Документ z0613-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2014, підстава - z0118-14

4.4. Реквізит „Ідентифікатор запису” відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3.

4.5. Реквізити „Код органу ДПС регіонального рівня, який зазначений у Повідомленні як місце обліку Платника податків” та „Код органу ДПС районного рівня, який зазначений у Повідомленні як місце обліку Платника податків” файлів R та D відповідають реквізитам „Код органу ДПС регіонального рівня, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків, згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у органі ДПС” та „Код органу ДПС районного рівня, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків, згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у органі ДПС” файлів F та Р.

4.6. Перелік кодів причини відмови в узятті на облік рахунка, які вказуються в реквізиті „Код причини відмови в узятті на облік рахунка”, наведено у додатку 4 до цього Порядку.

5. Електронне повідомлення про взяття на облік в органі ДПС рахунків Платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь).

5.1. Функціональний підтип Файла-відповіді - D.

5.2. Файл D формується ДПС України як результат обробки Повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від фінансової установи файлом P. Файли D надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік в органах ДПС рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах.

5.3. Файл D містить Повідомлення-відповіді, структура яких наведена в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік в органі ДПС рахунків Платників податків, відкритих у цінних паперах, яке подається у Файлі-відповіді D

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку-зберігача, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID

2

Код фінансової установи-зберігача, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID

3

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер: 0 - податковий номер не належить жодному реєстру, 1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий органом ДПС, 4 - серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті

RST_TYPE

5

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта згідно з Повідомленням

CLIENT_NAME

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта

ACCOUNT

8

Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

9

Дата отримання ДПС України Повідомлення

RECEIVE_DATE

10

Дата взяття рахунка на облік в органі ДПС

STS_DATE

11

Код причини відмови у взятті на облік рахунка

REASON

12

Код органу ДПС регіонального рівня, який зазначений у Повідомленні як місце обліку Платника податків

STS_REG

13

Код органу ДПС районного рівня, який зазначений у Повідомленні як місце обліку Платника податків

STS_RAI

14

Ідентифікатор запису

REC_ID

15

Найменування Файла повідомлень Р, у якому була надана інформація про рахунок

PROC_FILE_NAME

16

Порядковий номер Повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень Р

REC_NUM

6. Формування Файлів з інформацією щодо одержання та прийняття або неприйняття файлів до оброблення.

6.1. Для надання фінансовій установі інформації про одержання Файла повідомлень формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень (далі - перша квитанція).

6.2. Для надання фінансовій установі та ДПС України інформації про прийняття або неприйняття до оброблення інформації з Файлів повідомлень та Файлів-відповідей формуються квитанції для кожного типу файла (далі - друга квитанція).

6.3. Коли існують помилки змісту в окремих Повідомленнях або Повідомленнях-відповідях файла, який квитується, то в другій квитанції повинні бути присутніми інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного Повідомлення або Повідомлення-відповіді, що відбраковується.

Структура інформаційного рядка квитанції наведена у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Порядковий номер Повідомлення/Повідомлення-відповіді, яке відбраковується, у файлі, що квитується

ROWNUM_FILE_ISH

2

Код помилки щодо Повідомлення/Повідомлення-відповіді, яке відбраковується

ERROR_CODE

6.4. Друга квитанція підтверджує успішне прийняття ДПС України або фінансовою установою інформації файла у повному обсязі у тому разі, якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та інформаційні рядки у квитанції відсутні.

Якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та в квитанції наявні інформаційні рядки, то така квитанція свідчить про неприйняття до оброблення Повідомлень або Повідомлень-відповідей, порядкові номери яких у файлі, що квитується, вказані у цій квитанції. Решта Повідомлень або Повідомлень-відповідей з файла, який квитується, ДПС України або фінансовою установою приймаються до оброблення.

6.5. Кодування помилок, які можуть виникнути при обробці файлів, здійснюється відповідно до довідника помилок, який наведено у додатку 8 до цього Порядку.

7. При надходженні до фінансової установи квитанції про прийняття до оброблення Файла повідомлень (другої квитанції), яка свідчить про успішне оброблення ДПС України повідомлень про закриття рахунків Платників податків, відомості про такі закриті рахунки роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта. При роздрукуванні відомостей про закритий рахунок на підставі отриманих квитанцій про одержання та приймання до оброблення Файла повідомлень згідно з додатком 7 до Порядку реквізити 1-8 та 10-12 указуються за інформацією, що міститься про цей рахунок у базі даних фінансової установи, реквізити 13, 16 та 17 не заповнюються, реквізити 9, 14 і 15 містять відповідну інформацію із зазначених квитанцій.

