Документ z0420-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.04.2002, підстава - z0406-02

                                                          
ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 51 від 18.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 липня 1998 р.
vd980618 vn51 за N 420/2860
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 260 ( z0406-02 ) від 18.04.2002 )
Про затвердження Правил складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
29 листопада 1997 р. N 23867/1 та відповідно до Закону України
"Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
( 621/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила складання, подання і розгляду заявки на
реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, що додаються. 2. Зареєструвати Правила, зазначені в п.1 цього наказу, в
Міністерстві юстиції України. 3. Опублікувати Правила, зазначені в п.1 цього наказу, в
офіційному бюлетені Держпатенту України "Промислова власність". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпатенту України Л.Ніколаєнка.
Голова Держпатенту України В.Петров
Затверджено
Наказ Держпатенту України
18.06.98 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 1998 р.
за N 420/2860
Правила
складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми
Правила складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми (далі - Правила), розроблені
відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ), визначають вимоги до
заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки
на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
1. Загальні положення
1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: Закон - Закон України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем"; Відомство - Державне патентне відомство України; НДЦПЕ - Науково-дослідний центр патентної експертизи; топографія ІМС - топографія інтегральної мікросхеми; заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації; заявник - особа, яка подала заявку; патентний повірений - представник у справах інтелектуальної
власності, зареєстрований у Відомстві; Реєстр - Державний реєстр України топографій інтегральних
мікросхем; реєстрація - державна реєстрація топографії ІМС Відомством. 1.2. Визначення термінів "топографія інтегральної мікросхеми"
та "інтегральна мікросхема" наведені в статті 1 Закону. 1.3. Реєстрація є обов'язковою умовою охорони прав на
топографії ІМС. 1.4. Право на подання заявки має автор(и), роботодавець або
їх правонаступник(и). 1.5. Заявка подається за умови, що від дати першого
використання топографії ІМС, якщо таке мало місце, до дати подання
заявки до Відомства пройшло не більше ніж два роки. 1.6. Подання заявки та всі дії, пов'язані з діловодством за
заявкою у Відомстві, заявник може здійснювати, скориставшись
послугами патентного повіреного або іншої довіреної особи. Всі дії, пов'язані з представництвом інтересів заявника перед
Відомством, патентний повірений або інша довірена особа здійснюють
на підставі довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства.
2. Складання та подання заявки
2.1. Подання заявки 2.1.1. Заявку на реєстрацію подають до Відомства на адресу
НДЦПЕ. 2.1.2. За реєстрацію топографії ІМС і видачу свідоцтва
сплачується збір, розмір і порядок сплати якого встановлюється
Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії
інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 року
N 701 ( 701-94-п ), зі змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів від 20 березня 1995 року N 196
( 196-95-п ), від 16 січня 1996 року N 98 ( 98-96-п ), від
14 серпня 1996 року N 948 ( 948-96-п ) та від 6 квітня 1998 року
N 445 ( 445-98-п ) (далі - Положення). 2.1.3. Згідно з пунктом 3 статті 9 Закону заявка на
реєстрацію повинна стосуватися однієї топографії ІМС. Заявка на реєстрацію топографії базового матричного кристала
може включати матеріали, які стосуються як топографії самого
базового матричного кристала, так і топографій ІМС, які реалізують
на його основі.
2.2. Склад заявки 2.2.1. Згідно з пунктом 4 статті 9 Закону заявка на
реєстрацію складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію топографії ІМС; матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, включаючи
реферат. До заявки додається документ, що підтверджує сплату збору за
реєстрацію топографії ІМС і видачу свідоцтва. Зазначений документ
має надійти до Держпатенту разом із заявкою на реєстрацію
топографії ІМС або протягом двох місяців від дати подання заявки. 2.2.2. З метою ідентифікації топографії, яка не
використовувалася до дати подання заявки на реєстрацію, матеріали
заявки повинні містити один примірник повного комплекту
матеріалів, які сприймаються візуально й відображають кожний шар
топографії (фотошаблони, збірне топографічне креслення або
пошарові топографічні креслення, фотографії кожного шару
топографії, зафіксованої в ІМС), та реферат. 2.2.3. З метою ідентифікації топографії, яка
використовувалася до дати подання заявки на реєстрацію, у
Відомство разом із заявкою подаються, додатково до зазначених у
пункті 2.2.2 цих Правил документів, зразки ІМС, що включають дану
топографію, в тому вигляді, в якому її введено в обіг, у кількості
чотирьох штук, а реферат повинен додатково містити відомості про
дату першого використання й основні технічні характеристики зразка
ІМС. 2.2.4. Заявка на реєстрацію топографії ІМС, яка
використовувалася до дати подання заявки, повинна додатково
містити документ, який підтверджує дату першого використання
топографії ІМС.
