Документ z0471-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2014, підстава - z1076-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
25.04.2008 N 1795
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2008 р.
за N 471/15162
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 450 ( z1076-14 ) від 09.07.2014 }
Про затвердження Порядку здійснення
соціального супроводу центрами соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб,
які опинилися у складних життєвих обставинах

Відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми
та молоддю" ( 2558-14 ), Загального положення про центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 ( 1126-2004-п )
(із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення соціального супроводу
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та
осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі -
Порядок), що додається.
2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді забезпечити впровадження Порядку.
3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.
Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
25.04.2008 N 1795
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2008 р.
за N 471/15162

ПОРЯДОК
здійснення соціального супроводу
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центри)
соціального супроводу сімей або осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах, з метою надання своєчасної допомоги (у т.ч.
ужиття негайних заходів для подолання життєвих труднощів),
здійснення комплексу заходів, спрямованих на вихід сім'ї або особи
зі складних життєвих обставин, наслідки яких вона не в змозі
самостійно подолати за допомогою наявних засобів та можливостей,
створення умов для самостійного розв'язання та подолання життєвих
труднощів, збереження та підвищення соціального статусу сім'ї або
особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Центри при здійсненні соціального супроводу керуються: Конституцією України ( 254к/96-ВР ); Законами України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про
соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ), "Про соціальні
послуги" ( 966-15 ), "Про попередження насильства в сім'ї"
( 2789-14 ), нормативно-правовими актами Мінсім'ямолодьспорту та
цим Порядком.
1.2. Об'єктами соціального супроводу є: сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів та
можливостей, у зв'язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною
міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного або обох
з членів сім'ї, перебуванням у місцях позбавлення волі,
ВІЛ-інфекцією, насильством у сім'ї, складними стосунками в сім'ї
тощо; сім'ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; одинокі матері чи батьки (у тому числі неповнолітні), яким
потрібна підтримка; сім'ї, члени яких є випускниками інтернатних закладів; сім'ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях,
слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до
покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види
покарань; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за
потреби), та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які є випускниками інтернатних закладів; матері (у тому числі неповнолітні), які мали або мають намір
відмовитися від новонароджених дітей; молоді особи, які перебували у виховних, виправних колоніях,
слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до
покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види
покарань.
1.3. Суб'єктами соціального супроводу є Центри та їх
спеціалізовані формування. Безпосередньо соціальний супровід
здійснює штатний або залучений працівник Центру, який
призначається наказом директора Центру (далі - соціальний
працівник). На одного соціального працівника передбачається ведення не
більше 10 соціальних супроводів сімей або осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах. До вирішення проблем, які виникли в результаті складних
життєвих обставин сім'ї або особи, на різних етапах здійснення
соціального супроводу можуть залучатись інші суб'єкти соціальної
роботи (органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації різних форм
власності, юридичні та фізичні особи тощо).
1.4 Соціальний супровід базується на принципах: добровільності в прийнятті допомоги, активної участі сім'ї
або особи в подоланні складних життєвих обставин; поваги до людини, визнання її цінності незалежно від реальних
досягнень та поведінки особистості; реалізації першочергового права дитини на зростання та
виховання в сім'ї. Індивідуального та диференційованого підходу до кожної особи,
кожної сім'ї з урахуванням їхніх потреб та особливостей; системності, комплексності, безоплатності, доступності
соціальних послуг; толерантності та гуманізму, відповідальності за дотримання
норм професійної етики; пріоритетності інтересів сім'ї в цілому й окремих її членів,
збереження цілісності сім'ї.
1.5. При здійсненні соціального супроводу Центри мають право
порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування
передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, громадян, накладання
дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у
разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді
відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю" ( 2558-14 ).
II. Зміст соціального супроводу
2.1. Соціальний супровід є формою соціальної підтримки та
передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу соціальних
послуг.
2.2. Мета соціального супроводу - подолання життєвих
труднощів, мінімізація негативних наслідків чи навіть повне
розв'язання проблем сім'ї або особи.
