Про конкурсний відбір юридичних осіб
Фонд державного майна; Наказ, Положення від 13.08.1996919
Документ z0553-96, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 14.03.1997, підстава - z0081-97

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 919 від 13.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 вересня 1996 р.
vd960813 vn919 за N 553/1578
( Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 186 ( z0081-97 ) від 19.02.97 )
Про конкурсний відбір юридичних осіб

З метою підвищення ефективності проведення некомерційних
конкурсів під інвестиційні зобов'язання та на виконання п.2
постанови Кабінету Міністрів від 27.06.96 р. N 687 ( 687-96-п )
стосовно залучення юридичних осіб (радників) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір юридичних осіб
(радників) для організації та проведення некомерційних конкурсів
під інвестиційні зобов'язання (додається). 2. Департаменту інвестицій (Прокопович Н.) запровадити
конкурсний відбір радників для проведення некомерційних конкурсів
під інвестиційні зобов'язання для підприємств, які приватизуються
за індивідуальними планами відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27.06.96 р. N 684 ( 684-96-п ). 3. У зв'язку із затвердженням цього наказу скасувати наказ
Фонду від 25.04.96 р. N 478. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду Ю.Єхануров
Затверджено
наказом Фонду державного
майна України від 13.08.96 р.
N 919
Положення
про конкурсний відбір юридичних осіб (радників) для
організації та проведення некомерційних конкурсів
під інвестиційні зобов'язання
Визначення термінів
Афілійована особа Учасника - будь-яка особа, що володіє більш
ніж 20% у статутному фонді учасника конкурсної групи або у
статутному фонді якої більш ніж 20% належить учаснику конкурсної
групи чи іншій юридичній особі конкурсної групи. Конкурсна група - Учасник, який складається з юридичних осіб,
які зв'язані між собою договірними зобов'язаннями. Конкурсне завдання (далі - Завдання) - документи, що містять
умови конкурсу, завдання та вимоги до його учасників. Конкурсна пропозиція (далі - Пропозиція) - документи, що
містять пропозиції щодо робіт по виконанню Конкурсного завдання та
умови, на яких вони будуть виконані. Конкурс по відбору Радника (далі - Конкурс) - процес
визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи
юридичних осіб), яка запропонує кращі умови виконання Конкурсного
завдання. Некомерційний конкурс під інвестиційні зобов'язання (далі -
Інвестиційний конкурс) - визначення на конкурентних засадах
інвестора, який за умови сплати вартості об'єкту конкурсу
запропонує кращу інвестиційну програму. Претендент - юридична особа (група юридичних осіб), яка
подала заяву на участь в Конкурсі. Радник - юридична особа (група юридичних осіб), яка на
підставі угоди з Фондом державного майна України (далі - Фонд)
надає послуги в процесі організації і проведення Інвестиційного
конкурсу. Учасник - Претендент, який одержав Конкурсне завдання.
Загальні питання
1. Це Положення визначає порядок конкурсного відбору Радників
для організації та проведення Інвестиційних конкурсів відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 року
N 687 ( 687-96-п ). 2. Один Радник може надавати допомогу в проведенні одного або
декількох Інвестиційних конкурсів. 3. Учасники конкурсу не зобов'язані мати жодних ліцензій або
спеціальних дозволів на право здійснення посередницької діяльності
в процесі приватизації, оскільки Фонд підписує з переможцем
конкурсу окрему угоду. 4. Замовником конкурсів виступає Фонд або його регіональні
відділення. 5. Конкурси є відкритими для всіх вітчизняних та іноземних
юридичних осіб, відносно яких чинне законодавство України не
передбачає відповідних обмежень. 6. Термін проведення конкурсу з відбору Радників з моменту
виходу оголошення до моменту визначення переможця не повинен
перевищувати двох місяців. У разі необхідності цей термін може
бути подовжено за рішенням Фонду. 7. У разі, коли для участі в конкурсі зареєстровано тільки
одного учасника, Фонд може визнати його переможцем конкурсу. 8. Пропозиції подаються державною мовою.
Проведення конкурсу
9. Рішення для проведення конкурсу з вибору Радника
приймається Фондом. 10. Для проведення конкурсу Фонд утворює конкурсну комісію
(далі - комісія) в складі непарної кількості осіб (5-7), призначає
голову і відповідального секретаря комісії. 11. Комісія протягом 10 днів розробляє та затверджує
конкурсне завдання (далі - завдання) і текст оголошення про
конкурс. 12. Завдання повинно містити зобов'язання Радника надати
Фонду такі послуги: - здійснити аналіз економічного, фінансового та правового
стану підприємства (групи підприємств); - провести рекламну кампанію по Інвестиційному конкурсу в
українській і зарубіжній пресі; - зробити експертну оцінку пакета акцій, що підлягає продажу; - розробити інформаційний меморандум та інвестиційну
програму; - провести роботу по залученню інвестора; - підготувати у відповідності з чинним законодавством проект
