Документ z0473-01, поточна редакція — Редакція від 10.09.2004, підстава - z1066-04


               ЗАЯВА 
про розірвання шлюбу

Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо
розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку. Спільних дітей не маємо.
Про себе повідомляємо:

------------------------------------------------------------------ | | ВІН | ВОНА | |-------------------------+-------------------+------------------| |1. Прізвище, ім'я, по | | | |батькові | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |2. Дата народження | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |3. Громадянство | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |4. Відношення до | | | |військової служби: | | | |а) де перебуває на | | | |обліку | | | |б) назва міста та номер | | | |поштової скриньки | | | |військової частини, | | | |де служить | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |5. Перебували в шлюбі | | | |(першому, другому) | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |6. Де укладено шлюб, | | | |що розривається. | | | |Номер та дата | | | |актового запису про | | | |шлюб | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |7. Яке прізвище бажає | | | |мати після розірвання | | | |шлюбу (узяте при | | | |укладенні шлюбу чи | | | |дошлюбне) | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |8. Місце постійного | | | |проживання (адреса | | | |повна) | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |9. Назва документа, | | | |що посвідчує особу: | | | |паспорт або | | | |паспортний документ | | | |(його серія, номер, | | | |яким органом та коли | | | |виданий) | | | ------------------------------------------------------------------
З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність
за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів
цивільного стану попереджені.
Підписи осіб, що розривають шлюб:
Він__________________________ Вона_______________________
(шлюбне прізвище) (шлюбне прізвище)
"_____"_________________ 20__ р.

Державне мито в сумі_____________________________
сплачено в_______________________________________
(назва установи банку)
Квитанція N_________ від "___"______________ 20__ р.

місце реєстраційного
штампа (відмітки)
( Додаток 21 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 22
до пункту 5.15 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

ПОСТАНОВА

"____"_____________ 20___ р. ________________________________
(назва консульської установи/ _________________________________________________________________,
дипломатичного представництва)
розглянувши спільну заяву подружжя про розірвання шлюбу відповідно
до ст.106 Сімейного кодексу України,
ПОСТАНОВИВ:
Шлюб між _________________________________________________ та
(прізвище, ім'я, по батькові чоловіка) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дружини)
згідно із ст.114 Сімейного кодексу України припинити шляхом
розірвання.
Після розірвання шлюбу присвоїти прізвище:
чоловікові ______________________________
дружині ________________________________
Керівник консульської установи/
дипломатичної установи підпис
(розшифрування підпису)
М.п.
( Додаток 22 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 23
до пункту 5.22 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

Штамп консульської установи/
дипломатичного представництва
вихідний N та дата

До _________________________________
(назва відділу реєстрації актів _____________________________________
цивільного стану) _____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію розірвання шлюбу

________________________________________ "___"____________ 20__ р.
(назва консульської установи/
дипломатичного представництва)
зареєстровано розірвання шлюбу між _______________________________
(прізвища, імена, по батькові подружжя) ___________________________ за актовим записом N ____ на підставі:
- постанови від "____"_______________ 20___ р.; - рішення суду від "____" _____________ 20__ р., N_______,
постановленого __________________________________________________________________
(назва суду, що постановив рішення про розірвання шлюбу)
Згідно з пунктом 5.22 Інструкції про порядок реєстрації актів
цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських
установах України просимо зробити відповідну відмітку про
реєстрацію розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб N_____ від
"_______"_______________________ 20__ р., складеному _____________ _________________________________________________________________,
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
після чого надіслати повідомлення до архіву міського (обласного)
відділу реєстрації актів цивільного стану для здійснення
аналогічної відмітки на другому примірнику актового запису про
шлюб.
Керівник консульської установи/
дипломатичного представництва Підпис ___________
М.п.
( Додаток 23 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 24
до пункту 5.22 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

Штамп консульської установи/
дипломатичного представництва,
вихідний N та дата

До ___________________________________
(назва відділу реєстрації актів _____________________________________
цивільного стану) _____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення шлюбу
внаслідок його розірвання

_______________________________________ "___"_____________ 20__ р.
(назва консульської установи/
дипломатичного представництва)
складено постанову про розірвання шлюбу між ______________________ __________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові подружжя) _________________________________________________________________.
Згідно з пунктом 5.22 Інструкції про порядок реєстрації актів
цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських
установах України просимо зробити відповідну відмітку про
розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб N_____ від
"_______"_______________________ 20__ р., складеному _____________ _________________________________________________________________,
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
після чого надіслати повідомлення до архіву міського (обласного)
відділу реєстрації актів цивільного стану для здійснення
аналогічної відмітки на другому примірнику актового запису про
шлюб.
Керівник консульської установи/
дипломатичного представництва Підпис
М.п.
( Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 25
до пункту 6.3 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До ________________________________________
(назва консульської установи/ ________________________________________
дипломатичного представництва)
від _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _______________________________________
(місце постійного проживання)