8. Інформація щодо Платників податків, які відповідно до законодавства на сьогодні не мають кодів за ЄДРПОУ, надсилається з податковим номером, наданим органом ДПС у встановленому порядку.

ІІ. Опис формату електронних повідомлень

1. Правила формування найменування електронних повідомлень.

1.1. Найменування Файлів повідомлень мають таку структуру:

@АTDxCхххххRxxхххххMDnnn.XML, де:

@ - ознака приналежності файла до файлів обміну відомостями щодо відкриття/закриття рахунків між ДПС України та фінансовими установами;

А - функціональний підтип файла;

Т - цифра, що визначає належність файла до Файлів повідомлень чи Файлів-відповідей або квитанцій: 0 - Файл повідомлень або Файл-відповідь, 1 - квитанція про одержання (перша квитанція) Файла повідомлень, 2 - квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла повідомлень або Файла-відповіді;

Dx - код органу ДПС регіонального рівня за місцем розташування фінансової установи (доповнюється зліва нулями до 2 символів) згідно з довідкою про взяття фінансової установи на облік у органі ДПС;

Cххххх - код фінансової установи, з якої/до якої надсилається файл (доповнюється зліва нулями до 6 символів). Для банківських установ та установ Державної казначейської служби України зазначається код банку, для небанківських фінансових установ - код фінансової установи;

Rxxххххх - код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якої/до якої надсилається файл (доповнюється зліва нулями до 8 символів);

MD - дата формування файла (місяць, день в 36-знаковій системі числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в 36-знаковій системі числення.

Наприклад: найменування Файла повідомлень @F026333333123456787C004.XML.

1.2. Найменування квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1-2-й, 4-28-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця квитанція формується;

3-й символ - цифра, що визначає квитанцію: 1 - квитанція про одержання Файла повідомлень (перша квитанція), 2 - квитанція про прийняття до оброблення Файла повідомлень або Файла-відповіді (друга квитанція).

Наприклад: найменування квитанції фінансової установи на Файл-відповідь @R226333333123456787С004.XML.

1.3. Найменування Файла-відповіді формується з імені Файла повідомлень за такими правилами:

1-й, 3-28-й символи збігаються з іменем Файла повідомлень, для якого формується Файл-відповідь;

2-й символ - функціональний підтип Файла-відповіді:

для Файла повідомлень F функціональний підтип Файла-відповіді - R,

для Файла повідомлень Р функціональний підтип Файла-відповіді - D.

2. Кожний Файл подається у вигляді XML-структури. Поданий Файл повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення до кожного типу Файла долучається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance).

Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

Файл з XML-схемою іменується за таким принципом:

1-6-й символи містять символьний код XML-схеми;

7-8-й символи містять версію схеми.

Символьні коди XML-схем для Файлів наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Тип Файла

Символьний код XML-схеми

Файл повідомлень F

DPI201

Файл повідомлень P

DPI202

Файл повідомлень K

DPI203

Файл-відповідь R

DPI204

Файл-відповідь D

DPI205

Квитанція про одержання файла (перша квитанція)

DPI206

Квитанція про прийняття файла (друга квитанція)

DPI210

Кодування реквізитів визначається шаблоном відображення, що додається до кожного типу Файла. Всі шаблони вільно розповсюджуються ДПС України шляхом розміщення на веб-сайті ДПС України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім’я файла з розширенням pdf.

3. Структура Файла є уніфікованою та складається із елементів DECLARHEAD та DECLARBODY, у яких містяться елементи інформації.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім'я файла, що містить XML-схему">

<DECLARHEAD>

<C_ORG_NAME><!--Найменування фінансової установи--> </C_ORG_NAME>

<TIN><!--Код за ЄДРПОУ фінансової установи--><TIN>

< C_FIN ><!--Код фінансової установи--></ C_FIN >

</DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

<НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>

...........

</DECLARBODY>

</DECLAR>

Кожний Файл починається з директиви XML<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні цього елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML-схему).

Наприклад: <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DPI20101.xsd">

Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.

У елементі DECLARHEAD розміщується інформація, що повністю ідентифікує фінансову установу, яка надіслала Файл повідомлень. У Файлі повідомлень та Файлі-відповіді жодний з елементів, що входять до DECLARHEAD, не може мати пусте значення. У першій та другій квитанціях у разі наявності помилки при отриманні або розшифруванні Файла повідомлень або Файлі-відповіді допускаються пусті значення елементів DECLARHEAD.

