Документ z0615-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.04.2018  № 1244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2018 р.
за № 615/32067

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807 (із змінами), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. Оленчик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
26.04.2018 № 1244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2018 р.
за № 615/32067

ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення перевірок учасників  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.11:

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

«результати моніторингу фінансового стану учасника Фонду;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - тринадцятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Перелік питань, що підлягають позаплановій перевірці відповідно до пункту 3.14 цього Положення, затверджується виконавчою дирекцією Фонду окремо для кожного банку.»;

2) абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. До переліку питань діяльності банку, що підлягають інспекційній перевірці під час проведення позапланової перевірки, яка здійснюється на підставі частини сьомої статті 32 Закону, інших ніж передбачені частиною першою статті 32 Закону, з метою збору інформації для підготовки плану врегулювання проблемного банку у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, у тому числі з метою визначення вартості активів проблемного банку, можуть бути вибірково віднесені:»;

3) пункт 3.19 після слова «довідка» доповнити словами «, крім перевірки, що проводиться на підставі та з питань, визначених пунктом 3.14 цього розділу».

2. У розділі IV:

1) пункт 4.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.3, 4.4 вважати відповідно пунктами 4.2, 4.3;

2) у пункті 4.2:

слова «, до якої додається протокол контролю, що підтверджує відсутність помилок» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«При цьому банк зобов’язаний не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення перевірки, документально підтвердити усунення виявлених порушень.».

3. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

абзац четвертий після слів «проведення перевірки» доповнити словами «, у тому числі шляхом доступу до системи автоматизації банківських операцій з можливістю формування виписок / оборотно-сальдових відомостей / інших звітів згідно з функціональними можливостями системи»;

абзац п’ятий після слів «у тому числі документів» доповнити словами «, баз даних»;

абзац шостий після слів «вкладів фізичних осіб,» доповнити словами «формування та ведення баз даних про вкладників»;

2) підпункт «е» пункту 5.4 після слів «створення фотокопій» доповнити словами «, доступ до систем автоматизації банківських операцій».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору