Документ z0452-01, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 205 від 10.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2001 р.
за N 452/5643

Про затвердження Правил реєстрації операцій
зі шкідливими речовинами на суднах, морських
установках і в портах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 404 ( z0889-05 ) від 02.08.2005
Наказами Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

З метою приведення порядку реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами у відповідність до Міжнародної конвенції по запобіганню
забрудненню з суден 1973 року ( 896_009 ), зміненою Протоколом
1978 року ( 995_829 ) до неї, на підставі статті 3 Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами на суднах, морських установках і в портах України (далі
- Правила), що додаються. 2. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики
(Петрашевський О.Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку. 3. Головній державній інспекції України з безпеки
судноплавства (Чайковський Л.П.) після реєстрації довести цей
наказ до відома зацікавлених організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту Севрюкова В.В.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
10.04.2001 р. N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2001 р.
за N 452/5643
Правила
реєстрації операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в портах України
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють згідно з вимогами законодавства
України і Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із
суден 1973 року ( 896_009 ), зміненої протоколом 1978 року
( 995_829 ) до неї, порядок реєстрації операцій зі шкідливими
забруднювальними речовинами на суднах, морських установках і
приймальних спорудах. Вимоги цих Правил є обов'язковими для суден всіх типів і
призначень, що плавають під прапором України, незалежно від
відомчої підпорядкованості та форм власності, для морських
стаціонарних та плавучих установок, що перебувають у водах під
юрисдикцією України, і приймальних споруд у портах України. 1.2. При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (далі
- КТМУ); Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального
моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269
( 269-96-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 року N 431); { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від
16.08.2016 } Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню із суден
1973 року, змінена протоколом 1978 року ( 995_829 ) до неї (далі -
MARPOL 73/78); Резолюція IMO MERC.65(37) "Поправки до додатка до протоколу
1978 року до Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із
суден 1973 року (із поправками до правила 2 і новим правилом 9
додатка V)"; Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
(далі - МКМПНВ), прийнятий резолюцією IMO A.716(17); Положення про Державну службу морського та річкового
транспорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 06 вересня 2017 року № 1095 ( 1095-2017-п ); { Абзац
сьомий пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказів Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011, N 278
( z1234-16 ) від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 } Положення про капітана морського порту та службу капітана
морського порту, затверджене наказом Міністерства інфраструктури
України від 27 березня 2013 року N 190 ( z0632-13 ), зареєстроване
в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за
N 632/23164; { Абзац восьмий пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013 } Положення про морські екологічні інспекції, затверджене
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
4 листопада 2011 року N 429 ( z1348-11 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за
N 1348/20086. { Абзац дев'ятий пункту 1.2 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 404 ( z0889-05 ) від
02.08.2005, Наказу Міністерства інфраструктури N 1002 ( z2182-13 )
від 09.12.2013 }
{ Абзац десятий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 1002 ( z2182-13 ) від
09.12.2013 }
1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
Відходи - не потрібні і не придатні для обслуговування
суднові судна відпрацьовані види нафти і матеріалів,
невживані їх залишки або речовини, що
утворюються в процесі експлуатації судна
(тверді і рідкі), які не підпадають під
утилізацію на самому судні і підлягають
постійному або періодичному вилученню із судна.
Господарсько- - стоки із санітарно-гігієнічних приміщень,
побутові умивалень, душових, лазень, ванних, каютних
води умивальників, пралень та інших.
Нафта - згідно з КТМУ ( 176/95-ВР ) і додатком I до
MARPOL 73/78 означає нафту в будь-якому
вигляді, зокрема сиру нафту, рідке паливо,
мастила, нафтовмісні осади, нафтові залишки і
очищені нафтопродукти (що не є речовинами, які
підпадають під чинність положень додатка II до
MARPOL 73/78).
Нафтові залишки - будь-які залишки, що містять нафту.
Обробка - дрібнення і знезараження стічних вод на
стічних вод суднах у спеціальних установках з метою
вилучення з них патогенних і
санітарно-показових мікроорганізмів.
Операції - дії, що виконують на суднах з паливом,
зі вантажем і судновими відходами в процесі
шкідливими нормальної експлуатації, які можуть призвести
речовинами до забруднення моря і підлягають реєстрації
згідно з КТМУ ( 176/95-ВР ), Правилами охорони
внутрішніх морських вод і територіального моря
від забруднення та засмічення ( 269-96-п ) і
MARPOL 73/78.
Очищення - обробка нафтовмісних лляльних або баластних
нафтовмісних вод з метою вилучення з них нафти до
вод встановлених норм.
Приймальна - споруда берегова, плавуча або їх поєднання у
споруда єдиній технологічній схемі, призначена для
прийняття із суден шкідливих речовин або
сумішей, що містять такі шкідливі речовини, які
можуть накопичуватися на суднах у процесі
їхньої нормальної експлуатації, але не можуть
бути кинуті із суден згідно з чинними
міжнародними конвенціями або національними
законодавствами держав, у водах яких судна
здійснюють своє плавання.
Промаслене - ганчір'я, просочене нафтою, що підпадає під
ганчір'я положення додатка I до MARPOL 73/78.
Скидання - будь-яке витікання, розлиття, зливання,
спорожнення, що здійснюють із судна у воду,
незалежно від того, якими причинами це
зумовлено, відносно шкідливих речовин або
стоків, що містять такі речовини.
Сміття - означає всі види продовольчих, побутових і
експлуатаційних відходів (крім свіжої риби та
її залишків), що утворюються в процесі
нормальної експлуатації судна і підлягають
постійному або періодичному вилученню, за
винятком речовин, визначення або перелік яких
наведені в додатку V до MARPOL 73/78 та інших
додатках до MARPOL 73/78.
Стічні води - стоки та інші відходи з усіх типів туалетів,
пісуарів, унітазів, а також шпигатів, що
знаходяться у загальних туалетах; стоки з
раковин, ванн, душових і шпигатів, що
знаходяться в медичних приміщеннях
(амбулаторіях, лазаретах); стоки з приміщень, в
яких утримують живих тварин; інші стоки, якщо
вони змішані з переліченими вище.
Шкідлива - будь-яка речовина, що, потрапляючи в море,
речовина здатна створити небезпеку для здоров'я людей,
завдати шкоду живим ресурсам, морській флорі і
фауні, порушити природну привабливість моря як
місця відпочинку або завадити іншим видам
правомірного використання моря і включає
будь-яку речовину, яка передбачена MARPOL
73/78. До шкідливих речовин у цьому
нормативному документі віднесені нафта, нафтові
залишки, відпрацьовані мастила, нафтовмісні
лляльні і баластні води, стічні води, сміття та
залишки хімічних речовин, що перевозять на
суднах наливом, навалом і в упаковці.
1.4. Операції зі шкідливими речовинами згідно з MARPOL 73/78
на суднах, що плавають під прапором України, на морських
стаціонарних і плавучих установках, що знаходяться в морських
водах під юрисдикцією України, на берегових спорудах для прийняття
і обробки суднових відходів у портах України повинні реєструватися
у встановленому цими Правилами порядку. 1.5. Контроль за дотриманням вимог цих Правил на суднах,
морських стаціонарних і плавучих установках і спорудах згідно з
законодавством України здійснює Державна служба морського та
річкового транспорту України, яка діє згідно з Положенням про
Державну службу морського та річкового транспорту України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня
2017 року N 1095 ( 1095-2017-п ). { Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011,
N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013, N 278 ( z1234-16 ) від
16.08.2016, N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1.6. Державний контроль за дотриманням вимог цих Правил у
межах компетенції здійснюють Державна Азовська морська екологічна
інспекція, Державна Азовсько-Чорноморська екологічна інспекція,
Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного
моря. { Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 404 ( z0889-05 ) від 02.08.2005, Наказу Міністерства
інфраструктури N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013 }
1.7. Відповідальність за дотриманням вимог цих Правил на
суднах покладається на судновласників і капітанів суден у
залежності від вини кожного, а на морських стаціонарних і плавучих
установках та берегових спорудах у портах - на власників цих
установок і споруд та на осіб, відповідальних за технологічні
операції. 1.8. Реєстрація операцій в залежності від типу шкідливої
речовини і виду об'єкта, на якому ці операції виконують,
здійснюється в журналах реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами, у машинних або суднових журналах, або в диспетчерських
журналах. 1.9. Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами є
офіційними судновими документами, повинні бути внесені в судновий
реєстр обов'язкових документів, прошнуровані і засвідчені печаткою
капітана будь-якого порту. 1.10. Органи, що здійснюють державний нагляд або контроль та
нагляд, можуть перевіряти записи в журналах і робити з них
виписки, а також вимагати, щоб капітан судна або адміністрація
морських стаціонарних або плавучих установок і приймальних споруд
у портах засвідчили, що ця копія відповідає оригіналу. 1.11. Записи про операції зі шкідливими речовинами в журналах
реєстрації операцій зі шкідливими речовинами здійснюють за
встановленою формою з дотриманням рекомендацій щодо заповнення
журналів. Форми цих журналів наведені у додатках 1, 2, 3 та 4 до
цих Правил. Записи про операції зі шкідливими речовинами в судновому,
машинному або диспетчерському журналі провадяться у довільній
формі з обов'язковим зазначенням: - виду шкідливої речовини; - змісту проведеної операції згідно з рекомендаціями щодо
внесення записів у журнали реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами; - часу початку і закінчення операції за місцевим часом; - місцезнаходження судна на початку і наприкінці операції або
назви порту проведення операції; - кількості перероблених шкідливих речовин у куб. м; - номерів або позначок суднових вантажних, паливних,
мастильних та інших цистерн згідно з наявною на судні звітною
технічною документацією. 1.12. Кожну операцію зі шкідливими речовинами докладно і без
зволікання реєструють у відповідному журналі так, щоб усі записи,
які стосуються її, мали завершений вигляд. Записи щодо кожної
завершеної операції підписує особа командного складу судна, що є
відповідальною за ці операції, а кожну заповнену сторінку підписує
капітан судна. Записи про операції зі шкідливими речовинами
здійснюють державною мовою України, а записи в журналах реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами на суднах, що здійснюють
міжнародні рейси, також англійською мовою. Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами
зберігаються на борту судна в такому місці, що є легкодоступним і
дозволяє в будь-який прийнятний час здійснити перевірку журналу.
Журнали зберігаються на борту судна протягом трьох років після
внесення останнього запису, а після цього здаються в архів
судновласника. 1.13. Записи про операції зі шкідливими речовинами повинні
бути розбірливими, стислими. Робити записи олівцем, замазувати або
стирати зроблені записи не допускається. Невірний запис охайно
закреслюють, поруч відтворюють його у виправленому вигляді,
роблять напис "Виправленому вірити" і підписують виправлення. 1.14. Під час здавання шкідливих речовин на приймальні
споруди таку операцію слід підтверджувати розпискою або довідкою.
У портах України застосовують розписку за формою додатка 5 до цих
Правил. 1.15. Розписки або довідки про здавання шкідливих речовин на
приймальні споруди або плавучі збирачі зберігаються на судні або
морській установці, які здають шкідливі речовини, разом з іншими
документами протягом трьох років. 1.16. Ці Правила передбачають порядок реєстрації операцій із: - нафтою на суднах і морських стаціонарних і плавучих
установках; - шкідливими рідкими речовинами, що перевозяться наливом на
суднах; - шкідливими речовинами, що перевозяться на суднах в
упаковці; - стічними і господарсько-побутовими водами на суднах і
морських стаціонарних і плавучих установках; - сміттям на суднах і морських стаціонарних і плавучих
установках; - шкідливими речовинами на портових суднах-збирачах і
приймальних спорудах у портах.
