Про затвердження Порядку сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
Держнаглядохоронпраці; Наказ, Порядок від 15.08.1997220
Документ z0514-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2013, підстава - z0010-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 220 від 15.08.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 жовтня 1997 р.
за N 514/2318
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 1387 ( z0010-13 ) від 10.12.2012 }
Про затвердження Порядку сертифікації
персоналу з неруйнівного контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду
N 220 ( z1226-07 ) від 01.10.2007 }
{ У тексті документу слова "Комітет по нагляду за охороною
праці" замінено словами "Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду N 220 ( z1226-07 ) від 01.10.2007 }

З метою забезпечення впровадження Правил атестації фахівців з
неруйнівного контролю, затверджених наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 06.05.97 р. N 118
( z0374-97 ), державний реєстр від 02.09.97 за N 374/2178,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного
контролю, що додається. 2. Зазначений Порядок набуває чинності з 10 листопада 1997
року і є обов'язковим до виконання всіма підприємствами,
установами і організаціями незалежно від форми власності.
3. Управлінням та відділам Комітету разом з відповідними
міністерствами та відомствами: 3.1. До 10 листопада 1997 року визначити потреби міністерств,
підприємств, установ і організацій у зазначеному Порядку. 3.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Порядку державними
інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими
посадовими особами Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, працівниками
підприємств, установ, організацій, апарату міністерств і відомств. 3.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог
Порядку власниками, посадовими особами і працівниками.
4. Технічному управлінню після реєстрації в Міністерстві
юстиції України подати управлінню нормативно-правового
забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для
включення Порядку до банку даних автоматизованого інформаційного
фонду. 5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці
Комітету подати замовлення на видання Порядку необхідним тиражем. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Сторчака С.О.
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
наказом Комітету по нагляду
за охороною праці від
15.08.97 N 220
Порядок
сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
1. Галузь застосування
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю (далі
- Порядок) встановлює правила і процедуру проведення сертифікації
персоналу з неруйнівного контролю на відповідність Правилам
атестації фахівців з неруйнівного контролю (далі - Правила ДНАОП
0.00-1.27-97), затвердженим наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 06.05.97 N 118 ( z0374-97 ),
держреєстр від 02.09.97 за N 374/2178 і ГОСТ 30489-97
"Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного
контролю. Загальні принципи". Правила є обов'язковими для організацій, що розташовані на
території України і виконують роботи з атестації і сертифікації
персоналу з неруйнівного контролю (далі - НК) об'єктів,
підконтрольних Державному комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду.
2. Визначення
В Порядку застосовують наступні терміни: Сертифікація - процедура, що використовується для визначення
кваліфікації персоналу з певного методу НК у певному виробничому
секторі з наступною видачею сертифіката. Кваліфікація - підтвердження наявності підготовки,
професійних знань, майстерності і досвіду, а також відповідного
стану здоров'я, що дають можливість персоналу належним чином
виконувати завдання по НК. Орган із сертифікації персоналу (далі - ОСП) - орган,
уповноважений Державним комітетом України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, відповідає вимогам стандарту
ГОСТ 30488-97 і здійснює сертифікацію персоналу з НК відповідно до
вимог цього положення. Атестаційний (екзаменаційний) центр (далі - АЦ) - центр,
визначений ОСП, в якому будуть проводитися роботи із сертифікації
персоналу, прийматись кваліфікаційні іспити. АЦ може
розташовуватися на виробничих площах роботодавця. Сертифікат - документ, що видається відповідно з вимогами
даного Положення, і який засвідчує компетентність спеціаліста у
здійсненні певного виду діяльності. Кандидат на сертифікацію по неруйнівному контролю - це
особа, що претендує на підтвердження своєї кваліфікації і
проходження сертифікації, працює під наглядом сертифікованого
персоналу, накопичуючи відповідний досвід. Кандидат може бути
приватним підприємцем (роботодавцем), але при цьому він повинний
подати документи, що підтверджують досвід, набутий під наглядом
сертифікованого персоналу. Виробничий сектор - певна галузь виробництва або технології,
де використовуються спеціалізовані технічні прийоми, у тому числі
й НК, що вимагають спеціальних знань, майстерності, устаткування
або підготовки, орієнтованих на контрольовану продукцію. Термін
"виробничий сектор" може відноситися як до продукції (зварювальні
шви, відливки), так і до цілої галузі виробництва (авіація,
нафтохімія і т. д.). Базовий іспит - іспит на III рівень кваліфікації, у ході
якого демонструються знання матеріалознавства і технології
стосовно до галузі діяльності фахівця III рівня, системи
кваліфікації і сертифікації, а також основних принципів і методів
НК, як це потрібно для фахівця II рівня. Іспит з основного методу неруйнівного контролю - іспит на III
рівень, у ході якого демонструються загальні і спеціальні знання
кандидата на III рівень з основного методу НК, вміння письмово
викласти методики НК. Виробничий стаж в галузі НК - досвід роботи з методу НК в
галузі застосування цього методу, що сприяє набуттю необхідної
майстерності і знань. Кваліфікаційний іспит - іспит, проведений екзаменаційною
комісією, на якому виявляються загальні і спеціальні знання, а
також практичні навички кандидата в галузі НК.