Місце для квитанції
про сплату консульського збору

ЗАЯВА
про зміну імені*

Прошу змінити мені прізвище, ім'я, по батькові (потрібне підкреслити) ___________________________________________ __________________________________________________________________
(указати, на яке прізвище, ім'я, по батькові)
Повідомляю про себе:
------------------------------------------------------------------ |Питання |Відповіді | |------------------------------+---------------------------------| |1. Прізвище, ім'я, по батькові| | |------------------------------+---------------------------------| |2. Дата народження | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Громадянство | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Відношення до військової | | |служби: | | |а) де перебуває на обліку | | |б) назва міста та номер | | |поштової скриньки військової | | |частини, де служить | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Сімейний стан (перебуває чи| | |не перебуває є у у шлюбі, | | |удівець, удова) | | |------------------------------+---------------------------------| |6. Відомості про дітей | | |(прізвище, ім'я, по батькові, | | |місце та дата народження, | | |адреса, за якою вони | | |проживають) | | |------------------------------+---------------------------------| |7. Чи був під судом та | | |слідством, якщо так, то коли і| | |до якої міри покарання | | |засуджений | | |------------------------------+---------------------------------| |8. Чи міняв раніше прізвище, | | |ім'я, по батькові, якщо міняв,| | |то коли і де | | |------------------------------+---------------------------------| |9. Обране прізвище, ім'я, по | | |батькові | | |------------------------------+---------------------------------| |10. Повний перелік | | |місцевостей, у яких заявник | | |проживав, з указівкою часу | | |проживання, місця роботи, | | |навчання, служби в армії | | |------------------------------+---------------------------------| |11. Назва документа, що | | |посвідчує особу: паспорт або | | |паспортний документ (його | | |серія, номер, яким органом і | | |коли виданий) | | ------------------------------------------------------------------
Про відповідальність за надання недостовірних відомостей
консульській установі (дипломатичному представництву)
попереджений(на)
До заяви додаю: а) свідоцтво про народження; б) свідоцтво про шлюб (розірвання шлюбу); в) свідоцтва про народження дітей; г) витяг з паспорта; ґ) фотокартку; д) документ, що підтверджує зміну власного імені батьком.
"____"________________ 20__ р. Підпис_________________
місце реєстраційного
штампа (відмітки)
-------------- * Відповідно до п.1 ст.28 "Ім'я фізичної особи" Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) фізична особа набуває прав та
обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається
з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає
із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.
( Додаток 25 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 26
до пункту 6.11 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

Штамп консульської установи/
дипломатичного представництва,
вихідний номер та дата

ВИСНОВОК
про відмову в зміні імені

__________________________________________________________________
(назва консульської установи/ __________________________________________________________________
дипломатичного представництва)
розглянув клопотання гр. ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який(яка) народився(лась) _______________________________________,
(число, місяць, рік)
про зміну прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити)_____ _________________________________________________________________.
Відповідно до висновку органів внутрішніх справ відмовити у
зміні прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) з ____________________ на _____________________.
Керівник консульської установи/
дипломатичного представництва Підпис
М.п.
( Додаток 26 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 27
до пункту 6.12 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

Штамп консульської установи/
дипломатичного представництва,
вихідний номер та дата
_________________________________
(місце постійного проживання та _________________________________
прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
заявника) _________________________________

__________________________________________________________________
(назва консульської установи/дипломатичного представництва)
повідомляє, що Ваше клопотання про зміну прізвища, імені, по
батькові (потрібне підкреслити) з _______________________ на _______________________ розглянуто та вирішено позитивно.
Вам необхідно в тримісячний термін зареєструвати зміну
прізвища, імені, по батькові (потрібне підкреслити) у відділі
реєстрації актів цивільного стану за місцем подання клопотання. У
разі пропуску зазначеного терміну без поважних причин дозвіл
утрачає силу, а повторне клопотання може бути розглянуто тільки
через рік.
Керівник консульської установи/
дипломатичного представництва Підпис
( Додаток 27 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 28
до пункту 6.15 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