2. Реєстрація операцій з нафтою
2.1. Реєстрація операцій з нафтою в машинних відділеннях на
нафтових танкерах валовою місткістю 150 регістрових тонн і більше
і на суднах місткістю 400 регістрових тонн і більше, що не є
нафтовими танкерами, які виконують міжнародні рейси, здійснюється
в журналі нафтових операцій ("Операції в машинному відділенні (для
всіх суден)"), форма якого наведена в додатку 1 до цих Правил. 2.2. Реєстрація операцій з нафтою на нафтових танкерах
валовою місткістю 150 регістрових тонн і більше, що виконують
міжнародні рейси, здійснюється також у журналі нафтових операцій
("Вантажні і баластні операції (для нафтових танкерів)"), форма
якого наведена в додатку 2 до цих Правил. 2.3. Реєстрація операцій з нафтою на суднах, що не здійснюють
міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного
флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках за розсудом
власників, яким належать зазначені засоби, може виконуватися або в
журналі нафтових операцій (додаток 1), або в машинному, а за
відсутності машинного - в судновому або диспетчерському журналі. 2.4. Під час реєстрації операцій, зазначених у пункті 2.4 цих
Правил, у журналі здійснюються записи про проведення таких
операцій з нафтою в машинних відділеннях: - збирання і вилучення нафтових залишків; - вилучення нафтовмісних лляльних і баластних вод; - прийняття і видача палива і змащувального мастила; - скидання нафти, зазначені правилом 11 додатка I до MARPOL
73/78. 2.5. На суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, і суднах
портового і службово-допоміжного флоту, що перевозять нафту
наливом як вантаж (за винятком портових плавучих
бункерувальників), додатково, крім записів, зазначених у пункті
2.4, виконують записи про такі операції: - навантаження нафти; - внутрішньосуднове перекачування вантажу; - вивантаження нафти; - прийняття баласту у вантажні танки; - очищення вантажних танків засобами судна (очищення
вантажних танків засобами зачисних станцій або спеціалізованих
споруд фіксується спеціальним записом у судновому журналі); - зливання баласту з вантажних танків і промивальної води з
відстійного танка на берегові очисні споруди; - вилучення нафтових залишків з вантажних танків; - скидання нафти, яку перевозять як вантаж, зазначені
правилом 11 додатка I до MARPOL 73/78. 2.6. Капітани суден повинні отримати від оператора
приймальних споруд, що включають баржі та автоцистерни, розписку
або довідку, в якій зазначаються кількість прийнятої із судна
промивної води, брудного баласту, нафтових залишків або
нафтовмісних сумішей, а також час і дата прийняття. Ця розписка
або довідка може застосовуватися капітаном судна в підтвердження
того, що його судно не було втягнуто до інциденту, що спричинив
забруднення. Розписку або довідку слід зберігати разом з журналом
нафтових операцій. 2.7. Операції накопичування нафти і здачі її на судна-збирачі
або берегові об'єкти спеціалізованими суднами, на яких нафта
накопичується внаслідок роботи судна за прямим функціональним
призначенням, реєструються в судновому журналі. При цьому
відзначається, що кількість нафти зазначена за судновими вимірами.
Під час здавання зібраної нафти адміністрації спеціалізованого
судна слід отримати розписку за формою, передбаченою пунктом 1.14
цих Правил. 2.8. Операції з промасленим ганчір'ям на суднах, що
здійснюють міжнародні рейси, на суднах, що не здійснюють
міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного
флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках
реєструються в машинному, а за відсутності машинного - в
судновому журналі. Реєстрацію операцій з промащеним ганчір'ям на
приймальних спорудах у портах виконують у диспетчерському журналі. Під час реєстрації операцій з промасленим ганчір'ям
зазначають: а) спалювання промасленого ганчір'я на судні: - дату і час спалювання; - місцезнаходження судна під час спалювання; - загальну кількість спаленого ганчір'я в куб. м; б) здавання промасленого ганчір'я на берег: - порт здавання; - дату і час здавання; - загальну кількість зданого промасленого ганчір'я в куб. м.
3. Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що
перевозять наливом на суднах
3.1. Порядок реєстрації операцій зі шкідливими рідкими
речовинами, що перевозять наливом на суднах, установлений правилом
9 додатка II до MARPOL 73/78. 3.2. Кожне судно, що перевозить шкідливі рідкі речовини
наливом, повинно реєструвати всі операції в журналі вантажних
операцій для суден, що перевозять шкідливі рідкі речовини наливом,
форма якого наведена в додатку 3 до цих Правил. 3.3. Операції щодо здавання на берег ганчір'я, забрудненого
рідкими шкідливими речовинами, реєструються в судновому журналі.
4. Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що
перевозять морем навалом або в упаковці
4.1. Реєстрація виконується для шкідливих речовин, що
перевозять морем навалом або в упаковці на суднах, які плавають
під Державним прапором України, в судновому журналі у разі
потрапляння шкідливих речовин у море. При цьому в обов'язковому порядку зазначають: - місцезнаходження судна; - час події; - найменування скинутого небезпечного вантажу або шкідливої
речовини згідно з МКМПНВ; - кількість скинутого небезпечного вантажу або шкідливої
речовини в куб. м.
5. Реєстрація операцій зі стічними і
господарсько-побутовими водами
5.1. Реєстрація здійснюється під час операцій зі стічними і
господарсько-побутовими водами на суднах, що плавають під прапором
України, які обладнані стічними системами з цистернами для
збирання стічних вод і установками для обробки стічних вод, а
також на морських стаціонарних і плавучих установках, бурових
вишках, виробничих платформах та інших подібних спорудах у разі
перебування в морських внутрішніх і територіальних водах України. 5.2. Операції зі стічними водами на суднах реєструються в
суднових і машинних журналах, а на морських установках - в
диспетчерських журналах. 5.3. Під час реєстрації операцій зі стічними водами
зазначають: а) час уведення в автоматичний режим роботи установки для
обробки стічних вод (у машинному журналі); б) час виведення з автоматичного режиму роботи установки для
обробки стічних вод (у машинному журналі); в) здачу стічних вод у портах (у судновому журналі) із
зазначенням: - дати і часу здачі; - порту здачі; - позначення цистерн, з яких здані стічні води; - кількості зданих стічних вод і їхнього залишку в цистернах
на судні, куб. м; г) випадкове або інше надзвичайне скидання стічних вод у
районах моря, де таке скидання забороняється (в судновому
журналі), із зазначенням: - дати і часу скидання; - місцезнаходження судна під час скидання; - обставини скидання; - загальної кількості скинутих стічних вод (за судновими
вимірами), куб. м.
6. Реєстрація операцій зі сміттям
6.1. Реєстрація виконується під час операцій зі сміттям на
суднах, які плавають під прапором України, а також на морських
стаціонарних і плавучих установках у разі перебування в морських
водах, що знаходяться під юрисдикцією України. Скидання будь-якого сміття, крім харчових відходів, в
особливих районах забороняється. Слід класифікувати тільки сміття,
що скидають у море. Для сміття всіх категорій, крім категорії 1,
скинутого на приймальні споруди, слід зазначати тільки загальну
приблизну кількість. 6.2. На кожному судні валовою місткістю 400 регістрових тонн
і більше та на кожному судні, призначеному для перевезення 15
чоловік і більше, які виконують рейси до портів або до морських
терміналів, що знаходяться під юрисдикцією інших країн, а також на
кожній стаціонарній і плавучій платформі, що зайнята розвідуванням
і розробкою мінеральних ресурсів морського дна, згідно з
Резолюцією IMO MEPC.65 (37) операції зі сміттям повинні
реєструватися в журналі реєстрації операцій зі сміттям, форма
якого наведена в додатку 4 до цих Правил. 6.3. На суднах, призначених для перевезення 15 чоловік і
більше, що здійснюють рейси тривалістю менше однієї години,
операції зі сміттям реєструються в судновому журналі. 6.4. На суднах, стаціонарних і плавучих платформах, що не
підпадають під вимоги пункту 6.2 цих Правил, операції зі сміттям
також реєструються в судновому журналі. 6.5. Підлягають реєстрації операції з такими категоріями
сміття: - пластмасою; - сепараційними, обшивальними або пакувальними матеріалами,
що мають плавучість; - подрібненими виробами з паперу, ганчір'ям, склом, металом,
пляшками, черепками та іншими; - харчовими відходами; - попелом з інсинераторів. 6.6. Підлягають реєстрації такі операції зі сміттям, при
цьому в кожному випадку зазначають: а) скидання сміття в море: - дату і час скидання; - місцезнаходження судна (широту і довготу); - категорію скинутого сміття; - приблизну кількість скинутого сміття кожної категорії в
куб. м; - підпис особи командного складу, відповідальної за
проведення операції; б) здачу сміття на приймальні споруди або на інші судна в
портах: - дату і час здачі; - порт чи споруду, або назву судна, що прийняло сміття; - категорію зданого сміття; - приблизну кількість зданого сміття кожної категорії в куб.
м; - підпис особи командного складу, відповідальної за
проведення операції; в) спалювання сміття: - дату і час початку і закінчення операції; - місцезнаходження судна (широту і довготу); - приблизну кількість спаленого сміття в куб. м; - підпис особи командного складу, відповідальної за
проведення операції; г) аварійні або інші надзвичайні скидання сміття: - час події; - порт або місцезнаходження судна під час події; - приблизну кількість і категорію скинутого сміття; - обставини вилучення, скидання або втрати, їхні причини та
інші загальні зауваження. 6.7. Капітан повинен отримати від оператора портових
приймальних споруд або від капітана судна, що приймає сміття,
розписку або довідку, в якій зазначається приблизна кількість
перевантаженого сміття. Розписки або довідки повинні зберігатися
на борту судна разом з журналом реєстрації операцій зі сміттям
протягом двох років. 6.8. Операції з накопичування сміття на спеціалізованих
суднах під час виконання ними роботи за прямим функціональним
призначенням (нафтосміттєзбирачі під час очищення акваторії порту
і ліквідації розлиття, зачисні станції та інші) реєструються в
судновому журналі. При цьому відзначається, що кількість сміття
вказана за судновими вимірами. Під час здачі зібраного сміття
адміністрація судна повинна отримати розписку або довідку
відповідно до пункту 1.14 цих Правил.
7. Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних
спорудах у портах
7.1. Операції з приймання із суден і обробки шкідливих
речовин на суднах-збирачах або приймальних спорудах у портах
повинні реєструватися в журналі реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах,
форма якого наведена в додатку 6. 7.2. Операції з приймання із суден і наступної здачі на
приймальні споруди для обробки суднових відходів, що виконуються
періодично спеціалізованими суднами (нафтосміттєзбирачами,
бункерувальниками, зачисними станціями та іншими), за відсутності
на судні спеціального журналу, зазначеного в пункті 7.1 цих
Правил, допускається реєструвати в судновому журналі. 7.3. На портових приймальних спорудах, що здійснюють тільки
прийняття і очищення нафтовмісних лляльних і баластних вод,
операції згідно з цими Правилами реєструються в диспетчерському
журналі. 7.4. Судна-збирачі відходів у журналі реєстрації операцій зі
шкідливими речовинами, зазначеному в пункті 7.1 цих Правил,
реєструють також обробку або передачу на приймальні споруди
власних відходів (сміття, нафтовмісних і стічних вод та інших).