2.3. Оформлення заяви про реєстрацію 2.3.1. Заява про реєстрацію топографії ІМС подається за
встановленою формою (див. додаток) в одному примірнику й повинна
містити всі передбачені в ній відомості. Якщо потрібні відомості
за браком місця не можуть бути повністю розміщені у відповідних
розділах, їх надають на додатковому аркуші із зазначенням у
відповідному розділі заяви - "див. на додатковому аркуші". 2.3.2. У заяві про реєстрацію слід указати заявника
(заявників) та його (їх) адресу, а також автора (авторів). Заява
має бути підписана заявником із зазначенням прізвища та ініціалів
особи, яка підписала документ. 2.3.3. Якщо заявником є юридична особа, заява підписується
особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного
найменування посади особи, яка підписує документ, особистого
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. Якщо заявників два й більше, у заяві вказується адреса для
листування. 2.3.4. Повне ім'я або найменування іноземного заявника
відтворюється засобами української мови (здійснюється
транслітерація, тобто політерний перезапис за допомогою
українського алфавіту). У дужках зазначені дані наводяться
іноземною мовою в їх оригінальному вигляді.
2.4. Оформлення документів заявки на реєстрацію 2.4.1. Усі документи заявки на реєстрацію слід оформити таким
чином, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо
репродукувати. 2.4.2. Документи заявки на реєстрацію друкують на аркушах
білого, гладкого паперу формату 210 мм х 297 мм. Кожний документ
заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступний
аркуші нумерують арабськими цифрами. Всі аркуші текстових документів заявки повинні мати такі
мінімальні розміри полів: ліве - 20 мм, верхнє - 20 мм, праве й
нижнє - 10 мм. 2.4.3. Документи заявки на реєстрацію друкують шрифтом
чорного кольору. 2.4.4. Графічні зображення виконують на гладкому білому
папері. Формат аркушів у складеному вигляді має бути 210 мм х 297
мм. Аркуші графічного зображення повинні мати такі мінімальні
розміри полів: верхнє і ліве - 25 мм, праве - 15 мм, нижнє -
10 мм. 2.4.5. Зображення на фотографіях мають бути контрастними. На звороті кожної фотографії слід зазначити номер фотографії
і назву ІМС, що містить топографію. Фотографія підписується
заявником і скріплюється печаткою, якщо заявником є юридична
особа. 2.4.6. Креслення позначають словом "фігура" і відповідно
нумерують. На кожному аркуші креслень вказують назву топографії
ІМС, а також ставлять підпис заявника, який скріплюють печаткою,
якщо заявником є юридична особа. 2.4.7. На всіх примірниках креслень і фотографій слід вказати
масштаб зображень. Зображення топографії ІМС має бути виконано в масштабі не
менше 20:1. 2.4.8. Зразки ІМС, що подаються разом з заявкою на
реєстрацію, повинні надавати можливість, у разі потреби, одержати
зображення кожного шару топографії, яке візуально сприймається. 2.4.9. Конфіденційна інформація про який-небудь шар
топографії ІМС може бути включена до складу матеріалів, що
ідентифікують топографію ІМС, у закодованій формі, і відповідно
даний шар може бути вилучений з матеріалів, що сприймаються
візуально. 2.4.10. Відомство депонує матеріали, що ідентифікують
топографію ІМС, яку реєструють, включаючи реферат. Реферат подається у двох примірниках і містить такі
відомості: назва ІМС, що містить топографію; найменування заявника; галузь застосування, призначення або функції ІМС; вид технології, яка використовується для виготовлення ІМС. Середній обсяг тексту реферату - від 50 до 150 слів.