Штамп консульської установи/
дипломатичного представництва,
вихідний N та дата

До _________________________________
(назва відділу реєстрації ____________________________________
актів цивільного стану)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до запису акта цивільного стану
у зв'язку зі зміною імені
"_____"_________ 20__ р. ____________________________________
(назва консульської установи/ __________________________________________________________________
дипломатичного представництва)
громадянину(ці) __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
зареєстровано зміну прізвища на _________________________________,
(нове прізвище)
ім'я на ____________________, по батькові на ____________________,
(нове ім'я) (нове по батькові)
актовий запис N ___.
У зв'язку з проведеною реєстрацією внесіть до актового запису
про ______________________________________________________________
(вид запису акта)
громадянина(ки) __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) такі зміни: ______________________________________________________
(які конкретно зміни належить унести до запису __________________________________________________________________
акта цивільного стану) _________________________________________________________________.
Реєстрація __________________________________________________
(вид реєстрації)
проведена "_____"______________ 19____ р. у ______________________ _________________________________________________________________,
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
актовий запис N____.
Нове свідоцтво про __________________________________________ __________________________________________________________________
(вид свідоцтва)
надішліть на нашу адресу, а повідомлення направте до архіву
органів реєстрації актів цивільного стану для внесення змін у
другий примірник запису акта.
Керівник консульської установи/
дипломатичного представництва Підпис
М.п.
( Додаток 28 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 29
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До _____________________________________
(назва консульської установи/ ________________________________________
дипломатичного представництва)
від __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання __________ ______________________________________,
пред'явлений __________________________
(назва документа: _______________________________________
паспорт або паспортний документ)
серія ___________, N _________________,
виданий _______________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА
Прошу видати повторне свідоцтво про народження гр. __________ _______________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові, ступінь родинного зв'язку)
народився(лась)___________________________________________________
(дата і місце народження)
Реєстрація народження проведена в ___________________________
(місце і дата реєстрації)
Батько ________________________________
Батьки: (прізвище, ім'я, по батькові)
Мати ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Свідоцтво потрібне___________________________________________
(зазначити мету витребування свідоцтва)
"_____"_________________ 20__ р. Підпис________________
Видано свідоцтво про народження, серія ______ N_____________, запис акта N_______ від__________________ Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво_________________
( Додаток 29 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 30
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До ____________________________________
(назва консульської установи/ _______________________________________
дипломатичного представництва)
від __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання __________ _____________________________________,
пред'явлений__________________________,
(назва документа: _____________________________________
паспорт або паспортний документ)
серія___________, N __________________,
виданий_______________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА
Прошу видати мені повторне свідоцтво про смерть гр. _________ __________________________________________________________________
(указати прізвище, ім'я та по батькові, ступінь __________________________________________________________________
родинного зв'язку)
Реєстрація смерті проведена в _______________________________
(указати місце і дату реєстрації)
__________________________________________________________________
Свідоцтво потрібне __________________________________________
(зазначити мету витребування свідоцтва)
"_____"__________________ 20__ р. Підпис ____________________
Видано свідоцтво про смерть, серія _____, N ________________, запис акта N______ від _______________________ Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво ______________
Повторне свідоцтво про смерть видано при пред'явленні
заявником:________________________________________________________
(перелік документів, що підтверджують родинні __________________________________________________________________
стосунки з особою, на яку отримується свідоцтво __________________________________________________________________
/назва документа, його серія та номер, прізвище, ім'я, по __________________________________________________________________
батькові особи, на яку складений документ, __________________________________________________________________
місце та дата його видачі/)
( Додаток 30 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 31
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До ____________________________________
(назва консульської установи/ _______________________________________
дипломатичного представництва)
від __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання____________ ______________________________________,
пред'явлений___________________________
(назва документа: ______________________________________,
паспорт або паспортний документ)
серія ___________, N _________________,
виданий _______________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА
Прошу видати мені повторне свідоцтво про шлюб з гр. _________ __________________________________________________________________
(зазначити прізвище, ім'я та по батькові чоловіка /жінки/)
Реєстрація шлюбу проведена в ________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити місце і дату реєстрації) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Свідоцтво потрібне __________________________________________
(зазначити мету витребування свідоцтва) __________________________________________________________________
"___" ________________ 20__ р. Підпис _____________________
Видано свідоцтво про шлюб, серія ______, N_______________, актовий запис N ______ від ______________________ Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво____________
( Додаток 31 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 32
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До ____________________________________
(назва консульської установи/ _______________________________________
дипломатичного представництва)
від __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання ___________ ______________________________________,
пред'явлений __________________________
(назва документа: ______________________________________,
паспорт або паспортний документ)
серія __________, N __________________,
виданий _______________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА
Прошу видати мені повторне свідоцтво про розірвання шлюбу з
гр. ______________________________________________________________
(зазначити прізвище, ім'я та по батькові колишнього __________________________________________________________________
чоловіка /жінки/)
Реєстрація розірвання шлюбу проведена в _____________________ __________________________________________________________________
(зазначити місце і дату реєстрації) __________________________________________________________________
Свідоцтво потрібне __________________________________________
(зазначити мету витребування свідоцтва)
"______"_______________ 20__ р. Підпис __________________