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Назва елемента

Зміст

Коментар

<C_ORG_NAME>

Найменування установи

Значенням елемента є найменування фінансової установи

<TIN>

Код установи

Значенням елемента є код фінансової установи за ЄДРПОУ

<C_FIN>

Код фінансової установи

Значенням елемента є: для банківських установ та установ державної казначейської служби - код банку; для небанківських фінансових установ - код фінансової установи

Тіло Файла міститься в елементі DECLARBODY, що складається із заголовка повідомлення та даних повідомлення.

У заголовку розміщується інформація, яка ідентифікує сформований Файл.

Кожний дочірній елемент DECLARBODY будується за таким принципом: <Назва реквізиту > Значення реквізиту </Назва реквізиту >.

Усі Повідомлення (або Повідомлення-відповіді), які містяться в одному Файлі повідомлень (або Файлі-відповіді), умовно можна представити як таблицю, рядки якої пронумеровано, починаючи з номера 1. Один рядок цієї таблиці являє собою одне Повідомлення (або Повідомлення-відповідь). Одним інформаційним рядком Файла повідомлень (або Файла-відповіді) вважається один рядок цієї таблиці, який є елементом ROWS з атрибутом ROWNUM.

Зазначений спосіб представлення інформаційних рядків, як таблиці, застосовується і для другої квитанції у разі наявності в ній інформаційних рядків.

Елемент ROWS містить реквізити, що кодуються однотипно:

<Назва реквізиту>Значення реквізиту</Назва реквізиту>.

Детальний опис дочірніх елементів заголовка DECLARBODY для файлів F, K, P, R та D наведено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Назва елемента

Зміст

Коментар

<C_DOC_FNAME>

Назва файла

Значенням елемента є найменування файла (F, K, P, R або D)

<C_DOC_CRTDATE>

Дата створення файла

Значенням елемента є дата створення файла (F, K, P, R або D) у форматі "ррммдд", де рр - рік, мм - місяць, дд - день

<C_DOC_CRTTIME>

Час створення файла

Значенням елемента є час створення файла (F, K, P, R або D) у форматі "ггхх", де гг - години, хх - хвилини

<C_DOC_QTREC>

Кількість інформаційних рядків у файлі

Значенням елемента є кількість інформаційних рядків у файлі (F, K, P, R або D)

Детальний опис дочірніх елементів заголовка DECLARBODY для квитанцій про одержання Файла повідомлень (перших квитанцій) наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Назва елемента

Зміст

Коментар

<C_DOC_FNAME>

Назва файла

Значенням елемента є найменування квитанції

<PROC_FILE_NAME>

Назва файла, що квитується

Значенням елемента є найменування файла (F, K або P), що квитується

<C_DOC_CRTDATE>

Дата одержання файла, що квитується

Значенням елемента є дата одержання файла (F, K або P), що квитується, у форматі "ррммдд", де рр - рік, мм - місяць, дд - день

<C_DOC_CRTTIME>

Час одержання файла, що квитується

Значенням елемента є час одержання файла (F, K або P), що квитується, у форматі "ггхх", де гг - години, хх - хвилини

<PROC_FILE_ERROR_CODE>

Код помилки за файлом

Значенням елемента є код помилки при одержанні файла (F, K або P)

<RESPONSE_TEXT >

Інформаційний текст квитанції

Інформаційний текст квитанції

Детальний опис дочірніх елементів заголовка DECLARBODY для квитанцій про прийняття до оброблення (других квитанцій) Файлів наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Назва елемента

Зміст

Коментар

<C_DOC_FNAME>

Назва файла

Значенням елемента є найменування квитанції

<C_DOC_CRTDATE>

Дата створення файла

Значенням елемента є дата створення квитанції у форматі "ррммдд", де рр - рік, мм - місяць, дд - день

<C_DOC_CRTTIME>

Час створення файла

Значенням елемента є час створення квитанції у форматі "ггхх", де гг - години, хх - хвилини

<C_DOC_QTREC>

Кількість інформаційних рядків у файлі

Значенням елемента є кількість інформаційних рядків у квитанції

<PROC_FILE_NAME>

Назва файла, що квитується

Значенням елемента є найменування файла (F, K, P, R або D), що квитується

<PROC_FILE_CRTDATE>

Дата створення файла, що квитується

Значенням елемента є дата створення файла (F, K, P, R або D), що квитується, у форматі "ррммдд", де рр - рік, мм - місяць, дд - день

<PROC_FILE_QTREC>

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується

Значенням елемента є кількість інформаційних рядків у файлі (F, K, P, R або D), що квитується

<PROC_FILE_ERROR_CODE>

Код помилки за файлом, що квитується

Значенням елемента є код помилки при обробці файлів (F, K, P, R або D)

Якщо друга квитанція не містить інформаційних рядків, то значення реквізиту "C_DOC_QTREC" дорівнює нулю.

У разі неможливості прочитання Файла повідомлень чи Файла-відповіді реквізити "PROC_FILE_CRTDATE" та "PROC_FILE_QTREC" мають пусте значення.

Елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді:

<Назва реквізиту xsi:nil="true"/> або <Назва реквізиту xsi:nil="true"/> </Назва реквізиту >, причому атрибут xsi:nil="true" є обов’язковим.

4. Основні вимоги до заповнення значень показників є такими:

4.1. Значення реквізитів символьного типу не можуть містити символи:

> - більше;

< - менше;

" - подвійні лапки;

' - апостроф;

& - амперсанд.

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

>

&gt;

<

&lt;

&quot;

&apos;

&

&amp;

4.2. Значення показників типу "дата" подаються у форматі "ррммдд", де рр - рік, мм - місяць, дд - день.

5. Приклади Файлів.

5.1. Приклад сформованого Файла повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банківській установі:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DPI20101.XSD">

<DECLARHEAD>

<C_ORG_NAME>ПАТ &quot;Банк Ромашка&quot; </C_ORG_NAME>

<TIN>12345678</TIN>

<C_FIN>333333</C_FIN>

</DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

<C_DOC_FNAME>@F026333333123456787C004.XML </C_DOC_FNAME>

<C_DOC_CRTDATE>110712</C_DOC_CRTDATE>

<C_DOC_CRTTIME>1419</C_DOC_CRTTIME>

<C_DOC_QTREC>2</C_DOC_QTREC>

< ROWS ROWNUM="1">

<BANK_ID>333333</ BANK_ID >

<NUM>98765432</NUM>

<RST_TYPE>1</RST_TYPE>

<OPER_TYPE>1</OPER_TYPE>

<OPER_DATE>110712</OPER_DATE>

<ACCOUNT>260011111111</ACCOUNT>

<CURRENCY>980</CURRENCY>

<RESIDENT>1</RESIDENT>

<CLIENT_NAME>ТОВ &quot;АВС&quot;</CLIENT_NAME>

<CLIENT_ADDR> 04004, м. Київ, вул. Турівська, б.555 </CLIENT_ADDR>

<STS_REG>26</STS_REG>

<STS_RAI>56</STS_RAI>

</ROWS>

< ROWS ROWNUM="2">

< BANK_ID>333333</ BANK_ID >

<NUM>1234567891</NUM>

<RST_TYPE>2</RST_TYPE>

<OPER_TYPE>3</OPER_TYPE>

<OPER_DATE>110712</OPER_DATE>

<ACCOUNT>260022222222</ACCOUNT>

<CURRENCY>978</CURRENCY>

<RESIDENT>1</RESIDENT>

<CLIENT_NAME>Іванов Іван Іванович</CLIENT_NAME>

<CLIENT_ADDR>01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, б.111 </CLIENT_ADDR>

<STS_REG>26</STS_REG>

<STS_RAI>55</STS_RAI>

</ROWS>

</DECLARBODY>

</DECLAR>

5.2. Приклад сформованої квитанції про одержання Файла повідомлень (першої квитанції):

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DPI20601.XSD">

<DECLARHEAD>

<C_ORG_NAME>ПАТ &quot;Банк Ромашка&quot;</C_ORG_NAME>

<TIN>12345678</TIN>

<C_FIN>333333</C_FIN>

</DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

<C_DOC_FNAME>@F126333333123456787C004.XML</C_DOC_FNAME>

<PROC_FILE_NAME>@F026333333123456787C004.XML </PROC_FILE_NAME>

<C_DOC_CRTDATE>110712</C_DOC_CRTDATE>

<C_DOC_CRTTIME>1445</C_DOC_CRTTIME>

<PROC_FILE_ERROR_CODE>0000</PROC_FILE_ERROR_CODE>

<RESPONSE_TEXT > Файл повідомлень @F026333333123456787C004.XML доставлено в поштову скриньку ДПС України 12.07.2011 в 14:45:41. Відправник: Приймальний шлюз ДПС України </RESPONSE_TEXT >