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики
Мінтрансу України О.Л.Петрашевський
Додаток 1
до пункту 1.11 Правил реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в
портах України
Форма
журналу нафтових операцій для всіх суден
(витяг з додатка I до MARPOL 73/78)
ЖУРНАЛ НАФТОВИХ ОПЕРАЦІЙ
OIL RECORD BOOK
(ОПЕРАЦІЇ В МАШИННОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ВСІХ СУДЕН)
(MACHINERY SPACE OPERATIONS, ALL SHIPS)
Назва судна _____________________________________________________
Name of ship
Позивні__________________________________________________________
Distinctive number or letters
Номер IMO________________________________________________________
IMO number
Валова місткість_________________________________________________
Gross tonnage
Початий _________________________________ Закінчений ____________
From To
Вступ
На наступних сторінках цього журналу поданий повний перелік
операцій у машинному відділенні, що підлягають, якщо це
застосовується, реєстрації в журналі нафтових операцій згідно з
правилом 20 додатка I до Міжнародної конвенції щодо запобігання
забруднення із суден 1973 року, зміненої протоколом 1978 року
( 995_829 ) до неї (MARPOL 73/78). Пункти згруповані за
операціями, кожна з яких має літерне позначення. Під час внесення записів у журнал нафтових операцій у
відповідних графах слід проставляти дату, літерне позначення і
номер пункту. Подробиці про операцію, які вимагає правило,
записують у хронологічному порядку на вільних місцях сторінки. Кожний запис про завершену операцію датується і підписується
особою командного складу, відповідальною за операцію. Кожна
заповнена сторінка підписується капітаном судна. У журналі нафтових операцій містяться багато посилань на
кількість нафти. Обмежена точність замірних приладів танків, зміна
температури та налипання нафти на стінках танків будуть впливати
на точність цих вимірів. Записи в журналі нафтових операцій слід
розглядати, враховуючи цю обставину.
Introduction
The following pages of this Oil Record Book show a
comprehensive list of items of machinery space operations which
are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in
accordance with Regulation 20 of Annex I of the International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocol of 1978 ( 995_829 ) relating thereto
(MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational
sections, each of which is denoted by a letter code. When making entries in the Oil Record Book, the date,
operational code and item number shall be inserted in the
appropriate columns and the required particulars shall be recorded
chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the
officer or officers in charge. Each completed page shall be signed
by the master of the ship. The Oil Record Book contains many references to oil quantity.
The limited accuracy of tank measurement devices, temperature
variations and clingage will affect the accuracy of these
readings. The entries in the Oil Record Book should be considered
accordingly.
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | A | |ПРИЙНЯТТЯ БАЛАСТУ В ПАЛИВНІ ТАНКИ АБО ЇХ ОЧИЩЕННЯ | | | |BALLASTING OR CLEANING OF OIL FUEL TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 |Позначення танків, заповнених баластом | | | |Identity of tank(s) ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 2 |Чи були танки очищені після того, як у них | | | |містилася нафта, якщо ні, указати марку нафти, | | | |яка в них раніше перевозилася | | | |Whether cleaned since they last contained oil | | | |and, if not, type of oil previously carried | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3 |Процес очищення: | | | |Cleaning process: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3.1 |місцезнаходження судна, час початку і закінчення | | | |очищення | | | |position of ship and time at the start and | | | |completion of cleaning | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3.2 |указати танки, для яких застосовувався той або | | | |інший метод (промивання, очищення парою, | | | |очищення хімічними речовинами; тип і кількість | | | |хімічних речовин, що використовували) | | | |identify tank(s) in which one or another method | | | |has been employed (rinsing through, steaming, | | | |cleaning with chemicals; type and quantity of | | | |chemicals used) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3.3 |позначення танків, в які була перекачана | | | |промивна вода | | | |identity of tank(s) into which cleaning water | | | |was transferred | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4 |Прийняття баласту: | | | |Ballasting: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4.1 |місцезнаходження судна, час початку і закінчення | | | | баластування | | | |position of ship and time at start and end of | | | |ballasting | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4.2 |кількість баласту, якщо танки не очищені | | | |quantity of ballast if tanks are not cleaned | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | В | |СКИДАННЯ БРУДНОГО БАЛАСТУ АБО ПРОМИВНОЇ ВОДИ З | | | |ПАЛИВНИХ ТАНКІВ, УКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ (А) | | | |DISCHARGE OF DIRTY BALLAST OR CLEANING WATER FROM | | | |OIL FUEL TANKS REFERRED TO UNDER SECTION (A) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 5 |Позначення танків | | | |Identity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 6 |Місцезнаходження судна на початку скидання | | | |Position of ship at start of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 7 |Місцезнаходження судна в кінці скидання | | | |Position of ship on completion of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 8 |Швидкість судна під час скидання | | | |Ship's speed(s) during discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9 |Метод скидання: | | | |Method of discharge: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.1 |крізь очисне обладнання на 100 млн. в степені -1 | | | |through 100 ppm equipment | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.2 |крізь очисне обладнання на 15 млн. в степені -1 | | | |through 15 ppm equipment | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.3 |у приймальні споруди | | | |to reception facilities | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 10 |Кількість скинутого | | | |Quantity discharged | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | С | |ЗБИРАННЯ І ВИЛУЧЕННЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ | | | |(НАФТОВМІСНИХ ОСАДІВ) | | | |COLLECTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11 |Збирання нафтових залишків | | | |Collection of oil residues | | | |Кількість нафтових залишків (нафтовмісних | | | |осадів), що зберігаються на борту до кінця | | | |рейсу, запис про які виконують не частіше одного | | | | разу на тиждень. Якщо судна виконують короткі | | | |рейси, запис про кількість нафтозалишків | | | |виконується щотижня*: | | | |Quantity of oil residues (sludge) retained on | | | |board at the end of a voyage, but not more | | | |frequently than once a week. When ships are on | | | |short voyages, the quantity should be recorded | | | |weekly*: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.1 |відсепаровані нафтовмісні залишки (шлам, що | | | |утворився внаслідок сепарації палива і мастил) | | | |та інші подібні залишки, якщо застосовно: | | | |separated sludge (sludge resulting from | | | |purification of fuel and lubricating oils) and | | | |other residues, if applicable: | | | |- позначення танків | | | |- identity of tank(s) | | | |- місткість танків____________________________куб. м | | | |- capacity of tank(s)_________________________cubic m| | | |- загальна кількість залишків, що зберігаються | | | |в кожному зазначеному танку___________________куб. м | | | |- total quantity of retention_________________cubic m| | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.2 |інші залишки (наприклад, нафтові залишки, що | | | |утворилися внаслідок спускання відстою, | | | |протікання, відпрацьоване машинне мастило тощо | | | |в машинних відділеннях), якщо означений танк | | | |використовують на доповнення до танків, | | | |зазначених у п. 11.1: | | | |other residues (such as oil residues resulting | | | |from drainages, leakages, exhausted oil, etc., | | | |in the machinery spaces), if applicable due | | | |to tank arrangement in addition to 11.1: | | | |- позначення танків | | | |- identity of tank(s) | | | |- місткість танків____________________________куб. м | | | |- capacity of tank(s)_________________________cubic m| | | |- загальна кількість залишків, що зберігаються | | | |в кожному зазначеному танку___________________куб. м | | | |- total quantity of retention_________________cubic m| | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12 |Методи вилучення залишку: | | | |Methods of disposal of residue: | --------------------------------------------------------------------------- _____________
* Тільки в танках, перелічених у пункті 3 форми А і В додатка
до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою. * Only in tanks listed in item 3 of Form A and B of the
Supplement to the IOPP Certificate.