3. Загальні положення
3.1. Діяльність щодо сертифікації персоналу з НК проводиться
ОСП під керівництвом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Науково-методичне забезпечення сертифікації персоналу
здійснює Державний комітет України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду разом з Товариством неруйнівного
контролю і технічної діагностики України. 3.2. Сертифікація персоналу по НК проводиться по
вихрострумовому (ET), радіографічному (RT), магнітному (MT),
ультразвуковому (UT), а також методу акустичної емісії,
візуальному-оптичному (VT) методам контролю, контролю проникаючими
речовинами (PT) і у виробничих секторах, регламентованих правилами
ДНАОП 0.00-1.27-97. 3.3. За результатами сертифікації фахівцю з НК присвоюється
I, II або III рівень кваліфікації з конкретного методу контролю в
конкретному виробничому секторі. 3.4. Сертифікацію може пройти будь-який фахівець, незалежно
від місця роботи і проживання, якщо рівень його кваліфікації
відповідає мінімальним вимогам до підготовки і практичного досвіду
в галузі НК, встановлених діючими нормативними документами (далі -
НД), і підтверджений відповідними документами. 3.5. Сертифікат, виданий фахівцю, дійсний тільки для того
методу контролю і у тому виробничому секторі, що зазначені у
ньому. При переході в інший виробничий сектор необхідно здати
додатково спеціальний іспит по новому виробничому сектору.
4. Організація робіт
4.1. Сертифікацію персоналу з НК здійснює ОСП, що відповідає
вимогам ГОСТ 304488-97. 4.2. Рішення про сертифікацію виносить ОСП на підставі
протоколів кваліфікаційних іспитів і експертизи поданих кандидатом
документів. 4.3. Іспити на I та II рівні кваліфікації приймають АЦ,
визначені ОСП; на III (а також I та II) рівні кваліфікації - АЦ,
що входить до складу ОСП. 4.4. Оцінку результатів кваліфікаційних іспитів здійснює АЦ. 4.5. Професійне навчання, підвищення кваліфікації,
перепідготовка і придбання практичних навиків здійснюються у
визначених навчальних центрах. 4.6. Процедура визнання атестаційних і навчальних центрів
встановлюється внутрішніми документами ОСП, погодженим з
Товариством неруйнівного контролю і технічної діагностики
України.