</DECLARBODY>

</DECLAR>

5.3. Приклад сформованої квитанції про прийняття до оброблення (другої квитанції) Файла повідомлень з інформацією про неприйняття такого файла до оброблення:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DPI21001.XSD">

<DECLARHEAD>

<C_ORG_NAME>ПАТ &quot;Банк Ромашка&quot;</C_ORG_NAME>

<TIN>12345678</TIN>

<C_FIN>333333</C_FIN>

</DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

<C_DOC_FNAME>@F226333333123456787C004.XML</C_DOC_FNAME>

<C_DOC_CRTDATE>110712</C_DOC_CRTDATE>

<C_DOC_CRTTIME>1531</C_DOC_CRTTIME>

<C_DOC_QTREC>0</ C_DOC_QTREC >

<PROC_FILE_NAME>@F026333333123456787C004.XML </PROC_FILE_NAME>

<PROC_FILE_CRTDATE>110712</PROC_FILE_CRTDATE>

< PROC_FILE _QTREC>2</ PROC_FILE _QTREC>

<PROC_FILE_ERROR_CODE>2109</PROC_FILE_ERROR_CODE>

</DECLARBODY>

</DECLAR>

5.4. Приклад сформованої квитанції про прийняття до оброблення (другої квитанції) Файла повідомлень з інформацією про часткове прийняття до оброблення даних файла:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="DPI21001.XSD">

<DECLARHEAD>

<C_ORG_NAME>ПАТ &quot;Банк Ромашка&quot; </C_ORG_NAME>

<TIN>12345678</TIN>

<C_FIN>333333</C_FIN>

</DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

<C_DOC_FNAME>@F226333333123456787C004.XML</C_DOC_FNAME>

<C_DOC_CRTDATE>110712</C_DOC_CRTDATE>

<C_DOC_CRTTIME>1531</C_DOC_CRTTIME>

<C_DOC_QTREC>1</C_DOC_QTREC>

<PROC_FILE_NAME>@F026333333123456787C004.XML</PROC_FILE_NAME>

<PROC_FILE_CRTDATE>110712</PROC_FILE_CRTDATE>

<PROC_FILE_QTREC>2</PROC_FILE_QTREC>

<PROC_FILE_ERROR_CODE>0000</PROC_FILE_ERROR_CODE>

<ROWS ROWNUM="1">

<ROWNUM_FILE_ISH >2</ROWNUM_FILE_ISH>

<ERROR_CODE >2135</ERROR_CODE>

</ROWS>

</DECLARBODY>

</DECLAR>Додаток 2
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках та інших
фінансових установах до органів
державної податкової служби
Форма № П1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунка Платника податків у фінансовій установі


Додаток 3
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках та інших
фінансових установах до органів
державної податкової служби
Форма № П2

ПОВІДОМЛЕННЯ
органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунка Платника податківДодаток 4
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках та інших
фінансових установах до органів
державної податкової служби

ПЕРЕЛІК
кодів причин відмови в узятті на облік рахунка Платника податків

Код причини відмови

Причина відмови

0

Рахунок узято на облік, причина відмови відсутня

1

Відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС

2

Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

3

Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

4

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунка іншому Платнику податків або зазначеному Платнику податків, але з іншою датою операції

5

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік в органі ДПС такого рахунка. Файл-відповідь R або D міститиме дату взяття рахунка на облік в органі ДПС

6

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунка, довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

7

Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах ДПС

8

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, що є закритим, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунка (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України)

9

Невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси Платника податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб

10

Відсутність в Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, які відповідно до законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру
Додаток 5
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках та інших
фінансових установах до органів
державної податкової служби
Форма № П3

ЖУРНАЛ
реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

№ з/п

Тип операції

Дата Повідомлення

Дата отримання Повідомлення ДПС України

Дата відправки ДПС України до фінансової установи Повідомлення-відповіді

Дата отримання Повідомлення органом ДПС районного рівня

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті)

Код фінансової установи

Код фінансової установи-зберігача у разі відкриття/ закриття рахунка у цінних паперах

Код за ЄДРПОУ фінансової установи-зберігача

Номер рахунка

Дата операції

Дата взяття рахунка на облік

Код причини відмови в узятті рахунка на облік

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


вгору