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | | |Зазначити кількість вилучених нафтових залишків, | | | | спорожнені танки та кількість вмісту, що | | | |зберігається: | | | |State quantity of oil residues disposed of, the | | | |tank(s) emptied and the quantity of contents | | | |retained: | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | | 12.1 |у приймальні споруди (указати порт) | | | |to reception facilities (identify port) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12.2 |перекачано в інші танки (зазначити танки і | | | |загальний вміст танків) transferred to another | | | |(other) tank(s) (indicate tank(s) and the total | | | |content of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12.3 |спалено (зазначити загальний час операції) | | | |incinerated (indicate total time of operation) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12.4 |іншим методом (зазначити яким) | | | |other method (state which) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | D | |НЕАВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ЗА БОРТ АБО ІНШИЙ СПОСІБ | | | |ВИЛУЧЕННЯ ЛЛЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАКОПИЧИЛИСЯ В | | | |МАШИННИХ ВІДДІЛЕННЯХ | | | |NON-AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL | | | |OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED | | | |IN MACHINERY SPACES | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13 |Кількість скинутого або вилученого | | | |Quantity discharged or disposed of | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 14 |Час скидання або вилучення (початок і закінчення) | | | |Time of discharge or disposal (start and stop) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15 |Метод скидання або вилучення: | | | |Method of discharge or disposal: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.1 |крізь очисне обладнання на 100 млн. в степені -1 | | | |(указати місцезнаходження судна на початку і в кінці)| | | |through 100 ppm equipment (state position at | | | |start and end) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.2 |крізь очисне обладнання на 15 млн. в степені -1 | | | |(указати місцезнаходження судна на початок і в кінці)| | | |through 15 ppm equipment (state position at | | | |start and end) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.3 |у приймальні споруди (указати порт) | | | |to reception facilities (identify port) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.4 |перекачування у відстійний або збірний танк | | | |(зазначити танки, перекачану кількість і загальну | | | | кількість вмісту в танках) | | | |transfer to slop tank or holding tank (indicate | | | |tank(s), state quantity transferred and the | | | |total quantity retained in tank(s) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | E | |АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ АБО ІНШИЙ СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ | | | |ЛЛЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАКОПИЧИЛИСЯ У МАШИННИХ | | | |ВІДДІЛЕННЯХ | | | |AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL | | | |OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED | | | |IN MACHINERY SPACES | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16 |Час і місцезнаходження судна, коли система була | | | |введена в автоматичний режим роботи для | | | |скидання за борт | | | |Time and position of ship at which the system | | | |has been put into automatic mode of operation | | | |for discharge overboard | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 17 |Час, коли система була введена в автоматичний | | | |режим роботи для перекачування лляльної води у | | | |збірний танк (указати який) | | | |Time when the system has been put into | | | |automatic mode of operation for transfer of | | | |bilge water to holding tank (identify tank) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 18 |Час, коли система була переведена на ручне | | | |управління | | | |Time when the system has been put to manual | | | |operation | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19 |Метод скидання за борт: | | | |Method of discharge overboard: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19.1 |крізь очисне обладнання на 100 млн. в степені -1 | | | |through 100 ppm equipment; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19.2 |крізь очисне обладнання на 15 млн. в степені -1 | | | |through 15 ppm equipment | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | F | |СТАН СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ, | | | |РЕЄСТРАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ | | | |CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING | | | |AND CONTROL SYSTEM | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 20 |Час виходу системи з ладу | | | |Time of system failure | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 21 |Час, коли система була введена в дію | | | |Time when system has been made operational | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 22 |Причини виходу з ладу | | | |Reasons for failure | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | G | |ВИПАДКОВІ АБО ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ НАФТИ | | | |ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 23 |Час події | | | |Time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 24 |Місцезнаходження або координати судна під час | | | |події | | | |Place or position of ship at time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 25 |Приблизна кількість і марка скинутої нафти | | | |Approximate quantity and type of oil | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 26 |Обставини скидання або витікання, причини і | | | |загальні зауваження | | | |Circumstances of discharge or escape, the | | | |reasons therefore and general remarks | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | H | | ПРИЙНЯТТЯ ПАЛИВА АБО МАСТИЛА НАЛИВОМ | | | | BUNKERING OF FUEL OR BULK LUBRICATING OIL | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27 |Бункерування: | | | |Bunkering: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.1 |місце бункерування | | | |place of bunkering | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.2 |час бункерування | | | |time of bunkering | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.3 |марка та кількість рідкого палива і позначення | | | |танків (указати прийняту кількість та | | | |загальну кількість палива в кожному танку) | | | |type and quantity of fuel oil and identity of | | | |tank(s) (state quantity added and total | | | |quantity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.4 |марка та кількість мастила і позначення танків | | | |(указати прийняту кількість та загальну | | | |кількість мастила в кожному танку) | | | |type and quantity of lubricating oil and | | | |identity of tank(s) (state quantity added and | | | |total content of tank(s) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | I | |ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ | | | |ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL | | | |EMARKS | ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- |Назва судна | | |------------------------------| | |Name of ship | | |------------------------------+----------------------------------| |Позивні | | |------------------------------| | |Distinctive number or letters | | -------------------------------------------------------------------
Операції в машинних відділеннях
(для всіх суден)
Machinery space operations (all ships)
-------------------------------------------------------------------------- |Дата |Код |Пункт |Запис операції/підпис особи командного складу,| |Date |(літера) |(номер) | відповідальної за операцію | | |Code |Item |Record of operations/signature of officer | | |(letter) |(number) | in charge | |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------
Підпис капітана ___________________________
Signature of master

Додаток 2
до пункту 1.11 Правил реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами
суднах, морських установках і в
портах України
Форма
журналу нафтових операцій для нафтових танкерів
(витяг з додатка I до MARPOL 73/78)
ЖУРНАЛ НАФТОВИХ ОПЕРАЦІЙ
OIL RECORD BOOK
(ВАНТАЖНІ ТА БАЛАСТНІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ НАФТОВИХ ТАНКЕРІВ)
(CARGO BALLAST OPERATIONS, OIL TANKERS)
Назва судна _____________________________________________________
Name of ship
Позивні__________________________________________________________
Distinctive number or letters
Номер IMO _______________________________________________________
IMO number
Валова місткість ________________________________________________
Gross tonnage
Початий ______________________________________ Закінчений _______
From To
------------------------------------------------------------------- |Назва судна | | |------------------------------| | |Name of ship | | |------------------------------+----------------------------------| |Позивні | | |------------------------------| | |Distinctive number or letters | | -------------------------------------------------------------------
РОЗТАШУВАННЯ ВАНТАЖНИХ І ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ
(заповнюється на борту судна)
PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS
(to be completed on board)
----------------------------------------------------------- | Позначення танків | Місткість, куб. м | | Identification of the tanks | Capacity | |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| -----------------------------------------------------------
Висота відстійних танків ________________________________________
Depth of slop tank(s)
(Указати місткість кожного танка і висоту
відстійних танків)
(Give the capacity of each tank and the depth
of slop tank(s)
Вступ
На наступних сторінках цього журналу поданий повний перелік
вантажних і баластних операцій, що підлягають, якщо це потрібно,
реєстрації в журналі нафтових операцій згідно з правилом 20
додатка I до Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із
суден 1973 року, зміненої протоколом 1978 року ( 995_829 ) до неї
(MARPOL 73/78). Пункти згруповані за операціями, кожна з яких має
літерне позначення. Під час внесення записів у журнал нафтових операцій у
відповідних графах слід проставляти дату, літерне позначення і
номер пункту. Подробиці про операцію, що необхідні згідно з
правилом, записують у хронологічному порядку на вільних місцях
сторінки. Кожний запис про завершену операцію датується і підписується
особою командного складу, відповідальною за операцію. Кожна
заповнена сторінка підписується капітаном судна. Для нафтових
танкерів, зайнятих у спеціальних рейсах згідно з правилом 13С
додатка I до MARPOL 73/78, відповідний запис у журналі нафтових
операцій засвідчується компетентною посадовою особою держави
порту *. У журналі нафтових операцій міститься багато посилань на
кількість нафти. Обмежена точність вимірних приладів танків, зміна
температури та налипання нафти на стінках танків будуть впливати
на точність цих вимірів. Записи в журналі нафтових операцій слід
розглядати, враховуючи ці обставини.
Introduction
The following pages of this section show a comprehensive list
of items of cargo and ballast operations which are, when
appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in accordance
with Regulation 20 of Annex I of the International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978 ( 995_829 ) relating thereto (MARPOL 73/78). The
items have been grouped into operational sections, each of which
is denoted by a letter code. When making entries in the Oil Record Book, the date,
operational code and item number shall be inserted in the
appropriate columns and the required particulars shall be recorded
chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the
officer or officers in charge. Each completed page shall be
countersigned by the master of the ship. In respect of the oil
tankers engaged in specific trades in accordance with Regulation
13C of Annex 1 of MARPOL 73/78, appropriate entry in the Oil
Record Book shall be endorsed by the competent Port State
authority *. The Oil Record Book contains many references to oil quantity.
The limited accuracy of tank measurement devices, temperature
variations and clingage will affect the accuracy of these
readings. The entries in the Oil Record Book should be considered
accordingly.
_______________
* Це речення вноситься в журнал нафтових операцій тільки для
танкерів, зайнятих у спеціальних рейсах. * This sentence should only be inserted for the Oil Record
Book of a tanker engaged in a specific trade.
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | A | |Навантаження нафтового вантажу | | | |Loading of oil cargo | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 |Місце навантаження | | | |Place of loading | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 2 |Марка навантаженої нафти і позначення танків | | | |Type of oil loaded and identity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3 |Загальна кількість навантаженої нафти (зазначити | | | |кількість доданого та загального вмісту танків) | | | |Total quantity of oil loaded (state quantity | | | |added and the total content | | | |of tank(s) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | B | |ВНУТРІШНЬОСУДНОВЕ ПЕРЕКАЧУВАННЯ НАФТОВОГО | | | |ВАНТАЖУ В РЕЙСІ | | | |INTERNAL TRANSFER OF OIL CARGO DURING VOYAGE | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4 |Позначення танків: | | | |Identity of the tank(s): | | |----------+-----------------------------------------------------| | |4.1 |з: | | | |from: | | |----------+-----------------------------------------------------| | |4.2 |до: (зазначити кількість перекачаного та | | | |загального вмісту танків) | | | |to: (state quantity transferred and total | | | |content of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 5 |Чи були спорожнені танки, зазначені у п. 4.1? | | | |(Якщо ні, зазначити кількість залишку, що | | | |зберігається) | | | |Was (were) the tank(s) in 4.1 emptied? (If not, | | | |state the quantity retained) | |--------+----------+---------------------------- ------------------------| | C | |РОЗВАНТАЖЕННЯ НАФТОВОГО ВАНТАЖУ | | | |UNLOADING OF OIL CARGO | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 6 |Місце розвантаження | | | |Place of unloading | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 7 |Позначення спорожнених танків | | | |Identity of tank(s) unloaded | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 8 |Чи були спорожнені танки? (Якщо ні, зазначити | | | |кількість залишку, що зберігається) | | | |Was (were) the tank(s) emptied? (If not, state | | | |quantity retained) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | D | |МИТТЯ СИРОЮ НАФТОЮ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТАНКЕРІВ, | | | |ОБЛАДНАНИХ СИСТЕМОЮ МИТТЯ СИРОЮ НАФТОЮ) | | | |(Заповнюється для кожного танка, промитого сирою | | | |нафтою) | | | |CRUDE OIL WASHING (COW TANKERS ONLY) | | | |(To be completed for each tank being crude oil | | | |washed) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9 |Порт, в якому проводили миття сирою нафтою, | | | |або місцезнаходження судна, якщо миття проводили | | | |між двома портами розвантаження | | | |Port where crude oil washing was carried out or | | | |ship's position if carried out between two | | | |discharge ports | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 10 |Позначення промитих танків* | | | |Identity of tank(s) washed* | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11 |Кількість машинок, що використовують | | | |Number of machines in use | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12 |Час початку миття | | | |Time of start of washing | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13 |Застосовуваний метод миття** | | | |Washing pattern employed** | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 14 |Тиск у мийному трубопроводі | | | |Washing line pressure | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15 |Час, коли миття було закінчено або припинено | | | |Time washing was completed or stopped | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16 |Зазначити, яким методом визначено, що танки | | | |були просушені | | | |State method of establishing that tank(s) | | | |was (were) dry | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 17 |Зауваження*** | | | |Remarks *** | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | E | |ПРИЙНЯТТЯ БАЛАСТУ У ВАНТАЖНІ ТАНКИ | | | |BALLASTING OF CARGO TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 18 | Місцезнаходження судна на початку та в кінці | | | |прийняття баласту | | | |Position of ship at start and end of ballasting | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19 | Процес прийняття баласту: | | | |Ballasting process: | | |----------+-----------------------------------------------------| | |19.1 |позначення танків, в які прийняли баласт | | | |identity of tank(s) ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | |19.2 |час початку та закінчення прийняття баласту | | | |time of start and end | ---------------------------------------------------------------------------
_______________
* Якщо в окремому танку встановлено машинок більше ніж може
працювати одночасно, згідно з Настановою щодо обладнання та
експлуатації заводу-виробника, то вказують позначення секції, яку
промивають сирою нафтою, наприклад: N 2 центральний, носова
секція. * When an individual tank has more machines than can be
operated simultaneously, as described in the Operations and
Equipment Manual, then the section being crude oil washed should
be identified, e.g. No.2 centre, forward section. ** Зазначається метод миття, що застосовують згідно з
Настановою щодо обладнання та експлуатації заводу-виробника, -
одноступінчасте або багатоступінчасте. Якщо застосовують
багатоступінчасте миття, вказати сектор, що опрацьовують машинками
з вертикалі, та скільки разів цей сектор опрацьовувався за даним
методом. ** In accordance with the Operations and Equipment Manual,
enter whether single-stage or multi-stage method of washing is
employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc
covered by the machines and the number of times that arc is
covered for that particular stage of the programme. *** Якщо методи миття, наведені в судновій Настанові щодо
обладнання та експлуатації, не дотримують, у пункті "Зауваження"
слід зазначити причини. *** If the pogrammes given in the Operations and Equipment
Manual are not followed, then the reasons must be given under
Remarks.
