Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів
Мінінфраструктури, МВС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 12.05.2015166/550
Документ z0663-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.04.2017, підстава - z0261-17


має власну систему управління якістю, яка відповідає заявленій галузі уповноваження, що передбачає проведення постійного контролю за забезпеченням якості проведених робіт, а також внутрішніх періодичних перевірок та яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22 червня 2009 року № 225;

має комп’ютерне обладнання з підключенням до мережі Інтернет для ведення електронного обліку протоколів перевірки та Свідоцтв і передачі відповідної інформації до бази даних компетентних органів у сфері перевезення небезпечних вантажів;

забезпечує реєстрацію, зберігання та контроль заявок на проведення перевірки цистерн та матеріалів за їх результатами (правильності оформлення протоколів, актів перевірки, робочих журналів, Свідоцтв).

2. Суб’єкт господарювання створює необхідні умови для проведення перевірки цистерн та оформлення його результатів.

У виробничому приміщенні на видному місці розміщуються:

інформація про внесення суб’єкта господарювання до переліку уповноважених органів;

зразки заяви і договору на проведення перевірки цистерн;

інформація (прізвище, ініціали, посада) про технічних експертів та осіб, відповідальних за проведення перевірки;

інформація, необхідна для врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час проведення перевірки цистерни, або подання скарги;

перелік послуг та їх вартість.

3. Суб’єкт господарювання оприлюднює інформацію про:

місцезнаходження виробничого приміщення для перевірки цистерн;

види цистерн, перевірка яких здійснюється ним як уповноваженим органом;

перелік послуг та їх вартість;

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти;

режим роботи.

2. Кваліфікаційні вимоги

1. Для виконання робіт, передбачених цим Порядком, суб’єкт господарювання повинен мати достатню кількість технічних експертів відповідної кваліфікації.

Технічний експерт повинен відповідати таким вимогам:

мати ступінь вищої освіти («магістр», «спеціаліст») технічного спрямування, стаж роботи за напрямом діяльності не менше трьох років, а також пройти спеціальне навчання відповідно до порядку, визначеного законодавством у сфері перевезення небезпечних вантажів;

знати правила технічної експлуатації приладів та обладнання, що використовуються під час проведення перевірки цистерн, та вміти застосовувати ці пристрої та обладнання.

2. До самостійного виконання робіт з неруйнівного контролю допускаються фахівці, сертифіковані на ІІ або ІІІ рівень кваліфікації. Фахівці, сертифіковані на І рівень кваліфікації, допускаються до виконання робіт з неруйнівного контролю тільки під наглядом фахівця ІІ або ІІІ рівня кваліфікації відповідно до Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10 грудня 2012 року № 1387, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 10/22542.

3. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити спеціальне навчання технічних експертів з питань перевезення небезпечних вантажів у центрі спеціального навчання, визначеному відповідним компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів.

4. Перелік технічних експертів, які здійснюють перевірки цистерн, разом з відтисками клейма та печатки, що ними використовуються, суб’єкт господарювання надає компетентному органу у сфері перевезення небезпечних вантажів для подальшого інформування міжнародних організацій в установленому законодавством порядку.

5. Суб’єкт господарювання не може залучати до проведення перевірки цистерн технічних експертів, які не включені компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів до загального переліку технічних експертів згідно з вимогами міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів.

3. Технологічні вимоги

1. Рівень акредитації (атестації) та технологічні можливості суб’єкта господарювання повинні відповідати вимогам законодавства для виконання повного циклу робіт, пов’язаних з проведенням перевірки цистерн, оформленням і видачею Свідоцтв за її результатами.

2. Суб’єкт господарювання повинен мати:

відповідні нормативно-технічні документи, науково-методичну літературу з питань неруйнівного контролю та зварювання металевих матеріалів, а також міжнародні регламенти з перевезення небезпечних вантажів та нормативно-правові акти у цій сфері;

типову та індивідуальні програми технічного діагностування (у випадках, передбачених у главі 11 розділу ІІ цього Порядку).

