Документ z0469-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.06.2015, підстава - z0515-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.03.2011 N 339
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2011 р.
N 469/19207
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 460 ( z0515-15 ) від 23.04.2015 }
Про затвердження Порядку розгляду
Міністерством фінансів України справ
про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1054 ( z1059-11 ) від 19.08.2011 }

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму"
( 249-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством фінансів України
справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, що додається.
2. Відділу з питань державного фінансового моніторингу
(Клепчуков В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
11.03.2011 N 339
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2011 р.
за N 469/19207

ПОРЯДОК
розгляду Міністерством фінансів України
справ про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 23 та 25
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) (далі - Закон), визначає процедуру розгляду
Міністерством фінансів України (далі - Міністерство) справ та
застосування санкцій за порушення суб'єктами господарювання, які
проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино,
електронним (віртуальним) казино, суб'єктами господарювання, які
здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової
операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою
статті 15 Закону, аудиторами, аудиторськими фірмами, фізичними
особами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського
обліку, вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, відповідно до пункту 4 частини першої
статті 14 Закону ( 249-15 ) здійснюється Міністерством, а саме:
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші
азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
аудиторів, аудиторські фірми, фізичних осіб - підприємців, які
надають послуги з бухгалтерського обліку (далі - суб'єкти).
3. Терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених
у Законі ( 249-15 ).
4. Факти порушень вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, виявляються службовими особами
Міністерства під час здійснення нагляду за діяльністю суб'єктів,
зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у
тому числі виїзних.
5. Виявлені Міністерством факти невиконання (неналежного
виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
викладаються в акті перевірки. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням
суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в
різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти
невиконання (неналежного виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, можуть викладатися в різних актах
перевірок.
6. Датою порушення провадження у справі про невиконання
(неналежне виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом є дата підписання акта перевірки, яким
виявлені ці порушення. У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього
Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання
(неналежне виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, є дата складання останнього акта
перевірки, яким виявлені порушення.
7. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують
факти порушень вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали
перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення
Комісією Міністерства з питань застосування санкцій за порушення
вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія
Міністерства).
8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону
( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглядається за
участю суб'єкта, що притягується до відповідальності, чи його
керівника та/або представника. Повноваження представника суб'єкта
засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої
долучається до матеріалів справи. Міністерство повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду
справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону
( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, не пізніше ніж
за 5 днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення)
повідомлення про розгляд справи. Нез'явлення суб'єкта чи його керівника та/або представника у
разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне
виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вони
були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується
відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути
підставою для відкладення розгляду справи. У разі нез'явлення суб'єкта чи його керівника та/або
представника з поважних причин, що підтверджується відповідними
документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд
справи за відсутності суб'єкта чи його керівника та/або
представника Комісія Міністерства відкладає розгляд справи, про що
повідомляє суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8
цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, призупиняється до дати наступного
розгляду справи за участю суб'єкта чи його керівника та/або
представника.
9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення
приймається Комісією Міністерства.
10. Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення
вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом шести
місяців з дня його виявлення, але не пізніш як через один рік з
дня його вчинення. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання
(неналежне виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, Комісія Міністерства протягом шести
місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення
штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке
оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками
1, 2 до цього Порядку. { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1054
( z1059-11 ) від 19.08.2011 }
11. Підставою закриття провадження у справі є: установлення Комісією Міністерства під час розгляду справи
факту відсутності порушень суб'єктом вимог Закону ( 249-15 )
та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом; закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених
абзацом першим пункту 10 цього Порядку. { Абзац третій пункту 11 в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1054 ( z1059-11 ) від
19.08.2011 }
12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом
вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосовується у
таких випадках та розмірах: за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової
діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством, - у
розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для
суб'єктів, які не є юридичними особами, - у розмірі до
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку
реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства
підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі до
800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів,
які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян); за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання
або подання центральному органу виконавчої влади із спеціальним
статусом з питань фінансового моніторингу недостовірної інформації
про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають такому
моніторингу, - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (для суб'єктів, які не є юридичними особами, - у
розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); за порушення порядку зупинення фінансових операцій - у
розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для
суб'єктів, які не є юридичними особами, - у розмірі до
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); за порушення обов'язків, визначених статтями 6, 8-12, 17, 22
цього Закону ( 249-15 ) та не зазначених у абзацах першому-п'ятому
частини третьої статті 23 Закону, - у розмірі до
300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів
первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, -
у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Повторне (протягом року) порушення суб'єктами вимог Закону
( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою
накладення штрафу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (для громадян, які є суб'єктами підприємницької
діяльності, - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян).
13. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини
вчинення порушення та його наслідки.
14. Штраф за порушення вимог Закону ( 249-15 ) та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, які були допущені: відокремленими підрозділами суб'єкта - юридичної особи
(філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на
суб'єкта - юридичну особу; працівниками, які працюють на умовах трудового договору у
суб'єкта, який не є юридичною особою, накладається безпосередньо
на суб'єкта.
15. За повторне аналогічне протягом одного року порушення
суб'єктами вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
Міністерство, крім застосування фінансових санкцій, може обмежити,
тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший
спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у
порядку, встановленому законом.
16. Постанова про накладання штрафу або про закриття
провадження у справі вручається суб'єкту чи його керівнику та/або
уповноваженому представнику або надсилається за місцезнаходженням
суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не
пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.
17. Штраф має бути сплачений суб'єктом не пізніше ніж через
15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі
оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня
набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.
18. Після перерахування суми штрафу суб'єкт надсилає
Міністерству копію квитанції або іншого платіжного документа про
сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.
19. У разі якщо суб'єкт не сплачує штраф протягом
встановленого строку з дня отримання постанови про накладення
штрафу, Міністерство звертається до суду з позовною заявою про
стягнення із суб'єкта відповідної суми штрафу.
20. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене
суб'єктом в установленому законодавством порядку.
Начальник Відділу
з питань державного
фінансового моніторингу В.П.Клепчуков