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | | 19.3 |кількість прийнятого баласту. Зазначити загальну | | | | кількість баласту для кожного танка, | | | |втягнутого в операцію | | | |quantity of ballast received. Indicate total | | | |quantity of ballast for each tank involved in | | | |the operation | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | F | |ПРИЙНЯТТЯ БАЛАСТУ У ВИДІЛЕНІ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ | | | |ТАНКИ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТАНКЕРІВ З ТАНКАМИ ЧИСТОГО БАЛАСТУ)| | | |BALLASTING OF DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS | | | |(CBT TANKERS ONLY) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 20 |Позначення заповнених баластом танків | | | |Identity of tank(s) ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 21 |Місцезнаходження судна, коли вода для промивання | | | | або баласт у порту були прийняті в танки, | | | |виділені для чистого баласту | | | |Position of ship when water intended for | | | |flushing, or port ballast was taken to | | | |dedicated clean ballast tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 22 |Місцезнаходження судна, коли насоси і трубопроводи | | | |були промиті у відстійний танк | | | |Position of ship when pump(s) and lines were | | | |flushed to slop tank | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 23 |Кількість нафтовмісної води, що після промивання | | | | трубопроводу перекачана у відстійні або | | | |вантажні танки, в яких зберігався відстій | | | |(зазначити танки). Указати загальну кількість | | | |вмісту танків | | | |Quantity of the oily water which, after line | | | |flushing, is transferred to the slop tank(s) or | | | |cargo tank(s) in which slop is preliminarily | | | |stored (identity tank(s). State the total | | | |quantity | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 24 |Місцезнаходження судна, коли був прийнятий | | | |додатковий водяний баласт у танки, виділені для | | | |чистого баласту | | | |Position of ship when additional ballast water | | | |was taken to dedicated clean ballast tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 25 |Час і місцезнаходження судна, коли були | | | |закриті клапани, що відокремлюють виділені для | | | |чистого баласту танки від вантажних та зачисних | | | |трубопроводів | | | |Time and position of ship when valves | | | |separating the dedicated clean ballast tanks | | | |from cargo and stripping lines were closed | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 26 |Кількість прийнятого на борт чистого баласту | | | |Quantity of clean ballast taken on board | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | G | |ОЧИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ | | | |CLEANING OF CARGO TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27 |Позначення очищених танків | | | |Identity of tank(s) cleaned | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 28 |Порт або місцезнаходження судна | | | |Port or ship's position | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 29 |Тривалість очищення | | | |Duration of cleaning | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 30 |Метод очищення**** | | | |Method of cleaning**** | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 31 |Промивна вода перекачана в: | | | |Tank washings transferred to: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 31.1 |приймальні споруди (зазначити порт і кількість | | | |скинутої води) | | | |reception facilities (state port and quantity) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 31.2 |відстійні або вантажні танки, визначені як | | | |відстійні танки (зазначити танки, кількість | | | |перекачаного і загальну кількість) | | | |slop tank(s) or cargo tank(s) designated as | | | |slop tank (s) (identify tank (s); state | | | |quantity transferred and total quantity) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | H | |СКИДАННЯ БРУДНОГО БАЛАСТУ В МОРЕ | | | |DISCHARGE OF DIRTY BALLAST | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 32 |Позначення танків | | | |Identity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 33 |Місцезнаходження судна на початок скидання в | | | |море | | | |Position of ship at start of discharge into the | | | |sea | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 34 |Місцезнаходження судна в кінці скидання в море | | | |Position of ship on completion of discharge | | | |into the sea | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 35 |Кількість скинутого в море баласту | | | |Quantity discharged into the sea | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 36 |Швидкість судна під час скидання | | | |Ship's speed(s) during discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 37 |Чи була введена у дію під час скидання система | | | |автоматичного вимірювання, реєстрації та | | | |управління скиданням? | | | |Was the discharge monitoring and control system | | | |in operation during the discharge? | ---------------------------------------------------------------------------
__________________
**** Миття шлангом вручну, миття за допомогою машинок або
хімічне очищення. У разі хімічного очищення зазначити хімпрепарат,
який застосовують, та його кількість. **** Hand-hosing, machine washing and/or chemical cleaning.
Where chemically cleaned, the chemical concerned and amount used
should be stated.
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | | 38 |Чи провадилось регулярне спостереження за | | | |стіканням і поверхнею води в місцях скидання? | | | |Was a regular check kept on the effluent and | | | |the surface of the water in the locality of | | | |the discharge? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 39 |Кількість нафтовмісної води, перекачаної у | | | |відстійні танки (указати відстійні танки і | | | |загальну кількість вмісту танків) | | | |Quantity of oily water transferred to slop | | | |tank(s) (identify slop tank(s), state total | | | |quantity) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 40 |Здано на берегові приймальні споруди (зазначити | | | |порт і кількість зданого баласту) | | | |Discharged to shore reception facilities | | | |(identify port and quantity involved) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | I | |СКИДАННЯ ВОДИ З ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ У МОРЕ | | | |DISCHARGE OF WATER FROM SLOP TANKS INTO THE SEA | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 41 |Позначення відстійних танків | | | |Identity of slop tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 42 |Час відстоювання з моменту останнього надходження | | | |залишків; або | | | |Time of settling from last entry of residues;or | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 43 |Час відстоювання з моменту останнього скидання | | | |Time of settling from last discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 44 |Час і місцезнаходження судна на початку скидання | | | |Time and position of ship at start of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 45 |Рівень заповнення танків на початку скидання | | | |Ullage of total contents at start of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 46 |Рівень поверхні розділу нафта-вода на початку | | | |скидання | | | |Ullage of oil/water interface at start of | | | |discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 47 |Кількість скинутого та інтенсивність скидання | | | |основної маси | | | |Bulk quantity discharged and rate of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 48 |Кількість скинутого під час завершального | | | |скидання та інтенсивність скидання | | | |Final quantity discharged and rate of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 49 |Час і місцезнаходження судна в кінці скидання | | | |Time and position of ship on completion of | | | |discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 50 |Чи була введена в дію під час скидання система | | | |автоматичного виміру, реєстрації і управління | | | |скиданням? | | | |Was the discharge monitoring and control system | | | |in operation during the discharge? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 51 |Рівень поверхні розділу нафта-вода в кінці | | | |скидання | | | |Ullage of oil/water interface on completion of | | | |discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 52 |Швидкість судна під час скидання | | | |Sheep's speed(s) during discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 53 |Чи провадилось регулярне спостереження за | | | |стіканням і поверхнею води в місцях скидання? | | | |Was a regular check kept on the effluent and | | | |the surface of the water in the locality of the | | | |discharge? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 54 |Підтвердити, що всі належні клапани суднової | | | |системи трубопроводів були закриті при | | | |закінченні скидання з відстійних танків | | | |Confirm that all applicable valves in the | | | |ship's piping system have been closed on | | | |completion of discharge from the slop tanks | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | J | |ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛИШКІВ І НАФТОВМІСНИХ СУМІШЕЙ, НЕ | | | |ПІДДАНИХ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ОПЕРАЦІЯМ | | | |DISPOSAL OF RESIDUES AND OILY MIXTURES NOT | | | |OTHERWISE DEALT WITH | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 55 |Позначення танків | | | |Identity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 56 |Кількість залишку, усуненого з кожного танка | | | |(указати кількість залишку, що зберігається) | | | |Quantity disposed of from each tank. (State the | | | |quantity retained) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 57 |Метод вилучення: | | | |Method of the disposal: | | |----------+-----------------------------------------------------| | |57.1 |у приймальні споруди (зазначити порт і | | | |кількість вилученого) to reception facilities | | | |(identify port and quantity involved) | | |----------+-----------------------------------------------------| | |57.2 |змішано з вантажем (указати кількість) | | | |mixed with cargo (state quantity) | | |----------+-----------------------------------------------------| | |57.3 |перекачано в інші танки: зазначити танки, | | | |кількість перекачаного і загальну кількість | | | |вмісту танків | | | |transferred to (an) other tank(s): identify | | | |tank(s), state quantity tansferred and total | | | |quantity in tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | |57.4 |іншим методом (зазначити, яким); зазначити | | | |кількість вилучених залишків | | | |other method (state which); state quantity | | | |disposed of | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | K | |СКИДАННЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ВАНТАЖНИХ | | | |ТАНКАХ | | | |DISCHARGE OF CLEAN BALLAST CONTAINED IN CARGO TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 58 |Місцезнаходження судна на початку скидання | | | |чистого баласту | | | |Position of ship at start of discharge of clean | | | |ballast | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 59 |Позначення танків, з яких виконували скидання | | | |Identity of tank(s) discharged | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 60 |Чи були спорожнені танки в кінці скидання? | | | |Was (were) the tank(s) empty on completion? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 61 |Місцезнаходження судна в кінці скидання, якщо | | | |воно відрізняється від означеного в п. 58 | | | |Position of ship on completion if different | | | |from 58 | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 62 |Чи провадилось регулярне спостереження за | | | |стіканням і поверхнею води в місці скидання? | | | |Was a regular check kept on the effluent and | | | |the surface of the water in the locality of | | | |the discharge? | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | L | |СКИДАННЯ БАЛАСТУ З ВИДІЛЕНИХ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛАСТУ | | | |ТАНКІВ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТАНКЕРІВ З ВИДІЛЕНИМИ ДЛЯ ЧИСТОГО | | | |БАЛАСТУ ТАНКАМИ) | | | |DISCHARGE OF BALLAST FROM DEDICATED CLEAN BALLAST | | | |TANKS (CBT TANKERS ONLY) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 63 |Позначення танків, з яких виконували скидання | | | |Identity of tank(s) discharged | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 64 |Час і місцезнаходження судна на початку | | | |скидання чистого баласту в море | | | |Time and position of ship at start of | | | |discharge of clean ballast into the sea | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 65 |Час і місцезнаходження судна в кінці скидання в | | | |море | | | |Time and position of ship on completion of | | | |discharge into the sea | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 66 |Кількість скинутого баласту: | | | |Quantity discharged: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 66.1 |в море або | | | |into the sea or | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 66.2 |в приймальні споруди (зазначити порт) | | | |to reception facility (identify port) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 67 |Чи виявлені будь-які ознаки забруднення нафтою | | | |баластних вод до або під час скидання в море? | | | |Was there any indication of oil contamination | | | |of the ballast water before or during discharge | | | |into the sea? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 68 |Чи контролювали скидання за допомогою приладу | | | |для виміру вмісту нафти? | | | |Was the discharge monitored by an oil content | | | |meter? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 69 |Час і місцезнаходження судна в кінці скидання | | | |баласту, коли були зачинені клапани, що | | | |відокремлюють виділені для чистого баласту | | | |танки від вантажних і зачисних трубопроводів | | | |Time and position of ship when valves | | | |separating dedicated clean ballast tanks from | | | |the cargo and stripping lines were closed on | | | |completion of deballasting | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | M | |СТАН СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРУ, РЕЄСТРАЦІЇ І | | | |УПРАВЛІННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ | | | |CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL | | | |SYSTEM | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 70 |Час виходу системи з ладу | | | |Time of system failure | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 71 |Час, коли система була введена в дію | | | |Time when system has been made operational | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 72 |Причини виходу з ладу | | | |Reasons for failure | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | N | |ВИПАДКОВІ АБО ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ НАФТИ | | | |ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 73 |Час події | | | |Time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 74 |Порт або місцезнаходження судна під час події | | | |Port or ship's position at time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 75 |Приблизна кількість і марка скинутої нафти | | | |Approximate quantity and type of oil | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 76 |Обставини скидання або витоку, причини і | | | |загальні зауваження | | | |Circumstances of discharge or escape, the | | | |reasons therefore and general remarks | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | O | |ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ | | | |ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL | | | |REMARKS | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | Р | |ТАНКЕРИ, ЗАЙНЯТІ У СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ | | | |TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES | | | |ПРИЙНЯТТЯ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ | | | |LOADING OF BALLAST WATER | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 77 |Позначення заповнених баластом танків | | | |Identity of tank(s) ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 78 |Місцезнаходження судна, коли було закінчено | | | |прийняття баласту | | | |Position of ship when ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 79 |Загальна кількість прийнятого баласту в | | | |кубічних метрах | | | |Total quantity of ballast loaded in cubic | | | |metres | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 80 |Зауваження | | | |Remarks | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | Q | |ЗМІНА РОЗМІЩЕННЯ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ НА СУДНІ | | | |RE-ALLOCATION OF BALLAST WATER WITHIN THE SHIP | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 81 |Причини зміни розміщення баласту | | | |Reasons for re-allocation | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | R | |СКИДАННЯ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ ПРИЙМАЛЬНУ СПОРУДУ | | | |BALLAST WATER DISCHARGE TO RECEPTION FACILITY | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 82 |Порт(и), де був скинутий водяний баласт | | | |Port(s) where ballast water was discharged | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 83 |Назва або позначення приймальної споруди | | | |Name or designation of reception facility | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 84 |Загальна кількість скинутого водяного баласту | | | |в кубічних метрах | | | |Total quantity of ballast water discharged in | | | |cubic metres | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 85 |Дата, підпис і печатка посадової особи | | | | портової влади | | | |Date, signature and stamp of port authority | | | |official | ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- |Назва судна | | |------------------------------| | |Name of ship | | |------------------------------+----------------------------------| |Позивні | | |------------------------------| | |Distinctive number or letters | | -------------------------------------------------------------------
Вантажні та баластні операції (для нафтових танкерів)
Cargo ballast operations (oil tankers)
-------------------------------------------------------------------------- |Дата |Код |Пункт |Запис операції/підпис особи командного складу,| |Date |(літера) |(номер) | відповідальної за операцію | | |Code |Item |Record of operations/signature of officer | | |(letter) |(number) | in charge | |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------
Підпис капітана ___________________________
Signature of master

Додаток 3
до пункту 1.11 Правил реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в
портах України
Форма
журналу вантажних операцій
(витяг з додатка II до MARPOL 73/78)
ЖУРНАЛ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ СУДЕН,
ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ ШКІДЛИВІ РІДКІ РЕЧОВИНИ НАЛИВОМ
CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK
Назва судна ______________________________________________________
Name of ship
Позивні __________________________________________________________
Distinctive number or letters
Номер IMO ________________________________________________________
IMO number
Валова місткість _________________________________________________
Gross tonnage
Початий ______________________________ Закінчений ________________
From To
_____________________
Примітка. Кожне судно, що перевозить шкідливі рідкі речовини
наливом, забезпечують журналом вантажних операцій для реєстрації
відповідних баластно-вантажних операцій. Note: Every ship carrying noxious liquid substances in bulk
shall be provided with a Cargo Record Book to record relevant
cargo/ballast operations.
