Документ z0429-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2014, підстава - z0873-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2007 N 8
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2007 р.
за N 429/13696
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1188/5 ( z0873-14 ) від 22.07.2014 }
Про затвердження Переліку науково-технічних
документів постійного строку зберігання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів
N 61 ( z0378-10 ) від 30.04.2010 }

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд
та архівні установи" ( 3814-12 ) та Порядку утворення та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ), Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 61 ( z0378-10 ) від 30.04.2010 }
1. Затвердити Перелік науково-технічних документів постійного
строку зберігання, що додається.
2. Відділу формування Національного архівного фонду та
діловодства управління формування та зберігання Національного
архівного фонду (Кузнєцова М.І.) забезпечити подання наказу в
установленому порядку до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету архівів України Портнова Г.В.
Голова Державного комітету О.П.Гінзбург
ПОГОДЖЕНО:    
Перший заступник Міністра
будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства України  А.В.Беркута

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
19.01.2007 N 8
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2007 р.
за N 429/13696

ПЕРЕЛІК
науково-технічних документів постійного
строку зберігання

I. Загальні положення
1. Перелік науково-технічних документів постійного строку
зберігання (далі - Перелік) розроблено відповідно до Закону
України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"
( 3814-12 ).
2. Перелік є основним нормативно-правовим актом, що визначає
види науково-технічних документів (далі - НТД) постійного строку
зберігання, які утворилися в процесі діяльності юридичних осіб
всіх форм власності (далі - організації).
3. НТД постійного строку зберігання є складовою Національного
архівного фонду України.
4. Норми Переліку поширюються на НТД на усіх видах носіїв
інформації.
5. Архівні НТД постійного строку зберігання організації
зберігають у власних архівних підрозділах або передають для
зберігання до державних архівів. Документи на об'єкти
інтелектуальної власності зберігаються у закладі експертизи.
6. Перелік призначено для обов'язкового використання
державними архівами та архівними й іншими підрозділами всіх
організацій, що зберігають НТД. Перелік застосовують під час
визначення складу НТД постійного строку зберігання експертними
комісіями організацій та державними архівами під час роботи з
організаціями - джерелами їх комплектування, відповідно до Порядку
утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності
документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ). { Пункт 6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету архівів N 61 ( z0378-10 ) від 30.04.2010 }
7. Специфіка науково-технічного документування та відбору
певних видів (різновидів) документів зумовила необхідність
зазначення у Переліку етапу (стадії), на якому здійснюється відбір
(графа "Стадія (етап) розробки"). У графі "Примітки" для окремих
випадків зазначено, за яких умов, а також у складі якої
документації надходять визначені документи до державних архівів на
постійне зберігання. Організацію, від якої здійснюється приймання
документів, - організація-замовник чи організація-розробник
(виконавець, проектувальник), визначає державний архів у процесі
роботи з ними як джерелами комплектування.
Скорочення в змісті Переліку
ГЕС - гідроелектростанція ДКР - дослідно-конструкторська робота ДПТ - детальний план території ДРЕС - державна районна електростанція ЕП - ескізний проект ЕПК - експертно-перевірна комісія КД - конструкторська документація ЛЕП - лінія електропередач НДР - науково-дослідна робота П - проект ПДП - проект детального плану РД - робоча документація РК - робочі креслення РП - робочий проект СЦБ - схема сигналізації, централізації, блокування ТЕД - техніко-економічна доповідь ТЕЗ - техніко-економічне завдання ТЕО - техніко-економічне обґрунтування ТЕЦ - теплова електростанція ТП - технічний проект ТРП - техно-робочий проект
II. Перелік науково-технічних документів
постійного строку зберігання
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Назви видів |Стадія (етап) | Примітки | | | документів | розроблення | | |------+---------------------+--------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |----------------------------------------------------------------| |1 |Технічні завдання на | | | | |виконання | | | | |науково-дослідних | | | | |робіт (НДР) і | | | | |дослідно- | | | | |конструкторських | | | | |робіт (ДКР), що | | | | |включені до | | | | |державних, | | | | |міжнародних, | | | | |міжгалузевих і | | | | |галузевих програм: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |1.1 |програми | | | | |(методпрограми) | | | | |досліджень з базових | | | | |тем, що започаткували| | | | |цикл досліджень | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |2 |наукові та | | | | |техніко-економічні | | | | |доповіді (ТЕД) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |3 |Техніко-економічні | | | | |записки (ТЕЗ) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |3.1 |Аналітичні довідки | | | | |(записки) про стан | | | | |наукових досліджень і| | | | |прикладних розробок у| | | | |конкретних галузях | | | | |науки і техніки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |4 |Договір на створення | | | | |(передавання) | | | | |науково-технічної | | | | |продукції (додаткові | | | | |угоди до договорів на| | | | |виконання НДР та ДКР,| | | | |протоколи угод, акти | | | | |здавання-приймання | | | | |продукції тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |5 |Заключні звіти із | | | | |завершених тем НДР та| | | | |ДКР з додатками | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |5.1 |Етапні і проміжні | | | | |звіти з додатками, що| | | | |мають самостійне | | | | |значення і не відбиті| | | | |у заключних звітах, | | | | |які містять | | | | |інформацію, що має | | | | |науково-історичну | | | | |цінність і | | | | |неповторювану | | | | |інформацію в інших | | | | |документах, а також | | | | |складені видатними | | | | |діячами науки і | | | | |техніки, містять їх | | | | |автографи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |5.2 |Звіти за стадіями НДР| |На зберігання до | | |за договором із | |держархіву надходять| | |замовником на | |у разі , якщо вони | | |науково-технічну | |мають самостійне | | |продукцію | |значення чи за | | | | |відсутності | | | | |підсумкового звіту | | | | |про НДР за договором| |------+---------------------+--------------+--------------------| |6 |Довідки з тем НДР за | |На зберігання до | | |договором із | |держархіву надходять| | |замовником на | |у разі , якщо вони | | |науково-технічну | |мають самостійне | | |продукцію | |значення чи за | | | | |відсутності | | | | |заключного звіту про| | | | |НДР за договором | |------+---------------------+--------------+--------------------| |7 |Звіти про наукові | | | | |відрядження та | | | | |експедиції | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |8 |Звіти про порівняльні| | | | |досліди якісних | | | | |характеристик | | | | |однотипних зразків | | | | |вітчизняної та | | | | |закордонної техніки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |9 |Звіти за результатами| | | | |експериментального | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |10 |Технічні звіти про | | | | |НДР зі | | | | |стандартизації, | | | | |патентно-ліцензійної | | | | |та винахідницької | | | | |роботи і | | | | |науково-технічної | | | | |інформації | | | | |(із додатками) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |11 |Інформаційно- | | | | |аналітичні звіти | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |12 |Облікові картки на | | | | |НДР | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |13 |Анотації на | | | | |науково-дослідні та | | | | |дослідно- | | | | |конструкторські | | | | |роботи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |14 |Відгуки, висновки, | | | | |рецензії на звіти з | | | | |НДР та ДКР | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |15 |Експертні висновки з | | | | |різних галузей науки | | | | |і техніки, якщо крім | | | | |фактичної оцінки | | | | |робіт вони містять | | | | |оригінальні ідеї чи | | | | |пропозиції | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |16 |Рекомендації, | | | | |методичні | | | | |рекомендації з | | | | |теоретичним | | | | |обґрунтуванням | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |16.1 |Проекти нормативно- | |На зберігання до | | |методичних розробок, | |держархіву надходять| | |підготовлених під час| |у разі, якщо вони | | |розроблення НДР | |мають міжгалузеве | | | | |значення | |------+---------------------+--------------+--------------------| |17 |Висновки щодо оцінки | | | | |споживчих і | | | | |технологічних | | | | |властивостей виробів,| | | | |матеріалів, | | | | |впровадження нових | | | | |технологічних | | | | |процесів, їх | | | | |механізації та | | | | |автоматизації | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |18 |Збірники наукових | | | | |праць, доповідей та | | | | |тез доповідей | | | | |міжнародних наукових | | | | |конференцій, що не | | | | |пройшли реєстрації в | | | | |Книжковій палаті | | | | |України | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |19 |Авторські рукописи | | | | |монографій, статей, | | | | |доповідей й інших | | | | |наукових праць | | | | |видатних діячів науки| | | | |і техніки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |20 |Первинна | | | | |документація, що була| | | | |створена під час | | | | |проведення НДР чи | | | | |ДКР, яка містить | | | | |відомості, не | | | | |відображені у | | | | |підсумкових звітах, | | | | |чи суттєво доповнює | | | | |підсумкові звіти | | | | |(журнал записів | | | | |експериментів, | | | | |результати аналізів, | | | | |щоденники та інші | | | | |документи, у тому | | | | |числі створені | | | | |видатними діячами | | | | |науки і техніки) | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ВИРОБИ Й ОБЛАДНАННЯ | | ІНДИВІДУАЛЬНОГО, СЕРІЙНОГО І МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА | |----------------------------------------------------------------| |21 |Технічні завдання на | | | | |розроблення виробів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |22 |Агротехнічні вимоги | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |23 |Зоотехнічні вимоги | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |24 |Технічна пропозиція: | |Створення документів| | | | |можливе у разі | | | | |розроблення особливо| | | | |складних виробів | |------+---------------------+--------------+--------------------| |24.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |24.2 |відомість технічної | | | | |пропозиції | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |24а |Художня пропозиція: | |На зберігання до | | | | |держархіву надходить| | | | |у складі | | | | |документації з | | | | |промислового дизайну| |------+---------------------+--------------+--------------------| |24.а.1|пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |24.а.2|відомість художньої | | | | |пропозиції | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |25 |Ескізний проект: | |Створення документів| | | | |можливе у разі | | | | |розроблення особливо| | | | |складних виробів | |------+---------------------+--------------+--------------------| |25.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |25.2 |відомість ескізної | | | | |пропозиції | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |25.а |Ескізний | |На зберігання до | | |художньо- | |держархіву надходить| | |конструкторський | |у складі | | |проект: | |документації з | | | | |промислового дизайну| |------+---------------------+--------------+--------------------| |25.а.1|пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |25.а.2|відомість ескізного | | | | |художньо- | | | | |конструкторського | | | | |проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26 |Технічний проект: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.2 |відомість технічного | | | | |проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.3 |креслення загального | | | | |виду виробу | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.4 |технічні умови на | | | | |виготовлення зразків | | | | |виробів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.5 |патентний формуляр з | | | | |експертним висновком | | | | |й обліковою карткою | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.6 |карти технічного | | | | |рівня й якості | | | | |продукції або | | | | |сертифікати на вироби| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.7 |експертні висновки на| | | | |проектовані вироби (у| | | | |тому числі з оцінки | | | | |естетичного рівня) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.8 |малюнки, | | | | |фотодокументи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а |Технічний | |На зберігання до | | |художньо- | |держархіву надходить| | |конструкторський | |у складі | | |проект: | |документації з | | | | |промислового дизайну| |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а.1|пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а.2|відомість | | | | |художньо- | | | | |конструкторського | | | | |проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а.3|креслення загального | | | | |виду виробу | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а.4|креслення загального | | | | |виду агрегатних | | | | |вузлів виробу | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а.5|компонувальні | | | | |креслення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |26.