Документ z0459-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2013, підстава - z1214-13


     Надходження в експлуатацію немаркірованої білизни, постільних 
речей та інших матеріальних цінностей не допускається.
6.24. Інвентарні та номенклатурні номери, присвоєні об'єкту
необоротних активів, зберігаються за ними на весь період
перебування їх у даній установі. Номери інвентарних об'єктів, які
вибули чи ліквідовані, не повинні присвоюватись іншим об'єктам, що
заново надійшли протягом трьох років.
6.25. Інвентарні номери заносяться у форму ОЗ-10 ( z0612-97 )
(бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів", яка
відкривається для реєстрації відкритих інвентарних карток обліку
необоротних активів. Опис складається в бухгалтерії з метою
контролю за зберіганням інвентарних карток.
6.26. Описи інвентарних карток з обліку необоротних активів
здаються в архів тоді, коли в останню інвентарну картку вноситься
відмітка про списання об'єкта необоротних активів.
6.27. Орендовані необоротні активи обліковуються в орендарів
на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" під
інвентарними номерами, присвоєними їм орендодавцями.
6.28. Видача необоротних активів із складу проводиться за
накладними (вимогами), які підписуються керівником установи. При
цьому накладна виписується в одному примірнику, якщо інший порядок
не визначено галузевими нормативними актами, погодженими з
Державним казначейством України. { Пункт 6.28 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 312 ( z0838-10 ) від 02.09.2010 }
6.29. Прийняття-здання необоротних активів після капітального
ремонту, реконструкції чи модернізації оформляється "Актом
прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та
модернізованих об'єктів" типової форми ОЗ-2 ( z0612-97 ) (бюджет).
Акт складається у двох примірниках і підписується представником
установи, уповноваженим на приймання необоротних активів після
ремонту, та представником підприємства (організації), що
виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію. В акті вказуються кошторисна вартість ремонту, реконструкції,
модернізації згідно із затвердженим розрахунком витрат, необхідних
для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт. Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де
робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку
необоротних активів. Другий примірник передають підприємству, яке
виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом,
реконструкцією чи модернізацією, вносяться у відповідний розділ
акта, у картку обліку необоротного активу та в технічний паспорт
об'єкта.
6.30. Документи аналітичного обліку необоротних активів
систематизуються за датами здійснення операцій та оформляються
меморіальним ордером N 9 (ф. 438 ( v0061400-87 ) (бюджет)), який є
накопичувальною відомістю про вибуття та переміщення необоротних
активів. У накопичувальну відомість записи робляться за кожним
документом, дані меморіального ордера N 9 заносяться в книгу
"Журнал-головна".
6.31. Дані обліку необоротних активів у матеріально
відповідальних осіб повинні відповідати даним обліку бухгалтерії. Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за
рахунками синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні
відомості за кожною групою субрахунків, що об'єднуються
відповідним синтетичним рахунком. Підсумки оборотів та залишків
кожного субрахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками
оборотів та залишків даних відповідних синтетичних рахунків книги
"Журнал-головна".
7. Знос необоротних активів
7.1. На необоротні активи, що знаходяться на балансі
бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується
знос.
7.2. Об'єктом для нарахування зносу є первісна
(відновлювальна) вартість необоротних активів.
7.3. Знос не нараховується на: 1) земельні ділянки; 2) пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого
значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного
архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до
Державного реєстру національного культурного надбання, які
зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) тощо,
як об'єкти з невизначеним строком корисного використання; 3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку
(віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку); 4) музейні цінності, як об'єкти з невизначеним строком
корисного використання; 5) природні ресурси; 6) незавершене капітальне будівництво; 7) документацію з типового проектування незалежно від
вартості; { Пункт 7.3 глави 7 доповнено підпунктом 7 згідно з
Наказом Державного казначейства N 312 ( z0838-10 ) від
02.09.2010 } 8) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та
інші). { Пункт 7.3 глави 7 доповнено підпунктом 8 згідно з
Наказом Державного казначейства N 312 ( z0838-10 ) від
02.09.2010 }
7.4. На період реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання, консервації об'єкта необоротних активів нарахування
зносу призупиняється.