3. Виробниче приміщення повинно мати:

технічне оснащення для забезпечення якісної перевірки цистерн, раціонального використання матеріальних ресурсів, безпечних умов праці;

окремий пост та/або лінію діагностичного обладнання;

пристрої водопостачання і водообробки для забезпечення безперебійного постачання води належної якості та в кількості, необхідній для проведення гідравлічних випробувань під тиском та випробування на герметичність цистерн, а також забезпечувати інші господарчі та протипожежні потреби;

каналізаційні споруди для забезпечення очищення стічних вод відповідно до санітарних норм, установлених законодавством.

4. Територія виробничого приміщення для перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин), повинна відповідати встановленим законодавством вимогам щодо організації безпечного руху колісних транспортних засобів, які передбачають наявність:

штучного освітлення в темну пору доби (освітлюється територія, в’їзд та виїзд з неї);

твердого асфальтобетонного або цементно-бетонного покриття, під’їзних шляхів;

майданчика для очікування або стоянки колісних транспортних засобів, розмір якого враховує їх габаритні розміри і пропускну спроможність виробничого приміщення для перевірки цистерн. При цьому мінімальна ширина смуги руху повинна бути не менше 6 метрів;

відповідної дорожньої розмітки напрямків руху колісних транспортних засобів;

огорожі по периметру території;

інформаційного стенда із зазначенням схеми руху під час в’їзду на визначену територію, а також дорожніх знаків відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

5. Під’їзні дороги до виробничого приміщення для перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, і схема руху повинні відповідати встановленим законодавством вимогам стосовно:

організації одностороннього руху транспортних засобів;

створення умов для здійснення маневру автопоїздами на проїзній частині під’їзної дороги.

Перед в’їздом до виробничого приміщення облаштовується майданчик, ширина якого має бути не менше ширини виробничого приміщення з боку в’їзних воріт.

6. Над в’їзними ворітьми виробничого приміщення для перевірки автоцистерн та цистерн, установлених на змішувально-зарядних машинах, розміщується покажчик максимально допустимого вертикального габариту колісних транспортних засобів.

ІV. Порядок уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин)

{У розділі IV слова «відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху (далі – ДДАІ),» замінено словами «відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС)», літери «ДДАІ» та «ДАІ» замінено літерами «МВС» згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 37/101 від 08.02.2017}

1. Суб’єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, подає до відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС), повідомлення (заяву) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн (додаток 9), а також документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання - заявника:

копії установчих документів суб’єкта господарювання - заявника;

копії документів суб’єкта господарювання - заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення;

копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сферою акредитації;

копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних із виконанням робіт у ємностях, виданого відповідно до пункту 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі - Порядок видачі дозволів), і пункту 15 додатка 2 до Порядку видачі дозволів;

копію декларації про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, поданої відповідно до пункту 21 Порядку видачі дозволів і пункту 7 додатка 6 до Порядку видачі дозволів;

фотографії розміром 13 х 18 см (загальний вигляд території суб’єкта господарювання - заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);

копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб’єкта господарювання - заявника;

копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб’єкта господарювання - заявника;

відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб’єкта господарювання - заявника.

2. Документи формуються в окрему справу, що зберігається в МВС і має обліковий номер.

У разі припинення суб’єктом господарювання провадження діяльності, пов’язаної з проведенням перевірки цистерн, справа зберігається протягом п’яти років у МВС, після чого знищується в установленому законодавством порядку.

3. МВС протягом десяти робочих днів (з дати реєстрації в канцелярії пакета документів) перевіряє інформацію, зазначену в повідомленні (заяві) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн, шляхом аналізу доданих до повідомлення документів.

У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку МВС протягом трьох робочих днів приймає рішення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, МВС вносить відомості про суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн. Інформація про це вручається (надсилається) суб’єкту господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня внесення відомостей про суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн.

