Про затвердження Правил користування електричною енергією
Нацкомелектроенергетики; Постанова, Правила, Договір [...] від 31.07.199628
Документ z0417-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2018, підстава - v0312874-18


1.15. Енергетичний нагляд в електроенергетиці, нагляд за охороною праці, контроль у сфері енергозбереження здійснюються персоналом підрозділів центральних органів виконавчої влади, на які покладені відповідні обов'язки згідно із законодавством України.

2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача і електропередавальної організації (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, про що зазначається в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

2.2. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:

1) у разі повітряного відгалуження - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку, або на ввідних клемах першого комутаційного апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача;

2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення, приєднаних до ввідних клем першого комутаційного апарата, встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача.

За технічний стан контактних з'єднань на межі балансової належності та на межі експлуатаційної відповідальності електромережі в будинках, що належать житловим організаціям, установам та іншим невиробничим споживачам, відповідає електропередавальна організація.

2.3. Межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище встановлюється:

1) на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільних пристроїв або на виході проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільних пристроїв;

2) на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільних ліній.

За технічний стан зазначених у підпунктах "1)" і "2)" з'єднань відповідає організація, яка експлуатує підстанції (розподільні пристрої).

Межа відповідальності за стан і обслуговування ліній електропередачі напругою 1000 В і вище, що мають відгалуження (глухі або через роз'єднувачі), які належать різним організаціям, установлюється на опорі основної лінії, де здійснена відпайка. За технічний стан натяжних ізолювальних підвісок, установлених на лінійних порталах з боку лінії, а також усі затискачі, закріплені на проводах лінії, відповідає організація, що експлуатує лінію. За технічний стан лінійних порталів з натяжними ізолювальними підвісками з боку підстанцій, петлі на цих порталах, спуски з проводів лінії до різноманітного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв'язку, високочастотних загороджувачів тощо) відповідає організація, що експлуатує підстанцію.

{Абзац третій пункту 2.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006}

За технічний стан затискачів, що приєднують відпайку, відповідає організація, яка експлуатує основну лінію.

{Абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006}

2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:

1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;

{Підпункт 1 пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

2) для індивідуальних будинків:

у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.

2.5. Може бути встановлена інша обґрунтована межа експлуатаційної відповідальності, яка обумовлена особливостями експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і зв'язку.

2.6. Для технічного обслуговування та експлуатації електроустановок суб'єкт господарської діяльності, який згідно з актом балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідає за експлуатацію цих електроустановок, має право на підставі відповідного договору залучити будь-яку організацію, яка має право на виконання таких робіт.

2.7. Якщо до електричних мереж електропередавальної організації приєднані електричні мережі, які на підставі права власності не належать жодному суб'єкту господарювання та через які електрична енергія передається до технологічних електричних мереж споживача, межа експлуатаційної відповідальності та точка продажу електричної енергії встановлюються на межі балансової належності споживача.

Такі електричні мережі в установленому законодавством України порядку мають бути передані в господарське відання електропередавальної організації, до мереж якої вони приєднані.

3. Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням

3.1. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ, цих Правил та проектних рішень.

3.2. Відповідальною за технічний стан засобів обліку є організація, на балансі якої вони перебувають, або оператор засобів комерційного обліку (електропередавальна організація або інша організація) на підставі відповідного договору.

{Пункт 3.2 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.3. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

{Пункт 3.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.4. Якщо протягом 2 послідовних розрахункових періодів спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого ніж передбачений проектною документацією, вимогами ПУЕ та/або технічними характеристиками заводу-виробника щодо завантаження трансформаторів струму, то протягом наступного розрахункового періоду постачальник електричної енергії, електропередавальна організація або споживач має право звернутися до власника засобів обліку щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку, за винятком випадків обліку електричної енергії, використаної споживачами з нерівномірним споживанням електричної енергії протягом року (зменшення відповідно до технологічного циклу роботи споживаної потужності у 5 та більше разів протягом строку, який є не меншим одного розрахункового періоду).

У разі звернення до власника засобів обліку споживача або електропередавальної організації, або постачальника електричної енергії щодо невідповідності обліку вимогам ПУЕ або технічним характеристикам заводу-виробника засобів обліку сторонами складається акт про невідповідність метрологічних характеристик, у якому, в тому числі, зазначається термін приведення засобів обліку їх власником за його рахунок у відповідність до вимог ПУЕ або технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку. У такому разі сторонами переглядається величина дозволеної потужності.