7.5. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100%
вартості необоротних активів.
7.6. Знос, нарахований у розмірі 100% вартості необоротних
активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути
підставою для їх списання.
7.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та
обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних
установ застосовуються строки їх корисного використання та річні
норми зносу, які наведені у додатку (додається). Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів,
малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних
речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів
довготривалого використання для наукових цілей нараховується у
першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів
у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта
50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації
(списання з балансу).
7.8. Норми нарахування зносу та строки корисного використання
об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку
дії патента, свідоцтва та інших обмежень строків використання
об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства
України. На нематеріальні активи, строк корисного використання
яких не визначений, знос не нараховується.
7.9. Знос необоротних активів відображається на рахунку 13
"Знос необоротних активів" Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.12.99 за N 890/4183, з розподілом на субрахунки: 131 "Знос основних засобів"; 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; 133 "Знос нематеріальних активів". Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій з
нарахування зносу, відображення сум нарахованого зносу при
безоплатному отриманні та списанні необоротних активів наведені у
розділі I Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за
N 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від
14.02.2005 N 28) ( z0288-05 ).
7.10. Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в
останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість
календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році
відповідно до норм зносу. Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням
річної суми зносу на 12.
7.11. На загальну суму нарахованого зносу складається
меморіальний ордер за типовою формою N 274 (бюджет), затвердженою
наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68
( z0570-00 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
31.08.2000 за N 570/4791, дані якого заносяться в книгу
"Журнал-головна". { Інструкцію доповнено розділом 7 згідно з Наказом Державного
казначейства N 526 ( z1261-09 ) від 22.12.2009 }
{ Інструкція в редакції Наказу Державного казначейства N 30
( z0300-05 ) від 21.02.2005 }
Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна

Додаток
до Інструкції
з бухгалтерського обліку
необоротних активів
бюджетних установ

НОРМИ
зносу на необоротні активи бюджетних установ

-------------------------------------------------------------------------------- | | Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк | Норма | | | | |корисного | зносу до | | | | |використан-|первісної | | | | |ня, років |вартості в| | | | | |розрахунку| | | | | |на рік, % | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |1 |Будинки та споруди |Будинки виробничо- | | | | | |господарського призначення | | | | | |(підгрупа 1): | | | | | |з плівкових матеріалів, | | | | | |збірно-розбірні, пересувні, | | | | | |кіоски, ларки, альтанки тощо; | 10 | 10 | | | | |-----------+----------| | | |дерев'яні, каркасні і щитові, | | | | | |контейнерні, дерево-металеві, | | | | | |каркасно-обшивні і панельні, | | | | | |глинобитні, сирцеві, саманові | | | | | |та інші аналогічні; | 20 | 5 | | | | |-----------+----------| | | |без каркасів зі стінами | | | | | |полегшеної кам'яної кладки, | | | | | |залізобетонними, цегляними і | | | | | |дерев'яними колонами та | | | | | |стовпами, із залізобетонними, | | | | | |дерев'яними та іншими | | | | | |перекриттями; дерев'яні з | | | | | |брущатими або зробленими з | | | | | |колод рубаними стінами; | 25 | 4 | | | | |-----------+----------| | | |із залізобетонними і металевими| | | | | |каркасами, зі стінами з | | | | | |кам'яних матеріалів, великих | | | | | |блоків і панелей, із | | | | | |залізобетонними, металевими, | | | | | |іншими довговічними покриттями | | | | | |та інші некласифіковані | 50 | 2 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Будинки, що повністю чи | | | | | |переважно призначені для | | | | | |проживання (підгрупа 2): | | | | | |каркасно-комишитові та інші | | | | | |полегшені; | 15 | 7 | | | | |-----------+----------| | | |сирцеві, збірно-щитові, | | | | | |каркасно-засипні, глинобитні, | | | | | |саманові; | 