а.6|схеми (кінематичні, | | | | |ергономічні тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27 |Робоча документація | | | | |основного і | | | | |додаткового | | | | |обладнання: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.1 |креслення деталей | |На зберігання до | | | | |держархіву надходять| | | | |у разі новизни або | | | | |оригінальності | | | | |конструкції | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.2 |креслення загального | | | | |виду уніфікованих | | | | |вузлів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.3 |груповий | | | | |конструкторський | | | | |документ | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.4 |схеми виробів | | | | |(принципові, | | | | |електричні, | | | | |гідравлічні, | | | | |кінематичні тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.5 |відомості власників | |На підставі даного | | |оригіналів | |документа визначають| | | | |організації, що | | | | |зберігають | | | | |оригінальну НТД | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.5а |основні специфікації | | | | |на вироби у цілому | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.6 |розрахунки з | | | | |економічної | | | | |ефективності виробів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.7 |посібник з | |На зберігання до | | |експлуатації виробів,| |держархіву надходить| | |технічні описання та | |один примірник | | |інструкції з | |тиражованого | | |експлуатації | |документа | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.8 |акти, протоколи, | | | | |звіти, висновки та | | | | |інші документи з | | | | |випробування | | | | |дослідних зразків | | | | |виробів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.9 |акти передачі виробів| | | | |у промислове | | | | |виробництво | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.10 |паспорти на дослідні | | | | |зразки виробів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |27.11 |кінофотофонодокументи| | | | |(фотоальбоми | | | | |дослідних і серійних | | | | |зразків виробів з їх | | | | |характеристиками, | | | | |відеофільми, | | | | |кінокадри, що | | | | |відображають процес | | | | |виробництва виробів, | | | | |технологічне | | | | |обладнання) | | | |----------------------------------------------------------------| | 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |----------------------------------------------------------------| |28 |Технологічні | | | | |інструкції і | | | | |регламенти | | | | |виготовлення виробів | | | | |(виробничої | | | | |продукції) основного | | | | |виробництва: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |28.1 |постійний | | | | |технологічний | | | | |регламент виробництва| | | | |речовин, продуктів, | | | | |ліків і | | | | |мікроорганізмів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |28.2 |типовий технологічний| | | | |регламент виробництва| | | | |речовин, продуктів, | | | | |ліків і | | | | |мікроорганізмів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |28.3 |лабораторний | | | | |технологічний | | | | |регламент | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |28.4 |одиничний | | | | |технологічний | | | | |регламент виробництва| | | | |речовин, продуктів, | | | | |ліків і | | | | |мікроорганізмів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |28.5 |технологічні | |Можливе приймання як| | |інструкції з | |додатка до звіту про| | |експериментального | |НДР | | |виробництва дослідних| | | | |партій продуктів та | | | | |ліків | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |28.6 |технологічні | |Можливе приймання як| | |рекомендації з | |додатка до звіту про| | |виготовлення нових | |НДР | | |видів продуктів, | | | | |ліків | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |29 |Технічні умови | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |30 |Карта й описання | |Можливе приймання як| | |технологічних і | |додатка до звіту про| | |виробничих процесів: | |НДР | |------+---------------------+--------------+--------------------| |30.1 |технологічні карти й | |Можливе приймання як| | |описання технології | |додатка до звіту про| | |виготовлення речовин,| |НДР | | |продуктів, ліків і | | | | |мікроорганізмів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |30.2 |методика здійснення | | | | |вимірів при | | | | |виготовленні речовин,| | | | |продуктів, ліків і | | | | |мікроорганізмів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |30.3 |рецептура і | | | | |лабораторні приписи | | | | |на виготовлення нових| | | | |продуктів та | | | | |лікарських препаратів| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |31 |Карта типового | | | | |(групового) | | | | |технологічного | | | | |процесу: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |31.1 |зведені технологічні | | | | |(виробничо- | | | | |технологічні) схеми | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |31.2 |рецептура, | | | | |регламенти, | | | | |рекомендації з | | | | |технологічних | | | | |процесів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |31.3 |норми допусків | | | | |відхилень від | | | | |технологічних режимів| | | | |виробництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |32 |Маршрутна карта | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |33 |Відомість оснащення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |34 |Технологічний | | | | |паспорт: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |34.1 |відомість | | | | |технологічної | | | | |документації | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |35 |Карта рівня якості | | | | |продукції, що | | | | |атестується: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |35.1 |зведені звіти про | | | | |відповідність нових | | | | |продуктів та ліків | | | | |вимогам міжнародних | | | | |та вітчизняних | | | | |стандартів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |36 |Відомість основного | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |37 |Технологічні | | | | |(технічні) | | | | |характеристики і | | | | |розрахунки даних з | | | | |обробки й складання | | | | |виробів: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |37.1 |зведені розрахунки | | | | |поверхонь, площ й | | | | |інших геометричних | | | | |характеристик | | | | |виробів, що | | | | |виготовляються | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |38 |Техніко-економічна | | | | |характеристика | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |39 |Альбоми технологічних| |На зберігання до | | |процесів (описання | |держархіву надходить| | |технологічного | |один з примірників | | |процесу, ескізи тощо)| |кожного альбому | |------+---------------------+--------------+--------------------| |40 |Комплект КД | | | | |спеціального | | | | |технологічного | | | | |обладнання (пристрої,| | | | |інструменти, штампи, | | | | |верстати тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |41 |Комплект КД | | | | |переналагодженого | | | | |універсального | | | | |обладнання | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | | | 4.1. Проектна документація з планування і забудови міст, | | селищ та сільських населених пунктів і проектна | | документація з планування і забудови промислових | | комплексів за межами населених пунктів | |----------------------------------------------------------------| |42 |Технічні звіти про | | | | |інженерно-геологічні | | | | |вишукувальні роботи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |43 |Завдання на | |Складаються до | | |проектування або | |кожного об'єкта | | |реконструкцію | |архітектури чи | | |(архітектурно- | |містобудування за | | |планувальні завдання,| |відповідним видом | | |план земельної | |містобудівної чи | | |ділянки тощо). | |проектної | | |Проектні пропозиції | |документації | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44 |Схеми і проекти | |На зберігання до | | |районного планування | |держархіву надходить| | |Автономної Республіки| |повний комплект | | |Крим, областей, | |текстової і | | |районів, курортних | |графічної | | |районів (до 1991 року| |документації | | |включно); схеми і | |(пояснювальна | | |проекти районного | |записка, основні | | |планування та схеми і| |положення і | | |проекти планування | |креслення), а також | | |території Автономної | |один примірник | | |Республіки Крим, | |основних положень | | |областей, районів, | |схеми і проекту | | |курортних районів | |районних планувань | | |(від 1991 року до | |(після закінчення | | |2000 року включно); | |строків їхньої дії) | | |схеми планування | | | | |території Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |областей, районів, | | | | |курортних районів | | | | |(від 2000 року): | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.1 |пояснювальна записка | | | | |з | | | | |техніко-економічними | | | | |показниками до схем і| | | | |проектів районного | | | | |планування Автономної| | | | |Республіки Крим, | | | | |областей, районів, | | | | |курортних районів (до| | | | |1991 року включно); | | | | |до схем і проектів | | | | |районного планування | | | | |та схем і проектів | | | | |планування території | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим, областей, | | | | |районів, курортних | | | | |районів (від | | | | |1991 року до | | | | |2000 року включно); | | | | |до схем планування | | | | |території Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |областей, районів, | | | | |курортних районів | | | | |(від 2000 року) з | | | | |додатками (фотокопії | | | | |графічних документів,| | | | |схеми районного | | | | |планування тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.2 |проектний план | | | | |(основне креслення) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.3 |схеми комплексної | | | | |оцінки території | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.4 |план сучасного | | | | |використання | | | | |території | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.5 |схеми охорони природи| | | | |і захисту території і| | | | |населених пунктів від| | | | |небезпечних | | | | |геологічних і | | | | |гідрологічних | | | | |процесів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.6 |карта-схема | | | | |розташування | | | | |нерухомих пам'яток | | | | |історії, археології, | | | | |містобудування й | | | | |архітектури, | | | | |монументального | | | | |мистецтва і зон | | | | |їхньої охорони на | | | | |проектованій | | | | |території | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |44.7 |основні положення | | | | |схем і проектів | | | | |районного планування | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим, областей, | | | | |районів, курортних | | | | |районів (до 1991 року| | | | |включно); схем і | | | | |проектів районного | | | | |планування та схем і | | | | |проектів планування | | | | |території Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |областей, районів, | | | | |курортних районів | | | | |(від 1991 року до | | | | |2000 року включно); | | | | |до схем планування | | | | |території Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |областей, районів, | | | | |курортних районів | | | | |(від 2000 року) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45 |Техніко-економічне | |На зберігання до | | |обґрунтування (ТЕО) | |держархіву надходить| | |розвитку міста: | |повний комплект | | | | |текстової і | | | | |графічної | | | | |документації | | | | |(пояснювальна | | | | |записка, основні | | | | |положення і | | | | |креслення), а також | | | | |один примірник | | | | |тиражованих основних| | | | |положень схеми і | | | | |проекту районних | | | | |планувань (після | | | | |закінчення строків | | | | |їх дії) | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.1 |пояснювальна записка | | | | |з основними | | | | |техніко-економічними | | | | |показниками | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.2 |схема положення міста| | | | |в системі розселення | | | | |(з приміською та | | | | |зеленою зонами) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.3 |план існуючого міста | | | | |(опорний план) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.4 |план сучасного | | | | |використання | | | | |території (для нових | | | | |міст) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.5 |схема планувальних | | | | |обмежень і оцінки | | | | |існуючого стану | | | | |довкілля | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.6 |схема планувальної | | | | |організації | | | | |промислових і | | | | |комунально-складських| | | | |територій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.7 |генеральний план | | | | |населеного пункту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.8 |схема магістралей, | | | | |міського і | | | | |зовнішнього | | | | |транспорту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.9 |схема інженерного | | | | |обладнання, | | | | |підготовки територій | | | | |і прогнозованого | | | | |стану довкілля | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |45.10 |фотоальбоми до ТЕО | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46 |Генеральний план | |Складається до | | |міста, селища та | |кожної частини | | |сільського населеного| |містобудівних робіт.| | |пункту: | |Поряд з цим на | | | | |зберігання до | | | | |держархівів | | | | |надходять усі | | | | |коректури генплану, | | | | |один примірник | | | | |тиражованих основних| | | | |положень генплану | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.2 |схема положення | | | | |населеного пункту у | | | | |системі розселення | | | | |(із приміською та | | | | |зеленими зонами) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.3 |план існуючого | | | | |населеного пункту | | | | |(опорний план) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.4 |план сучасного | | | | |використання | | | | |території (для нових | | | | |населених пунктів) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.5 |опорний | | | | |історико- | | | | |архітектурний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.6 |схема планувальних | | | | |обмежень і оцінки | | | | |існуючого стану | | | | |довкілля | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.7 |генеральний план | | | | |(основне креслення) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.8 |схема магістралей, | | | | |міського і | | | | |зовнішнього | | | | |транспорту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.9 |схема інженерного | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.10 |схема інженерної | | | | |підготовки територій | | | | |і прогнозованого | | | | |стану довкілля | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.11 |основні положення | | | | |генерального плану з | | | | |техніко-економічними | | | | |показниками | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |46.12 |схема розвитку міста | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |47 |Проект розміщення | | | | |будівництва: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |47.