5. Порядок проведення сертифікації персоналу
5.1. Сертифікація персоналу здійснюється за схемою проведення
сертифікації персоналу, що наведена у додатку N 1. 5.2. Процедура сертифікації починається з подачі заявки в
ОСП. Заявка може бути як від власника кандидата, так і від самого
кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа. 5.3. До ОСП подається заявка на проведення сертифікації
фахівця з неруйнівного контролю за формою згідно з додатком N 2 і
необхідні для сертифікації документи: документ про освіту; документ про проходження відповідного курсу навчання; інформація про стаж виробничої діяльності за заявленим
методом контролю; медична довідка про гостроту зору (для радіографічного методу
- також про можливість роботи в сфері дії іонізуючого
випромінювання); три фотокартки розміром 3 х 4 см. 5.4. ОСП проводить експертизу поданих документів і, після
усунення усіх зауважень (якщо вони були), спрямовує кандидата в АЦ
для здачі кваліфікаційних іспитів. 5.5. До початку кваліфікаційних іспитів із кандидатом
проводиться співбесіда про вимоги, що пред'являються до
сертифікованого фахівця. Кожному кандидату забезпечуються умови для самопідготовки
протягом 2-х днів до початку іспитів, доступ до технічної
літератури і консультації по теоретичних, спеціальних і практичних
питаннях. 5.6. Відповідно до плану-графіка і затвердженого розкладу
іспитів, кандидат здає практичний, спеціальний і загальний іспити,
результати яких оформляються окремими протоколами. Кандидат на III рівень здає базовий іспит і іспит з основного
методу, із якого може бути виключений практичний іспит, якщо
фахівець має II рівень компетентності з заявленого методу НК. 5.7. Екзаменатор оцінює результати кожного іспиту і фіксує
оцінку у відповідному протоколі. Іспит вважається зданим, якщо кандидат набрав встановлену
діючими НД необхідну кількість балів. 5.8. Результати іспитів та кваліфікаційні протоколи АЦ
передає до ОСП. 5.9. Результати кваліфікаційного іспиту розглядаються
комісією з визначеного методу НК Ради по сертифікації ОСП. Комісії
формуються керівником ОСП з числа провідних фахівців по даному
методу НК. Рішення про сертифікацію (несертифікацію) кандидата приймає
ОСП на підставі протоколу комісії Ради по сертифікації і
результатів експертизи усіх поданих кандидатом документів. 5.10. Кандидату, який пройшов сертифікацію, видається
сертифікат і кваліфікаційне посвідчення встановленої форми згідно
з додатками N 3, N 4. Одержання сертифіката і кваліфікаційного
посвідчення оформляється документально і посвічується особистим
підписом сертифікованого фахівця. 5.11. Кандидат, що не здав один іспит із трьох, що входять у
кваліфікаційний іспит, визначених у п.5.6 цього Порядку, або
одержав загальний бал менше встановленого діючими НД, може подати
заяву про сертифікацію після перездачі іспиту протягом 12 місяців,
але не раніше 30-ти днів після проведення іспитів. У цьому випадку
кандидат одержує довідку про результати іспитів. Кандидат, що повторно не здав іспит, повинен звертатися в ОСП
із заявкою на сертифікацію відповідно до процедури, передбаченої
для первинної сертифікації. 5.12. У випадку, якщо кандидат не пройшов сертифікацію, ОСП
повідомляє про це його роботодавця, вказуючи причину, а також
можливості наступної сертифікації. 5.13. Після видачі сертифіката ОСП оформляє особисту справу
фахівця, забезпечивши конфіденційність і безпечне збереження
справи протягом встановленого періоду часу. Перелік документів, що підлягають зберіганню, і терміни
зберігання визначає ОСП.
6. Визнання результатів іспитів
6.1. ОСП визнає результати іспитів, проведених
екзаменаційними центрами, що не входять у його структуру, якщо
вони відповідають вимогам Системи сертифікації персоналу з НК
об'єктів, підконтрольних Державному комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, і виступають як
субпідрядчики ОСП. 6.2. ОСП укладає угоду з екзаменаційним центром про визнання
результатів іспитів після йото перевірки на відповідність вимогам
системи сертифікації персоналу. 6.3. Порядок визнання результатів іспитів встановлюється
документами ОСП.
7. Оформлення, видача і продовження сертифіката
7.1. Сертифікат і кваліфікаційне посвідчення видаються єдиної
встановленої на Україні форми. Форма і зміст сертифіката і кваліфікаційного посвідчення
можуть бути змінені Державним комітетом України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду за пропозицією ОСП.