Додаток 1
до Порядку розгляду
Міністерством фінансів
України справ про порушення
вимог законодавства,
що регулює діяльність
у сфері запобігання
та протидії легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій

ПОСТАНОВА N
про накладення штрафу за порушення вимог
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму"
та/або нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом

"___" ____________ 20__ року ____________________________
(місце винесення)
Комісія Міністерства фінансів України з питань застосування
санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового
моніторингу ________________________________________________________________,
(найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового
моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється
суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті))
_________________________________________________________________
(акт перевірки від ____________ N ____)
________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)
УСТАНОВИЛА: ________________________________________________________________,
(формулювання суті порушень законодавства, обставин та
наслідків його вчинення) ________________________________________________________________,
що є порушенням _________________________________________________
(зазначити норму відповідного акта законодавства)
На підставі частини третьої статті 23 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
ПОСТАНОВИЛА:
накласти на
_________________________________________________________________
(найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового
моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється
суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
штраф у сумі _________________________________________________________________
(указати цифрами та словами суму штрафу)
Сума штрафу підлягає перерахуванню _________________________________________________________________
(найменування і номер розрахункового рахунку)
_______________________ _______________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
_______________________ _______________ ____________________
(особа, яка отримала (підпис) (прізвище, ініціали)
постанову)
Примірник постанови
отримано:
"___" ____________ 20__ року
(дата отримання постанови)

Додаток 2
до Порядку розгляду
Міністерством фінансів
України справ про порушення
вимог законодавства,
що регулює діяльність
у сфері запобігання
та протидії легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій

ПОСТАНОВА N
про закриття провадження у справі
щодо порушення вимог Закону України
"Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму"
та/або нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом

"___" ____________ 20__ року ___________________________
(місце винесення)
Комісія Міністерства фінансів України з питань застосування
санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового
моніторингу ________________________________________________________________,
(найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового
моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється
суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті))
_________________________________________________________________
(акт перевірки від _____________________ N ____),
________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)
УСТАНОВИЛА: _________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та
обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на
сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення
прийнято не було)
ПОСТАНОВИЛА:
Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне
виконання)
_________________________________________________________________
(найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового
моніторингу)
вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
___________________________ ___________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
___________________________ ___________ _____________________
(особа, яка отримала (підпис) (прізвище, ініціали)
постанову)
Примірник постанови отримано:
"___" ____________ 20__ року
(дата отримання постанови)вгору