{Абзац другий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006}

Термін приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або до технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку має не перевищувати 1 місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ) та 3 місяці (для обліку в мережах 6 кВ та вище) з дня складення акта.

У разі відмови представника власника засобу обліку від підпису в акті робиться відповідний запис. У цьому випадку акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менш ніж трьома уповноваженими представниками сторони, що складає акт.

3.5. У разі виникнення зустрічного перетікання електричної енергії між електричними мережами споживача та електропередавальної організації розрахункові засоби обліку електричної енергії мають забезпечувати облік активної та реактивної електричної енергії в обох напрямках.

{Пункт 3.5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.6. Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) обліку електричної енергії, забороняється, за винятком випадків, передбачених розділом 6 цих Правил.

Споживання електричної енергії за відповідним тарифом має бути забезпечене окремим обліком.

Окремі площадки вимірювання мають бути забезпечені засобами обліку, які дають можливість організувати розрахунковий облік за відповідним тарифом на всій площадці вимірювання.

{Абзац четвертий пункту 3.6 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.7. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку і відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

{Абзац перший пункту 3.7 в редакції Постанови НКРЕ № 105 від 04.02.2010, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ та проектними рішеннями.

Засоби обліку мають бути встановлені таким чином, щоб для контролю за обсягом споживання електричної енергії забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до засобів обліку:

1) які встановлені на об'єктах електропередавальної організації, - відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії та споживача;

2) які встановлені на об'єктах споживача (основного споживача), - відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та субспоживача;

3) які встановлені на об'єктах субспоживача, - відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та основного споживача.

{Пункт 3.7 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.8. У разі встановлення або заміни засобів обліку споживачем електропередавальна організація відповідно до вибраного споживачем виду тарифу із переліку, передбаченого нормативно-правовими актами НКРЕКП, та вимог нормативно-технічних документів щодо організації комерційного обліку має запропонувати споживачу перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності, а також перелік каналів зв'язку, якими має забезпечуватися передача інформації щодо обліку, у тому числі форматів представлення даних щодо забезпечення можливості зчитування даних з засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних.

{Абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 1449 від 25.12.2008, № 105  від 04.02.2010}

У рекомендаціях щодо вибору розрахункових засобів обліку електричної енергії та обладнання, яким має забезпечуватися передача інформації щодо обліку електричної енергії, електропередавальна організація має враховувати можливість об'єднання локального устаткування збору і обробки даних в автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії.

{Абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

У разі встановлення (заміни) розрахункових засобів обліку та/або локального устаткування збору та обробки даних зі зміною електричної схеми обліку або безпосередньо зміни електричної схеми обліку на основі технічних рекомендацій, наданих електропередавальною організацією, споживач або організація, на вимогу (за ініціативою) якого (якої) здійснюється встановлення (заміна) розрахункових засобів обліку, розробляє технічне завдання на встановлення (заміну) розрахункових засобів обліку, яке погоджується електропередавальною організацією впродовж десяти робочих днів з дня його отримання. На основі погодженого технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункових засобів обліку проектною організацією за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за ініціативою) якого (якої) здійснюється встановлення (заміна) розрахункових засобів обліку, розробляється проект встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних. Установлення (заміна) розрахункових засобів обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного завдання.

{Абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006; в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

Термін розгляду поданого на узгодження робочого проекту не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня його отримання електропередавальною організацією. За результатами розгляду електропередавальною організацією оформляється технічне рішення до робочого проекту. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники вузла обліку. Зауваження та рекомендації до робочого проекту викладаються окремим розділом у технічному рішенні. За умови врахування зауважень та рекомендацій до робочого проекту погодження доопрацьованого робочого проекту з електропередавальною організацією не потрібно.

{Пункт 3.8 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006}

Установлення, налаштування, заміна, модернізація та виведення з експлуатації розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних виконуються за погодженням з електропередавальною організацією оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт) на підставі заяви власника відповідного обладнання та за його рахунок (якщо такі дії планові або вимагаються нормативно-правовими актами) або за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється установлення (заміна) розрахункових засобів обліку.

