Документ z0453-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2018  № 1270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2018 р.
за № 453/31905

Про затвердження Змін до Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту

Відповідно до статей 20, 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), залучення інститутів громадянського суспільства - всеукраїнських спортивних федерацій з видів спорту до реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 вересня 2016 року № 3520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2016 року за № 1321/29451, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Мінмолодьспорту.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Міністр освіти і науки УкраїниА. Рева

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
22.03.2018  № 1270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2018 р.
за № 453/31905

ЗМІНИ
до Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Тренери та фахівці підвищують кваліфікацію у закладах вищої освіти на курсах підвищення кваліфікації або проходять навчання, що проводять всеукраїнські спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (далі - спортивні федерації), один раз на п’ять років.».

2. Пункт 4 після слова «період» доповнити словами «проходження курсів підвищення кваліфікації або».

3. Пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Курси підвищення кваліфікації тренерів та фахівців організовують заклади вищої освіти, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

Спортивні федерації можуть проводити навчання для тренерів (тренерів-викладачів), якщо це передбачено їх статутною діяльністю, для вдосконалення практичних і теоретичних знань з відповідних видів спорту.

6. Фінансування підвищення кваліфікації тренерів та фахівців здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.».

4. У пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8. Організатори курсів підвищення кваліфікації або навчання затверджують:»;

абзац третій після слів «(вченими) радами» доповнити словами «з урахуванням пропозицій спортивних федерацій»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«навчальні плани та програми, що розроблені та ухвалені спортивними федераціями відповідно до їх статутної діяльності.».

5. У пункті 9 слова «вищого навчального закладу» змінити словами «закладу вищої освіти», цифру «6» замінити цифрою «5».

6. У пункті 10:

слова «першої або» виключити;

слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладах вищої освіти»;

після слів «на конкурсних засадах» доповнити словами «Міністерством молоді та спорту України».

7. Пункт 11 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Обсяг годин навчальної програми, що проводиться спортивною федерацією, становить:

не менше 72 академічних годин - для здобуття тренерами та фахівцями вищої категорії;

не менше 36 академічних годин - для здобуття тренерами та фахівцями першої та другої категорій.».

8. У пункті 12 слова «вищим навчальним закладом» замінити словами «закладом вищої освіти».

9. Абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

«Після закінчення курсів підвищення кваліфікації або навчання слухачам видається відповідний документ встановленого зразка.».

Директор департаменту
олімпійського спорту


Р.Я. Вірастюквгору