Видано свідоцтво про розірвання шлюбу, серія _____, N _____, актовий запис N ______ від ________________ Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво_____________
( Додаток 32 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 90/5/191
( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 33
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До_____________________________________
(назва консульської установи/ _______________________________________
дипломатичного представництва)
від __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання ___________ ______________________________________,
пред'явлений__________________________,
(назва документа: _______________________________________
паспорт або паспортний документ)
серія__________, N ___________________,
виданий _______________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА

Прошу видати повторне свідоцтво про усиновлення відносно_____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини, ступінь родинного зв'язку)
Реєстрація народження проведена _____________________________ __________________________________________________________________
(указати дату та місце органу реєстрації актів __________________________________________________________________
цивільного стану, де проводилась реєстрація) __________________________________________________________________
Свідоцтво потрібне __________________________________________ _______________________________________________________________
(зазначити мету витребування свідоцтва)
"_____"___________ 20__ р. Підпис ________________
Видано свідоцтво про усиновлення серія ______, N _________, актовий запис про народження N ______ від ________________ Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво _____________

Повторне свідоцтво про усиновлення видано при пред'явленні
заявником рішення суду____________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити найменування суду, дату постановлення рішення __________________________________________________________________
та дату набрання ним чинності)
( Інструкцію доповнено Додатком 33 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 90/5/191 ( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 34
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До__________________________________
(назва консульської установи/ ____________________________________
дипломатичного представництва)
від _______________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання_________ ___________________________________,
пред'явлений________________________
(назва документа: ___________________________________,
паспорт або паспортний документ)
серія_________, N _________________,
виданий ___________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА

Прошу видати мені повторне свідоцтво про зміну імені __________________________________________________________________
(зазначити прізвище, ім'я , по батькові та дату народження) __________________________________________________________________
Реєстрація зміни прізвища, імені, по батькові (потрібне
підкреслити) проведена ___________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити дату і місце органу реєстрації актів __________________________________________________________________
цивільного стану, де проводилась реєстрація) __________________________________________________________________
Свідоцтво потрібне __________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити мету витребування свідоцтва) __________________________________________________________________
"______"________________20__ р. Підпис_____________________

Видано свідоцтво про зміну імені, серія ______, N _________, актовий запис N ______від_________________ Підпис посадової особи, яка видала свідоцтво_______________
( Інструкцію доповнено Додатком 34 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 90/5/191 ( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 35
до пункту 7.6 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

До_____________________________________
(назва консульської установи/ _______________________________________
дипломатичного представництва)
від __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
місце постійного проживання ___________ ______________________________________,
пред'явлений __________________________
(назва документа: ______________________________________,
паспорт або паспортний документ)
серія___________N ____________________,
виданий________________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА
Прошу видати довідку про реєстрацією шлюбу з гр. ____________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зареєстровано ______________________________________________,
(дата та місце реєстрації шлюбу)
для підтвердження мого дошлюбного прізвища ______________________.
Розірвання даного шлюбу зареєстровано_______________________ ________________________________________________________________.
(дата та місце реєстрації розірвання шлюбу)
Довідка потрібна ___________________________________________.
(зазначити мету витребування довідки)
"___"_____________ 20__ р. Підпис заявника _________________

Довідку видано на підставі актового запису про шлюб
N ________ від ___________________, складеного ___________________ __________________________________________________________________
(назва органу реєстрації актів цивільного стану)
Підпис посадової особи, яка видала довідку __________________
( Інструкцію доповнено Додатком 35 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 90/5/191 ( z1066-04 ) від 25.08.2004 )

Додаток 36
до пункту 7.13 Інструкції
(у редакції наказу
Мін'юсту України,
МЗС України
25.08.2004 N 90/5/191
( z1066-04 )

Штамп консульської установи,
дипломатичного представництва,
вихідний N, дата видачі довідки

ДОВІДКА

Видана гр. __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) про те, що "____"___________________ 20__ року у _________________
(назва консульської установи/ __________________________________________________________________
дипломатичного представництва)
зареєстровано шлюб громадян ______________________________________
(прізвища, імена, по батькові) _________________________________________________________________,
актовий запис N____.
"_____"__________ 20__ року в ____________________________________
(назва органу реєстрації актів цивільного стану) __________________________________________________________________
зареєстровано розірвання зазначеного шлюбу, запис акта N_____.
Після реєстрації шлюбу присвоєні прізвища:
йому ______________________ їй __________________________
Керівник консульської установи/
дипломатичного представництва підпис (розшифрування підпису)
М.п.
( Інструкцію доповнено Додатком 36 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 90/5/191 ( z1066-04 ) від 25.08.2004 )вгору