Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
Постанова Національного банку України від 30.04.2014249
Документ z0481-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2018, підстава - v0103500-18

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.04.2014 N 249
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2014 р.
за N 481/25258
{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 103 ( v0103500-18 ) від 25.09.2018 }

ЗМІНИ
до Інструкції про ведення касових операцій
банками в Україні
( z0790-11 )

1. Доповнити пункт 2 розділу I новим абзацом такого змісту: "прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних
чеків".
2. У розділі IV: пункт 1.1 глави 1 після слів та цифр "грошовий чек (додаток
13)" доповнити словами та цифрами "квитанція про прийняття на
інкасо банкнот іноземних держав (додаток 22), квитанція про
приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті"; у главі 4: назву глави викласти в такій редакції:
"4. Порядок вилучення з обігу
та передавання для дослідження сумнівних банкнот.
Здійснення операцій з приймання на інкасо
банкнот іноземних держав"; доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:
"4.11. У касах банків, небанківських фінансових установ, крім
національного оператора поштового зв'язку, приймаються на інкасо
від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) та юридичних
осіб - резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів: а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження
та/або значні ознаки зношення чи є сумнів щодо їх платіжності,
у тому числі: розірвані на шматки та склеєні; ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (є зміни
в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають
визначенню ознак платіжності банкнот, тощо); із зміненим первісним кольором; обпалені або пропалені; залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром
тощо; мають явні друкарські недоліки; б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після
дати, оголошеної центральним банком - емітентом відповідної валюти
(за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на
обмін цих банкнот).
4.12. Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав
здійснюються в порядку, передбаченому для операцій із приймання
іменних чеків на інкасо в главах 4-6 Положення про порядок
здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 29 грудня 2000 року N 520 ( z0152-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року
за N 152/5343 (зі змінами). Ці операції здійснюються з оформленням
квитанції (додаток 22) та реєстру приймання на інкасо банкнот
іноземних держав (додаток 23)".
3. Доповнити Інструкцію двома новими додатками такого змісту:
"Додаток 22
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(пункт 1.1 глави 1
розділу IV)
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу банку/
небанківської фінансової установи)

КВИТАНЦІЯ N
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав

"___" ____________ 20__ року
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
що проживає за адресою: _________________________________________,
(постійне місце проживання) __________________________________________________________________
(серія, номер документа, що засвідчує особу, __________________________________________________________________
ким виданий, дата видачі) _________________________________________________________________.
(найменування юридичної особи)
------------------------------------------------------------------ | Назва банкнот |Дата, серія та номер |Номінальна вартість | | іноземних держав | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис працівника банку __________________
М. П.
Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший - надається
клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).

Додаток 23
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(пункт 4.12 глави 4
розділу IV)
___________________________________
(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу банку/
небанківської фінансової установи)

РЕЄСТР
приймання на інкасо банкнот іноземних держав
"___" ____________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва прийнятих | Серія | Номінальна | Номер | | | банкнот | та номер | вартість | виданої | | | | прийнятих | | квитанції | | | | банкнот | | | |-----+------------------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис працівника банку __________________
М. П.".
Директор Генерального
департаменту
грошово-кредитної політики О.А.Щербакова
Заступник директора
Генерального департаменту
регулювання грошового обігу В.П.Зайвенковгору