Нова форма набирає чинності через три місяці після її
опублікування. У публікації повинно бути підтвердження про дію
старої форми сертифіката до закінчення терміну, на який він
виданий. 7.2. Право підпису сертифіката і кваліфікаційного посвідчення
мають керівник ОСП або його заступник. 7.3. Термін дії сертифіката і кваліфікаційного посвідчення, а
також порядок їх продовження встановлюються відповідно до Правил
атестації фахівців з неруйнівного контролю ДНАОП 0.00-1.27-97,
затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці від
06.05.97 за N 118 ( z0374-97 ), держреєстр від 02.09.97 за
N 374/2178. 7.4. Якщо фахівець протягом терміну дії сертифіката
проходить сертифікацію по іншому методу контролю або в іншому
виробничому секторі, або на інший рівень кваліфікації, то в
сертифікат вносяться відповідні додаткові відомості, що
засвідчуються підписом і печаткою або видається новий сертифікат
із вказівкою терміну дії по кожному методу НК. Отримуючи
сертифікат, фахівець дає письмове зобов'язання про дотримання
вимог Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-1.27-97, затверджених наказом Комітету по нагляду за
охороною праці від 06.05.97 за N 118, держреєстр від 02.09.97 за
N 374/2178. 7.5. Сертифікат видається фахівцю за його заявою за формою,
згідно з додатком N 5. 7.6. У тому випадку, якщо заявник і/або сертифікований
фахівець знайшли в сертифікаті помилку або неточність, сертифікат
підлягає поверненню в ОСП для заміни. 7.7. У випадку втрати сертифіката за заявою власника
сертифіката йому може бути видано дублікат.
8. Опублікування результатів сертифікації
8.1. Фахівці, що пройшли сертифікацію, заносяться до Реєстру
сертифікованих фахівців з НК об'єктів, підконтрольних Державному
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду (далі - Реєстр), що публікується не рідше 2 разів на рік у
журналі "Охорона праці". Фахівці, сертифікати яких визнані недійсними, виключаються з
Реєстру. Інформація про виключення з Реєстру публікується в
журналі "Охорона праці". 8.2. ОСП веде Реєстр сертифікованих фахівців, що періодично
поновлюється. 8.3. ОСП забезпечує постійне і своєчасне інформування
підприємств промисловості і фахівців - власників сертифікатів про
зміни, що вносяться у процедуру сертифікації, публікуючи
відповідну інформацію в журналах "Охорона праці", "Технічна
діагностика і неруйнівний контроль" або шляхом розсилання
інформаційних листів. 8.4. Для забезпечення своєчасної актуалізації Реєстру
фахівців власники сертифікатів повинні інформувати ОСП про зміну
прізвища і/або місця роботи.
9. Відхилення заявки
9.1. ОСП може відхилити заявку на проведення сертифікації
фахівця з НК, письмово повідомивши заявника про причини відмови. 9.2. Підставою для відхилення заявки можуть бути: недостатній обсяг навчання за заявленим методом контролю або
навчання в невизнаному навчальному центрі; некомплектність поданих документів після повідомлення
заявника про необхідність їх доповнення; недостатній стаж виробничої діяльності; незадовільний стан здоров'я; відсутність оплати послуг по сертифікації конкретної особи;
а також інші відхилення від вимог, встановлених діючими НД.
10. Інспекційний контроль
10.1. У період дії сертифіката ОСП здійснює інспекційний
контроль фахівця, власника сертифіката. 10.2. Інспекційний контроль передбачає: перевірку професійної діяльності фахівця, що здійснюється
шляхом заповнення запитальника, який подається ОСП роботодавцю або
безпосередньо фахівцю, якщо він виступає в ролі роботодавця; перевірку практичних навичок фахівця на його робочому місці
експертом ОСП. 10.3. У процесі інспекційного контролю необхідно встановити,
що фахівець, власник сертифіката: проводить роботи тими методами контролю і у тому виробничому
секторі, що зазначені в його сертифікаті; виконує роботи, що відповідають рівню його кваліфікації; не допускає порушень технології контролю, передбаченої НД; веде облік письмових рекламацій (претензій) щодо якості
виконаних ним робіт і дотриманню норм професійної етики. 10.4. Інспекційний контроль здійснюється не рідше 2 разів
протягом терміну дії сертифіката. ОСП може передавати право проведення інспекційного контролю
по окремих методах НК організації, що має фахівців III рівня
кваліфікації по цих методах. Умови передачі такого права
визначаються й оформляються сторонами спеціальною угодою. 10.5. Обсяг, періодичність і форма інспекційного контролю
можуть змінюватися у бік посилення вимог у залежності від
специфіки виробничого сектора і особливостей організації
виробництва роботодавця з ініціативи ОСП або Товариства
неруйнівного контролю і технічної діагностики України. 10.6. Результати інспекційного контролю протягом 10 днів
оформляються у вигляді заповненої анкети і/або акта і
представляються в ОСП для ухвалення рішення. 10.7. ОСП подає роботодавцю висновок за результатами
інспекційного контролю, у якому зазначаються зауваження і
пропозиції по їх усуненню. У випадку одержання негативних результатів інспекційного
контролю ОСП може прийняти рішення про його анулювання. 10.8. Усі витрати по проведенню інспекційного контролю
оплачуються власником до початку інспекційного контролю на
підставі рахунка, що направляється одночасно з повідомленням про
майбутній інспекційний контроль.