2.3. Соціальний супровід передбачає: здійснення соціальної допомоги, надання соціальних послуг та
соціальної реабілітації відповідно до потреб особистості та
характеру самих проблем; соціальне виховання, що включає створення умов та проведення
заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння загальнолюдських і
спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування
соціально-позитивних ціннісних орієнтацій; психологічну, соціальну та юридичну підтримку, призначенням
якої є надання професійної посередницької допомоги у розв'язанні
різноманітних проблем; консультування, у процесі якого виявляються основні напрями
подолання складних життєвих обставин; збереження, підтримку і захист здоров'я сім'ї чи особи,
сприяння у досягненні поставленої мети і розкритті їх внутрішнього
потенціалу тощо.
2.4. У процесі здійснення соціального супроводу Центри
надають: інформаційні послуги: надання інформації, необхідної для
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме:
про види соціальних виплат (якщо сім'я або особа має на них право
відповідно до чинного законодавства); надання контактів служб або
установ, куди необхідно звернутися по відповідну допомогу; про
заклади, які можуть надати послуги, умови отримання соціальних
послуг тощо; психологічні послуги: психологічна діагностика, спрямована на
виявлення соціально-психологічних характеристик особистості;
надання консультацій з питань психологічного здоров'я та
поліпшення взаємин з навколишнім середовищем; обговорення проблем
та надання порад з розв'язання соціальних та психологічних
проблем; навчання долати труднощі та конфлікти з оточенням;
сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між
членами сім'ї; організація та координація психотерапевтичних груп
та груп взаємодопомоги; психологічна корекція та психологічна
реабілітація; соціально-педагогічні послуги: планування спільно із сім'єю
чи особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили
складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих дій;
виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів
родини; просвітницька робота щодо всебічного і гармонійного
розвитку дитини; особливостей розвитку сім'ї та сімейних
стосунків; навчання батьків ефективним методам виховання,
мобілізації власних ресурсів сім'ї для вирішення проблем надалі;
допомога батькам у розв'язанні конфліктних ситуацій сімейного
виховання; здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого
поводження та насильства; педагогічне консультування з питань
розв'язання педагогічних проблем сім'ї та її членів; влаштування
дитини в клуб, секцію, гурток тощо; соціально-медичні послуги: посередництво в здійсненні
профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; консультації з
питань збереження і зміцнення здоров'я; формування ідеології
здорового способу життя й подолання шкідливих звичок; формування
сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин;
профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу;
сприяння в підтримці та охороні здоров'я тощо; юридичні послуги: надання консультацій з питань чинного
законодавства, гарантій та пільг; здійснення захисту прав та
інтересів сім'ї чи особи; захист прав дитини; соціально-економічні послуги: допомога в залученні додаткових
ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги
(забезпечення одягом та взуттям тощо); допомога в оздоровленні,
сприяння в отриманні державних соціальних допомог, у наданні
грошової допомоги, а також допомоги у вигляді грошових
компенсацій; інформування з питань працевлаштування та сприяння
цьому, навчання; посередництво в наданні гуманітарної допомоги
тощо.
III. Етапи здійснення соціального супроводу
3.1. Початок соціального супроводу Соціальний супровід розпочинається на підставі результатів
соціального інспектування та інформації, що підтверджує наявність
складної життєвої обставини після рішення дорадчого органу про
взяття сім'ї чи особи під соціальний супровід. Без рішення дорадчого органу сім'ю або особу може бути взято
під соціальний супровід за особистим зверненням сім'ї або особи та
в разі письмової відмови від винесення їхнього питання на розгляд
дорадчого органу. Початок соціального супроводу починається після видання
Центром відповідного наказу, яким призначається спеціаліст,
відповідальний за здійснення соціального супроводу. Обов'язковою умовою взяття сім'ї чи особи під соціальний
супровід Центром є згода сім'ї чи особи та укладання договору про
здійснення соціального супроводу, в якому зазначаються права та
обов'язки кожної із сторін. Один примірник договору зберігається в Центрі, другий отримує
сім'я або особа. На початку здійснення соціального супроводу соціальний
працівник відвідує сім'ю або особу з метою комплексного обстеження
та здійснення оцінки потреб сім'ї або особи. Під час комплексного обстеження соціальний працівник вивчає: стан здоров'я, умови розвитку та виховання дитини та
ставлення до неї; думки членів сім'ї або особи про проблеми і потреби, шляхи їх
подолання; спільно з сім'єю або особою та найближчим її оточенням
(родичами) матеріальні, соціальні та інші можливості щодо
подолання складних життєвих обставин тощо. За результатом комплексного обстеження сім'ї/особи
оформлюється облікова картка сім'ї або особи, яка перебуває під
соціальним супроводом, форма якої визначається Держсоцслужбою.