20 | 5 | | | | |-----------+----------| | | |інші некласифіковані | 50 | 2 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Водокачки, стадіони, басейни, | | | | | |дороги, мости, пам'ятники, | | | | | |загорожі парків, скверів | | | | | |і загальних садів та інше | | | | | |(підгрупа 3) | 20 | 5 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |2 |Машини та обладнання|Вимірювальні прилади, регулюючі| | | | | |прилади і пристрої, лабораторне| | | | | |обладнання, обчислювальна | | | | | |техніка, медичне обладнання, | | | | | |інші машини та обладнання | | | | | |(підгрупи 3-9) | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Робочі машини та обладнання | | | | | |(підгрупа 2) | 15 | 7 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Силові машини та обладнання | | | | | |(підгрупа 1) | 10 | 10 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |3 |Транспортні засоби |Рухомий склад залізничного, | | | | | |повітряного та іншого | | | | | |транспорту (підгрупи 1-2) | 20 | 5 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Корпуси та причепи автомобілів | | | | | |(підгрупа 1) | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Автомобілі легкові з двигуном | | | | | |внутрішнього згорання об'ємом | | | | | |циліндра (підгрупа 1): | | | | | |до 2500 см куб.; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |більше 2500 см куб. та інші | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Автомобілі вантажні | | | | | |(підгрупа 1): | | | | | |вантажопідйомністю до 5 т; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |вантажопідйомністю | | | | | |від 5 т до 20 т; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |вантажопідйомністю | | | | | |більше 20 т та інші | 7 | 15 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Автобуси з двигуном | | | | | |внутрішнього згорання об'ємом | | | | | |циліндра (підгрупа 1): | | | | | |до 2800 см куб.; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |понад 2800 см куб. та інші | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Усі види гужового, виробничого | | | | | |та спортивного транспорту | | | | | |(підгрупи 3-5) | 5 | 20 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |4 |Інструменти, |Лінії електропередач, | | | | |прилади та інвентар |трансмісії та трубопроводи з | | | | | |усіма проміжними пристроями, | | | | | |необхідними для трансформації | | | | | |(перетворення) і передачі | | | | | |енергії та для переміщення | | | | | |трубопроводами рідких та | | | | | |газоподібних речовин до | | | | | |споживача (підгрупа 1) | 20 | 5 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Інструменти (підгрупа 2) | 5 | 20 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Виробничий та господарський | | | | | |інвентар (підгрупи 3-4) | 10 | 10 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |5 |Робочі і |Тварини зоопарків та подібних | 5 | 20 | | |продуктивні тварини |установ, службові собаки | | | | | |(підгрупи 3, 4) | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Робоча, продуктивна та | 7 | 15 | | | |інша худоба (підгрупи 1, 2) | | | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |6 |Багаторічні |Культури ягідні (суниця) | 3 | 35 | | |насадження |-------------------------------+-----------+----------| | | |Культури ягідні (крім суниці), | 10 | 10 | | | |плодові, овочеві | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Культури ефіроолійні, лікарські| 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Насадження штучні ботанічних | 20 | 5 | | | |садів та інших | | | | | |науково-дослідних установ і | | | | | |навчальних закладів для | | | | | |науково-дослідних цілей | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Насадження озеленювальні | 25 | 4 | | | |та декоративні | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Захисні та інші лісні | 50 | 2 | | | |насадження | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Інші довгострокові біологічні | 20 | 5 | | | |активи, не класифіковані | | | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |7 |Інші основні |Інші основні засоби | | | | |засоби |(підгрупи 1, 3) | 10 | 10 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |8 |Необоротні |Необоротні матеріальні активи | | | | |матеріальні активи |спеціального призначення | 20 | 5 | | |спеціального | | | | | |призначення | | | | -------------------------------------------------------------------------------- { Інструкцію доповнено Додатком згідно з Наказом Державного
казначейства N 526 ( z1261-09 ) від 22.12.2009; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 312
( z0838-10 ) від 02.09.2010 }вгору