------------------------------------------------------------------ |Назва судна | | |------------------------------| | |Name of ship | | |------------------------------+---------------------------------| |Позивні | | |------------------------------| | |Distinctive number or letters | | ------------------------------------------------------------------
РОЗТАШУВАННЯ ВАНТАЖНИХ І ВІДСТІЙНИХ ТАНКІВ
(заповнюється на борту судна)
PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS
(to be completed on board)
----------------------------------------------------------- | Позначення танків | Місткість, куб. м | | Identification of the tanks | Capacity | |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| |-----------------------------------+---------------------| -----------------------------------------------------------
(Указати місткість кожного танка в куб. м)
(Give the capacity of each tank in cubic m)
Вступ
Наступні сторінки включають повний перелік вантажних і
баластних операцій, що підлягають, у разі потреби, реєстрації у
журналі вантажних операцій за принципом від танка до танка згідно
з пунктом 2 правила 9 додатка II до Міжнародної конвенції щодо
запобігання забрудненню із суден 1973 року, зміненої протоколом
1978 року ( 995_829 ) до неї (MARPOL 73/78). Пункти згруповані в
операційні розділи, кожному з яких наданий літерний код. Під час унесення записів до журналу вантажних операцій у
відповідних колонках мають проставлятися дата, операційний код і
номер пункту. Подробиці операції згідно з вимогами правила
записують у хронологічній черзі на вільному місці сторінки. Кожну завершену операцію датує і підписує особа командного
складу, яка відповідає за операцію і, у разі потреби, інспектор,
уповноважений компетентною владою держави, де судно здійснює
розвантаження. Кожну заповнену сторінку підписує капітан судна. Записи в журналі вантажних операцій слід виконувати тільки
для операцій, що пов'язані з речовинами категорій А, В, С та D.
Introduction
The following pages of this section show a comprehensive list
of items of cargo and ballast operations which are, when
appropriate, to be recorded in the Cargo Record Book on a
tank-to-tank basis in accordance with Paragraph 2 of Regulation 9
of Annex II of the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
( 995_829 ) relating thereto as amended. The items have been
grouped into operation sections, each of which is denoted by a
letter. When making entries in the Cargo Record Book, the date,
operational code and item number shall be inserted in the
appropriate columns and the required particulars shall be recorded
chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the
officer or officers in charge and, if applicable, by a surveyor
authorized by the competent authority of the State in which the
ship is unloading. The master of the ship shall countersign each
completed page. Entries in the Cargo Record Book are required only for
operations involving Categories A, B, C and D substances.
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED
Записи слід виконувати тільки для операцій, пов'язаних з
речовинами категорій A, B, C та D. Entries are required only for operations involving Categories
A, B, C and D substances.
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | A | |НАВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ | | | |LOADING OF CARGO | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 |Місце навантаження | | | |Place of loading | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 2 |Зазначити позначення танків, найменування | | | |речовин та їх категорію | | | |Identify tank(s), name of substance(s) and | | | |category (ies) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | B | |ВНУТРІШНЬОСУДНОВЕ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВАНТАЖУ | | | |INTERNAL TRANSFER OF CARGO | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3 |Найменування і категорія вантажів, що перекачують | | | |Name and category of cargo(es) transferred | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4 |Позначення танків: | | | |Identity of tanks: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4.1 |з: | | | |from: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4.2 |до: | | | |to: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 5 |Чи були спорожнені танки, що зазначені у п.4.1? | | | |Was (were) tank(s) in 4.1 emptied? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 6 |Якщо ні, кількість залишків у кожному танку | | | |If not, quantity remaining in tank(s) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | C | |РОЗВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ | | | |UNLOADING OF CARGO | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 7 |Місце розвантаження | | | |Place of unloading | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 8 |Позначення розвантажених танків | | | |Identity of tank(s) unloaded | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9 |Чи були танки спорожнені? | | | |Was (were) tank(s) emptied? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.1 |Якщо так, підтвердити, що спорожнення і | | | |зачищення здійснювали згідно із судновою | | | |Настановою щодо методів і пристроїв (тобто | | | |застосовували потрібні крен, диферент і температуру | | | |зачищення); | | | |If yes, confirm that the procedure for emptying | | | |and stripping has been performed in accordance | | | |with the ship's Procedures and Arrangements | | | |Manual (i.e. list, trim, stripping temperature) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.2 |Якщо ні, кількість залишків у кожному танку | | | |If not, quantity remaining in tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 10 |Чи вимагає суднова Настанова щодо методів і | | | |пристроїв попереднього миття з подальшим | | | |вилученням промивальної води на приймальні | | | |споруди? | | | |Does the ship's Procedures and Arrangements | | | |Manual require a prewash with subsequent | | | |disposal to reception facilities? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11 |Вихід з ладу системи викачування або зачищення: | | | |Failure of pumping and/or stripping system: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.1 |час і характер зіпсування; | | | |time and nature of failure; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.2 |причини виходу з ладу; | | | |reasons for failure; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.3 |час, коли система була введена в дію | | | |time when system has been made operational | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | D | |ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ ЗГІДНО ІЗ СУДНОВОЮ | | | |НАСТАНОВОЮ ЩОДО МЕТОДІВ І ПРИСТРОЇВ | | | |MANDATORY PREWASH IN ACCORDANCE WITH THE | | | |SHIP'S PROCEDURES AND ARRANGEMENTS MANUAL | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12 |Зазначити танки, речовини та їх категорію | | | |Identify tank(s), substance(s), and category | | | |(ies) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13 |Метод миття: | | | |Washing method: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13.1 |число мийних машинок на танк; | | | |number of washing machines per tank; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13.2 |тривалість миття або мийних циклів; | | | |duration of wash/washing cycles; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13.3 |гаряче або холодне миття | | | |hot/cold wash | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 14 |Промивальну воду після попереднього миття | | | |перекачано в: | | | |prewash slops transferred to: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 14.1 |приймальні споруди у порту розвантаження | | | |(вказати порт); | | | |reception facility in unloading port (identify | | | |port); | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 14.2 |приймальні споруди в іншому порту (зазначити | | | |порт) | | | |reception facility otherwise (identify port) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | E | |ОЧИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ, ЗА ВИНЯТКОМ | | | |ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПОПЕРЕДНЬОГО МИТТЯ (ІНШІ | | | |ОПЕРАЦІЇ З ПОПЕРЕДНЬОГО МИТТЯ, КІНЦЕВЕ | | | |МИТТЯ, ВЕНТИЛЮВАННЯ ТА ІН.) | | | |CLEANING OF CARGO TANKS EXCEPT MANDATORY | | | |PREWASH (OTHER PREWASH OPERATIONS, FINAL WASH, | | | |VENTILATION, ETC.) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15 |Зазначити час, танки, речовини та їх категорії, | | | |а також: | | | |State time, identify tank(s), substance(s) and | | | |category(ies) and state: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.1 |метод миття, що застосовують; | | | |washing procedure used; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.2 |мийний засіб (зазначити найменування засобу і | | | |кількість); | | | |cleaning agent(s) (identify agent(s) and | | | |quantities); | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.3 |чи розбавлені залишки вантажу водою, зазначити | | | |кількість використаної води (тільки для речовин | | | |категорії D) | | | |dilution of cargo residues with water, state | | | |how much water used(only category D substances) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.4 |застосований метод вентилювання (зазначити кількість | | | |вентиляторів, тривалість вентилювання) | | | |ventilation procedure used (state number of | | | |fans used, duration of ventilation) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16 |Промивальні води з танка перекачано: | | | |tank washings transferred: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16.1 |у море; | | | |into the sea; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16.2 |у приймальну споруду (зазначити порт); | | | |to reception facility (identify port); | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16.3 |у танк збирання змивальних рідин (зазначити | | | |танк) | | | |to slops collecting tank (identify tank) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | F | |СКИДАННЯ В МОРЕ ПРОМИВАЛЬНИХ ВОД З ТАНКІВ | | | |DISCHARGE INTO THE SEA OF TANK WASHINGS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 17 |Зазначити танк (танки): | | | |Identify tank(s): | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 17.1 |Чи скидали промивальні води в процесі очищення | | | |танків? Якщо так, то з якою інтенсивністю?; | | | |Were tank washings discharged during cleaning | | | |of tank(s)? If so at what rate?; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 17.2 |Чи скидалися промивальні води з танка збирання | | | |змивальних рідині? Якщо так, зазначити кількість | | | |та інтенсивність скидання? | | | |Were tank washing(s) discharged from a slop | | | |collecting tank? If so, state quantity and rate | | | |of discharge? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 18 |Час початку та закінчення викачування | | | |Time pumping commenced and stopped | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19 |Швидкість судна під час скидання | | | |Ship's speed during discharge | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | G | |ПРИЙНЯТТЯ БАЛАСТУ У ВАНТАЖНІ ТАНКИ | | | |BALLASTING OF CARGO TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 20 |Позначення забаластованих танків | | | |Identify of tank(s) ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 21 |Час початку прийняття баласту | | | |Time at start of ballasting | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | H | |СКИДАННЯ ВОДЯНОГО БАЛАСТУ З ВАНТАЖНИХ ТАНКІВ | | | |DISCHARGE OF BALLAST WATER FROM CARGO TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 22 |Позначення танків | | | |Identify of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 23 |Скидання баласту: | | | |Discharge of ballast: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 23.1 |у море; | | | |into the sea; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 23.2 |у приймальні споруди (зазначити порт) | | | |to reception facilities (identify port) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 24 |Час початку і закінчення скидання баласту | | | |Time ballast discharge commenced and stopped | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 25 |швидкість судна під час скидання | | | |Ship's speed during discharage | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | I | |АВАРІЙНІ ТА ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ | | | |ACCIDENTAL OR OTHER EXEPTIONAL DISCHARGE | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 26 |Час події | | | |Time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27 |Приблизна кількість, найменування речовини та | | | |її категорія | | | |Approximate quantity, substance(s), and | | | |category(ies) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 28 |Обставини скидання або витікання та загальні | | | |зауваження | | | |Circumstances of discharge or escape and | | | |general remarks | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | J | |КОНТРОЛЬ З БОКУ ПОВНОВАЖНИХ ІНСПЕКТОРІВ | | | |CONTROL BY AUTHORIZED SURVEYORS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 29 |Зазначити порт | | | |Identify port | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 30 |Зазначити, з яких танків які речовини скинули | | | |на берег і категорію цих речовин | | | |Identify tank(s), substance(s), category (ies) | | | |discharged ashore | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 31 |Чи були спорожнені танки, насоси, трубопроводи? | | | |Have tank(s), pump(s) and piping system(s) | | | |been emptied? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 32 |Чи проводилося попереднє миття згідно з | | | |Настановою щодо методів та пристроїв заводу- | | | |виробника? | | | |Has a prewash in accordance with the ship's | | | |Procedures and Arrangements Manual been carried | | | |out? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 33 |Чи скинули на берег промивальні води, що | | | |утворилися після попереднього миття танка, та | | | |чи спорожнений танк? | | | |Have tank washings resulting from the prewash | | | |been discharged ashore and is the tank empty? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 34 |Чи надано звільнення від здійснення обов'язкового | | | |попереднього миття? | | | |An exemption has been granted from mandatory | | | |prewash? | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 35 |Причини надання звільнення | | | |Reasons for exemption | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 36 |Прізвище і підпис уповноваженого інспектора | | | |Name and signature of authorized surveyor | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 37 |Організація, компанія, державний орган, в | | | |якому працює інспектор | | | |Organization, company, government agency for | | | |which surveyor works | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | K | |ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ | | | |ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND REMARKS | |--------+----------+-----------------------------------------------------| |--------+----------+-----------------------------------------------------| |--------+----------+-----------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- |Назва судна | | |------------------------------| | |Name of ship | | |------------------------------+----------------------------------| |Позивні | | |------------------------------| | |Distinctive number or letters | | -------------------------------------------------------------------
Вантажні та баластні операції
Cargo ballast operations
-------------------------------------------------------------------------- |Дата |Код |Пункт |Запис операції/підпис особи командного складу,| |Date |(літера) |(номер) | відповідальної за операцію | | |Code |Item |Record of operations/signature of officer | | |(letter) |(number) | in charge | |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------
Підпис капітана ___________________________
Signature of master

Додаток 4
до пункту 1.11 Правил реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в
портах України
Форма журналу
реєстрації операцій зі сміттям
(витяг з додатка V до MARPOL 73/78)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СМІТТЯМ
GARBAGE RECORD BOOK
Назва судна _________________________________________________ Name of ship
Журнал реєстрації операцій зі сміттям
Назва судна _________________________________________________
Регістровий номер або позивний сигнал _______________________
Номер IMO _______________
Період: з ___________ до ___________
1. Вступ Згідно з правилом 9 додатка V до Міжнародної конвенції щодо
запобігання забрудненню із суден 1973 року, зміненої протоколом
1978 року ( 995_829 ) до неї (MARPOL 73/78), повинна реєструватися
кожна операція скидання або спалювання. Це включає скидання в
море, на приймальні споруди і на інші судна. 2. Сміття та управління ліквідацією сміття Сміття включає всі види харчових та експлуатаційних відходів,
за винятком свіжої риби та її відходів, що утворюються під час
звичайної експлуатації судна і можуть постійно або періодично
вилучатися, крім речовин, що визначені або перелічені в інших
додатках до Конвенції MARPOL 73/78 (такі, як нафта, стічні води
або шкідливі рідкі речовини). Відповідна інформація також міститься в Настанові щодо
здійснення положень додатка V до Конвенції MARPOL 73/78. 3. Опис сміття Для мети цього журналу сміття поділяється на такі категорії: 1) пластмаси; 2) сепараційні, обшивальні або пакувальні матеріали, що мають
плавучість; 3) здрібнені вироби з паперу, ганчір'я, скло, метал, пляшки,
черепки та інше; 4) вироби з паперу, ганчір'я, скло, метал, пляшки, черепки та
інше; 5) харчові відходи; 6) попіл з інсинераторів. 4. Записи в журналі реєстрації операцій зі сміттям 4.1. Записи в журналі реєстрації операцій зі сміттям
виконують у кожному з таких випадків: a) Коли сміття скидають у море: I) дата і час скидання; II) місцезнаходження судна (широта і довгота); III) категорія скинутого сміття; IV) приблизна кількість скинутого сміття кожної категорії в
куб. м; V) підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію. b) Коли сміття скидається на приймальні споруди на берегу або
на інші судна: I) дата і час скидання; II) порт або споруда або назва судна; III) категорія скинутого сміття; IV) приблизна кількість скинутого сміття кожної категорії в
куб. м; V) підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію. c) Коли сміття спалюють: I) дата і час початку та припинення спалювання; II) місцезнаходження судна (широта і довгота); III) приблизна кількість спаленого сміття в куб. м; IV) підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію. d) Аварійні або інші виключні скидання сміття: I) час події; II) порт або місцезнаходження судна під час події; III) приблизна кількість та категорія сміття; IV) обставини вилучення, скидання або втрати сміття, їх
причини та загальні зауваження. 4.2. Кількість сміття Кількість сміття на борту судна слід розраховувати в
кубічних метрах, якщо можливо, окремо за категоріями. Журнал
реєстрації операцій зі сміттям містить багато посилань на
приблизну кількість сміття. Визнається, що точність розрахунку
кількості сміття залежить від тлумачення. Приблизні оцінки обсягу
будуть відрізнятися до і після обробки. За деякими методами
обробки, наприклад під час постійної переробки харчових відходів,
практична оцінка обсягів не уявляється можливою. Під час внесення
до журналу і тлумачення записів слід ураховувати такі чинники.
GARBAGE RECORD BOOK
Name of ship ________________________________________________
Distinctive number or letters _______________________________
IMO No. _________________________
Period: From __________ To ________

1. Introduction In accordance with Regulation 9 of Annex V of the
International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 ( 995_829 )
(MARPOL 73/78) a record is to be kept of each discharge operation
or completed incineration. This includes discharges at sea, to
reception facilities, or to other ships. 2. Garbage and garbage management Garbage includes all kinds of food, domestic and operational
waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the
normal operation of the vessel and liable to be disposed of
continuosly or periodically except those substances which are
defined or listed in other annexes to MARPOL 73/78 (such as oil,
sewage or noxious liquid substances). The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL
73/78 should also be referred to for relevant information. 3. Description of the garbage The garbage is to be grouped into categories for the purposes
of this record book as follows: 1) plastics; 2) floating dunnage, lining, or packing material; 3) ground-down paper products, rags, metal, bottles,
crockery, etc.; 4) paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery,
etc.; 5) food waste; 6) incinerator ash. 4. Entries in the Garbage Record Book 4.1. Entries in the Garbage Record Book shall be made on each
of the following occasions: a) When garbage is discharged into the sea: I) date and time of discharge; II) position of the ship (latitude and longitude); III) category of garbage discharged; IV) estimated amount discharged for each category in cubic m; V) signature of the officer in charge of the operation. b) When garbage is discharged to reception facilities ashore
or to other ships: I) date and time of discharge; II) port or facility or name of ship; III) category of garbage discharged; IV) estimated amount discharged for each category in cubic m; V) signature of the officer in charge of the operation. c) When garbage is incinerated: I) date and time of start and stop of incineration; II) position of the ship (latitude and longitude); III) estimated amount incinerated in cubic m; IV) signature of the officer in charge of the operation. d) Accidental or other exceptional discharges of garbage: I) time of occurrence; II) port or position of the ship at time of occurrence; III) estimated amount and category of garbage; IV) circumstances of disposal, escape or loss, the reason
therefore and general remarks. 4.2. Amount of garbage The amount of garbage onboard should be estimated in cubic m,
if possible separately according to category. The Garbage Record
Book contains many references to estimated amount of garbage. It
is recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage
is left to interpretation. Volume estimates will differ before and
after processing. Some processing procedures may not allow for a
usable estimate of volume, e.g. the continuous processing of food
waste. Such factors should be taken into consideration when making
and interpreting entries made in a record.
ВІДОМІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СМІТТЯМ
RECORD OF GARBAGE DISCHARGES
Назва судна _________________________________________________ Name of ship
Регістровий номер або позивний сигнал _________ Номер IMO ___ Distinctive number or letters IMO No.