3.2. Планування соціального супроводу План соціального супроводу сім'ї або особи (далі - План)
складається після здійснення оцінки потреб сім'ї або особи, яка
опинилася у складних життєвих обставинах. Форма Плану визначається
Держсоцслужбою. У Плані зазначаються конкретні заходи, спрямовані
на подо лання життєвих труднощів. План узгоджується та підписується усіма повнолітніми членами
сім'ї, які братимуть участь у його реалізації, та соціальним
працівником, який здійснює соціальний супровід. План повинен охоплювати основні сфери функціонування сім'ї,
які спрямовані на забезпечення навчання та розвитку дитини,
емоційного комфорту, задоволення потреб здоров'я, соціального та
фізичного функціонування, дозвілля, спілкування, інтеграції тощо,
та містити комплекс заходів щодо забезпечення умов для подолання
складних життєвих обставин сім'ї або особи та терміни їх
реалізації. План складається у двох примірниках, один з яких надається
членам сім'ї, інший залишається в Центрі. План, за потреби, але не рідше одного разу на один місяць
аналізується соціальним працівником за участю членів сім'ї або з
особою.
3.3. Здійснення та завершення соціального супроводу Соціальний супровід здійснюється на регулярній основі
протягом певного періоду. Термін здійснення соціального супроводу визначається
індивідуально для кожної сім'ї або особи, але не повинен
перевищувати шести місяців. Тривалість соціального супроводу
залежить від гостроти проблем, які існують у сім'ї чи особи, рівня
розвитку адаптаційного потенціалу членів сім'ї або особи, ступеня
функціональної спроможності сім'ї або особи щодо самостійного
подолання труднощів, рівня розвитку зв'язків із соціальним
оточенням тощо. У разі необхідності за рішенням дорадчого органу термін
здійснення супроводу може бути продовжено до одного року. До здійснення соціального супроводу соціальний працівник може
залучати, у разі потреби, інших фахівців та використовувати
потенціал громади (за згодою). Після трьох місяців здійснення соціального супроводу
проводиться проміжне оцінювання ситуації, на підставі якої, за
необхідності, уносяться зміни до Плану, що відображають зміни в
потребах та становищі сім'ї. Коли процес соціального супроводу відповідно до термінів,
указаних у договорі, наближається до завершення, здійснюється
моніторингове соціальне інспектування сім'ї або особи, на підставі
якого приймається рішення про продовження або завершення
соціального супроводу. Питання щодо продовження здійснення соціального супроводу або
його завершення виноситься на розгляд дорадчого органу. У разі письмової відмови сім'ї чи особи щодо винесення її
питання на розгляд засідання дорадчого органу соціальний супровід
може бути продовжено або припинено за рішенням Центру. Після завершення соціального супроводу сім'я/особа в
обов'язковому порядку інформується про способи й організації
соціальної підтримки, якими вона може скористатися в майбутньому. За потреби, робота із сім'єю продовжується з метою надання
необхідних соціальних послуг після завершення соціального
супроводу. У разі виникнення конфліктних ситуацій між соціальним
працівником і сім'єю, обставин, які призводять до невиконання
Плану або ускладнюють його реалізацію, та з метою попередження
професійних ризиків, визначення шляхів ефективного соціального
супроводу в Центрі проводяться наради спеціалістів. До участі в
нарадах запрошуються суб'єкт(и) соціального супроводу.
IV. Порядок зберігання документів з роботи
із сім'ями або особами, яким надається соціальна
допомога в ході соціального супроводу
Центр в обов'язковому порядку зберігає матеріали з роботи з
сім'ями або особами, які перебували під соціальним супроводом, для
надання довідок та використання з метою, яка не суперечить чинному
законодавству. Термін зберігання документів з роботи з сім'ями або особами,
які перебували під соціальним супроводом Центру, становить п'ять
років з дня припинення соціального супроводу.
Директор Державної
соціальної служби
для сім'ї, дітей
та молоді Н.Л.Лук'яновавгору