{Абзац п'ятий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 1497 від 22.11.2006; в редакції Постанов НКРЕ № 1449 від 25.12.2008, № 105 від 04.02.2010, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

Установлення (заміна) засобів розрахункового обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється на підставі заяви споживача за його рахунок електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за погодженням з електропередавальною організацією. Робочий проект на встановлення (заміну) засобів розрахункового обліку із зміною електричної схеми обліку та/або локального устаткування збору та обробки даних виконується проектною організацією за договором, укладеним із організацією, на балансі якої перебувають розрахункові засоби обліку.

{Пункт 3.8 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497  від 22.11.2006; в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

У разі встановлення на території споживача розрахункових засобів обліку електричної енергії організацією, яка має право на виконання таких робіт, але не є електропередавальною організацією, споживач має забезпечити безперешкодний доступ відповідальних представників постачальника за регульованим тарифом (електропередавальної організації) для контролю правильності підключення і перевірки роботи встановлених засобів обліку.

Локальне устаткування збору та обробки даних та автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії мають створюватись та проходити свій подальший розвиток (нарощування, розширення, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення тощо) згідно з погодженим проектом.

{Пункт 3.8 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 1449 від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

{Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.9. Під час улаштування споживачем локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) на власних електроустановках споживач отримує від електропередавальної організації технічні рекомендації.

У складі ЛУЗОД та/або АСКОЕ забороняється незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності (комп'ютерних програм, баз даних тощо).

У разі влаштування складових ЛУЗОД або АСКОЕ споживача на електроустановках, які не перебувають у власності споживача, технічні рекомендації перед їх видачею мають бути узгоджені електропередавальною організацією з власниками відповідних електроустановок.

Власник електроустановки не має права обмежувати перелік типів засобів обліку, що можуть бути встановлені в точках обліку згідно з технічними рекомендаціями, наданими електропередавальною організацією споживачу.

Улаштування споживачем ЛУЗОД на базі багатофункціонального засобу обліку з вбудованим модулем для дистанційного зчитування даних без зміни електричної схеми обліку дозволяється здійснювати відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку та проекту встановлення ЛУЗОД.

{Пункт 3.9 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

{Правила доповнено пунктом 3.9 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.10. Технічні рекомендації мають включати:

перелік даних, що передаються до електропередавальної організації;

протокол передачі даних;

перелік місць установлення засобів обліку;

перелік місць установлення комунікаційного обладнання;

інформацію про параметри каналів зв'язку, які будуть застосовуватись для зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСКОЕ споживача;

{Абзац шостий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників;

граничні показники похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії;

граничні показники розсинхронізації часу;

алгоритм приведення даних вимірювань з лічильників до даних, що будуть використовуватися для проведення комерційних розрахунків;

умови спільного використання ЛУЗОД.

Технічні рекомендації можуть бути скориговані в разі введення в дію нових нормативних документів або внесення змін в існуючі нормативні документи, які змінюють вимоги до ЛУЗОД або АСКОЕ.

{Правила доповнено пунктом 3.10 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.11. З урахуванням технічних рекомендацій електропередавальної організації щодо побудови ЛУЗОД або АСКОЕ споживача розробляється технічне завдання.

Розробка та узгодження технічного завдання проводиться відповідно до вимог діючих державних стандартів України.

Узгоджене технічне завдання має пройти метрологічну експертизу.

{Абзац третій пункту 3.11 в редакції Постанови НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

Електропередавальна організація має погодити технічне завдання в обсязі виданих нею технічних рекомендацій впродовж десяти робочих днів з дня його отримання.

{Правила доповнено пунктом 3.11 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.12. На основі погодженого технічного завдання проектною організацією за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку, розробляється проект встановлення ЛУЗОД або АСКОЕ споживача (далі - проект), який у разі розміщення елементів ЛУЗОД або АСКОЕ споживача на електроустановках електропередавальної організації узгоджується останньою в цій частині робочого проекту.

Термін розгляду поданого на узгодження проекту не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня його отримання електропередавальною організацією.

{Правила доповнено пунктом 3.12 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.13. Зауваження та рекомендації до технічного завдання або проекту мають надаватись з посиланням на нормативні документи. Зауваження, надані без посилання на нормативні документи, не враховуються та розгляду не підлягають.