У разі не відповідності поданих документів вимогам цього Порядку МВС письмово протягом трьох робочих днів інформує суб’єкта господарювання про неможливість включення відомостей про нього до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн, з обов’язковим зазначенням обставин (фактів), які свідчать про недостовірність зазначеної в повідомленні (заяві) інформації про відповідність матеріально-технічної бази та технічних експертів вимогам цього Порядку.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості включення відомостей про суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн, він має право подати нове повідомлення (заяву) та відповідні документи до нього в порядку, встановленому пунктом 1 цього розділу.

Після внесення відомостей до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн, МВС протягом десяти робочих днів надає Міністерству інфраструктури України інформацію стосовно уповноважених суб’єктів господарювання та їх технічних експертів з метою здійснення Міністерством інфраструктури України міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до повноважень.

4. У разі надходження до МВС інформації про невідповідність матеріально-технічної бази, технічних експертів суб’єкта господарювання та процедур перевірки (випробувань) вимогам цього Порядку щодо проведення перевірки цистерн МВС організовує проведення перевірки цієї інформації.

У разі підтвердження зазначеної інформації на підставі рішення МВС відомості про суб’єкта господарювання виключаються МВС з переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн. МВС письмово протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення інформує про це суб’єкта господарювання з обов’язковим зазначенням причин такого виключення.

Відомості про суб’єкта господарювання виключаються з переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн, також у разі припинення суб’єкта господарювання або його звернення стосовно припинення діяльності щодо проведення перевірки цистерн.

5. Про зміну відомостей, що містяться в документах, зазначених у пункті 1 цього розділу, суб’єкт господарювання письмово повідомляє МВС протягом п’яти робочих днів з дня їх виникнення.

{Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 37/101 від 08.02.2017}

V. Порядок уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів
(крім зазначених у розділі ІV цього Порядку)

1. Суб’єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн, подає до Міністерства інфраструктури України разом із супровідним листом повідомлення (заяву) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн (додаток 9), а також документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання - заявника:

копії установчих документів суб’єкта господарювання - заявника;

копії документів суб’єкта господарювання - заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення;

копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сферою акредитації;

копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних із виконанням робіт у ємностях, виданого відповідно до пункту 6 Порядку видачі дозволів і пункту 15 додатка 2 до Порядку видачі дозволів;

копію декларації про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, поданої відповідно до пункту 21 Порядку видачі дозволів і пункту 7 додатка 6 до Порядку видачі дозволів;

фотографії розміром 13 х 18 см (загальний вигляд території суб’єкта господарювання - заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);

копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб’єкта господарювання - заявника;

довідку про наявність у власності суб’єкта господарювання - заявника необхідних для проведення перевірки і випробувань засобів вимірювальної техніки та діагностичного обладнання або інші підстави для їх використання, засвідчені підписом керівника і печаткою суб’єкта господарювання;

копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб’єкта господарювання - заявника;

відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб’єкта господарювання - заявника.

2. Документи формуються в окрему справу, що зберігається в Міністерстві інфраструктури України і має обліковий номер.

У разі припинення суб’єктом господарювання провадження діяльності, пов’язаної з проведенням перевірки цистерн, справа зберігається протягом п’яти років у Міністерстві інфраструктури України, в інших випадках - протягом десяти років, після чого знищується в установленому законодавством порядку.

3. Повноваження на проведення перевірки цистерн надаються суб’єкту господарювання та анулюються на підставі рішення Комісії з формування та реалізації державної політики щодо перевірки цистерн (далі - Комісія).

Комісія утворюється при Міністерстві інфраструктури України у складі представників Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

Комісію очолює заступник Міністра інфраструктури України, на якого відповідно до його посадових обов’язків покладені повноваження у сфері перевезення небезпечних вантажів.

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 37/101 від 08.02.2017}

4. Протягом п’ятнадцяти робочих днів (з дати реєстрації в канцелярії пакета документів) Комісія вивчає подані суб’єктом господарювання документи стосовно відповідності їх вимогам цього Порядку та приймає на своєму засіданні рішення про уповноваження суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн або про відмову в такому уповноваженні.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її складу.

Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на її засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом, який підписується членами Комісії, присутніми на засіданні, та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України (у разі позитивного рішення).

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України про уповноваження суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн відомості про нього протягом трьох робочих днів вносяться до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн, який оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Підставами для прийняття Комісією рішення про відмову в уповноваженні суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн є:

неповний комплект документів, доданих суб’єктом господарювання - заявником до повідомлення (заяви);

недостовірність відомостей у документах, доданих суб’єктом господарювання - заявником до повідомлення (заяви);

неможливість суб’єкта господарювання - заявника забезпечити проведення перевірки цистерн згідно з документами, доданими ним до повідомлення (заяви).

Міністерство інфраструктури України в десятиденний строк письмово інформує суб’єкта господарювання про підстави прийняття Комісією рішення про відмову в уповноваженні суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн з обов’язковим зазначенням обставин (фактів), які свідчать про такі причини.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття Комісією рішення про відмову в уповноваженні суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн, він має право подати нове повідомлення (заяву) та відповідні документи до нього в порядку, встановленому пунктом 1 цього розділу.

6. Підставами для прийняття Комісією рішення про анулювання уповноваження суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн є:

виявлення недостовірності відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання повноважень на проведення перевірки цистерн;

встановлення невідповідності суб’єкта господарювання вимогам, установленим цим Порядком, до уповноважених органів (підтвердженої в результаті перевірки інформації про невідповідність матеріально-технічної бази, технічних експертів суб’єкта господарювання та процедур перевірки (випробувань) вимогам цього Порядку);

неповідомлення суб’єктом господарювання про зміну відомостей відповідно до пункту 7 цього розділу;

припинення юридичної особи суб’єкта господарювання;

звернення суб’єкта господарювання стосовно припинення діяльності щодо проведення перевірки цистерн.

У разі прийняття Комісією рішення про анулювання уповноваження суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн, яке оформлюється протоколом і затверджується наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерство інфраструктури України протягом трьох робочих днів виключає відомості про суб’єкта господарювання з переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн, та письмово інформує про це суб’єкта господарювання з обов’язковим зазначенням причин прийняття Комісією такого рішення.

7. Про зміну відомостей, що містяться в документах, зазначених у пункті 1 цього розділу, суб’єкт господарювання письмово повідомляє Міністерство інфраструктури України протягом п’яти робочих днів з дня їх виникнення.

8. На проведення перевірки цистерн не можуть уповноважуватися суб’єкти господарювання - виробники, власники, оператори цистерн та перевізники, а також суб’єкти господарювання, які виконують ремонт чи переобладнання цистерн, що перевіряються. Крім цього, на проведення перевірки цистерн не можуть уповноважуватися суб’єкти господарювання, які представляють інтереси окремих виробників, власників, операторів цистерн, перевізників або окремих суб’єктів господарювання, які виконують ремонт чи переобладнання цистерн.

Директор
Департаменту безпеки
на транспорті
Мінінфраструктури України
М.М. Горбаха

Т.в.о. начальника
Департаменту ДАІ МВС
УкраїниО.О. Єршов


Додаток 1
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункти 4 - 6 глави 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про проведення перевірки цистерни


Додаток 2
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 9 глави 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ


Додаток 3
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 10 глави 1 розділу ІІ)

СВІДОЦТВО
про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевіркуДодаток 4
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 2 глави 10 розділу ІІ)Додаток 5
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 2 глави 10 розділу ІІ)Додаток 6
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 2 глави 10 розділу ІІ)Додаток 7
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 2 глави 10 розділу ІІ)Додаток 8
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 2 глави 10 розділу ІІ)Додаток 9
до Порядку перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів
(пункт 1 розділу ІV)

ПОВІДОМЛЕННЯ (ЗАЯВА)
про надання повноважень на проведення перевірки цистернвгору