Про затвердження Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів
Мінпаливенерго України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 21.06.2003322
Документ z0565-03, поточна редакція — Редакція від 04.01.2011, підстава - z1322-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2003 N 322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2003 р.
за N 565/7886

Про затвердження Положення про проведення
експертизи приладів обліку електричної
енергії у побутових споживачів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики
N 444 ( z1322-10 ) від 29.10.2010 }

З метою впорядкування взаємовідносин між енергопостачальними
організаціями і побутовими споживачами під час проведення
експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових
споживачів, передбаченої Правилами користування електричною
енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357 ( 1357-99-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення експертизи приладів
обліку електричної енергії у побутових споживачів (далі -
Положення), що додається.
2. Департаменту з питань електроенергетики (Улітіч Ю.І.),
Головному юридичному управлінню (Матвєєва В.Г.) в установленому
порядку подати Положення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Андрійчука Ю.А.
Міністр С.Єрмілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
палива та енергетики України
21.06.2003 N 322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2003 р.
за N 565/7886

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення експертизи приладів обліку
електричної енергії у побутових споживачів

1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Правил
користування електричною енергією для населення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року
N 1357 ( 1357-99-п ), визначає порядок проведення експертизи
розрахункових одно- та трифазних індукційних і електронних
лічильників електричної енергії (далі - лічильники), які
встановлені у побутових споживачів (громадян).
1.2. Застосування цього Положення є обов'язковим для
енергопостачальних організацій усіх форм власності та громадян
(далі - споживач).
1.3. Експертиза лічильників проводиться у разі: 1.3.1. Повної зупинки або нестійкої роботи лічильника. 1.3.2. Наявності ознак порушення пломб чи підробки відтиску
тавра територіального органу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики (далі -
Держспоживстандарт) або енергопостачальника, втручання в лічильний
механізм. 1.3.3. Зовнішнього пошкодження корпусу лічильника, тріщин
скла чи наявності щілин між склом і кожухом. 1.3.4. Сумніву представника енергопостачальника або споживача
(за його заявою) у правильності роботи лічильника.
1.4. Установлення придатності до застосування індукційних
лічильників на підставі результатів контролю їхніх метрологічних
характеристик (далі - повірка) проводиться згідно з вимогами
ДСТУ ГОСТ 8.259-2007. Повірка електронних лічильників (у тому числі
багатофункціональних) здійснюється за методиками, які затверджені
в установленому Держспоживстандартом порядку. { Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики N 444 ( z1322-10 ) від
29.10.2010 }
1.5. Проведення експертизи лічильників електричної енергії
здійснюється комісією у складі представників енергопостачальника
та територіального органу Держспоживстандарту.
2. Порядок проведення експертизи приладів обліку
2.1. Заяви споживачів щодо зовнішнього пошкодження
лічильників електричної енергії, порушення пломб або сумніву в
правильності роботи лічильника, а також виявлені представником
енергопостачальника ознаки порушень, зазначених у пунктах
1.3.1-1.3.3 Положення, записуються у журналі реєстрації
лічильників, що підлягають експертизі (далі - журнал), який
прошивається і скріплюється печаткою енергопостачальника. Термін
зберігання журналу від дати останнього запису - три роки.
2.2. У разі отримання заяви споживача представник
енергопостачальника протягом трьох робочих днів у містах та п'яти
робочих днів у сільській місцевості від дати запису заяви в
журналі повинен зняти лічильник, опломбувати і направити його на
експертизу. У разі виявлення представником енергопостачальника ознак
порушень, наведених у пунктах 1.3.1-1.3.3 Положення, або його
сумніву в правильній роботі лічильника такий лічильник також у
зазначені терміни підлягає зняттю, опломбуванню і направленню на
експертизу. Зняття та опломбування лічильника, що підлягає експертизі,
проводиться у присутності споживача або представника організації,
у віданні якої перебуває будинок (у разі встановлення лічильника
на сходовій клітці). Експертиза лічильника, який належить споживачу або за
збереження якого він відповідає, здійснюється у присутності
споживача (за його бажанням).
2.3. Лічильники, що підлягають експертизі, повинні
пломбуватися з використанням пломби, логотип якої містить
індивідуальний номер та назву енергопостачальника. Пломба
додатково встановлюється у тому самому місці, де встановлена
пломба Держспоживстандарту. У разі неможливості встановити пломбу
в цьому місці або виявлення пристосувань для заниження показань
лічильника лічильник разом з цими пристосуваннями пакується в
поліетиленовий пакет і опломбовується в присутності споживача або
представника організації, у віданні якої перебуває будинок (у разі
встановлення лічильника на сходовій клітці). Енергопостачальник веде прошитий і скріплений своєю печаткою