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |47.2 |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |47.3 |основне креслення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |48 |Проект планування | | | | |промислової зони | | | | |(району) міста: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |48.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |48.2 |схема розміщення | | | | |промислової зони | | | | |(району) у плані | | | | |міста | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |48.3 |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |48.4 |основне креслення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49 |Проект детального | |На зберігання до | | |планування (ПДП - до | |держархіву надходить| | |2000 року) чи | |ПДП (ДПТ) одного з | | |детальний план | |показових районів, | | |території (ДПТ - від | |центру міста й | | |2000 року) міського | |однієї з | | |району (житлового | |функціональних зон | | |району, | | | | |загальноміського | | | | |центру, | | | | |промислово- | | | | |комунальної зони й | | | | |інших зон): | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49.2 |схема розміщення | | | | |проектованого району | | | | |(центру) у плані | | | | |населеного пункту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49.3 |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49.4 |ескіз забудови з | | | | |планом червоних ліній| | | | |(основне креслення) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49.5 |схема існуючого | |Розроблюється у разі| | |використання будинків| |реконструкції | | |і територій | |окремих територій | | | | |населених пунктів із| | | | |забудовою, що | | | | |склалася історично. | | | | |Надходить на | | | | |зберігання до | | | | |держархіву у складі | | | | |ПДП (ДПТ) | |------+---------------------+--------------+--------------------| |49.6 |схема комплексної | |Розроблюється у разі| | |реконструкції на | |реконструкції | | |проектованій | |окремих територій | | |території | |населених пунктів із| | | | |забудовою, що | | | | |склалася історично. | | | | |Надходить на | | | | |зберігання до | | | | |держархіву у складі | | | | |ПДП (ДПТ) | |------+---------------------+--------------+--------------------| |50 |Проект планування | |На зберігання до | | |приміської та зеленої| |держархіву надходять| | |зон (до 2000 року): | |усі коректури плану | | | | |планування | | | | |приміської зони, а | | | | |також один примірник| | | | |тиражованої | | | | |пояснювальної | | | | |записки з додатками | |------+---------------------+--------------+--------------------| |50.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |50.2 |схема сучасного | | | | |використання і | | | | |комплексної оцінки | | | | |території приміської | | | | |зони | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |50.3 |основне креслення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |50.4 |схеми інженерного | | | | |обладнання і | | | | |санітарно-гігієнічної| | | | |оцінки прогнозного | | | | |стану довкілля | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |51 |Проект промислового | | | | |підприємства. Розділ | | | | |"Житлово-цивільне | | | | |будівництво": | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |51.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |51.2 |ескіз забудови з | | | | |планом червоних ліній| | | | |(основне креслення) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |51.3 |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52 |Проект благоустрою й | | | | |озеленення міста: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52.2 |опорний план зелених | | | | |насаджень і матеріали| | | | |обстеження натури | | | | |(фото, замальовки) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52.3 |генеральний план | | | | |парку, скверу | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52.4 |малі архітектурні | | | | |форми | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52.5 |плани і схеми | | | | |гідротехнічних споруд| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |52.6 |альбоми | | | | |фотодокументів, | | | | |малюнки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |53 |Проект забудови |У разі | | | |мікрорайону, |двостадійного | | | |кварталу, |проектування | | | |громадського |на зберігання | | | |комплексу або групи |надходить | | | |будинків: |ТП (П), при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) у | | | | |зазначеному | | | | |обсязі | | | | |документів | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |53.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |53.2 |загальні дані | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |53.3 |генеральний план | | | | |забудови (основне | | | | |креслення) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |53.4 |план благоустрою й | | | | |озеленення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |53.5 |проект організації | | | | |будівництва | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.2. Проектна документація з реконструкції історичної частини | | міст і реставрації пам'яток архітектури і садово-паркового | | мистецтва | |----------------------------------------------------------------| |54 |Генеральні плани | | | | |населених пунктів | | | | |(проекти планування і| | | | |забудови населених | | | | |пунктів - до | | | | |2000 року) з | | | | |пам'ятками історії | | | | |і культури: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |54.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |54.2 |схема охоронних зон | | | | |культурного і | | | | |природного ландшафту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |54.3 |історико- | | | | |архітектурний | | | | |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |54.4 |альбом фотодокументів| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |55 |Проекти охоронних | | | | |територій, пам'яток | | | | |історії, архітектури | | | | |і природного | | | | |ландшафту: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |55.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |55.2 |історико- | | | | |містобудівельний | | | | |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |55.3 |схема охоронних | | | | |територій міського та| | | | |приміського ландшафту| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |55.4 |альбом фотодокументів| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56 |Проекти планування | | | | |центральних | | | | |(історичних) районів | | | | |міста: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.2 |креслення | | | | |послідовного освоєння| | | | |території за етапами | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.3 |креслення | | | | |послідовного | | | | |виникнення вулиць і | | | | |площ за етапами | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.4 |креслення пам'яток | | | | |історії і архітектури| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.5 |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.6 |генплан (основне | | | | |креслення) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.7 |план червоних ліній | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.8 |схеми розвитку | | | | |системи | | | | |загальноміського | | | | |центру | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.9 |схеми планувальних | | | | |обмежень | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.10 |схеми транспорту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.11 |класифікація | | | | |магістралей | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.12 |схеми інженерних | | | | |мереж | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |56.13 |альбоми | | | | |фотодокументів, | | | | |малюнки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57 |Проекти детального | | | | |планування (ПДП - до | | | | |2000 року) чи | | | | |детальний план | | | | |території (ДПТ - від | | | | |2000 року) історичної| | | | |частини міста | | | | |(району): | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57.2 |схема розташування | | | | |історичних пам'яток | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57.3 |опорний план | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57.4 |ескіз забудови | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57.5 |архітектурно-художня | | | | |характеристика | | | | |забудови району | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |57.6 |альбоми | | | | |фотодокументів, | | | | |малюнки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |58 |Історичні довідки про|На зберігання | | | |будинки і споруди |до держархіву | | | | |надходять на | | | | |стадії | | | | |"Наукові | | | | |дослідження" | | | | |чи "Попередні | | | | |роботи" | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |59 |Проектні пропозиції і|На зберігання | | | |наукові звіти, що |до держархіву | | | |характеризують |надходять на | | | |сучасний стан |стадії | | | |історико-культурних |"Наукові | | | |цінностей, і отримані|дослідження" | | | |пропозиції з |чи "Попередні | | | |реконструкції чи |роботи" | | | |реставрації | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60 |Проекти реставрації і| | | | |відновлення | | | | |архітектурних | | | | |пам'яток, приміських | | | | |палаців і пам'яток | | | | |садово-паркового | | | | |мистецтва: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.1 |архітектурно- |На зберігання | | | |реставраційне |до держархіву | | | |завдання |надходять на | | | | |стадії | | | | |"Попередні | | | | |роботи" | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.2 |опис пам'ятки | | | | |архітектури чи | | | | |садово-паркового | | | | |мистецтва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.3 |акт технічного стану | | | | |пам'ятки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.4 |фотодокументи | | | | |пам'яток архітектури | | | | |і садово-паркового | | | | |мистецтва, їхніх | | | | |елементів до, під час| | | | |і після реставрації | | | | |(фотофіксації) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.5 |архітектурно- |На зберігання | | | |обмірювальні |до держархіву | | | |креслення |надходить на | | | | |стадії | | | | |"Наукові | | | | |дослідження" | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.6 |загальні зведення про|На зберігання | | | |пам'ятки архітектури |до держархіву | | | |(у тому числі |надходить на | | | |документи, що містять|стадії | | | |результати обстеження|"Наукові | | | |творів живопису і |дослідження" | | | |предметів прикладного| | | | |мистецтва) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.7. |науково-реставраційні|На зберігання | | | |обґрунтування |до держархіву | | | | |надходить на | | | | |стадії | | | | |"Наукові | | | | |дослідження" | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.8 |генеральний план |На зберігання | | | |ділянки |до держархіву | | | | |надходить на | | | | |стадії | | | | |"Ескізний | | | | |проект" (ЕП), | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.9 |історичні креслення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.10 |гравюри, літографії, | | | | |малюнки, акварелі | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.11 |поповерхові плани | | | | |фасадів і фрагментів | | | | |фасадів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.12 |обмірювально- | | | | |реставраційні | | | | |креслення, розрізи, | | | | |архітектурні деталі, | | | | |інтер'єри | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.13 |принципові схеми | | | | |перекриттів і інших | | | | |конструктивних вузлів| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.14 |наукові звіти про | | | | |реставрацію | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.15 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.16 |акти приймання | |15 років; ЕПК | | |реставраційних робіт | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.17 |науковий паспорт | | | | |проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |60.18 |кошторис на | | | | |реставраційні роботи | | | | |унікальних будівель і| | | | |споруд | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.3. Проектна документація з житлово-цивільного будівництва | |----------------------------------------------------------------| |61 |Техніко-економічні | |На зберігання до | | |обґрунтування | |держархіву надходять| | |будівництва або | |у складі проектів, | | |реконструкції | |відібраних на | | |будівель і споруд | |державне зберігання | |------+---------------------+--------------+--------------------| |62 |Техніко-економічні | |На зберігання до | | |обґрунтування | |держархіву надходять| | |розвитку туристських | |у складі проектів, | | |комплексів | |відібраних на | | | | |державне зберігання | |------+---------------------+--------------+--------------------| |63 |Завдання на | |На зберігання до | | |проектування чи | |держархіву надходять| | |реконструкцію | |у складі проектів, | | |будівель і споруд з | |відібраних на | | |додатками до нього | |державне зберігання | |------+---------------------+--------------+--------------------| |64 |Технічні звіти про | |На зберігання до | | |інженерно-геологічні | |держархіву надходять| | |вишукувальні роботи | |у складі проектів, | | | | |відібраних на | | | | |державне зберігання | |------+---------------------+--------------+--------------------| |65 |Технічні висновки | |На зберігання до | | |щодо будівельних | |держархіву надходять| | |конструкцій будівель | |у складі проектів, | | |і споруд | |відібраних на | | | | |державне зберігання | |------+---------------------+--------------+--------------------| |66 |Висновки, рішення про| |На зберігання до | | |застосування нових | |держархіву надходять| | |будівельних | |у складі проектів, | | |матеріалів | |відібраних на | | | | |державне зберігання | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67 |Індивідуальні проекти|У разі |Робочі креслення | | |будівель і споруд |двохстадійного|надходять, якщо в | | |(здійснені): |проектування |них відображені | | | |надходить |оригінальні | | | |ТП (П), у разі|архітектурно- | | | |одностадій- |планувальні, | | | |ного - |конструктивні або | | | |ТРП (РП) |архітектурно-художні| | | | |особливості. | | | | |Індивідуальні | | | | |проекти