Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
МКТ України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 20.04.2006192
Документ z0542-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2006 N 192
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2006 р.
за N 542/12416

Про затвердження Інструкції з оформлення
матеріалів про адміністративні
правопорушення

Відповідно до статей 255-257 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою дотримання
працівниками управління кінематографії Міністерства культури і
туризму України законодавства України при оформленні матеріалів
про адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра В.В.Корнієнка.
Міністр І.Д.Ліховий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
20.04.2006 N 192
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2006 р.
за N 542/12416

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(КУпАП) і встановлює порядок оформлення матеріалів, які
складаються при адміністративному провадженні, та порядок їх
обліку.
2. Оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
2.1. При вчиненні посадовими особами суб'єктів
підприємницької діяльності адміністративного правопорушення
уповноважена посадова особа Міністерства культури і туризму
України (далі - Уповноважена посадова особа) згідно зі статтями
164-6, 164-7, 164-8 КУпАП ( 80731-10 ) складає протокол про
адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).
2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються українською мовою.
Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що
заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після
того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений
(далі - порушник).
2.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то
протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну
особу окремо.
2.4. При складанні протоколу обов'язково вказуються частина
статті та стаття КупАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою
настає адміністративна відповідальність.
2.5. При викладенні обставин правопорушення вказуються місце
та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні
дії чи бездіяльність учинив порушник, та нормативний акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення.
2.6. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться
прізвища, ім'я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання,
а також ставляться підписи свідків.
2.7. Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити зміст
статті 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та ознайомити
порушника з його правами і обов'язками, передбаченими статтею 268
КупАП ( 80732-10 ), про що робиться відмітка в протоколі. Про
обізнаність з вищевказаним порушник ставить в протоколі свій
підпис, а в разі відмови поставити підпис - про це робиться
відповідний запис у протоколі.
2.8. Порушникові пропонується надати письмове пояснення по
суті вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і
засвідчується підписом порушника. Пояснення може додаватись до
протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.
2.9. Протокол підписується Уповноваженою посадовою особою,
порушником і свідками, у випадку їх наявності. У разі відмови порушника підписати протокол у ньому робиться
запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала
протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження
щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його
підпису.
2.10. До протоколу долучаються матеріали та документи, що
підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу,
назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати
вимогам законодавства.
2.11. Складений протокол, інші матеріали та документи, що
підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення,
формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку.
Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним
листом Міністерства культури і туризму України направляються до
відповідного суду за місцем вчинення адміністративного
правопорушення.
2.12. На вимогу порушника Уповноважена посадова особа
зобов'язана зробити копію цього протоколу та надати її порушнику,
про що зазначається в оригіналі протоколу.
3. Облік матеріалів
про адміністративні правопорушення
3.1. Протокол не пізніше наступного дня після його складання
реєструється Уповноваженою посадовою особою в Журналі реєстрації
протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2),
сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також
скріплені печаткою Міністерства культури і туризму України.
3.2. Бланк протоколу має серію і номер.
3.3. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі
обліку видачі бланків протоколів про адміністративні
правопорушення (додаток 3).
3.4. Журнали обліку видачі бланків протоколів про
адміністративні правопорушення та Журнали реєстрації протоколів
про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку,
установленого законодавством України.
Начальник відділу кіноіндустрії Л.А.Клименко

Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення

серія ________ N _______

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

____________________________ "___" ____________ 20__ року (місце складання протоколу)
Я, Уповноважена посадова особа Міністерства культури і
туризму України _________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) керуючись статтею 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, склав цей протокол про те, що __________________________________________________________________
(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, __________________________________________________________________
який передбачає відповідальність за дане правопорушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відомості про особу, стосовно якої складено протокол: Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
дата, місце народження ______________________________________ __________________________________________________________________
місце проживання, номер телефону ____________________________ __________________________________________________________________
місце роботи, посада, дата призначення на посаду ____________ __________________________________________________________________
документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли
виданий), ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Гр. _________________________________ роз'яснено зміст ст. 63
Конституції України, а також його (її) права та обов'язки,
передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову
допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі).
Підпис _____________________
Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути
додані): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис особи, щодо якої складено протокол ___________________
До протоколу додаються: _____________________________________ __________________________________________________________________
Свідки правопорушення:
1. П.І.Б. ___________________________________________________ Місце проживання ____________________________________________
2. П.І.Б. ___________________________________________________ Місце проживання ____________________________________________
Підпис свідків, якщо такі були: 1. _______________________
2. _______________________
Протокол подається на розгляд до __________________________________________________________________
(повна назва суду)
Уповноважена посадова особа
Міністерства культури
і туризму України _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Начальник управління
кінематографії Я.С.Голінський

Додаток 2
до пункту 3.1 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні
правопорушення

------------------------------------------------------------------ | N |Серія, |Дата та |Відомості про особу, |Посада, |При- | |з/п|номер |місце |щодо якої |прізвище,|мітка| | |та дата |вчинення |складено протокол |ініціали | | | |складання|правопору-|-----------------------|особи, що| | | |протоколу|шення |прізвище,|посада|місце |склала | | | | | |ім'я, по | |роботи|протокол | | | | | |батькові | | | | | |---+---------+----------+---------+------+------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
кінематографії Я.С.Голінський

Додаток 3
до пункту 3.3 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
обліку видачі бланків протоколів
про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------ | N |Дата видачі |Серія та |Кількість |Прізвище, |Примітка| |з/п |бланків |номер |виданих |ініціали | | | |протоколів |протоколів, |бланків |та підпис | | | | |що видаються,|протоколів |отримувача| | | | |від ________ |(словами) | | | | | |до _________ | | | | |----+-------------+-------------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
кінематографії Я.С.Голінськийвгору