За умови врахування зауважень та рекомендацій до технічного завдання або проекту погоджувати доопрацьоване технічне завдання або проект з електропередавальною організацією не потрібно.

Надання технічних рекомендацій, розгляд та узгодження технічного завдання та/або проекту виконуються електропередавальною організацією безкоштовно.

{Правила доповнено пунктом 3.13 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.14. Після завершення робіт щодо влаштування ЛУЗОД або АСКОЕ складається акт прийняття в дослідну експлуатацію відповідно до вимог діючих державних стандартів України. Дослідна експлуатація ЛУЗОД або АСКОЕ здійснюється впродовж одного місяця від дати встановлення відповідного обладнання.

{Абзац перший пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010, Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

У разі відповідності ЛУЗОД або АСКОЕ технічному завданню та проектним рішенням складається акт прийняття в промислову (постійну) експлуатацію.

ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, які прийняті в промислову (постійну) експлуатацію, мають бути інформаційно об'єднані електропередавальною організацією з її АСКОЕ з метою зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСКОЕ споживача.

{Абзац третій пункту 3.14 в редакції Постанови НКРЕ № 105 від 04.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

Прийняті в промислову (постійну) експлуатацію ЛУЗОД або АСКОЕ мають використовуватись для проведення комерційних розрахунків.

{Правила доповнено пунктом 3.14 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.15. Власник електроустановки, на якій встановлюються складові ЛУЗОД або АСКОЕ, не має права обмежувати доступ власників відповідного обладнання, споживачів (або субспоживачів) та електропередавальної організації до засобів обліку та інформації, що зберігається в первинній базі даних засобів обліку.

{Правила доповнено пунктом 3.15 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

3.16. Первинне програмування, зміна тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризація) електронних багатофункціональних засобів обліку здійснюються на замовлення та за рахунок власників цих засобів обліку оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією).

{Правила доповнено пунктом 3.16 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.17. При первинному програмуванні електронного багатофункціонального засобу обліку встановлюються:

час внутрішнього годинника (синхронізація);

параметри зміни сезонів зима/літо;

значення напруги вторинних кіл обліку;

кількість відімкнених вимірювальних елементів;

параметри живлення електронного багатофункціонального засобу обліку (основне/резервне джерело живлення);

розподіл вимірювальних каналів;

алгоритм розрахунку енергії;

параметри вимірювальних каналів щодо зберігання даних;

параметри журналу позаштатних ситуацій;

параметри комунікаційного порту споживача;

параметри комунікаційного порту енергопостачальної компанії (у разі висунення технічних вимог при узгодженні типу приладу обліку);

параметри білінгових періодів (доба/місяць, розрахунковий день);

параметри диференційованого (погодинного) обліку;

пароль;

параметри виводу даних на дисплей.

Параметри програмування комунікаційних портів електронного багатофункціонального засобу обліку визначаються з урахуванням вимог щодо інформаційного обміну з електропередавальною організацією або відповідним оператором даних комерційного обліку. Зміна параметрів програмування комунікаційних портів виконується за обґрунтованим письмовим зверненням заінтересованої сторони.

{Правила доповнено пунктом 3.17 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.18. Після виконання робіт з первинного програмування в паспорті електронного багатофункціонального засобу обліку або в додатку до паспорта (у разі відсутності місця в паспорті) указуються:

найменування суб'єкта господарської діяльності та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, фахівці якого виконують роботи з первинного програмування;

прізвище та ініціали фахівця, який виконував первинне програмування;

назва органу державного метрологічного нагляду, який взяв на облік відповідного суб'єкта господарської діяльності;

дата первинного програмування.

До паспорта електронного багатофункціонального засобу обліку обов'язково додається протокол параметризації, створений за допомогою сервісного програмного забезпечення виробника багатофункціонального засобу обліку.

{Абзац шостий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

Копії протоколів параметризації надаються заінтересованим сторонам організацією (підприємством), фахівці якої виконують роботи з первинного програмування.

{Правила доповнено пунктом 3.18 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.19. Обсяг інформації, яка виводиться на дисплей, визначається замовником робіт із програмування електронного багатофункціонального засобу обліку. Зміна обсягу цієї інформації виконується за обґрунтованим письмовим зверненням заінтересованої сторони. Жодна із заінтересованих сторін не має права обмежувати обсяг інформації, що виводиться на дисплей електронного багатофункціонального засобу обліку.