будівель і | | | | |споруд, розроблювані| | | | |для сейсмічних зон і| | | | |зон складного | | | | |геологічного | | | | |рельєфу, надходять в| | | | |повному складі на | | | | |обох стадіях, за | | | | |винятком креслень з | | | | |типових проектів | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.1 |пояснювальні записки | | | | |до проекту у цілому, | | | | |до архітектурно- | | | | |будівельної частини, | | | | |до розділу | | | | |"Будівельні рішення" | | | | |і інших частин | | | | |проекту, що приймають| | | | |на державне | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.2 |ситуаційний план з | | | | |нанесенням об'єктів | | | | |благоустрою й | | | | |озеленення території | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.3 |генеральний план | | | | |ділянки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.4 |поповерхові плани, | | | | |плани фундаментів, | | | | |фасади і фрагменти | | | | |фасадів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.5 |основні розрізи | | | | |будинків (поздовжні і| | | | |поперечні) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.6 |основні креслення | | | | |нетипових і | | | | |огороджувальних | | | | |конструкцій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.7 |основні плани | | | | |перекриттів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.8 |плани технічного | | | | |підвалу | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.9 |технологічні плани і | | | | |схеми приміщень з | | | | |розміщенням | | | | |обладнання й | | | | |специфікація | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.10 |принципові схеми | |Креслення надходять | | |кондиціонування | |на зберігання до | | |повітря, | |держархіву, якщо в | | |теплопостачання, | |них відбиті | | |електрообладнання й | |принципово нові | | |іншого обладнання | |технічні рішення | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.11 |креслення загальних | | | | |видів нетипових | | | | |(нестандартних) | | | | |конструкцій і | | | | |пристроїв системи | | | | |інженерного | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.12 |проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.13 |фотоальбоми, | | | | |фотодокументи, | | | | |малюнки унікальних | | | | |будинків і споруд | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.14 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |67.а |Висновки щодо | | | | |індивідуальних | | | | |проектів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |68 |Індивідуальні проекти|У разі | | | |будинків і споруд |двостадійного | | | |(нездійснені): |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - ТРП (П)| | |------+---------------------+--------------+--------------------| |68.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |68.2 |фасади і фрагменти | | | | |фасадів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |68.3 |плани неповторюваних | | | | |поверхів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |68.4 |основні розрізи | | | | |будинку, споруди | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |69 |Індивідуальні проекти|ТРП (РП) |На зберігання до | | |малих архітектурних | |держархіву надходять| | |форм | |в повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70 |Типові проекти, |У разі |На зберігання до | | |типові проектні |двостадійного |держархіву надходять| | |рішення будинків і |проектування |типові проекти, що | | |споруд: |на зберігання |найчастіше | | | |надходять |застосовуються в | | | |РК (РД), а при|практиці, з | | | |одностадій- |урахуванням | | | |ному - ТРП (П)|прогресивних методів| | | | |будівельного | | | | |проектування. | | | | |Креслення | | | | |технологічної | | | | |частини надходять, | | | | |якщо в них відбито | | | | |принципово нові | | | | |технічні рішення. | | | | |Типові проекти | | | | |будинків і споруд, | | | | |що розроблялися для | | | | |сейсмічних зон, | | | | |надходять для | | | | |зберігання на стадії| | | | |РК в повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.1 |Пояснювальна записка | | | | |до проекту (загальна | | | | |характеристика | | | | |проекту) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.2 |пояснювальні записки | | | | |до архітектурно- | | | | |будівельної частини й| | | | |інших частин проекту,| | | | |прийнятих на | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.3 |схема генплану | | | | |ділянки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.4 |плани фундаментів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.5 |плани технічного | | | | |підвалу і горищного | | | | |приміщення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.6 |плани 1-го й одного з| | | | |типових поверхів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.7 |фрагменти і схема | | | | |фасадів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.8 |основні розрізи | | | | |будинку, споруди | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.9 |схеми розташування | | | | |панелей | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.10 |креслення загальних | | | | |видів нетипових | | | | |конструкцій і | | | | |пристроїв систем | | | | |інженерного | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.11 |технологічні плани і | | | | |схеми приміщень з | | | | |розміщенням | | | | |обладнання й | | | | |специфікаціями | | | | |обладнання; | | | | |принципові схеми | | | | |кондиціонування | | | | |повітря, | | | | |теплопостачання, | | | | |електрообладнання й | | | | |іншого інженерного | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.12 |проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |70.13 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |71 |Альбоми креслень |ТРП (РП) | | | |типових конструкцій, | | | | |виробів і вузлів, | | | | |розроблені даною | | | | |проектною | | | | |організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |71а |Типові проекти | | | | |конструкцій, | | | | |розроблені даною | | | | |організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |72 |Типові проекти малих |ТРП (РП) |На зберігання до | | |архітектурних форм, | |держархіву надходять| | |розроблені даною | |в повному складі | | |проектною | | | | |організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |73 |Проекти-прив'язки | |На зберігання до | | |будинків і споруд, | |держархіву надходять| | |розроблені даною | |проекти-прив'язки, | | |проектною | |розроблені для зон | | |організацією: | |складного | | | | |геологічного | | | | |будівництва, в яких:| | | | |1) оригінально | | | | |вирішено інженерні | | | | |питання; | | | | |2) внесено значні | | | | |зміни, що | | | | |поліпшують якість | | | | |проекту. Можуть | | | | |надходити | | | | |документи, у тому | | | | |числі як частини | | | | |проектів-прив'язок, | | | | |виконані на рівні | | | | |індивідуальних | | | | |рішень | |------+---------------------+--------------+--------------------| |73.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |73.2 |плани фундаментів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |73.3 |плани 1-го й одного з| | | | |типових поверхів; | | | | |фасади і розрізи | | | | |будинку, споруди; | | | | |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |73а |Висновки щодо типових| | | | |проектів, розроблених| | | | |даною організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74 |Експериментальні |У разі |Креслення частин | | |проекти будинків і |двостадійного |проекту, що | | |споруд: |проектування |відображають | | | |на зберігання |сутність | | | |надходить ТП, |експерименту, | | | |а при |надходять і на | | | |одностадій- |стадії РК (РД) | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.1 |пояснювальна записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.2 |плани фундаментів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.3 |плани підвалів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.4 |плани 1-го й одного з| | | | |повторюваних поверхів| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.5 |фасади й розрізи | | | | |будинку, споруди | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.6 |схеми інженерного | | | | |обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.7 |основні креслення | | | | |нетипових і | | | | |огороджувальних | | | | |конструкцій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.8 |проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.9 |фотодокументи, | | | | |малюнки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |74.10 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |75 |Альбоми | | | | |експериментальних | | | | |конструкцій | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.4. Проектна документація з промислового і | | сільськогосподарського будівництва | |----------------------------------------------------------------| |76 |Техніко-економічні | | | | |обґрунтування | | | | |доцільності нового | | | | |будівництва або | | | | |реконструкції | | | | |промислових | | | | |підприємств, будинків| | | | |і споруд | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |76а |Висновки щодо типових| | | | |проектів, розроблених| | | | |даною організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |77 |Генеральні схеми | |На зберігання до | | |розвитку і розміщення| |держархіву надходять| | |підприємств галузей | |в повному складі | | |промисловості | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |78 |Завдання на | | | | |проектування або | | | | |реконструкцію з | | | | |додатками до нього | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |78а |Завдання на проектно-| | | | |вишукувальні роботи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |79 |Технічні умови на | | | | |вишукувальні роботи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |80 |Звіти про | | | | |інженерно-геологічні | | | | |вишукувальні роботи | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.4.1. Проектна документація з промислового будівництва | |----------------------------------------------------------------| |81 |Індивідуальні проекти|У разі | | | |промислових |двостадійного | | | |підприємств і споруд:|проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту, | | | | |пояснювальні записки | | | | |до всіх частин | | | | |проекту, що приймають| | | | |на державне | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.2 |економічні розрахунки| |Надходять у складі | | |до проекту | |"Техніко-економічної| | | | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.3 |ситуаційний план | |Надходить у складі | | |розміщення | |частини "Генеральний| | |підприємства | |план" або "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.4 |генеральний план | |Надходить у складі | | |підприємства | |частини "Генеральний| | | | |план" або "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.5 |зведений план | |Надходить у складі | | |інженерних мереж | |частини "Генеральний| | | | |план" або "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.6 |схема вантажопотоків | |Надходить у складі | | |і людських потоків | |частин "Зовнішній | | | | |транспорт", | | | | |"Генеральний план" | | | | |або "Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.7 |план позаплощадкових | |Надходить у складі | | |залізничних шляхів, | |частин "Зовнішній | | |автомобільних доріг й| |транспорт", | | |інших транспортних | |"Генеральний план" | | |комунікацій | |або "Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.8 |плани і схеми окремих| |Надходять у складі | | |нетипових споруд і | |частин "Зовнішній | | |вузлів транспорту | |транспорт", | | | | |"Генеральний план" | | | | |або "Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.9 |схеми, плани і | |Надходять у складі | | |профілі трас основних| |частини "Будівельні | | |зовнішніх і | |рішення" або | | |внутрішніх інженерних| |"Загальна | | |мереж і комунікацій | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.10 |план земельної | |Надходить у складі | | |ділянки з | |частини "Відновлення| | |планувальними даними | |(рекультивація) | | |і проектувальними | |порушених земель" | | |спорудами та | | | | |комунікаціями | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.11 |план земельної | |Надходить у складі | | |ділянки з нанесенням | |частини "Загальна | | |об'єктів, інженерних | |пояснювальна | | |мереж і комунікацій | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.12 |принципова схема | |Надходить у складі | | |технологічного | |частини "Технологія | | |процесу | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.13 |схеми компонування і | |Надходять у складі | | |планування з | |частини "Технологія | | |вказівкою | |виробництва" або | | |розташування | |"Технологічні | | |обладнання і | |рішення" | | |транспортних засобів,| | | | |засобів автоматизації| | | | |і механізації | | | | |виробничих процесів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.14 |схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання і | |частини | | |теплопостачання | |"Електропостачання і| | | | |електрообладнання" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.15 |креслення із захисту | |Надходять у складі | | |технологічного | |частини "Технологія | | |обладнання і | |виробництва" | | |трубопроводів від | | | | |корозії | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.16 |структурна схема | |Надходить у складі | | |взаємозв'язку між | |частини | | |пунктами контролю й | |"Автоматизація | | |управління (для | |технологічних | | |складних систем) | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.17 |структурні схеми | |Надходять у складі | | |технічних засобів і | |частини | | |засобів автоматизації| |"Автоматизація | | | | |технологічних | | | | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.18 |функціональні | |Надходять у складі | | |виробничі схеми | |частини | | |автоматизації | |"Автоматизація | | | | |технологічних | | | | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.19 |плани розташування | |Надходять у складі | | |щитів і пультів (для | |частини | | |нових і складних | |"Автоматизація | | |виробництв) | |технологічних | | | | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.20 |схеми функціональної | |Надходять у складі | | |структури | |частини "Технологія | | | | |виробництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.21 |схеми організаційної | |Надходять у складі | | |структури | |частини "Технологія | | | | |виробництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.22 |структурна схема | | | | |комплексу технічних | | | | |засобів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.23 |схеми автоматизації | |Надходять у складі | | |технологічних | |частини "Технологія | | |процесів | |виробництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.24 |принципові схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання | |частини | | |підприємства, споруди| |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.25 |схеми трас | |Надходять у складі | | |магістральних і | |частини | | |розподільних теплових| |"Технологічні | | |мереж | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.26 |принципові схеми | |Надходять у складі | | |організації зв'язку | |частини | | |та сигналізації | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.27 |загальна структурна | |Надходить у складі | | |схема управління | |частини "Системи | | | | |керування | | | | |підприємством" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.28 |схеми інформаційного | |Надходять у складі | | |взаємозв'язку | |частини "Системи | | |підсистем | |керування | | | | |підприємством" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.29 |плани і розрізи | |Надходять у складі | | |будинків і споруд із | |частини | | |схематичним | |"Архітектурно- | | |зображенням основних | |будівельні рішення" | | |несучих та | |("Будівельні | | |огороджувальних | |рішення") | | |конструкцій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.30 |плани виробничих | |Надходять у складі | | |будинків із складними| |частини | | |системами опалення, | |"Архітектурно- | | |вентиляції і | |будівельні рішення" | | |кондиціонування | |("Будівельні | | |повітря | |рішення") | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.31 |плани трас і профілі | |Надходять у складі | | |внутрімайданчикових | |частини | | |мереж і споруд | |"Архітектурно- | | | | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.32 |плани і розрізи | |Надходять у складі | | |основних споруд | |частини | | |водогону та | |"Архітектурно- | | |каналізації | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.33 |креслення з | |Надходять у складі | | |антикорозійного | |частини "Будівельні | | |захисту споруд | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.34 |ситуаційний план | |Надходить у складі | | |будівництва | |частини "Організація| | | | |будівництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.35 |будівельний | |Надходить у складі | | |генеральний план | |частини "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.36 |загальна структурна | | | | |схема керування | | | | |підприємством | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81.37 |паспорт проекту | |Надходить у складі | | | | |частини "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81а |Висновки щодо | | | | |індивідуальних | | | | |проектів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81б |Висновки щодо типових| | | | |проектів, розроблених| | | | |даною організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |81в |Фотоальбоми | | | | |унікальних будинків і| | | | |споруд | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82 |Проект будівництва |На зберігання | | | |нескладних технічних |надходить РП | | | |підприємств, будинків| | | | |і споруд: | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.1 |пояснювальні записки | |Надходять у складі | | |до всіх частин | |частини "Загальна | | |проекту, що приймають| |пояснювальна | | |на державне | |записка" | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.2 |принципова схема | |Надходить у складі | | |технологічного | |частини "Загальна | | |процесу | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.3 |технологічні | | | | |компонування та | | | | |планування за | | | | |корпусами (цехами) із| | | | |вказівками щодо | | | | |основного обладнання | | | | |і транспортних | | | | |засобів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.4 |схеми автоматизації | | | | |технологічних | | | | |процесів, | | | | |електропостачання, | | | | |теплопостачання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.5 |креслення із захисту | | | | |обладнання і | | | | |трубопроводів від | | | | |корозії | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.6 |плани і розрізи, | |Надходять у складі | | |фасади індивідуальних| |частини "Будівельні | | |будинків і споруд | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.7 |схеми, плани і | |Надходять у складі | | |профілі трас основних| |частини "Будівельні | | |зовнішніх і | |рішення" | | |врутрімайданчикових | | | | |інженерних | | | | |комунікацій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |82.8 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |83 |Проект технічного |РП | | | |переозброєння (без | | | | |розширення виробничих| | | | |площ): | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |83.1 |пояснювальна записка | |Надходить у складі | | | | |частини "Будівельні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |83.2 |плани, розрізи та | |Надходять у складі | | |фасади будинків і | |частини "Будівельні | | |споруд | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |83.3 |схеми, плани і | |Надходять у складі | | |профілі трас основних| |частини "Будівельні | | |зовнішніх і | |рішення" | | |внутрімайданчикових | | | | |інженерних | | | | |комунікацій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |83.4 |специфікації на | |Надходять у складі | | |обладнання | |частини "Будівельні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84 |Типові проекти |У разі | | | |промислових |двостадійного | | | |підприємств, будинків|проектування | | | |і споруд: |на зберігання | | | | |надходить | | | | |РК (РД), | | | | |а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.1 |пояснювальні записки | |Надходять у складі | | |до всіх частин | |частини "Генеральний| | |проекту, що приймають| |план" або "Загальна | | |на державне | |пояснювальна | | |зберігання | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.2 |схема генерального | |Надходять у складі | | |плану | |частини "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.3 |схема | |Надходить у складі | | |внутрімайданчикових | |частини "Загальна | | |доріг, трас | |пояснювальна | | |комунікацій, об'єктів| |записка" | | |благоустрою та | | | | |озеленення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.4 |принципові схеми | |Надходять у складі | | |технологічних | |частини "Технологія | | |процесів і | |виробництва" або | | |механізації | |"Технологічні | | |виробництва | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.5 |технологічні | |Надходять у складі | | |компонування за | |частини "Технологія | | |корпусами (цехами) з | |виробництва" або | | |вказівкою розміщення | |"Технологічні | | |великого обладнання і| |рішення" | | |транспортних засобів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.6 |схема організаційної | |Надходить у складі | | |структури | |частини "Технологія | | | | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.7 |структурна схема | |Надходить у складі | | |комплексу технічних | |частини "Технологія | | |засобів | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.8 |схеми автоматизації | |Надходять у складі | | |технологічних | |частини "Технологія | | |процесів | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.9 |схеми вантажопотоків | |Надходять у складі | | | | |частини "Технологія | | | | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.10 |принципові схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання | |частини "Технологія | | | | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.11 |схеми організації | |Надходять у складі | | |зв'язку та | |частини "Технологія | | |сигналізації | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.12 |плани та розрізи | |Надходять у складі | | |будинків і споруд зі | |частини | | |схематичним | |"Технологічні | | |зображенням основних | |рішення" або | | |несучих і | |"Архітектурно- | | |огороджувальних | |будівельні рішення" | | |конструкцій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.13 |фасади будинків | |Надходять у складі | | | | |частини | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" або | | | | |"Архітектурно- | | | | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.14 |схеми розташування і | |Надходять у складі | | |креслення загальних | |частини "Технічні | | |видів конструкцій, | |рішення" | | |виробів, вузлів (їх | | | | |основні складові | | | | |частини, вузли | | | | |з'єднань) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.15 |ситуаційний план | |Надходить у складі | | | | |частини "Технічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.16 |зведений план | |Надходить у складі | | |інженерних мереж | |частини "Генеральний| | | | |план" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.17 |структурна схема | |Надходить у складі | | |взаємозв'язку між | |частини | | |пунктами контролю і | |"Автоматизація | | |керування | |технологічних | | | | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.18 |структурні схеми | |Надходять у складі | | |технічних засобів і | |частини | | |засобів автоматизації| |"Автоматизація | | | | |технологічних | | | | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.19 |функціональні схеми | |Надходять у складі | | |автоматизації | |частини | | | | |"Автоматизація | | | | |технологічних | | | | |процесів" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.20 |загальна структурна | |Надходить у складі | | |схема керування | |частини "Система | | | | |керування | | | | |підприємством" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.21 |схема інформаційного | |Надходить у складі | | |взаємозв'язку | |частини "Система | | |підсистем | |керування | | | | |підприємством" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.22 |схема комплексу | |Надходить у складі | | |технічних засобів | |частини "Система | | | | |керування | | | | |підприємством" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.23 |ситуаційний план | |Надходить у складі | | |будівництва | |частини "Організація| | | | |будівництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.24 |будівельний | |Надходить у складі | | |генеральний план | |частини "Генеральний| | | | |план" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |84.25 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85 |Експериментальні |У разі | | | |проекти промислових |двостадійного | | | |підприємств, будинків|проектування | | | |і споруд: |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), | | | | |а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.1 |пояснювальні записки | | | | |до всіх частин | | | | |проекту, що приймають| | | | |на державне | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.2 |принципова схема | |Надходить у складі | | |технологічного | |частини "Технологія | | |процесу | |виробництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.3 |схеми компонування і | |Надходять у складі | | |планування виробничих| |частини "Технологія | | |приміщень з | |виробництва" | | |вказівками щодо | | | | |розташування | | | | |основного обладнання | | | | |та транспортних | | | | |засобів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.4 |загальна структурна | |Надходить у складі | | |схема керування | |частини "Технологія | | |підприємством | |виробництва" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.5 |плани фундаментів, | |Надходять у складі | | |фасади, характерні | |частини "Будівельні | | |розрізи | |рішення", а також | | | | |документації частин | | | | |проекту, що | | | | |відображають | | | | |сутність | | | | |експерименту, у тому| | | | |числі на стадії | | | | |РК (РД) | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.6 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |85.7 |проект організації | | | | |будівництва | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.4.2. Проектна документація із сільськогосподарського | | будівництва | |----------------------------------------------------------------| |86 |Проекти |У разі | | | |сільськогосподарських|двостадійного | | | |виробничих |проектування | | | |підприємств: |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.2 |пояснювальні записки | | | | |до всіх частин | | | | |проекту, що надходять| | | | |на зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.3 |техніко-економічні | |Надходять у складі | | |розрахунки до проекту| |"Техніко-економічної| | | | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.4 |генеральний план | |Надходять у складі | | |сільськогоспо- | |частин "Генеральний | | |дарського району | |план", "Транспорт" | | | | |та "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.5 |ситуаційний план | |Надходить у складі | | | | |частин "Генеральний | | | | |план", "Транспорт" | | | | |та "Загальна | | | | |пояснювальна | | | | |записка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.6 |план земельної | |Надходить у складі | | |ділянки, що підлягає | |частини "Відновлення| | |відновленню | |(рекультивація) | | | | |земель" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.7 |плани інженерних | |Надходять у складі | | |позамайданчикових і | |частин | | |внутрімайданчикових | |"Архітектурно- | | |інженерних мереж і | |будівельні рішення" | | |комунікацій зі | |та "Технологія | | |спорудами, | |виробництва" | | |розподіленими даними | | | | |і робочими профілями | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.8 |креслення інженерних | |Надходять у складі | | |комунікацій | |частин "Водогін і | | | | |комунікації" та | | | | |"Архітектурно- | | | | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.9 |схеми теплопостачання| |Надходять у складі | | |підприємства | |частин | | | | |"Теплопостачання" та| | | | |"Архітектурно- | | | | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.10 |схеми | |Надходять у складі | | |енергопостачання | |частин | | |підприємства і | |"Енергопостачання" | | |релейного захисту | |та | | | | |"Архітектурно- | | | | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.11 |принципова схема | |Надходить у складі | | |технологічного | |частини "Технологія | | |процесу | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.12 |схема компонування і | |Надходить у складі | | |планування з | |частини "Технологія | | |указівкою | |виробництва" або | | |розташування | |"Технологічні | | |основного обладнання | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86.13 |схематичні плани і | |Надходять у складі | | |розрізи основних і | |частини "Технологія | | |допоміжних виробничих| |виробництва" або | | |будівель з нанесенням| |"Технологічні | | |основного обладнання | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |86а |Висновки щодо типових| | | | |проектів, розроблених| | | | |даною організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |87 |Проекти-прив'язки |ТРП (РП) | | | |будинків і споруд із | | | | |застосуванням типових| | | | |і повторно | | | | |застосованих | | | | |економічних проектів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88 |Проект будинку або |У разі | | | |споруди, будівництво |двостадійного | | | |якого здійснюється у |проектування | | | |складі |на зберігання | | | |сільськогосподарськог|надходять | | | |о підприємства за |ТП (П), а при | | | |індивідуальним |одностадій- | | | |проектом: |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.1 |техніко-економічні | |Надходять у складі | | |розрахунки до проекту| |"Техніко-економічної| | | | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.2 |плани і розрізи | |Надходять у складі | | |будинків і споруд зі | |частини "Будівельні | | |схематичним | |рішення" і | | |зображенням основних | |"Будівельної | | |несучих і | |частини" | | |огороджувальних | | | | |конструкцій і | | | | |габаритів обладнання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.3 |плани розміщення | |Надходять у складі | | |основних виробничих | |частини "Будівельні | | |приміщень, робочих | |рішення" і | | |майданчиків | |"Будівельної | | | | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.4 |плани основних | |Надходять у складі | | |магістралей і | |частини "Будівельні | | |обладнання | |рішення" і | | |повітропроводу, | |"Будівельної | | |вентиляції, | |частини" | | |кондиціонування | | | | |повітря, | | | | |водопостачання й | | | | |електропостачання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.5 |принципова схема | |Надходить у складі | | |технологічних | |частини "Технологія | | |процесів | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.6 |плани нетипових | |Надходять у складі | | |поверхів з | |частини "Технологія | | |розташуванням | |виробництва" або | | |основного обладнання,| |"Технологічні | | |підйомно-транспортних| |рішення" | | |засобів, | | | | |магістральних | | | | |трубопроводів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.7 |розрізи окремих | |Надходять у складі | | |складних ділянок | |частини "Технологія | | |будинку | |виробництва" або | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88.8 |схематичні плани і | |Надходять у складі | | |розрізи допоміжних | |частини "Технологія | | |виробничих будівель | |виробництва" або | | |(споруд) з нанесенням| |"Технологічні | | |основного обладнання | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88а |Висновки щодо | | | | |індивідуальних | | | | |проектів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |88б |Фотоальбоми | | | | |унікальних будинків і| | | | |споруд | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.5. Проектна документація з енергетичного | | та водогосподарського будівництва | |----------------------------------------------------------------| |89 |Схеми розвитку і | | | | |розміщення | | | | |енергосистем, | | | | |гідротехнічних | | | | |споруд, об'єктів | | | | |водогосподарського | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |90 |ТЕО нового | | | | |будівництва або | | | | |реконструкції | | | | |об'єктів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |91 |Завдання на | | | | |проектування або | | | | |реконструкцію з | | | | |додатками до нього | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |92 |Зведений технічний | | | | |звіт про зйомку | | | | |місцевості | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |93 |Зведений технічний | |Надходить у складі | | |звіт про | |частини "Природні | | |інженерно-геологічні | |умови" | | |вишукувальні роботи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |94 |Зведений звіт з усіх | |Може входити до | | |видів географічних | |складу частини | | |досліджень | |"Природні умови" або| | | | |надходити на | | | | |зберігання у вигляді| | | | |самостійного звіту | |------+---------------------+--------------+--------------------| |95 |Аеронегативи, | |Надходять у складі | | |негативи репродукцій | |частини "Природні | | |накидного монтажу, | |умови" | | |паспорти залету, що | | | | |відображають земну | | | | |поверхню | | | |----------------------------------------------------------------| |4.5.1. Проектна документація з енергетичного будівництва | |----------------------------------------------------------------| |96 |Проекти будівництва |У разі | | | |енергосистем та |двостадійного | | | |гідротехнічних |проектування | | | |споруд: |на зберігання | | | | |надходить | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту з | | | | |додатками до неї | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на державне| | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.3 |коротка доповідь | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.4 |патентні дослідження | |Надходять у складі | | | | |"Загальної частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.5 |схеми генеральних | |Надходять у складі | | |планів енергосистем і| |частини "Організація| | |гідротехнічних | |будівництва" | | |споруд; | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.6 |схеми районування | |Надходять у складі | | |берегів | |частини "Водоймища, | | | | |охорона довкілля" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.7 |схеми позаплощевих | |Надходять у складі | | |мереж водогону і | |частини "Водоймища, | | |каналізації | |охорона довкілля" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.8 |схеми проектованих | |Надходять у складі | | |доріг | |частини "Основні | | | | |споруди" (розділ | | | | |"Постійні | | | | |автошляхи") | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.9 |схеми технологічних | |Надходять у складі | | |трубопроводів, мереж,| |частини "Основні | | |пристроїв | |споруди" | | |енергозабезпечення й | | | | |електроосвітлення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.10 |схеми автоматизації, | |Надходять у складі | | |зв'язку, сигналізації| |частини "Основні | | | | |споруди" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.11 |схеми видачі | |Надходять у складі | | |потужності в систему | |частини | | | | |"Протипожежні й | | | | |охоронні заходи" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.12 |структурні й | |Надходять у складі | | |розстановлювальні | |частини | | |схеми | |"Протипожежні й | | | | |охоронні заходи" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.13 |схеми електроживлення| |Надходять у складі | | | | |частини | | | | |"Протипожежні й | | | | |охоронні заходи" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.14 |схеми керування | |Надходять у складі | | |агрегатами | |частини | | | | |"Протипожежні й | | | | |охоронні заходи" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.15 |інженерно-геологічні | |Надходять у складі | | |карти району | |частини "Природні | | |будівництва | |умови" | | |гідротехнічних споруд| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.16 |інженерно-геологічні | |Надходять у складі | | |карти ділянок | |частини "Природні | | |основних споруд | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.17 |спеціалізовані карти | |Надходять у складі | | |й розрізи району | |частини "Природні | | |будівництва | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.18 |геологічні карти | |Надходять у складі | | |ділянок основних і | |частини "Природні | | |допоміжних споруд | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.19 |геологічна карта | |Надходить у складі | | |водоймища | |частини "Водоймище, | | | | |охорона довкілля" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.20 |геологічні та | |Надходять у складі | | |спеціалізовані карти | |частини "Водоймище, | | |і розрізи за | |охорона довкілля" | | |об'єктами захисту | | | | |водоймища з | | | | |характеристикою зміни| | | | |берегів, затоплення | | | | |територій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.21 |схеми | |Надходять у складі | | |місцезнаходження | |частини "Водоймище, | | |будівельних | |охорона довкілля" | | |матеріалів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.22 |геологічні карти, | | | | |розрізи, графіки з | | | | |місцезнаходження | | | | |будівельних | | | | |матеріалів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.23 |схеми фільтраційних | |Надходять у складі | | |розрахунків, графіки | |частини "Водоймище, | | |фізико-механічних | |охорона довкілля" | | |показників ґрунтів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.24 |генеральні плани | |Надходять у складі | | |будівництва | |частини "Основні | | |гідровузла | |споруди гідровузла" | | |(електростанцій, | | | | |гребель, насосних | | | | |станцій, каналів | | | | |тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.25 |плани відновлення | |Надходять у складі | | |порушених земель | |частини "Економіка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.26 |розрахунки | |Надходять у складі | | |відновлення порушених| |частини "Економіка" | | |земель | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.27 |плани відводу земель | |Надходять у складі | | | | |частини "Економіка" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.28 |схеми і таблиці | |Надходять у складі | | |комплексного | |частини "Економіка" | | |використання й | | | | |охорони водних | | | | |ресурсів і довкілля | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.29 |фотодокументи, що | | | | |відображають основні | | | | |етапи будівництва | | | | |ГЕС, ДРЕС, ТЕЦ, а | | | | |також унікальні | | | | |об'єкти, розташовані | | | | |в зоні затоплення | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.30 |специфікації | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |96.31 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |97 |Затверджені типові |У разі | | | |проекти, типові |двостадійного | | | |проектні рішення |проектування | | | |електростанцій, |на зберігання | | | |гребель, дамб й інших|надходять | | | |гідроспоруд, |РК (РД), | | | |розроблені даною |а при | | | |проектною |одностадій- | | | |організацією |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98 |Проекти |У разі | | | |високовольтних ліній |двостадійного | | | |електропередач: |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту з | | | | |додатками до неї | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.3 |транспортна схема | |Надходить у складі | | |ліній електропередач | |частини "Проект | | | | |організації робіт" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.4 |ситуаційний план | |Надходить у складі | | |траси | |частини "Проект | | | | |організації робіт" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.5 |будівельний генплан | |Надходить у складі | | |ліній електропередач | |частини "Проект | | | | |організації робіт" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.6 |технологічні графіки | | | | |і розрахунки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |98.7 |паспорт проекту | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.5.2. Проектна документація з водогосподарського будівництва | |----------------------------------------------------------------| |99 |Проекти об'єктів |У разі | | | |водогосподарського |двостадійного | | | |будівництва: |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту з | | | | |додатками | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.3 |патентні умови | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.4 |схеми генпланів | |Надходять у складі | | |меліоративних мереж, | |"Загальної частини" | | |насосних станцій, | | | | |водогонів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.5 |схеми генпланів | |Надходять у складі | | |зрошення, освоєння і | |частини "Природні | | |рекультивації | |умови" | | |порушених земель | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.6 |схеми генпланів | |Надходять у складі | | |комплексного | |частини "Природні | | |використання й | |умови" | | |охорони водних | | | | |ресурсів, осушення | | | | |боліт, використання | | | | |торф'яних ресурсів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.7 |схеми генпланів трас | |Надходять у складі | | |зрошення і боротьби | |частини "Природні | | |із селевими водами | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.8 |інженерно-геологічні | |Надходять у складі | | |та гідрогеологічні | |частини "Природні | | |умови масиву зрошення| |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.9 |гідрогеологічна | |Надходить у складі | | |записка | |частини "Природні | | | | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.10 |ґрунтово-меліоративне| |Надходить у складі | | |обґрунтування | |частини "Природні | | |будівництва | |умови" | | |водогосподарчого | | | | |об'єкта з додатками | | | | |до нього | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.11 |ґрунтово-меліоративні| |Надходять у складі | | |умови | |частини "Природні | | | | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.12 |ґрунтово-геологічні | |Надходять у складі | | |умови | |частини "Природні | | | | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.13 |гідрогеологічна | |Надходить у складі | | |характеристика | |частини "Природні | | |водотоків | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.14 |схеми і плани | |Надходять у складі | | |енергопостачання | |частини "Природні | | | | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.15 |схеми і плани | |Надходять у складі | | |автоматизації, | |частини "Природні | | |телемеханізації і | |умови" | | |зв'язку | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.16 |техніко-економічні | |Надходять у складі | | |показники і | |частини "Природні | | |конспективна записка | |умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.17 |план траси