журнал обліку видачі пломб.
2.4. Після зняття і опломбування лічильника електричної
енергії представник енергопостачальника складає акт-повідомлення
про направлення на експертизу лічильника електроенергії (далі -
Акт-повідомлення) у двох або, у разі встановлення лічильника на
сходовій клітці, трьох примірниках відповідно до форми, наведеної
у додатку 1 (по одному для споживача; організації, у віданні якої
перебуває будинок, і енергопостачальника). В Акті-повідомленні
вказуються мета експертизи лічильника та причини, що викликали
необхідність її проведення, спосіб пломбування, тип пломби та її
номер на лічильнику чи пакеті.
2.5. Залежно від місця встановлення лічильника, що підлягає
експертизі, Акт-повідомлення підписується представником
енергопостачальника та: споживачем, якщо лічильник розміщено в квартирі або на іншому
об'єкті споживача; споживачем або представником організації, у віданні якої
перебуває будинок, якщо лічильник установлено на сходовій клітці. У випадку відмови споживача або представника організації, у
віданні якої перебуває будинок (у разі встановлення лічильника на
сходовій клітці), від підпису в Акті-повідомленні про це робиться
відповідний запис.
2.6. Лічильник, що підлягає експертизі, разом з
пристосуваннями для заниження показань лічильника (при їх
наявності) доставляється на місце її проведення представником
енергопостачальника або споживачем за усною домовленістю сторін. У разі втрати споживачем лічильника або порушення пломби,
зазначеної у п. 2.3 Положення, експертиза лічильника не
проводиться.
2.7. Протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих
днів у сільській місцевості від дати запису заяви споживача в
журналі на його місце встановлюється інший, повірений та
опломбований Держспоживстандартом, з аналогічними або кращими
технічними характеристиками, що документально оформляється
енергопостачальником для подальшого проведення розрахунків із
споживачем.
2.8. Експертиза лічильника за умови цілісності пломби
проводиться комісією протягом 20 днів з дати зняття лічильника. У разі звернення споживача до енергопостачальника для
проведення експертизи лічильника з причини сумніву в правильності
його роботи експертиза проводиться протягом 20 днів після оплати
споживачем вартості робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
лічильника. У разі несплати споживачем витрат, пов'язаних з
проведенням експертизи протягом 7 днів від дати подання заяви,
йому надсилається лист, у якому пропонується протягом 10
календарних днів оплатити рахунок, що додається до листа. У разі
несплати рахунку експертиза лічильника не проводиться.
2.9. За результатами експертизи складається акт проведення
експертизи лічильника електроенергії (далі - Акт експертизи) у
трьох або, у разі встановлення лічильника на сходовій клітці,
чотирьох примірниках відповідно до форми, наведеної у додатку 2
(по одному для споживача; організації, у віданні якої перебуває
будинок; енергопостачальника і Держспоживстандарту). Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також
споживачем (за його присутності). У разі відмови від підпису
будь-якого з членів комісії чи споживача в Акті експертизи про це
робиться відповідний запис.
3. Відшкодування витрат на проведення
експертизи приладів обліку
3.1. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
лічильника, складається з вартості робіт енергопостачальника та
вартості повірки. Вартість робіт енергопостачальника (зняття лічильника, його
ремонт, позапланове встановлення відремонтованого або нового
лічильника) визначається нормативними документами
енергопостачальника. Вартість повірки лічильника встановлюється відповідно до
Методики визначення вартості метрологічних робіт, затвердженої
наказом Держспоживстандарту України від 04.05.2005 N 109
( z0785-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
21.07.2005 за N 785/11065. { Абзац третій пункту 3.1 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 444 ( z1322-10 ) від 29.10.2010 }
3.2. У разі висновку комісії, що пошкодження або неправильна
робота лічильника сталася з вини споживача, він відшкодовує
вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи. У разі підтвердження висновками комісії сумніву споживача
щодо неправильності роботи лічильника електричної енергії, у тому
числі в разі простроченого терміну його повірки,
енергопостачальник повертає йому всі витрати на виконання робіт,
пов'язаних з проведенням експертизи.
3.3. Якщо за результатами експертизи встановлено, що
незадовільна робота лічильника спричинена невідповідністю
параметрів якості електричної енергії та регламенту експлуатації
лічильника вимогам нормативно-технічних документів, то оплата
робіт, пов'язаних з проведенням експертизи, здійснюється за
рахунок енергопостачальника, а якщо неналежними умовами
зберігання - організацією, яка відповідає за збереження лічильника
(у разі встановлення лічильника на сходовій клітці).
4. Вирішення спірних питань
4.1. У разі незгоди споживача з висновками комісії він має
право вирішувати спірні питання в установленому законодавством
порядку. У цьому випадку перевірений лічильник з пристосуваннями
заниження показань електричної енергії (при їх наявності)
пломбується відповідно до п. 2.3 Положення і зберігається в
енергопостачальника до кінцевого вирішення спірних питань.
Начальник управління енергетичного
нагляду та збуту електроенергії Г.М.Катренко