{Правила доповнено пунктом 3.19 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.20. Роботи зі зміни тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризації) виконуються на місці встановлення електронного багатофункціонального засобу обліку та оформлюються відповідним актом за підписом заінтересованих сторін, у якому вказуються:

{Абзац перший пункту 3.20 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

причина зміни тарифних зон та тарифних коефіцієнтів;

найменування суб'єкта господарської діяльності та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, фахівці якого виконують роботи з параметризації;

прізвище та ініціали фахівця, який виконував роботу;

назва органу державного метрологічного нагляду, який взяв на облік відповідного суб'єкта господарської діяльності;

дата зміни тарифних зон та тарифних коефіцієнтів.

До Акта виконання робіт зі зміни тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризації) додаються протоколи параметризації.

Копії протоколів параметризації надаються заінтересованим сторонам організацією (підприємством), фахівці якої виконують роботи зі зміни тарифних зон та тарифних коефіцієнтів (параметризації).

{Правила доповнено пунктом 3.20 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.21. У разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу, тарифні зони, які встановлюються при первинному програмуванні та зміні тарифних зон, мають відповідати діючим на момент програмування межам періодів за годинами доби (тарифним зонам), встановлених НЕК "Укренерго" та погоджених НКРЕКП.

Встановлення тарифних зон у електронного багатофункціонального засобу обліку не може бути завадою для проведення відповідно до договору розрахунків за тарифами, не диференційованими за періодами часу.

{Правила доповнено пунктом 3.21 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.22. При виконанні робіт зі зміни тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризації) електронних багатофункціональних засобів обліку електричної енергії у складі автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії є обов'язковим:

1) погодження зміни параметрів параметризації, встановлених при первинному програмуванні, з оператором даних комерційного обліку;

2) виконання робіт відповідно до технічної документації на систему обліку або в присутності представника оператора даних комерційного обліку.

{Правила доповнено пунктом 3.22 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.23. Організація каналів зв'язку та зчитування інформації з локального устаткування збору і обробки даних від споживача до електропередавальної організації проводиться за рахунок електропередавальної організації.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 1497 від 22.11.2006, № 105 від 04.02.2010}

У разі встановлення на території споживача засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії споживач має забезпечити безперешкодний доступ відповідальних представників постачальника за регульованим тарифом (електропередавальної організації) для отримання в електронному вигляді інформації щодо обсягу електричної енергії, врахованої цими засобами обліку.

3.24. Планова повірка розрахункових засобів обліку має здійснюватись за рахунок власників цих засобів обліку в терміни, встановлені нормативними документами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання відповідно до договору.

Електропередавальна організація (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом) здійснює контроль за вчасним проведенням повірки розрахункових засобів обліку відповідно до договору.

Якщо повірка розрахункових засобів обліку не виконана в передбачені терміни з вини електропередавальної оганізації, електропередавальна організація не має права на виставлення додаткових рахунків, виставлення яких пов'язане з похибкою показів розрахункових засобів обліку електричної енергії.

{Пункт 3.24 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.25. Споживачі, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, в тому числі за годинами доби, мають забезпечити облік електричної енергії для власного споживання відповідними засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії.

3.26. У разі, якщо до технологічних електричних мереж основного споживача приєднані електроустановки інших суб'єктів господарювання, власників мереж тощо, розрахунковий облік має бути організований основним споживачем таким чином, щоб забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків.

Споживач (власник електричних мереж), технологічні електричні мережі якого використовуються електропередавальною організацією для передачі (транзиту) електричної енергії в електричні мережі субспоживачів або електропередавальної організації, має надати електропередавальній організації у повному обсязі необхідні вихідні дані для визначення в передбаченому цими Правилами порядку величини технологічних втрат електричної енергії, що пов'язані з передачею (транзитом) електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів.

{Пункт 3.26 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.27. Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюються оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією) за рахунок їх власників. Непланова заміна розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією) за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється непланова заміна розрахункового засобу обліку.

