | | |навчальної літератури, | | | |осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |аспірантів, які навчаються | | | |з відривом від виробництва,| | | |осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |аспірантів, які навчаються | | | |без відриву від | | | |виробництва, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість докторантів, | | | |осіб; | | | |кількість осіб, | | | |прийнятих на I курс на | | | |дену форму навчання; | | | |кількість | | | |випускників, осіб; | | | |кількість | | | |випускників, які будуть | | | |працевлаштовані, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на 1 | | | |приведеного студента, грн; | | | |витрати на 1 | | | |аспіранта, який навчається | | | |з відривом від виробництва,| | | |грн; | | | |витрати на 1 | | | |аспіранта, який навчається | | | |без відриву від | | | |виробництва, грн; | | | |витрати на 1 | | | |докторанта, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток | | | |студентів, які отримають | | | |відповідний документ про | | | |освіту, %; | | | |відсоток | | | |працевлаштованих | | | |випускників, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів | | | закладами післядипломної освіти III і IV рівнів | | | акредитації (академіями, інститутами, центрами | | | підвищення кваліфікації) (КТКВК 070701) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки | | |кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів| | | акредитації (академіями, інститутами, центрами | | | підвищення кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити підвищення |Показники затрат: | | |кваліфікації та |кількість | | |перепідготовку кадрів |закладів, од.; | | |закладами післядипломної |середньорічне | | |освіти III та IV рівнів |число посадових окладів | | |акредитації |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |науково-педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |середньорічна | | | |кількість фахівців, які | | | |пройдуть перепідготовку, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість слухачів, які | | | |пройдуть підвищення | | | |кваліфікації, осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |аспірантів, які навчаються | | | |з відривом від виробництва,| | | |осіб; | | | |середньорічна кількість | | | |аспірантів, які навчаються | | | |без відриву від | | | |виробництва, осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість докторантів, | | | |осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на 1 | | | |фахівця, що пройде | | | |перепідготовку, грн; | | | |витрати на 1 | | | |фахівця, що підвищить | | | |кваліфікацію, грн; | | | |витрати на 1 | | | |аспіранта, який навчається | | | |з відривом від виробництва,| | | |грн; | | | |витрати на 1 | | | |аспіранта, який навчається | | | |без відриву від | | | |виробництва, грн; | | | |витрати на 1 | | | |докторанта, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток | | | |фахівців, які отримають | | | |відповідний документ про | | | |освіту, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими | | | закладами післядипломної освіти (КТКВК 070702) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки | | | кадрів іншими закладами післядипломної освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити реалізацію |Показники затрат: | | |інших заходів з |кількість | | |післядипломної освіти |закладів, од.; | | | |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |науково-педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати | | | |віднесених до педагогічного| | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |середньорічна | | | |кількість фахівців, які | | | |пройдуть перепідготовку, | | | |осіб; | | | |середньорічна | | | |кількість слухачів, які | | | |пройдуть підвищення | | | |кваліфікації, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на 1 | | | |фахівця, що пройде | | | |перепідготовку, грн; | | | |витрати на 1 | | | |фахівця, що підвищить | | | |кваліфікацію, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток | | | |фахівців, які отримають | | | |відповідний документ про | | | |освіту, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Придбання, доставка та зберігання підручників і | | | посібників (КТКВК 070801) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення зберігання і доставки підручників та | | | посібників для потреб установ освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Показники виконання | | | | програми | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити підручниками та|Показники затрат: | | |посібниками установи освіти|видатки, | | | |пов'язані із доставкою | | | |підручників і посібників, | | | |тис. грн; | | | |видатки, | | | |пов'язані із зберіганням | | | |підручників і посібників, | | | |тис. грн; | | | |видатки, | | | |пов'язані із придбанням | | | |підручників і посібників, | | | |тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість | | | |придбаних примірників | | | |підручників і посібників, | | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |вартість | | | |придбання примірника | | | |підручника / посібника, | | | |грн. | | | |Показники якості: | | | |забезпеченість | | | |установ освіти підручниками| | | |та посібниками, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | | | та інші заходи в галузі освіти (КТКВК 070802) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення належної методичної роботи установами | | | освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити належну |Показники затрат: | | |методичну роботу в |кількість | | |установах освіти |закладів, од.; | | | |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість | | | |виготовлених примірників | | | |навчально-методичної | | | |літератури, од. | | | |Показники ефективності: | | | |вартість | | | |виготовлення одного | | | |примірника навчально- | | | |методичної літератури, грн.| | | |Показники якості: | | | |забезпеченість | | | |установ освіти навчально- | | | |методичною літературою, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Здійснення технічного нагляду за будівництвом і | | |капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими | | | функціями (КТКВК 070803) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та | | | капітальним ремонтом | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити своєчасний та |Показники затрат: | | |якісний технічний нагляд за|кількість служб | | |будівництвом та капітальним|технічного нагляду, од.; | | |ремонтом |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість | | | |установ, де проведено | | | |реконструкцію чи капремонт,| | | |од.; | | | |площа | | | |відремонтованих приміщень, | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |вартість 1 кв.м | | | |відремонтованих приміщень, | | | |грн; | | | |вартість 1 кв.м | | | |відбудованих приміщень, грн| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КТКВК | | | 070804) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за | | | веденням бухгалтерського обліку та звітності | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити складання і |Показники затрат: | | |надання кошторисної, |кількість | | |звітної, фінансової |централізованих | | |документації, фінансування |бухгалтерій, од.; | | |установ освіти згідно з |середньорічне | | |затвердженими кошторисами |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати віднесених| | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість закладів, які | | | |обслуговує централізована | | | |бухгалтерія, од.; | | | |кількість особових | | | |рахунків, од.; | | | |кількість | | | |складених звітів | | | |працівниками бухгалтерії, | | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість | | | |установ, які обслуговує 1 | | | |працівник, од.; | | | |кількість | | | |особових рахунків, які | | | |обслуговує 1 працівник, од.| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Здійснення централізованого господарського | | | обслуговування (КТКВК 070805) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення ведення централізованого господарського | | | обслуговування | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання якісних|Показники затрат: | | |послуг з централізованого |кількість груп | | |господарського |централізованого | | |обслуговування |господарського | | | |обслуговування, од.; | | | |середньорічне | | | |число посадових окладів | | | |(ставок) педагогічного | | | |персоналу, од; | | | |середньорічне число штатних| | | |одиниць адмінперсоналу, за | | | |умовами оплати | | | |віднесених до педагогічного| | | |персоналу, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість установ, які | | | |обслуговуються групами | | | |централізованого | | | |господарського | | | |обслуговування, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість | | | |установ, які обслуговує | | | |один працівник, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Утримання інших закладів освіти (КТКВК 070806) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами | | | освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |1. Забезпечити |Показники затрат: | | |якісну медико- |кількість | | |психологічну |навчальних закладів, од.; | | |консультацію учнів |середньорічне | | |2. Забезпечити проведення |число посадових окладів | | |культурно-мистецьких |(ставок) педагогічного | | |заходів та роботу гуртків, |персоналу, од.; | | |секцій, аматорських |середньорічне число | | |колективів |штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати віднесених | | | |до педагогічного персоналу,| | | |од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне | | | |число штатних одиниць | | | |робітників, од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од. | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма|Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що | | | проживають у сільській місцевості (КТКВК 070807) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення перевезення дітей, що проживають у | | | сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів | | | освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити перевезення |Показники затрат: | | |дітей, що проживають у |видатки, пов'язані з | | |сільській місцевості, до |утриманням шкільних | | |загальноосвітніх закладів |автобусів, тис. грн; | | |освіти |видатки, пов'язані з | | | |перевезенням дітей, що | | | |проживають у сільській | | | |місцевості, тис. грн; | | | |видатки, пов'язані з | | | |придбанням шкільних | | | |автобусів, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість придбаних | | | |автобусів, од.; | | | |кількість осіб, які | | | |перевозяться за одну | | | |поїздку, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середня вартість одного | | | |придбаного автобуса, грн. | | | |Показники якості: | | | |забезпеченість | | | |автобусами, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів | | | (КТКВК 070807) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення належного рівня інформатизації та | | | комп'ютеризації навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити інформатизацію |Показники продукту: | | |та комп'ютеризацію |кількість придбаних | | |навчальних закладів |комп'ютерних комплексів, | | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |середня вартість одного | | | |придбаного комп'ютерного | | | |комплексу, грн. | | | |Показники якості: | | | |забезпеченість | | | |комп'ютерними комплексами, | | | |% | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними | | | засобами навчання з природничо-математичних і | | | технологічних дисциплін (КТКВК 070807) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення належного рівня викладання природничо- | | | математичних і технологічних дисциплін | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити належний рівень|Показники продукту: | | |викладання природничо- |кількість придбаних | | |математичних і |технічних засобів навчання | | |технологічних дисциплін |(кабінетів), од. | | | |Показники ефективності: | | | |середня вартість одного | | | |придбаного технічного | | | |засобу навчання (кабінету),| | | |грн. | | | |Показники якості: | | | |забезпеченість технічними | | | |засобами навчання | | | |(кабінетами), % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Державне пільгове довгострокове кредитування на | | | здобуття освіти (КТКВК 070807) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення державного пільгового довгострокового | | | кредитування на здобуття освіти | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити належний рівень|Показники продукту: | | |державного пільгового |середньорічна кількість | | |довгострокового |одержувачів пільгових | | |кредитування на здобуття |довгострокових кредитів на | | |освіти |здобуття освіти, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір пільгового | | | |довгострокового кредиту на | | | |здобуття освіти, грн | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Інші освітні програми (КТКВК 070807) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення реалізації інших освітніх програм | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити реалізацію |Показники затрат: | | |інших освітніх програм |кількість навчальних | | | |закладів, од.; | | | |середньорічне число | | | |посадових окладів (ставок) | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |адмінперсоналу, за умовами | | | |оплати | | | |віднесених до | | | |педагогічного персоналу, | | | |од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць | | | |спеціалістів, од.; | | | |середньорічне число | | | |штатних одиниць робітників,| | | |од.; | | | |всього - | | | |середньорічне число ставок | | | |(штатних одиниць), од.; | | | |видатки, пов'язані | | | |з реалізацією освітніх | | | |програм (розшифрувати), | | | |тис.грн | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим | | | батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | | | (КТКВК 070808) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, | | | позбавленим батьківського піклування, яким | | | виповнюється 18 років | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечити надання |Показники продукту: | | |допомоги дітям-сиротам та |середньорічна кількість | | |дітям, позбавленим |одержувачів допомоги, од. | | |батьківського піклування, |Показники ефективності: | | |яким виповнюється |середній розмір допомоги, | | |18 років |грн | ------------------------------------------------------------------
-------------- * При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів МФУ Г.В.Карп
Директор Департаменту
економіки та фінансування МОНУ С.В.Даниленковгору