3. Внесення виправлень, уточнень та змін до матеріалів заявки 3.1. Заявник має право вносити виправлення, уточнення та
зміни до матеріалів заявки до дати винесення рішення про
реєстрацію або про відмову в реєстрації топографії ІМС. 3.2. Виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних
тощо) та внесення уточнень здійснюються за клопотанням заявника. 3.3. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів
Відомство за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як
автори, а також осіб, які фактично є авторами даної топографії
ІМС, але в заявці не були зазначені як автори, вносить зміни до
відповідних документів. 3.4. Зміна повного імені, найменування заявника і (або) його
адреси, здійснюється за заявою заявника, до якої, в разі потреби,
додається документ, що підтверджує таку зміну. 3.5. Зміна заявника внаслідок реорганізації юридичної (их)
особи (осіб) здійснюється за заявою заявника, до якої додається
документ, що підтверджує таку зміну, засвідчений в установленому
порядку. 3.6. У разі зміни одного або кількох, але не всіх заявників
внаслідок реорганізації юридичної(их) особи (осіб) потрібно, щоб
заявник(ки), на якого(их) не поширюється зміна, дав (дали)
спеціальну згоду на таку зміну. В разі відсутності такої згоди
зміна заявника не відбувається. 3.7. Заява про зміну повного імені, найменування, адреси
заявника або заява про зміну заявника може стосуватися однієї або
кількох заявок за умови, що заявником та правонаступником цих
заявок є ті самі особи. Подальше листування ведеться з правонаступником заявника.
4. Експертиза заявки
Експертиза заявки на реєстрацію топографії ІМС проводиться за
формальними ознаками. 4.1. Під час проведення експертизи встановлюється дата
подання заявки на реєстрацію топографії ІМС. Такою датою
вважається дата одержання Відомством правильно оформленої заявки. 4.1.1. Якщо заявка не відповідає вимогам пунктів 4-6 статті 9
Закону ( 621/97-ВР ), Відомство надсилає повідомлення на адресу,
зазначену в заяві. Для внесення змін до матеріалів заявки надається три місяці
від дати відправлення Відомством повідомлення. Якщо за цей термін
невідповідність не буде усунута, заявка вважається неподаною, про
що на адресу, зазначену в заяві, надсилається повідомлення. 4.2. Після встановлення дати подання заявки та за наявності
документа про сплату збору Відомство в тримісячний термін
проводить експертизу заявки, під час якої матеріали заявки
перевіряються: на належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів,
зазначених у пункті 2 статті 4 Закону; відповідність матеріалів заявки вимогам статті 9 Закону та
розділу 2 цих Правил; відповідність матеріалів заявки вимогам пункту 5 статті 5
Закону та пункту 1.5. цих Правил; відповідність документа, що підтверджує сплату збору,
вимогам, встановленим Положенням. 4.2.1. Якщо документ, що підтверджує сплату збору, не
надійшов у встановлений термін, заявка не розглядається, про що
Відомство надсилає повідомлення на адресу, зазначену в заяві. 4.2.2. Якщо в результаті експертизи встановлено, що матеріали
заявки і документ, що підтверджує сплату збору, відповідають
встановленим вимогам, Відомство приймає рішення про реєстрацію
заявленої топографії ІМС та надсилає його на адресу, зазначену в
заяві. 4.2.3. Якщо під час проведення експертизи встановлено, що від
дати першого використання топографії ІМС до дати подання заявки до
Відомства пройшло більше ніж два роки або об'єкт, який
заявляється, не належить до об'єктів, права на які охороняються
відповідно до пункту 2 статті 4 Закону, заявка вважається
відхиленою, про що Відомство надсилає повідомлення на адресу,
зазначену в заяві. 4.2.4. У разі невідповідності матеріалів заявки і (або)
документа, що підтверджує сплату збору, встановленим вимогам,
Відомство надсилає на адресу, вказану у заяві, запит із
зазначенням невідповідностей, які потрібно усунути в тримісячний
термін від дати відправлення запиту. Якщо за цей термін невідповідності не будуть усунуті і
заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження,
Відомство приймає рішення про відмову в реєстрації і надсилає його
на адресу, зазначену в заяві. 4.2.5. Якщо виправлені (змінені) матеріали надійшли до
Відомства в установлений термін, строк проведення експертизи
заявки продовжується на три місяці від дати одержання Відомством
цих матеріалів. 4.3. У разі відмови в реєстрації сплачений збір не
повертається. Матеріали заявки, що ідентифікують топографію ІМС, і
зразки ІМС, що включають дану топографію, зберігаються протягом
року від дати винесення рішення про відмову.
Додаток
до підпункту 2.3.1 Правил
складання, подання і розгляду
заявки на реєстрацію топографії
інтегральної мікросхеми
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата подання заявки "__"______|Реєстраційний номер заявки N_____| |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Заява До Держпатенту України | | про реєстрацію топографії 254119, Київ, | | інтегральної мікросхеми в вул.Сім'ї Хохлових, 15, | | Україні Науково-дослідний центр | | патентної експертизи (НДЦПЕ) | | | | Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) | |зареєструвати зазначену в заявці топографію на ім'я заявника(ів)| | ——————————————————————| | |Ідентифікаційний код | | 1. Заявник(и): |(для українських | | |заявників) | | ——————————————————————| |(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його(їх)| |повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом BOIB| |ST.3. Дані про адресу авторів-заявників наводяться в графі 10). | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2. Підстави для виникнення права на топографію ІМС | | (якщо заявник не є автором): | | | | —— заявник є роботодавцем автора —— заявник є правонаступником| | —— —— автора | | —— заявник є правонаступником | | —— роботодавця | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3. Прізвище та реєстраційний номер представника у справах | | інтелектуальної власності | | | | Телефон: Телеграф: Телекс: Факс: | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 4. Назва інтегральної мікросхеми, що містить топографію, яка | | заявляється (скорочена й повна) | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 5. Альтернативна назва | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 6. Відомості про найближчий аналог топографії ІМС | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 7. Дата й місце першого використання топографії ІМС | | ______число _________ місяць ____ рік; ________________ країна| |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 8. Відомості про власника прав на дату першого використання| | топографії ІМС | | Ім'я/найменування | | Адреса/телефон | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 9. Відомості про топографії, права на які охороняються і які| | були використані при створенні топографії, що заявляється | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |10. Прізвище, ім'я та по батькові автора | |(якщо авторів більше ніж один, відомості про інших авторів | |наводяться на додатковому аркуші) | | | |Повна поштова адреса, телефон | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |11. Перелік документів, що додаються |Кількість|Кількість | | |аркушів |примірників| | |(для фо- | | | |тошабло- | | | |нів шт.) | | |——————————————————————————————————————————+—————————+———————————| |Матеріали, що ідентифікують топографію: |_________|___________| | |_________|___________| |—— | | | |——повний комплект одного з наступних видів| | | |матеріалів, які сприймаються візуально, | | 1 | |включаючи специфікацію: |_________|___________| | —— фотошаблони | | | | —— |_________|___________| | —— збірне топографічне креслення або | | | | —— пошарові топографічні креслення |_________|___________| | | | | | —— фотографії кожного шару топографії,| | | | —— зафіксованої в ІМС | | | | |_________|___________| | —— зразки інтегральної мікросхеми, що | | | | —— містять топографію в тому вигляді, | | 4 | | в якому вона була використана | | | |——————————————————————————————————————————+—————————+———————————| | —— реферат | 1 | 2 | | —— | | | |——————————————————————————————————————————+—————————+———————————| | —— копія документа, що підтверджує дату | | 1 | | —— й місце першого використання | | | | топографії ІМС | | | |——————————————————————————————————————————+—————————+———————————| | —— документ, що підтверджує сплату збору| | 1 | | —— за реєстрацію топографії ІМС і видачу| | | | свідоцтва | | | |——————————————————————————————————————————+—————————+———————————| | —— документ, що підтверджує наявність | | | | —— підстав для зменшення збору | | 1 | |——————————————————————————————————————————+—————————+———————————| | —— документ, що підтверджує повноваження| | 1 | | —— довіреної особи | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |12. Адреса для листування | |(повна поштова адреса й найменування адресата) | | | |Телефон: Телеграф: Телекс: Факс: | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Я, | | (посада) | | | | (прізвище, ім'я та по батькові) | |цим підтверджую, що зазначені мною в даній заяві відомості| |правильні й відповідають матеріалам, які депонуються та| |ідентифікують топографію ІМС | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | М.П. _________________ _________________ | | (підпис) (дата підписання) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору