Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення від 24.05.2001173
Документ z0568-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2014, підстава - z0693-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 173 від 24.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2001 р.
за N 568/5759
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 733 ( z0693-14 ) від 03.06.2014 }
Про впровадження системи оприлюднення інформації
на фондовому ринку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006
N 2284 ( z1417-07 ) від 11.12.2007 }

Відповідно до пункту 15 статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей
23-25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) та з метою забезпечення прозорості та відкритості
фондового ринку України Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок оприлюднення інформації
на фондовому ринку України, що додається. 2. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(Величко О.Г.) разом з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України. 3. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 5 квітня 1999 р. N 54. 4. Управлінню організаційного забезпечення (Лиско Ю.В.)
опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії -
заступника Голови М. Волкова.
Голова Комісії О. Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 4 травня 2001 р. N 30
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
24.05.01 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2001 р.
за N 568/5759
Положення
про порядок оприлюднення інформації
на фондовому ринку України
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок оприлюднення інформації,
обов'язковість подання якої до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (далі - Комісія) передбачена чинним
законодавчими актами, формується в процесі обробки не є
конфіденційною, та не становить державної таємниці. 1.2. Положення не поширюється на інформацію, що надається
Комісією до органів державної влади. 1.3. Ефективна реалізація Положення передбачає формування,
функціонування та підтримку єдиної бази даних Комісії в
актуалізованому стані на рівні сучасних інформаційних технологій
на основі технічної бази центрального апарату Комісії.
Оприлюднення інформації здійснюється виключно після її відповідної
обробки та включення до єдиної бази даних Комісії. 1.4. Обсяги інформації, що оприлюднюється, визначаються
Комісією.
2. Перелік інформації, що оприлюднюється
Оприлюднюється така інформація: { Преамбула розділу 2 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006 } 2.1. Інформація про емітентів цінних паперів: перелік випусків цінних паперів, за якими видані свідоцтва
Комісії;

{ Абзац третій пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2284 ( z1417-07 ) від 11.12.2007 }

інформація про емісію цінних паперів, яка підлягає
опублікуванню; фінансова звітність емітентів цінних паперів, що подається до
Комісії при реєстрації інформації про емісію цінних паперів, в
тому числі аудиторський висновок; звіти емітентів цінних паперів про результати випуску
(розміщення) цінних паперів, зареєстровані Комісією;

{ Абзац шостий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2284 ( z1417-07 ) від 11.12.2007 }

інформація щодо осіб, які володіють 10% та більше акцій
емітента з урахуванням обмежень, установлених чинним
законодавством. 2.2. Інформація про видані, анульовані та переоформлені
ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів: депозитарна діяльність депозитарію, зберігача цінних паперів; розрахунково-клірингова діяльність за угодами щодо цінних
паперів; діяльність з торгівлі цінними паперами; { Абзац четвертий
пункту 2.2 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2284 ( z1417-07 ) від 11.12.2007 } діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами); { Абзац пункту 2.2 розділу 2 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2284 ( z1417-07 ) від 11.12.2007 } діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів; діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів. 2.3. Інформація щодо діяльності професійних учасників
фондового ринку в межах, визначених законодавством: торговців цінними паперами; депозитаріїв; зберігачів; реєстраторів; депозитаріїв, що здійснюють розрахунково-клірингову
діяльність; організаторів торгівлі. 2.4. Інформація щодо діяльності інститутів спільного
інвестування, яка подається відповідно до законодавства. 2.5. Інформація щодо діяльності компаній з управління
активами, яка подається відповідно до законодавства України.
{ Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від
25.07.2006 } 2.6. Інформація щодо діяльності саморегулювальних організацій
ринку цінних паперів за даними офіційної звітності. 2.7. Інформація щодо виконаних угод з цінними паперами на
ринку за даними офіційної звітності, які не становлять комерційної
таємниці. 2.8. Інформація про правопорушення на ринку цінних паперів,
за якими прийняті рішення по справах. 2.9. Інформація про судові справи, винесені за ними рішення
судів, у разі, якщо стороною судової справи є Комісія. { Розділ 2
доповнено пунктом 2.9 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006 } 2.10. Звіти Комісії, публікації виступів уповноважених осіб
Комісії та працівників Комісії, прес-релізи тощо. 2.11. Інформація, що є обов'язковою для оприлюднення і
публікується в офіційних виданнях Комісії. 2.12. Відповіді на запити учасників ринку, інших осіб та інша
довідкова інформація у порядку, визначеному Комісією. 2.13. Перелік сертифікованих фахівців фондового ринку. 2.14. Перелік навчальних закладів, які проводять підготовку
фахівців фондового ринку.
3. Засоби поширення інформації, що оприлюднюється
Засобами розповсюдження інформації, що оприлюднюється, є: 3.1. Web-сайт Комісії. Порядок функціонування Web-сайта Комісії та його
інформаційного наповнення визначається Порядком оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002
N 3 ( 3-2002-п ), Порядком інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та
Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади,
затверджених наказом Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв'язку
та інформатизації України від 25.11.2002 N 327/225 ( z1021-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за
N 1021/7309, а також наказами Голови Комісії. { Пункт 3.1
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від
25.07.2006 } Інформація на Web-сайті Комісії оприлюднюється шляхом доступу
до записів баз даних у терміни, визначені Комісією, та з
урахуванням технічних та організаційних можливостей. Web-сайт Комісії може бути складовою частиною інформаційних
Інтернет-порталів. 3.2. Друковані засоби масової інформації, що є офіційними
виданнями Комісії. Публікації підлягає інформація в обсягах і у терміни,
визначені чинним законодавством. Друкування інформації
здійснюється відповідно до ДСТУ 29.3-2000 "Газети. Поліграфічне
виконання" кеглем шрифту не менше 6 (шести) пунктів. Інформація, що є обов'язковою для оприлюднення і
публікується в офіційних друкованих виданнях Комісії, подається
видавцями у визначеній електронній формі та у вигляді примірника
газети (бюлетеня) до Державної установи "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України" (далі - Агентство),
створеного відповідно до розпорядження Президента України від
19.06.98 N 275/98-рп ( 275/98-рп ) "Про заходи щодо прискорення
розвитку фондового ринку України", для формування єдиного
інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів
відповідно до рішення Комісії від 27.05.2003 N 233 ( z0516-03 )
"Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів
цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.06.2003 за N 516/7837, та ведення єдиної бази даних (переліку)
оприлюдненої інформації. { Абзац третій пункту 3.2 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006 } Порушення зазначених вимог є підставою позбавлення статусу
офіційного видання Комісії. Агентство щоквартально надає Комісії інформацію щодо
виконання офіційними друкованими виданнями Комісії зазначених
вимог. { Пункт 3.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 587
( z0980-06 ) від 25.07.2006 } 3.3. Web-сайт Агентства. Web-сайт Агентства може бути складовою частиною інформаційних
Інтернет-порталів за рішенням відповідного органу Агентства. Порядок функціонування Web-сайта Агентства визначається
внутрішнім положенням, затвердженим відповідним органом Агентства,
з урахуванням вимог законодавства України. Інформація на Web-сайті Агентства оприлюднюється у визначені
Комісією строки шляхом надання доступу до записів баз даних. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від
25.07.2006 }
3.4. Офіційні Web-сайти саморегулівних організацій
професійних учасників ринку цінних паперів. Інформація на Web-сайтах саморегулівних організацій
професійних учасників ринку цінних паперів оприлюднюється шляхом
надання користувачам Web-сайтів доступу до записів їх баз даних.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від
25.07.2006 } 3.5. Центри громадської інформації Комісії, які надають
інформаційні послуги будь-яким зацікавленим особам у паперовій
та/або електроній формі.
4. Порядок установлення взаємовідносин Комісії з юридичними
особами, які надають інформаційні послуги
4.1. Комісія передає інформацію, яка оприлюднюється
відповідно до пункту 2 цього Положення (за винятком інформації,
яка публікується у друкованих засобах масової інформації згідно з
законодавством України, та інформації, обіг якої обмежено
відповідно до законодавства України) Агентству, яке здійснює
технічне забезпечення формування та передавання інформації
інформаційним агентствам на підставі договору між Агентством та
інформаційними агентствами. Порядок надання такої інформації встановлюється наказом
Голови Комісії. { Пункт 4.1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006 }
4.2. Комісія веде перелік інформаційних агентств, з якими
Агентством укладено договір про надання інформаційних послуг. З метою ведення такого переліку Агентство протягом трьох
робочих днів надає Комісії інформацію щодо укладених договорів про
надання інформаційних послуг. { Пункт 4.2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006 }
4.3. Інформація, передбачена пунктами 2.8 та 2.9 цього
Положення ( z1065-03 ): тексти постанов та розпоряджень, прийнятих
у результаті розглядів справ про правопорушення на ринку цінних
паперів та/або судових справ, оприлюднюється на Web-сайтах у
форматі *.pdf. { Пункт 4.3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 587 ( z0980-06 ) від 25.07.2006 }
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів О.Величковгору