договору купівлі-продажу; - готувати проект і здійснювати експертизу всіх документів,
що стосуються Інвестиційного конкурсу. 13. Оголошення про проведення Конкурсу друкується в
"Інвестиційній газеті" протягом 10 днів після затвердження його
тексту, але не пізніше 30 календарних днів до вказаного граничного
терміну подання заяв і обов'язково містить інформацію про: - найменування і місцезнаходження особи, яка відповідає за
проведення конкурсу; - кількість Інвестиційних конкурсів, які охоплює процес
вибору Радника; - повну назву, юридичну адресу та коротку інформацію про ВАТ,
пакет акцій якого виставляється для продажу на Інвестиційному
конкурсі; - час ознайомлення з ВАТ; - тип консультаційних послуг, які хоче отримати Фонд; - місце та граничний термін подання заяв та конкурсних
пропозицій; - наявність будь-яких обмежень відповідно до законодавства
України. 14. Протягом тижня з моменту подання Претендентом заяви на
участь в конкурсі конкурсна комісія видає йому Завдання. 15. Претенденти мають право звертатися до відповідальної
особи, вказаної в оголошенні, із запитами стосовно процесу
конкурсу, а також за додатковою інформацією щодо ВАТ. 16. Учасники конкурсу до закінчення зазначеного в оголошенні
граничного терміну подають до комісії пакет документів, який
повинен містити: - назву, адресу, номер телефону та прізвище відповідальної
особи Учасника; - нотаріально завірені копії установчих документів (у разі
об'єднання для організації та проведення інвестиційного конкурсу
кількох юридичних осіб - копії установчих документів кожної з
них); - зобов'язання Учасника конкурсу підписане повноважною
особою; - виклад професійного досвіду та кваліфікації, а також
послуг, які надаватиме як Радник; - визначення юридичної особи, яка від свого імені або за
дорученням групи юридичних осіб буде підписувати угоду з Фондом і
нести відповідальність за організацію та проведення Інвестиційного
конкурсу. 17. Зобов'язання про надання консультаційних послуг повинно
містити: - план підготовки та проведення Інвестиційного конкурсу або
кількох Інвестиційних конкурсів, в якому наводиться детальний опис
та вартість послуг, що надаватимуться конкурсною групою, та строки
надання таких послуг; - умови здійснення оплати послуг, у тому числі за рахунок
третіх осіб; - інші умови та положення, які є важливими для надання
консультаційних послуг. 18. Протягом двох тижнів після закінчення граничного терміну
комісія розглядає всі подані Пропозиції. При цьому вона має право: - звертатися до Учасників за роз'ясненнями та вимагати
надання додаткової інформації або документів стосовно конкурсу; - проводити подальші переговори з будь-яким або всіма
Учасниками та (або) пропонувати їм внести зміни (доповнення) до їх
Пропозицій; - визначити переможця і подати його на затвердження Голові
Фонду. 19. Якщо жодного з учасників не буде визнано переможцем, Фонд
може розпочати новий процес вибору Радників, про що протягом
5 днів письмово повідомляє всіх учасників Конкурсу. 20. У разі, якщо для участі в конкурсі зареєстровано одного
учасника, комісія може протягом двох тижнів після закінчення
граничного терміну подання Пропозицій прийняти рішення про
визначення такого учасника переможцем конкурсу, або відхилити його
Пропозицію. 21. Жодна з Афілійованих осіб Учасника не може входити до
складу комісії. 22. Засідання комісії вважається правомочним за умови
присутності на ньому не менше 2/3 членів комісії. Рішення комісії
приймаються 2/3 голосів членів комісії, присутніх на засіданні. 23. При визначенні переможця комісія керується цим Положенням
з використанням таких критеріїв відбору: - відповідність Пропозиції Завданню; - досвід роботи Учасника в аналогічних конкурсах як
самостійно, так і в складі груп, що надають фінансові, юридичні та
інші послуги; - участь як радників за аналогічними інвестиційними
конкурсами; - досвід роботи Учасника в приватизації об'єктів відповідної
галузі промисловості; - для іноземних учасників - залучення до співпраці
українських фірм. 24. Комісія протягом дня, наступного після дня визначення
переможця, повідомляє про результати конкурсу всім його Учасникам. 25. Угоду з переможцем конкурсу підписує Голова Фонду або
уповноважена ним особа не пізніше 10 робочих днів після
затвердження протоколу про визначення переможця. 26. Фонд протягом 10 днів після підписання угоди з переможцем
друкує інформацію про результати конкурсу в "Інвестиційній
газеті".
Заключні положення
27. Використання відомостей стосовно конкурсних пропозицій
здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію, а
порушення їх тягне за собою відповідальність згідно з чинним
законодавством. 28. До підписання Фондом угоди з переможцем Учасники конкурсу
мають право письмово оскаржувати в Фонді всі рішення комісії
стосовно процедури проведення конкурсу протягом 10 днів після їх
прийняття. 29. Спори про визнання результатів конкурсу недійсними
вирішуються відповідно до чинного законодавства України.



вгору