{Абзац перший пункту 3.27 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

Ремонт розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється організаціями, які мають право на виконання цих робіт, за рахунок їх власників

{Абзац другий пункту 3.27 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

{Абзац третій пункту 3.27 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

Експлуатація та планові заміна, ремонт, обслуговування, повірка розрахункових засобів обліку електричної енергії, що призначені для розрахунків населення за електричну енергію, здійснюється за власний рахунок електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території (постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, який постачає електричну енергію населенню).

3.28. Споживач або постачальник електричної енергії має право звернутись до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання або акредитованих метрологічних служб з метою позачергової повірки засобів обліку, а також до електропередавальної організації (оператора даних комерційного обліку) для позачергової технічної перевірки та/або перевірки програмування засобів обліку, схем їх підключення, правильності роботи, ремонту, заміни або експертизи.

{Абзац перший пункту 3.28 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

Перевірка програмування виконується за обґрунтованим письмовим зверненням заінтересованої сторони, в якому зазначається вичерпний перелік параметрів, які необхідно перевірити.

{Пункт 3.28 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449  від 25.12.2008}

Вартість позачергової повірки засобів обліку оплачується стороною, за ініціативою якої здійснюється позачергова повірка засобів обліку.

У разі проведення позачергової технічної перевірки, перевірки програмування перевірки правильності роботи, ремонту, заміни або експертизи засобу обліку вартість робіт оплачується:

{Абзац четвертий пункту 3.28 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

1) суб'єктом господарювання, за ініціативою якого проводилась позачергова технічна перевірка, перевірка програмування, перевірка схем підключення засобу обліку та/або правильності його роботи, ремонт, заміна або експертиза, - у разі, якщо порушень у роботі розрахункових засобів обліку та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено;

{Абзац п'ятий пункту 3.28 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

2) власником засобу обліку чи суб'єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку, - у разі, якщо виявлено порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електричної енергії з вини власника засобу обліку чи суб'єкта господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку;

3) електропередавальною організацією - у разі, якщо виявлено порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії або їх невідповідності нормативно-технічній документації з вини електропередавальної організації.

{Пункт 3.28 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.29. Виконання робіт з перевірки програмування до початку експлуатації та під час експлуатації електронного багатофункціонального засобу обліку оформлюється відповідним актом за підписом сторін, у якому вказуються:

{Абзац перший пункту 3.29 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

причина перевірки;

найменування суб'єкта господарської діяльності та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, фахівці якого виконують роботи з програмування;

прізвище та ініціали фахівця, який виконував роботу;

назва органу державного метрологічного нагляду, який взяв на облік відповідного суб'єкта господарської діяльності;

дата перевірки;

результати перевірки.

{Правила доповнено пунктом 3.29 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.30. Експертиза засобу обліку в частині дослідження його відповідності нормованим метрологічним характеристикам та умовам експлуатації здійснюється у присутності уповноважених представників власника засобу обліку або організації, яка відповідає за його збереження, постачальника електричної енергії, електропередавальної організації, представника територіального органу, уповноваженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, на проведення державних приймальних і контрольних випробувань і повірки засобів вимірювальної техніки та на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006, Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

Експертиза засобу обліку в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлені засіб обліку та/або пломби, здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають право на виконання таких робіт.

{Пункт доповнено абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006}

Числові та описові дані, отримані під час експертизи, висновки зазначаються у відповідному документі.

{Абзац третій пункту 3.30 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1449 від 25.12.2008}

3.31. Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а на затискній кришці - пломбою електропередавальної організації.

Пломби з тавром електропередавальної організації мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, приводи і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, лінії зв'язку автоматизованих систем обліку та всі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку.

Підготовка місць для опломбування здійснюється власником електроустановки згідно з переліком, наданим електропередавальною організацією. Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї із сторін.

У зазначених місцях можуть бути встановлені пломби інших заінтересованих сторін.

{Пункт 3.31 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

3.32. При пломбуванні та/або встановленні індикаторів та приладів обліку з вмонтованими індикаторами оформляється акт про пломбування та встановлення індикаторів.

В акті про пломбування та встановлення індикаторів мають бути зазначені: місце встановлення кожної пломби та/або індикаторів, сторона, яка їх встановила, сторона, відповідальна за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб і індикаторів на них.

Акт про пломбування та встановлення індикаторів підписується керівниками або уповноваженими особами сторін, які брали участь у пломбуванні приладу обліку.

{Пункт 3.32 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}вгору