11. Анулювання дії сертифіката
11.1. ОСП може визнати сертифікат недійсним і прийняти
рішення про його анулювання, якщо: фахівець став фізично недієздатним виконувати свої обов'язки,
що підтверджується медичним висновком; фахівець або роботодавець після закінчення терміну дії
сертифіката не подав на протязі місяця документи на його
продовження; за результатами інспекційного контролю або перевірки скарги
на сертифікованого фахівця, встановлені порушення вимог системи
сертифікації персоналу; встановлено наявність значної перерви (більш одного року) у
роботі з методу контролю, за яким фахівець сертифікований. 11.2. Рішення про анулювання сертифіката приймає керівник
ОСП. 11.3. Власник сертифіката або роботодавець повинен повернути
в ОСП анульований сертифікат протягом 10 днів після одержання
рішення ОСП про анулювання сертифіката.
12. Норми професійної етики для сертифікованого персоналу
12.1. Кожен фахівець - власник сертифіката повинен
піклуватися про те, щоб його діяльність не завдала шкоди людям,
устаткуванню і довкіллю. 12.2. Знання і практичний стаж, якими фахівець володіє,
повинні ним використовуватися з урахуванням і відповідно до
визнаних технічних норм, правил та вимог. 12.3. Фахівець - власник сертифіката зобов'язаний виявляти
об'єктивність при складанні звітів, висновків, протоколів за
результатами контролю об'єктів. Не допускати пропусків, описок, що
можуть призвести до неправильного тлумачення цих документів.
13. Підтвердження практичного стажу
13.1. Практичний стаж в галузі неруйнівного контролю повинен
відповідати вимогам Правил ДНАОП 0.00-1.27-97. 13.2. Тривалість практичного стажу в галузі неруйнівного
контролю визначається в місяцях, виходячи з 40-годинного робочого
тижня. 13.3. Час роботи з конкретного методу контролю і у
конкретному виробничому секторі повинен бути: для первинної сертифікації на I і II рівні - від 3 до 9
місяців у залежності від рівня кваліфікації і методу контролю; для сертифікації безпосередньо на III рівень - від 12 до 72
місяців у залежності від освіти.
14. Конфіденційність
14.1. Персонал ОСП повинен забезпечувати конфіденційність
інформації, отриманої в процесі робіт, проведених по процедурі
сертифікації. 14.2. Конфіденційність повинна забезпечуватися як штатними,
так і залученими ОСП експертами і екзаменаторами.
15. Розгляд претензій
15.1. Претензії можуть бути пред'явлені до виробничої
діяльності фахівця - власника сертифіката до організації його
роботи. Претензії повинні направлятися в ОСП. До розгляду не
приймаються анонімні претензії, тобто претензії, в яких не
зазначено прізвище, ім'я та по батькові заявника, його адреса. 15.2. ОСП повинен розробити та затвердити процедуру розгляду
претензій щодо діяльності фахівця, власника його сертифіката. 15.3. ОСП розглядає претензію і приймає рішення по ній. В обгрунтованих випадках ОСП може прийняти рішення про
визнання сертифіката недійсним або про необхідність проведення
перевірки практичних навичок фахівця для підтвердження його
кваліфікації. З метою забезпечення об'єктивності фахівець -
власник сертифіката зобов'язаний вести облік письмових рекламацій
(претензій) по якості контролю, що пред'являються йому, термінам,
повноті проведення, по взаємовідносинах з клієнтами і, за запитом,
подавати їх в ОСП. 15.4. Якщо заявнику відмовлено в сертифікації і він не
погоджується з таким рішенням ОСП, він може оскаржити це рішення
до Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду. ОСП розглядає скаргу і приймає рішення, що надсилається
(надається) подавцю скарги. На підставі рішення ОСП розробляє
заходи щодо усунення недоліків, що призвели до неправильних дій, і
організує виконання цих заходів.