колекторів| |Надходить у складі | | |для боротьби із | |частини | | |селевими водами | |"Меліоративне | | | | |будівництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.18 |плани будівельного | |Надходять у складі | | |планування площ | |частини "Організація| | |земель, що підлягають| |території, | | |меліорації | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.19 |схеми і плани | |Надходять у складі | | |осушення заболочених | |частини "Організація| | |земель | |території, | | | | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.20 |специфікації | |Надходять у складі | | | | |частини "Організація| | | | |території, | | | | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.21 |ситуаційні плани і | |Надходять у складі | | |схеми | |частини "Організація| | | | |території, | | | | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.22 |плани відведення | |Надходять у складі | | |земель | |частини "Організація| | | | |території, | | | | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.23 |плани рекультивації | |Надходять у складі | | |земель | |частини "Організація| | | | |території, | | | | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |99.24 |паспорт проекту | |Надходить у складі | | | | |частини "Організація| | | | |території, | | | | |сільськогосподарське| | | | |виробництво" | |----------------------------------------------------------------| | 4.6. Проектна документація з транспортного будівництва | |----------------------------------------------------------------| |100 |Техніко-економічні | |Складається для | | |обґрунтування нового | |кожного виду | | |будівництва або | |транспортного | | |реконструкції | |будівництва | | |об'єктів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |101 |Завдання на | |Складається для | | |проектування або | |кожного виду | | |реконструкцію з | |транспортного | | |додатками | |будівництва | |------+---------------------+--------------+--------------------| |102 |Пояснювальна записка | | | | |з інженерно- | | | | |геологічних | | | | |вишукувальних робіт | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |103 |Звіти про | | | | |топографо-геодезичні | | | | |вишукувальні роботи | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |104 |Інженерно-геологічні | | | | |профілі | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.6.1. Проектна документація з будівництва залізничних доріг | | магістрального значення | |----------------------------------------------------------------| |105 |Проекти будівництва |У разі | | | |залізничних доріг |двостадійного | | | |магістрального |проектування | | | |значення: |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.1 |загальна пояснювальна| |Надходить у складі | | |записка до проекту | |частини "Генеральний| | | | |план" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на державне| | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.3 |загальний план | |Надходить у складі | | |земель, відведених | |частини "Генеральний| | |під будівництво | |план" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.4 |поздовжній і | | | | |поперечний профілі та| | | | |плани шляхів на | | | | |перегонах і | | | | |розділових вантажно- | | | | |розвантажувальних | | | | |пунктах | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.5 |схеми і плани | |Надходять у складі | | |верхньої будівлі | |частини "Генеральний| | |шляху | |план" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.6 |генеральний | |Надходить у складі | | |роздільний план | |частини | | | | |"Інженерно- | | | | |геологічні умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.7 |плани і фасади | |Надходять у складі | | |складних інженерних | |частини | | |споруд (мости, труби,| |"Інженерно- | | |тунелі, віадуки), | |геологічні умови" | | |геологічні розрізи й | | | | |інженерно-геологічні | | | | |профілі | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.8 |плани, схеми, фасади | |Надходять у складі | | |станцій роз'їздів, | |частини | | |обгінних колій | |"Архітектурно- | | | | |будівельні рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.9 |плани, схеми, профілі| |Надходять у складі | | |примикань та | |частини "Організація| | |перехрещень | |рухів" | | |залізничних шляхів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.10|схеми сигналізації, | |Надходять у складі | | |централізації, | |частини "Зв'язок і | | |блокування (СЦБ) і | |СЦБ" | | |зв'язку | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.11|ситуаційний план і | |Надходять у складі | | |схема комунікацій | |частини | | |(водопостачання, | |"Водопостачання" | | |каналізації | | | | |теплопостачання тощо)| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.12|плани і схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання | |частини | | |залізничних доріг | |"Електропостачання" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.13|проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |105.14|паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |106 |Індивідуальні проекти| | | | |вокзалів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |107 |Типові проекти |(РП) |На зберігання до | | |будинків і споруд | |держархіву надходять| | |дорожньої служби | |у повному складі | |----------------------------------------------------------------| | 4.6.2. Проектна документація з будівництва шосейних доріг | | магістрального значення | |----------------------------------------------------------------| |108 |Проекти будівництва |У разі | | | |шосейних доріг |двостадійного | | | |магістрального |проектування | | | |значення: |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на державне| | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.3 |схема генерального | | | | |плану: план траси, | | | | |поздовжній профіль і | | | | |ситуаційний план | | | | |шляху | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.4 |схеми і поперечні | |Надходять у складі | | |профілі насипів та | |"Архітектурно- | | |виїмок земляного | |будівельної частини"| | |полотна | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.5 |плани, поперечні і | |Надходять у складі | | |поздовжні профілі | |"Архітектурно- | | |штучних і спеціальних| |будівельної частини"| | |споруд | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.6 |проект організації | |Надходить у складі | | |будівництва | |"Архітектурно-будіве| | | | |льної частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |108.7 |паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |109 |Типові проекти |ТРП (РП) | | | |будинків і споруд | | | | |дорожньої | | | | |автотранспортної | | | | |служби | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.6.3. Проектна документація з будівництва | | метрополітенів і тунелів | |----------------------------------------------------------------| |110 |Проекти будівництва |У разі | | | |метрополітенів і |двостадійного | | | |тунелів: |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.3 |інженерно-геологічні | |Надходять у складі | | |профілі, розрізи | |частини | | | | |"Інженерно- | | | | |геологічні умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.4 |схеми, зведений і | |Надходять у складі | | |розподільні плани | |частини "Траси ліній| | |траси ліній і | |і організація руху" | | |організації руху | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.5 |плани, схеми, профілі| |Надходять у складі | | |станцій і вестибюлів | |частини "Будівельні | | | | |конструкції й | | | | |архітектура" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.6 |плани, загальний вид,| |Надходять у складі | | |фасади і профілі | |частини "Будівельні | | |малих архітектурних | |конструкції й | | |форм (світильники, | |архітектура" | | |горельєфи, панно | | | | |тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.7 |альбоми | |Надходять у складі | | |фотодокументів, | |частини "Будівельні | | |малюнки станцій, | |конструкції й | | |світильників | |архітектура" | | |метрополітену | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.8 |план, схеми, | |Надходять у складі | | |поперечний профіль, | |частини "Шлях і | | |габарити шляху і | |контактна рейка" | | |контактної рейки | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.9 |схеми, плани | |Надходять у складі | | |санітарно-технічних | |частини | | |пристроїв | |"Санітарно-технічні | | | | |пристрої" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.10|схеми систем | |Надходять у складі | | |вентиляції, опалення,| |частини | | |водозливу, | |"Санітарно-технічні | | |водопостачання і | |пристрої" або | | |каналізації | |"Водопостачання і | | | | |каналізація" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.11|схеми з автоматики, | |Надходять у складі | | |телемеханіки СЦБ, | |частини | | |зв'язку та | |"Електротехнічні | | |радіосповіщення і | |умови" | | |схеми служби | | | | |електрогодинників | | | | |тощо | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.12|плани і схеми | |Надходять у складі | | |спеціальних пристроїв| |частини "Спеціальні | | | | |пристрої" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.13|плани і схеми | |Надходять у складі | | |прив'язки і | |частини "Електричні | | |переобладнання | |мережі" | | |підземних | | | | |комунікацій, ЛЕП, | | | | |кабельних контактних | | | | |ліній, залізничних | | | | |колій, об'їзних доріг| | | | |і трамвайних ліній | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.14|плани і схеми заходів| |Надходять у складі | | |щодо охорони довкілля| |частини "Заходи з | | |і пояснювальна | |охорони довкілля" | | |записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.15|проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |110.16|паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |111 |Типовий проект |ТРП (РП) | | | |вагонного депо | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.6.4. Проектна документація з будівництва магістральних | | трубопроводів | |----------------------------------------------------------------| |112 |Проекти будівництва |У разі | | | |магістральних |двостадійного | | | |трубопроводів: |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.3 |геологічні звіти, | |Надходять у складі | | |інженерно-геологічні | |частини | | |профілі, розрізи | |"Інженерно- | | | | |геологічні умови" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.4 |генеральний план | |Надходять у складі | | |траси і транспорту, | |частини "Генеральний| | |ситуаційний план, | |план і транспорт" | | |профілі траси, | |або в складі | | |трубопроводи і | |додатків до | | |лінійні пристрої | |загальної | | | | |пояснювальної | | | | |записки до проекту | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.5 |будівельно-монтажні | |Надходять у складі | | |схеми | |частини | | | | |"Будівельної" або | | | | |"Технологічної" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.6 |технологічні схеми | |Надходять у складі | | |трубопроводів | |"Технологічної | | | | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.7 |схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання | |частини | | |перекачувальних | |"Електропостачання" | | |станцій і інженерних | | | | |мереж | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.8 |схеми і плани з | |Надходять у складі | | |автоматизації, | |частини "Автоматика | | |телемеханіки зв'язку,| |і телемеханіка" | | |сигналізації | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.9 |схеми й плани | |Надходять у складі | | |водопостачання і | |частини | | |каналізації | |"Водопостачання і | | | | |каналізація" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.10|схеми й ескізні | |Надходять у складі | | |рішення з | |частини | | |антикорозійного | |"Антикорозійний | | |захисту будівельних | |захист" | | |конструкцій | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.11|проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |112.12|паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |113 |Проекти дюкерів і |ТРП (РП) |На зберігання до | | |підвідних переходів | |держархіву надходять| | |на магістральних | |в повному складі | | |трубопроводах | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.6.5. Проектна документація з будівництва на морському, | | річковому й авіаційному транспорті | |----------------------------------------------------------------| |114 |Генеральні плани | |На зберігання до | | |промислових | |держархіву надходять| | |підприємств на | |в повному складі | | |транспорті | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |115 |Схеми водяних шляхів | |На зберігання до | | |басейнів і повітряних| |держархіву надходять| | |ліній | |в повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |116 |Генеральні | |На зберігання до | | |(перспективні) схеми | |держархіву надходять| | |розвитку транспорту | |у повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |117 |Принципові схеми | | | | |технологічних | | | | |процесів і машин | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118 |Проекти морських і |У разі | | | |річкових портів: |двостадійного | | | | |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходить | | | | |ТП (П) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.1 |загальна пояснювальна| |Додатки до загальної| | |записка до проекту з | |пояснювальної | | |додатками | |записки до | | |(ситуаційний план і | |держархіву на | | |схема генерального | |зберігання не | | |плану) | |надають | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.2 |пояснювальні записки | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на державне| | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.3 |таблиця | |Надходить у складі | | |техніко-економічних | |"Техніко-економічної| | |показників порту | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.4 |характеристика | |Надходить у складі | | |вантажообігу | |частини | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.5 |технологічний план і | |Надходять у складі | | |схема механізації | |частини | | |перевантажувальних | |"Технологічні | | |операцій | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.6 |плани і схеми водяних| |Надходять у складі | | |підходів і рейдів | |частини | | |порту | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.7 |схеми ланцюга | |Надходять у складі | | |апаратів | |частини | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.8 |принципові схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання | |частини | | | | |"Технологічні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.9 |принципові схеми | |Надходять у складі | | |організації зв'язку, | |частини | | |сигналізації і | |"Технологічні | | |радіофікації | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.10|схеми зовнішнього | |Надходять у складі | | |зв'язку | |частини "Будівельні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.11|плани, фасади і | | | | |розрізи | | | | |гідротехнічних | | | | |споруд, виробничих і | | | | |допоміжних будівель й| | | | |споруд вокзалів, | | | | |набережних тощо | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.12|суміщений план | |Надходить у складі | | |інженерних мереж | |частини "Будівельні | | | | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.13|пояснювальна записка | |На зберігання до | | |з організації | |держархіву надходить| | |будівництва | |у складі частини | | | | |"Організація | | | | |будівництва", якщо | | | | |вона містить | | | | |нововведення щодо | | | | |методів будівництва | | | | |або якщо | | | | |проектування | | | | |ведеться для | | | | |сейсмонебезпечних чи| | | | |інших небезпечних | | | | |зон | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.14|звіт з інженерних | | | | |вишукувань | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |118.15|паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119 |Проект транспортних |У разі | | | |гідровузлів: |двостадійного | | | | |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка до проекту з | | | | |додатками | | | | |(ситуаційний і | | | | |генеральний план) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.2 |пояснювальна записка | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на державне| | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.3 |інженерно-геологічні | |Надходять у складі | | |характеристики, | |частини "Вибір | | |гідрологічні умови | |стулки гідровузла" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.4 |схеми вантажообігу й | |Надходять у складі | | |організації | |частини "Основні | | |перевезень | |споруди гідровузла" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.5 |плани, розрізи, | |Надходять у складі | | |профілі основних | |частини "Основні | | |споруд гідровузла | |споруди гідровузла" | | |(шлюзи тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.6 |плани, таблиці, | |Надходять у складі | | |графіки шляхових | |частини "Основні | | |заходів | |споруди гідровузла" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.7 |схеми, плани, | |Надходять у складі | | |розрахунки водозливу,| |частини "Технічні | | |водоскиду, | |рішення" | | |рибопропускних споруд| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.8 |профілі, плани, | |Надходять у складі | | |розрізи земляних | |частини "Технічні | | |гребель | |рішення" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.9 |схеми зв'язку, | |Надходять у складі | | |сигналізації, | |частини "Схеми | | |автоматизації, | |зв'язку, | | |механічного | |сигналізації, | | |обладнання основних | |автоматизації, | | |споруд гідровузла | |механічного | | | | |обладнання основних | | | | |споруд гідровузла" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |119.10|плани заходів у | |Надходять у складі | | |верхньому б'єфі | |частини "Плани | | |гідровузла й охорони | |заходів у верхньому | | |довкілля | |б'єфі гідровузла й | | | | |охорони довкілля" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120 |Проекти транспортного|У разі | | | |освоєння водяних |двостадійного | | | |шляхів (річок, |проектування | | | |каналів, водосховищ |на зберігання | | | |тощо): |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120.2 |пояснювальна записка | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на державне| | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120.3 |перспективні | | | | |генеральні схеми | | | | |розвитку річкових | | | | |басейнів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120.4 |схеми і плани | | | | |суднових ходів, | | | | |навігаційної та | | | | |судноплавної ситуації| | | | |й навігаційних знаків| | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120.5 |схеми і плани споруд | | | | |на водяних шляхах | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |120.6 |Плани і схеми | | | | |берегоукріплювальних,| | | | |днопоглиблювальних та| | | | |дновипрямних робіт | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |121 |Індивідуальні і |ТРП (РП) |На зберігання до | | |типові проекти малих | |держархіву надходять| | |архітектурних форм, | |у повному складі | | |розроблених даною | | | | |організацією | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |122 |Індивідуальні проекти|ТП | | | |морських і річкових | | | | |вокзалів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |123 |Типові |У разі |На зберігання до | | |транспортно- |двостадійного |держархіву надходять| | |технологічні |проектування |у повному складі | | |схеми |на зберігання | | | | |надходять | | | | |РК (РД), а при| | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |124 |Типові проекти |ТРП (РП) |На зберігання до | | |пристаней | |держархіву надходять| | | | |у повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |125 |Типові проекти | |На зберігання до | | |будинків і споруд | |держархіву надходять| | | | |у повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |126 |Типові проекти | |На зберігання до | | |промислових | |держархіву надходять| | |підприємств | |у повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |127 |Типові рішення | |На зберігання до | | |гідротехнічних споруд| |держархіву надходять| | |(набережних, | |у повному складі | | |причального | | | | |обладнання тощо) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |128 |Типові рішення вузлів|ТРП (РП) |На зберігання до | | |зв'язку і | |держархіву надходять| | |радіоцентрів | |у повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |129 |Типові проекти знаків|ТРП (РП) |На зберігання до | | |судноплавних умов | |держархіву надходять| | | | |у повному складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130 |Проекти авіаційних |У разі | | | |портів: |двостадійного | | | | |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходить | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.1 |загальна пояснювальна| | | | |записка й додатки до | | | | |неї: | | | | |техніко-економічні | | | | |розрахунки, | | | | |ситуаційний і | | | | |генеральний плани | | | | |аеропорту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.2 |пояснювальна записка | | | | |до частин проекту, що| | | | |приймають на | | | | |зберігання | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.3 |плани, вертикальне й | |Надходять у складі | | |горизонтальне | |частини "Аеродром" | | |планування, схеми, | | | | |профілі аеродромів | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.4 |схеми і плани | |Надходять у складі | | |інженерно-технічних | |частини "Аеродром" | | |заходів щодо | | | | |цивільної оборони | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.5 |плани і схеми | |Надходять у складі | | |під'їзних колій, | |частини "Аеродром" | | |автодоріг, зв'язку й | | | | |сигналізації | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.6 |плани і схеми | |Надходять у складі | | |об'єктів керування | |частини "Аеродром" | | |повітряним рухом, | | | | |радіонавігації, | | | | |посадки й авіаційного| | | | |зв'язку | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.7 |плани фасадів, | |Надходять у складі | | |поздовжні і поперечні| |"Архітектурно- | | |профілі будинків і | |будівельної | | |споруд аерофлоту | |частини" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.8 |схеми і плани | |Надходять у складі | | |санітарно-технічних | |"Архітектурно- | | |пристроїв і | |будівельної частини"| | |промислових проводок,| | | | |систем вентиляції, | | | | |опалення, | | | | |кондиціонування | | | | |повітря, | | | | |теплопостачання, | | | | |газопостачання, | | | | |повітропостачання | | | | |аеропорту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.9 |схеми автоматизації | |Надходять у складі | | |технологічних | |"Архітектурно- | | |процесів | |будівельної частини"| |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.10|схеми | |Надходять у складі | | |електропостачання | |частини | | | | |"Електропостачання" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.11|плани й схеми заходів| |Надходять у складі | | |щодо охорони довкілля| |частини "Плани і | | | | |схеми заходів щодо | | | | |охорони довкілля" | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.12|проект організації | | | | |будівництва | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |130.13|паспорт проекту | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |131 |Індивідуальні проекти|У разі | | | |аеровокзалів |двостадійного | | | | |проектування | | | | |на зберігання | | | | |надходять | | | | |ТП (П), а при | | | | |одностадій- | | | | |ному - | | | | |ТРП (РП) | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |132 |Типові проекти |ТРП (РП) |На зберігання до | | |аеродромів, | |держархіву надходять| | |розроблювані для | |в повному складі. У | | |сільської місцевості | |разі наявності | | | | |варіантів рішень | | | | |проекти можуть бути | | | | |розроблені на двох | | | | |стадіях, причому на | | | | |зберігання надходять| | | | |РК (РД) в повному | | | | |складі | |------+---------------------+--------------+--------------------| |133 |Типові проекти |ТРП (РП) | | | |аеровокзалів, ангарів| | | | |тощо | | | |----------------------------------------------------------------| | 5. ДОКУМЕНТИ З ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК НА ОБ'ЄКТИ | | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | | | | 5.1. Документи з експертизи заявок на винаходи | |----------------------------------------------------------------| |134 |Розглянуті заявки на |Експертиза |Зберігається в | | |винаходи (сукупність |заявки |закладі експертизи | | |документів, | | | | |необхідних для видачі| | | | |патенту | | | | |(деклараційного | | | | |патенту) України на | | | | |винахід) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |135 |Державний реєстр |Державна |Зберігається в | | |патентів України на |реєстрація |закладі експертизи | | |винаходи | | | |----------------------------------------------------------------| | 5.2. Документи з експертизи заявок на корисні моделі | |----------------------------------------------------------------| |136 |Розглянуті заявки на |Експертиза |Зберігається в | | |корисні моделі |заявки |закладі експертизи | | |(сукупність | | | | |документів, | | | | |необхідних для видачі| | | | |патенту | | | | |(деклараційного | | | | |патенту) України на | | | | |корисну модель) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |137 |Державний реєстр |Державна |Зберігається в | | |патентів України на |реєстрація |закладі експертизи | | |корисні моделі | | | |----------------------------------------------------------------| | 5.3. Документи з експертизи заявок на промислові зразки | |----------------------------------------------------------------| |138 |Розглянуті заявки на |Експертиза |Зберігається в | | |промислові зразки |заявки |закладі експертизи | | |(сукупність | | | | |документів, | | | | |необхідних для видачі| | | | |патенту України на | | | | |промисловий зразок) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |139 |Державний реєстр |Державна |Зберігається в | | |патентів України на |реєстрація |закладі експертизи | | |промислові зразки | | | |----------------------------------------------------------------| |5.4. Документи з експертизи заявок на знаки для товарів і послуг| |----------------------------------------------------------------| |140 |Розглянуті заявки на |Експертиза |Зберігається в | | |знаки для товарів і |заявки |закладі експертизи | | |послуг (сукупність | | | | |документів, | | | | |необхідних для видачі| | | | |свідоцтва України на | | | | |знак для товарів і | | | | |послуг) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |141 |Державний реєстр |Державна |Зберігається в | | |свідоцтв України на |реєстрація |закладі експертизи | | |знаки для товарів і | | | | |послуг | | | |----------------------------------------------------------------| | 5.5. Документи з експертизи заявок | | на зазначення походження товарів | |----------------------------------------------------------------| |142 |Розглянуті заявки на |Експертиза |Зберігається в | | |реєстрацію |заявки |закладі експертизи | | |кваліфікованих | | | | |зазначень походження | | | | |товарів і/або права | | | | |на використання | | | | |кваліфікованих | | | | |зазначень походження | | | | |товарів (сукупність | | | | |документів, | | | | |необхідних для | | | | |реєстрації | | | | |кваліфікованого | | | | |зазначення походження| | | | |товару і/або права на| | | | |використання | | | | |кваліфікованого | | | | |зазначення походження| | | | |товару) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |143 |Державний реєстр |Державна |Зберігається в | | |України назв місць |реєстрація |закладі експертизи | | |походження та | | | | |географічних | | | | |зазначень походження | | | | |товарів і прав на | | | | |використання | | | | |зареєстрованих | | | | |кваліфікованих | | | | |зазначень походження | | | | |товарів | | | |----------------------------------------------------------------| | 5.6. Документи з експертизи заявок на топографії | | інтегральних мікросхем | |----------------------------------------------------------------| |144 |Розглянуті заявки на |Експертиза |Зберігається в | | |реєстрацію топографій|заявки |закладі експертизи | | |інтегральних | | | | |мікросхем (сукупність| | | | |документів, | | | | |необхідних для | | | | |реєстрації топографії| | | | |інтегральної | | | | |мікросхеми та видачі | | | | |свідоцтва) | | | |------+---------------------+--------------+--------------------| |145 |Державний реєстр |Державна |Зберігається в | | |України топографій |реєстрація |закладі експертизи | | |інтегральних | | | | |мікросхем | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління формування
та зберігання Національного
архівного фонду Державного
комітету архівів України С.В.Сельченковавгору