Документ z0416-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2018  № 214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 416/31868

Про затвердження Положення про комісію та порядок відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

На виконання пункту 5 Положення про порядок призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, затвердженого Указом Президента України від 23 січня 2018 року № 13, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою проведення відбору кандидатів на здобуття стипендій для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію та порядок відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
19.03.2018 № 214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 416/31868

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію та порядок відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та роботи комісії з відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (далі - комісія) та процедуру проведення відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України серед молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України, утвореним відповідно до Указу Президента України від 23 січня 2018 року № 13 «Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва» з метою забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду пропозицій щодо добору кандидатів для призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (далі - стипендії).

3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

5. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення стипендій молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

6. Комісія здійснює свою діяльність на принципах законності, незалежності, неупередженості, доброчесності, толерантності, професіоналізму, колегіальності, об’єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень.

ІІ. Формування та повноваження комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра культури України згідно з визначеними обов’язками.

До складу комісії входять голова, заступник голови, члени комісії.

2. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінкультури раз на три роки, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни та доповнення.

3. До складу комісії входять письменники, митці та інші фахівці у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (за згодою), які не можуть здійснювати свої повноваження більше двох строків поспіль.

4. Загальна кількість членів комісії має становити не менше дев’яти осіб.

5. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. До повноважень комісії належать:

розгляд документів, що надійшли від претендентів на отримання стипендії;

відбір кандидатів на здобуття стипендій;

підготовка висновків і пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендій.

7. Комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до роботи в комісії провідних митців, діячів культури, вчених, фахівців (за їх згодою);

вносити до Мінкультури пропозиції з питань, що належать до компетенції комісії.

8. Голова комісії:

визначає порядок денний засідань комісії, дату, час і місце проведення засідання;

веде засідання комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання комісії;

підписує протоколи засідань комісії;

представляє комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

9. Члени комісії зобов’язані:

розглядати документи кандидатів на призначення стипендій;

брати участь у засіданнях комісії;

дотримуватися принципів, визначених у пункті 6 розділу I цього Положення;

приймати рішення щодо кандидатів на призначення (позбавлення) стипендій шляхом голосування;

не допускати конфлікту інтересів під час відбору кандидатів та повідомляти про наявність конфлікту інтересів;

дотримуватись вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

10. Члени комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання комісії, що є його невід’ємною частиною.

11. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює секретар комісії, який є працівником Мінкультури. Секретар комісії бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Секретар комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання комісії;

доводить рішення комісії до відома Мінкультури;

розміщує на офіційному веб-сайті Мінкультури інформацію про результати засідання комісії.

12. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена Мінкультури.

ІІІ. Порядок відбору кандидатів на здобуття стипендій

1. Пропозиції на здобуття стипендій вносяться шляхом самовисування молодими письменниками і митцями у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва віком від 14 до 35 років, які мають творчі досягнення.

2. На здобуття стипендій до Мінкультури подаються такі документи:

мотиваційний лист, в якому викладаються підстави для отримання стипендії;

заявка на здобуття стипендії за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

дві рекомендації від провідних діячів культури і мистецтва, складені в довільній формі;

автобіографія в довільній формі;

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, - копія паспорта);

згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

документи, що підтверджують творчі досягнення (залежно від сфери діяльності):

копії матеріалів, що підтверджують участь або наявність перемог претендента у культурно-мистецьких заходах, проектах (дипломи, програмки, каталоги, рецензії в ЗМІ тощо);

літературні твори (рукопис або видання) (подаються молодими письменниками);

аудіо-, відеозаписи, нотні матеріали (для композиторів) (подаються митцями у сфері музичного мистецтва);

відеозаписи (подаються митцями у сфері театрального, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва);

кольорові фото творчих робіт розміром 15 х 20 см із зазначенням автора, року створення роботи, а також портфоліо (подаються митцями у сфері образотворчого мистецтва).

3. Документи подаються до Мінкультури у строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсного відбору на здобуття стипендії, яке розміщується на офіційному веб-сайті Мінкультури.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, вони протягом трьох робочих днів з дати надходження до Мінкультури повертаються претенденту із зазначенням підстав для повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні дати.

4. Документи, подані після закінчення встановленого в оголошенні строку, розгляду не підлягають та повертаються претенденту у місячний строк.

ІV. Порядок роботи комісії

1. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

2. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Комісія здійснює відбір кандидатів на здобуття стипендій за такими критеріями:

наявність творчого обдарування;

рівень професійної майстерності;

участь у міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходах та/або наявність перемог у конкурсах, фестивалях та інших мистецьких заходах.

4. Якщо член комісії має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про нього під час засідання членам комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У цьому разі такий член комісії не бере участі у голосуванні з питання, щодо якого є конфлікт інтересів.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про висування кандидата на здобуття стипендії, зазначене рішення підлягає перегляду.

5. Рішення комісії щодо кандидатів на здобуття стипендій оформлюються протоколом (у двох примірниках), що підписується головуючим, членами та секретарем комісії.

6. Матеріально-технічне забезпечення засідань комісії здійснюється Мінкультури.

V. Подання звіту за творчі досягнення

1. Стипендії виплачуються щомісяця, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято рішення про їх призначення.

2. За десять календарних днів до дати закінчення виплати стипендії стипендіат подає до Мінкультури звіт про творчі досягнення за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, за період, протягом якого він отримував стипендію.

Начальник
управління сценічного
і візуального мистецтваП.М. Білаш


Додаток 1
до Положення про комісію
та порядок відбору кандидатів
на здобуття стипендій
Президента України для молодих
письменників і митців у сфері
музичного, театрального,
образотворчого, хореографічного,
естрадно-циркового мистецтва
та кіномистецтва
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на здобуття стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтваДодаток 2
до Положення про комісію
та порядок відбору кандидатів
на здобуття стипендій
Президента України для молодих
письменників і митців у сфері
музичного, театрального,
образотворчого, хореографічного,
естрадно-циркового мистецтва
та кіномистецтва
(пункт 2 розділу V)

ЗВІТ
про творчі досягненнявгору