Додаток N 1
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю
Схема
проведення сертифікації персоналу
——————————————————————————————————————————————— | .......................... | | : : | —————————————— : ————————————— : | | Заявник |————————————————>|Надходження| : | —————————————— : | заявки | : | ^ ^ ^ ^ : ————————————— : | | | | | : V : | ...|..|...|..|........: ————————————— : | : | | | | | Реєстрація| : | : | | | | | заявки | : | : | | | | ————————————— : | : | | | | V : | : | | | —————————————————— ————————————— :.........|........ : | | | | Направлення на |<——| Експертиза| :: | : : | | | |складання іспиту| | документів| :: | : : | | | —————————————————— ————————————— :: V : : | |——————————————————————— | | ::————————————————: : | || Зауваження за |<—————— | ::| Проведення |: : | ||підсумками експертизи| | ::| іспиту |: : | |——————————————————————— | ::————————————————: : | | ——————————————————— | ::————————V———————: : | | |Прийняття рішення|<———— ::|Оформлення і |: : | | |про сертифікацію |<—————————————|видача прото- |: : | | ——————————————————— ::|колу |: : | | | ::————————————————: : | | | :: |АЦ : : | | | ::............|...: : | | V :.............| : | | ————————————— —————————————————— :| : | | | Оформлення|——————>| Оформлення |<———— : | | |сертифіката| |особистої справи| : : | | ————————————— —————————————————— : : | | | ^ : : | | V | : : |———————————— ————————————— | : : ||Занесення |<—— |Реєстрація | | : : ||до Реєстру| | і видача | | : : |———————————— |сертифіката| | : : | ^ ————————————— | : : | | | | : : | | V | : : | | —————————————— | : : | | |Інспекційний|——————————————— : : | | | контроль | : : | | —————————————— : : | | | : : | | V : : ————————————— —————————————— : : |Анулювання |<———| Прийняття | : : |сертифіката| | рішення за | : : ————————————— |результатами| : : | контролю | : : —————————————— : : ОСП :
:...........................................................:
Додаток N 2
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю
Заявка
на проведення сертифікації фахівця
з неруйнівного контролю
__________________________________________________________________
(заявник - підприємство, приватна особа) просить орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
провести сертифікацію компетентності фахівця _____________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) з ________________________________________________ методу контролю
на _______________________________________ кваліфікаційний рівень.
Виробничий сектор, тип продукції: _______________________________
Стаж практичної роботи з даного методу: __________________________
років у виробничому секторі ______________________________________
Додатки:
1. Документ про освіту (посвідчена копія).
2. Документ про спеціальне навчання, виданий визнаним центром
навчання з вказівкою обсягу підготовки в годинах і завірений
печаткою. 3. Довідка про стан зору (для радіографічного методу - про
можливість роботи в сфері дії іонізуючого випромінювання). 4. Три фотокартки розміром 3 х 4 см.
Роботодавець гарантує оплату витрат по сертифікації фахівця
та інспекційному контролю за його діяльністю протягом терміну дії
сертифіката.
Керівник організації ____________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер ____________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Кандидат на сертифікацію ____________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Примітки: 1. Якщо кандидат може контролювати усі види продукції,
що застосовуються в даному виробничому секторі, то
вказується основний метал і зварні з'єднання.
2. Якщо кандидат може контролювати окремі види
продукції, що застосовуються в даному виробничому
секторі, то перераховуються ці види продукції
(наприклад: литво, труби і т.п.).
