Документ z0538-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.05.2019, підстава - z0457-19

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.04.2015  № 460


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 538/26983

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 281 від 15.04.2019}

Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій особового складу Державної прикордонної служби України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій особового складу Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка В.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В. о. голови Профспілки
працівників державних установ України

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України

Голова
Державної прикордонної служби України

Заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Ю.М. ПіжукА.В. Дерев’янко

Павло Розенко


В.О. НазаренкоВ. БиковецьС.М. КондрюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21.04.2015 № 460


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 538/26983

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій особового складу Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Для реалізації заходів, пов’язаних із наданням статусу учасника бойових дій особовому складу Державної прикордонної служби України, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, Адміністрацією Державної прикордонної служби України утворюється комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій особового складу Державної прикордонної служби України (далі - комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та актами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

II. Основні завдання та права комісії

1. Комісія призначена для вивчення та розгляду поданих документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій особовому складу Державної прикордонної служби України, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції (далі - документи).

2. Комісія має право:

вивчати подані керівниками органів Держприкордонслужби документи та довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами);

вивчати документи, надані особовим складом, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, у разі неподання керівниками органів Держприкордонслужби документів до комісії;

у разі потреби заслуховувати пояснення осіб, стосовно яких подані документи, та свідків;

повертати документи керівникам органів Держприкордонслужби для подальшого доопрацювання;

відмовляти в наданні статусу учасника бойових дій у разі відсутності підстав.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій особовому складу Державної прикордонної служби України у місячний строк з дня надходження документів.

4. У разі повернення комісією неякісно та неповно оформлених документів керівник органу Держприкордонслужби доопрацьовує документи та повторно надсилає їх на розгляд комісії.

5. Комісія подає на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

6. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

7. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

8. Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

III. Склад комісії, повноваження голови і секретаря комісії

1. Комісія складається з голови комісії, двох заступників голови комісії, секретаря та інших членів комісії.

2. До складу комісії входять представники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби. За рішенням Голови Державної прикордонної служби України до складу комісії можуть також включатися представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад комісії затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Голова комісії:

очолює комісію, здійснює загальне керівництво комісією та забезпечує організацію її роботи;

представляє Державну прикордонну службу України на засіданнях міжвідомчої комісії або визначає представника Держприкордонслужби для участі в її засіданнях;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи комісії з органами виконавчої влади;

підписує протоколи та рішення, що приймаються комісією;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності комісії.

5. У разі відсутності голови комісії головує на її засіданнях один із заступників голови комісії.

6. Секретар комісії організовує підготовку до засідання комісії, інформує членів комісії про час та дату його проведення, проект порядку денного, веде та оформляє протокол засідання комісії.

ІV. Організація роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

4. Рішення комісії про визнання учасників бойових дій підписується головою і секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник юстиціїД.В. Горбась


Додаток
до Положення про комісію
Адміністрації Державної прикордонної
служби України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій
особового складу
Державної прикордонної служби України
(пункт 4 розділу IV)

РІШЕННЯ
комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дійвгору