Додаток 1
до п. 2.4 Положення
про проведення експертизи
приладів обліку
електричної енергії

_______________________________
(назва та місцезнаходження _______________________________
структурного підрозділу _______________________________
енергопостачальника)
Акт-повідомлення N ________
про направлення на експертизу лічильника електроенергії

_________________________ "___" ____________ 200_ р.
(назва населеного пункту) (дата складання)
Згідно із заявою від "___" ______________________ 200_ р., N ___
споживач (представник енергопостачальника) ______________________
(необхідне підкреслити)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
висловлює сумнів у правильній роботі встановленого за адресою _________________________________________________________________
лічильника типу _____________ зав. N ___________________________,
дата проведення повірки _______________________________ з причини
_________________________________________________________________
(виявлені пошкодження та дефекти лічильника або пломб)
і який внаслідок цього направляється на експертизу в _________________________________________________________________
(назва організації)
з метою _________________________________________________________
1. Для проведення експертизи споживач оплатив
"___"____________ 200_ р. витрати, пов'язані з експертизою у
розмірі _________ грн. ____ коп. (заповнюється у разі заяви
споживача щодо його сумніву в правильній роботі лічильника).
2. Лічильник споживача з показаннями ____________ кВт*г.
знімається представником енергопостачальника, замість нього в
присутності споживача встановлюється інший з показаннями ___________ кВт*г. згідно із завданням N ___ на його заміну. У
разі невстановлення іншого лічильника споживачу призначається
добовий обсяг безоблікового споживання електроенергії в розмірі ____________ кВт*г. терміном на ____ днів.
3. Для захисту лічильника від зовнішнього втручання до дня
проведення експертизи представник енергопостачальника додатково
опломбував цей лічильник або пакет пломбою з індивідуальним
номером ______ на її логотипі і доставляється ____________________
(лічильник, пакет) _________________________________________________________________
(представником енергопостачальника, споживача)
на місце проведення експертизи: _________________________________ _________________________________________________________________
(місце знаходження та вид транспорту)
4. Споживач ____________________ запрошується о______________
(прізвище, ініціали) (година, дата)
на проведення експертизи лічильника з одночасним попередженням, що
у разі його неприбуття у зазначений термін комісія проведе її без
його участі, а результати експертизи споживач зможе одержати не
пізніше 10 календарних днів від дня її проведення.
5. Цей акт складений у двох (трьох) примірниках: перший
залишився у представника енергопостачальника, другий вручений
споживачу, а третій (у разі встановлення лічильника на сходовій
клітці) - представнику організації, у віданні якої перебуває
будинок.
Представник енергопостачальника Споживач ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
тел.: ____________ тел.: _____________________
(робочий) (робочий чи домашній)
Представник організації, у віданні якої перебуває будинок
____________ ________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
тел.: _____________
(робочий)

Додаток 2
до п. 2.9 Положення про
проведення експертизи
приладів обліку
електричної енергії
Штамп організації
з місцезнаходженням та
телефоном
АКТ N _____
проведення експертизи лічильника електроенергії
від "___" ____________ 200_ р.
Комісія ___________________________ у складі ________________
(назва організації)
- голова комісії та _____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________
(з/без участю(і) представника, назва територіального органу
Держспоживстандарту, прізвище, ініціали, тел. роб.)
у присутності споживача ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає ____________________________________________________,
(мсце проживання споживача)
провела експертизу лічильника зав. N _____________ типу ________,
показання _____________________________________________ кВт*год.,
який знятий при складанні _______________________________________
(документ, на підставі якого
проводиться експертиза)
від "___" ____________ 200_ р. N ___.
Результати зовнішнього огляду:
1. Упаковка лічильника, пломба N ___ ____________________________
(пошкоджена, не пошкоджена)
2. Пломба лічильника N _____ ____________________________________
(пошкоджена, не пошкоджена)
Результати повірки лічильника наведені в протоколі (для
індукційних лічильників відповідно до форми ГОСТ 8.259-77; для
електронних - відповідно до форм, наведених у методиках і
затверджених Держспоживстандартом).
ВИСНОВОК:
За результатами проведеної експертизи лічильник N ________
типу ___________________, дата повірки _____________, визнано _____________________________ для подальшої експлуатації.
(придатним, не придатним)
Заниження показів лічильника здійснювалось таким чином: _____ _________________________________________________________________
(перелік способів та пристосувань) _________________________________________________________________
Після проведення експертизи лічильник опломбовано пломбою N__ Разом з лічильником запаковано та опломбовано пломбою N _____ _________________________________________________________________
(перелік пристосувань для заниження показань лічильника)
Голова комісії ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Споживач ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)вгору