Додаток N 3
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю
Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
Орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
___________________________________________________
(назва атестаційного центру) ___________________________________________________
(номер і назва дозвільного документа)
Сертифікат
N_________
Даний сертифікат засвідчує, що ___________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ ________________________ ____________________
(дата народження) (місце народження) (особистий підпис)
відповідно до Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 атестований як
фахівець з _______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(метод контролю, рівень кваліфікації, умовне позначення методу)
і має право контролювати _________________________________________ __________________________________________________________________
(тип продукції) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Сертифікат дійсний до _______________________________________ Виданий на підставі кваліфікаційного протоколу від ____________________ N ___________________ ___________________________________________________________
(дата і місце видачі)
Керівник органу із сертифікації
персоналу ______________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Керівник атестаційного центру ______________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Зворотна сторона сертифіката
Підтвердження роботи фахівця
(позначка роботодавця робиться кожні 6 місяців)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата | Прізвище, ініціали і посада | Підпис роботодавця | | | уповноваженої особи (роботодавця) | і печатка | |——————+———————————————————————————————————+—————————————————————| |——————+———————————————————————————————————+—————————————————————| |——————+———————————————————————————————————+—————————————————————| |——————+———————————————————————————————————+—————————————————————| |——————+———————————————————————————————————+—————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Перелік виробничих секторів
Група I 1. Литво 2. Поковки, прокат, листи 3. Зварювання і наплавлення 4. Труби 5. Металовироби і напівфабрикати
Група II 6. Металообробка і металовиробництво 7. Теплоенергетика 8. Промислова енергетика 9. Атомна енергетика** 10. Трубопроводи 11. Хімія і нафтохімія 12. Бурове устаткування 13. Вантажопідіймальні механізми 14. Металоконструкції і будівельні конструкції 15. Залізничний транспорт 16. Суднобудування** 17. Авіація і космонавтика** ——————————————————— ** Устаткування, підконтрольне Державному комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.
Додаток N 4
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю
Кваліфікаційне посвідчення фахівця
з неруйнівного контролю
Лицевий бік —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Державний комітет України з промислової безпеки, | | охорони праці та гірничого нагляду | | ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ | | З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ | | __________________________________________________ | | (назва атестаційного центру) | | __________________________________________________ | | (номер та назва дозвільного документа) | | | | КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ | | N____________ | | | |———————————— Прізвище _______________________ | || Місце | Ім'я _______________________ | || для фото | По батькові _______________________ | |———————————— _________________ ___________________ | | М.П. Дата народження Місце народження | | _________________ | | особистий підпис | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | ПОСВІДЧЕННЯ N ________ | | | | видано за результатами атестації у відповідності із| |сертифікатом. Підстава для сертифіката - атестація згідно з | |ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 | | | | та EN45013 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| ||Рі- | UT | RT | PT | MT | ET | VT || ||вень|————————————+————————+————————+————————+————————+————————|| || |мі- |рік|сек| | | | | | | | | | | | | | | || || |сяць| |тор| | | | | | | | | | | | | | | || ||————+————+———+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——|| ||I | | | | | | | | | | | | | | | | | | || ||————+————+———+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——|| ||II | | | | | | | | | | | | | | | | | | || ||————+————+———+———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——|| ||III | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | Перелік виробничих секторів | | | |1. Литво. 2. Поковки, прокат, листи. 3. Зварювання та наплавки. | |4. Труби. 5. Металовироби та напівфабрикати. 6. Металообробка | |та металовиробництво. 7. Теплова енергетика. 8. Промислова енер-| |гетика. 9. Атомна енергетика.** 10. Трубопроводи. 11. Хімія та | |нафтохімія. 12. Бурильне обладнання. 13. Вантажопідіймальні ме- | |ханізми. 14. Металоконструкції та будівельні конструкції. | |15. Залізничний транспорт. 16. Суднобудування.** 17. Авіація та | |космонавтика**. | | | | Реєстр. N Дата видачі М.П. Підпис керівника ОСП | |——————————————————————— | | * Має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у | | сертифікаті. | |** Об'єкти, підконтрольні Державному комітету України з | |промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю
Керівнику органу із сертифікації персоналу
в галузі неруйнівного контролю
__________________________________________
(П.І.Б. кандидата) __________________________________________
(місце роботи кандидата, поштова адреса)
Заява
Прошу видати мені сертифікат компетентності ___________ рівня
з ________________________ методу неруйнівного контролю. Отримуючи сертифікат, я, ____________________________________
(П.І.Б. кандидата) __________________________________________________________________
(домашня адреса) зобов'язуюсь додержуватись вимог "Правил атестації фахівців з
неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27-97 протягом усього терміну
дії сертифіката. Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище,
ім'я, по батькові, результати сертифікації) буде опубліковано у
відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного
нагляду за моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця, з боку
ОСП. Зобов'язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про
зміну місця роботи та проживання.
"___"____________19 р. _________________________
Підпис
Лист реєстрації внесення змін
"Офіційний вісник України" 1997, число 45, стор.67
Код нормативного акта: 4214/1997вгору