Категорії сміття: Garbage Categories: 1) Пластмаси. Plastics. 2) Сепараційні, обшивальні або пакувальні матеріали, що мають
плавучість. Floating dunnage, lining, or packing materials. 3) Здрібнені вироби з паперу, ганчір'я, скло, метал, пляшки,
черепки та ін. Ground paper products, rags, glass, metal, bottles,
crockery, etc. 4) Вироби з паперу, ганчір'я, скло, метал, пляшки, черепки та
ін. Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc. 5) Харчові відходи. Food waste. 6) Попіл з інсинераторів. Incinerator ash.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Дата/ |Місцезна- |Приблизна кількість сміття, скинутого |Приблизна |Приблизна |Підтвердження/ | |Час |ходження | в море (куб. м) |кількість |кількість |Підпис | |Date/ |судна |Estimated Amount Discharged into Sea |сміття, |спаленого |Certification/ | |time |Position | (cubic m) |скинутого на |сміття |Signature | | |of the | |приймальні |(куб. м) | | | |Ship | |споруди або |Estimated | | | | | |на інше судно |Amount | | | | | |(куб. м) |Incinerated | | | | | |Estimated |(cubic m) | | | | | |Amount | | | | | | |Discharged to | | | | | | |Reception | | | | | | |Facilities or | | | | | | |to other ship | | | | | | |(cubic m) | | | | | |--------------------------------------+--------------| | | | | |Кат. 2 |Кат. 3 |Кат. 4 |Кат. 5 |Кат. 6|Кат. 1 |Інше | | | | | |Cat. 2 |Cat. 3 |Cat. 4 |Cat. 5 |Cat. 6|Cat. 1 |Other | | | |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
Примітка. Скидання будь-якого сміття, крім харчових відходів,
в особливих районах не дозволяється. Слід класифікувати тільки
сміття, що скидають у море. Для сміття всіх категорій, крім
категорії 1, скинутого на приймальні споруди, слід зазначати
тільки загальну приблизну кількість. NOTE: The discharge of any garbage other than food waste is
prohibited in special areas. Only garbage discharged into the sea
must be categorized. Garbage other than category 1 discharged to
reception facilities need only be listed as a total estimated
amount.
Підпис капітана _________________ Дата ______________________ Master's signature Date
Відомість реєстрації операцій зі сміттям
Record of garbage discharges
Назва судна __________________________________________________ Name of ship
Регістровий номер або позивний сигнал ________ Номер IMO _____ Distinctive number or letters IMO No.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Дата/ |Місцезна- |Приблизна кількість сміття, скинутого |Приблизна |Приблизна |Підтвердження/ | |Час |ходження | в море (куб. м) |кількість |кількість |Підпис | |Date/ |судна |Estimated Amount Discharged into Sea |сміття, |спаленого |Certification/ | |time |Position | (cubic m) |скинутого на |сміття |Signature | | |of the | |приймальні |(куб. м) | | | |Ship | |споруди або |Estimated | | | | | |на інше судно |Amount | | | | | |(куб. м) |Incinerated | | | | | |Estimated |(cubic m) | | | | | |Amount | | | | | | |Discharged to | | | | | | |Reception | | | | | | |Facilities or | | | | | | |to other ship | | | | | | |(cubic m) | | | | | |--------------------------------------+--------------| | | | | |Кат. 2 |Кат. 3 |Кат. 4 |Кат. 5 |Кат. 6|Кат. 1 |Інше | | | | | |Cat. 2 |Cat. 3 |Cat. 4 |Cat. 5 |Cat. 6|Cat. 1 |Other | | | |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| |------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------------+---------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис капітана ____________________ Дата ___________________ Master's Signature Date

Додаток 5
до пункту 1.14 Правил реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в
портах України
Форма розписки
про прийняття у порту відходів із судна
РОЗПИСКА N
про прийняття суднових відходів у порту _____________________
Судно _______________________________________________________
(назва судна, прапор)
Приймальна споруда __________________________________________
Дата прийняття ______________________________________________
Види відходів:
------------------------------------------------------------- |Лляльні води | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |Баластні води | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |Нафтозалишки | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |Відпрацьовані мастила | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |Промащене ганчір'я | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |Стічні води | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |Сміття: | | |------------------------------------------------+----------| |1) пластмаси | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |2) сепараційні, обшивальні або | | |пакувальні матеріали, що мають плавучість | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |3) подріблені вироби з паперу, скло, | | |метали, пляшки, черепки | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |4) вироби з паперу, скло, метали, | | |пляшки, черепки | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |5) харчові відходи | куб. м | |------------------------------------------------+----------| |6) попіл з інсинератора | куб. м | -------------------------------------------------------------
Приймальник _________________________________________________
(прізвище і підпис)
Печатка приймальника

Додаток 6
до пункту 7.1 Правил
реєстрації операцій зі
шкідливими речовинами на
суднах, морських установках
і в портах України
Форма
журналу реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами в портах
ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ШКІДЛИВИМИ РЕЧОВИНАМИ
НА СУДНАХ-ЗБИРАЧАХ І ПРИЙМАЛЬНИХ СПОРУДАХ У ПОРТАХ
ЗАСІБ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВІДХОДІВ
Найменування _________________________________________________
Тип, проект __________________________________________________
Належність засобу, власник ___________________________________
Технічна характеристика ______________________________________
Рік побудови _________________________________________________
Місткість танків для відходів:
1. Нафтовмісних вод __________________________________________
2. Стічних вод _______________________________________________
3. Відпрацьованих мастил _____________________________________
4. Нафтових залишків _________________________________________
5. Сміття ____________________________________________________
6. Інших відходів (указати яких) _____________________________
ВІДОМОСТІ
ПРО ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБКИ СУДНОВИХ ВІДХОДІВ
------------------------------------------------------------------- |Найменування, |Призначення |Виробник |Технічна |Примітка | |тип, позначення | | |характеристика | | |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| |----------------+------------+---------+---------------+---------| -------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
------------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | | |--------+----------+---------------------------------------------------------| | А | |ОПЕРАЦІЇ З НАФТОВМІСНИМИ ВОДАМИ - ПРИЙМАННЯ ІЗ | | | |СУДЕН, ЗДАВАННЯ НА БЕРЕГОВІ СПОРУДИ, ПРИЗНАЧЕНІ | | | |ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ, ОЧИЩЕННЯ НА ЗБИРАЧІ | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 1 |Назва судна, що здає, власник, прапор | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 2 |Час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 3 |Кількість прийнятих нафтовмісних вод (куб. м), | | | |загальна кількість на збирачі (куб. м), N документа | | | |про здавання, підпис відповідальної особи, | | | |печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 4 |Вилучення нафтовмісних вод на берегові очисні | | | |споруди: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 4.1 |час вилучення (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 4.2 |здано на берегові очисні споруди (куб. м), | | | |залишилося на збирачі (куб. м), N документа про | | | |здавання, підпис, печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 5 |Очищення нафтовмісних вод: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 5.1 |час пуску сепараційної установки до режиму, час | | | |зупинки | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 5.2 |очищено за час роботи нафтовмісних вод | | | |(куб. м), залишок неочищених вод (куб. м) | |--------+----------+---------------------------------------------------------| | Б | |ОПЕРАЦІЇ ЗІ СТІЧНИМИ (ГОСПОДАРСЬКО-ФЕКАЛЬНИМИ) | | | |ВОДАМИ - ПРИЙМАННЯ ІЗ СУДЕН, СКИДАННЯ В МІСЬКУ | | | |КАНАЛІЗАЦІЮ, ЗНЕШКОДЖУВАННЯ НА ЗБИРАЧІ | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 6 |Назва судна, що здає, власник, прапор | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 7 |Час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 8 |Кількість прийнятих стічних вод (куб. м), | | | |загальна кількість на збирачі (куб. м), N документа | | | |про здавання, підпис відповідальної особи, | | | |печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 9 |Вилучення стічних вод: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 9.1 |час вилучення (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 9.2 |скинуто в міську каналізацію (куб. м), залишилося на | | | |збирачі (куб. м) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 9.3 |Знешкоджено стічних вод на збирачі під час | | | |роботи установки (куб. м), залишилося незнешкоджених | | | |вод (куб. м) | |--------+----------+---------------------------------------------------------| | В | |ОПЕРАЦІЇ З ХАРЧОВИМИ ВІДХОДАМИ - ПРИЙМАННЯ ІЗ | | | |СУДЕН, ЗДАВАННЯ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НА БЕРЕГ, | | | |ЗНЕШКОДЖЕННЯ НА ЗБИРАЧІ | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 10 |Назва судна, що здає, власник, прапор | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 11 |Час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 12 |Кількість прийнятих харчових відходів (куб. м), | | | |загальна кількість харчових відходів на збирачі | | | |(куб. м), N документа про здавання, підпис | | | |відповідальної особи, печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 13 |Вилучення харчових відходів із збирача: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 13.1 |час вилучення (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 13.2 |здано на берег (куб. м), залишилося на збирачі | | | |(куб. м), N документа про здавання, підпис | | | |відповідальної особи, печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 13.3 |кількість незнешкоджених харчових відходів (куб. м), | | | |залишилося на збирачі незнешкоджених харчових | | | |відходів (куб. м) | |--------+----------+---------------------------------------------------------| | Г | |ОПЕРАЦІЇ ЗІ СМІТТЯМ - ПРИЙМАННЯ ІЗ СУДЕН, | | | |ЗДАВАННЯ НА БЕРЕГ, ЗНИЩЕННЯ НА ЗБИРАЧІ | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 14 |Назва судна, що здає, власник, прапор | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 15 |Час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 16 |Кількість прийнятого сміття (куб. м), загальна | | | |кількість на збирачі | | | |(куб. м), N документа про здавання, підпис | | | |відповідальної особи, | | | |печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 17 |Вилучення сміття зі збирача: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 17.1 |час вилучення (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 17.2 |здано на берег (куб. м), залишилося на збирачі (куб. м), | | | |N документа про здавання, підпис, печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 17.3 |знищено сміття на збирачі (куб. м), залишилося | | | |незнищенним (куб. м) | |--------+----------+---------------------------------------------------------| | Д | |ОПЕРАЦІЇ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ МАСТИЛОМ - ПРИЙМАННЯ ІЗ | | | |СУДЕН, ЗДАВАННЯ НА БЕРЕГ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 18 |Назва судна, що здає, власник, прапор | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 19 |Час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 20 |Кількість прийнятого відпрацьованого мастила (куб. м), | | | |загальна кількість на збирачі (куб. м), N документа | | | |про здавання, підпис відповідальної особи, печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 21 |Вилучення відпрацьованого мастила із збирача: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 21.1 |час вилучення (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 21.2 |здано (вказати куди) відпрацьованого мастила (куб. м), | | | |залишилося на збирачі (куб. м), N документа про | | | |здавання, підпис, печатка | |--------+----------+---------------------------------------------------------| | Е | |ОПЕРАЦІЇ З НАФТОВИМИ ЗАЛИШКАМИ - ПРИЙМАННЯ ІЗ | | | |СУДЕН, ЗДАВАННЯ НА БЕРЕГ, ЗНИЩЕННЯ НА ЗБИРАЧІ | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 22 |Назва судна, що здає, власник, прапор | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 23 |Час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 24 |Кількість прийнятих нафтових залишків (куб. м), | | | |загальна кількість на збирачі (куб. м), N документа | | | |про здавання, підпис відповідальної особи, печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 25 |Вилучення нафтових залишків із збирача: | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 25.1 |час проведення операції (початок, закінчення) | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 25.2 |здано нафтових залишків на берег (куб. м), залишилося | | | |на збирачі (куб. м), N документа про здавання, підпис, | | | |печатка | | |----------+---------------------------------------------------------| | | 25.3 |знищено нафтових залишків на збирачі (куб. м), | | | |залишилося незнищенними на збирачі (куб. м) | -------------------------------------------------------------------------------
Операції зі шкідливими речовинами
---------------------------------------------------------------------- |Дата |Код |Пункт |Запис операції/підпис особи відповідальної | | |(літера) |(номер) | за операцію | |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| |-----+---------+--------+-------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------
Підпис капітана ___________________________
Signature of masterвгору