Документ z0665-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.05.2004 N 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2004 р.
за N 665/9264

Про затвердження Положення про Всеукраїнську
координаційно-методичну раду з питань розвитку
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій

На виконання Національної доктрини розвитку освіти,
затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 N 347
( 347/2002 ), відповідно до Положення про Міністерство освіти і
науки України, затвердженого Указом Президента України від
07.06.2000 N 773 ( 773/2000 ), та з метою подальшого розвитку,
підтримки дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій як
перспективного напряму позашкільної освіти Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнську
координаційно-методичну раду з питань розвитку дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства й екскурсій, що додається.
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій довести Положення про Всеукраїнську
координаційно-методичну раду з питань розвитку дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства й екскурсій до відома керівників навчальних
закладів і сприяти її роботі .
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Міністра Десятова Т.М.
Міністр В.Г.Кремень
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-президент Федерації
спортивного туризму України Ю.В.Штангей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
11.05.2004 N 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2004 р.
за N 665/9264

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську координаційно-методичну
раду з питань розвитку дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства й екскурсій
1.Загальні положення
1.1. Всеукраїнська координаційно-методична рада з питань
розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій (далі
- рада) створюється з метою реалізації державної політики в галузі
освіти засобами туризму, краєзнавства й екскурсій, організації
науково-методичного, програмного та інформаційного забезпечення
навчальних закладів з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної
освіти, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду та
впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес
навчальних закладів.
1.2. Рада створюється Міністерством освіти і науки України
при Українському державному центрі туризму і краєзнавства
учнівської молоді за участю Всеукраїнської спілки краєзнавців і
Федерації спортивного туризму України. До складу ради входять провідні вчені наукових установ
Національної академії наук України, Академії педагогічних наук
України, працівники зацікавлених центральних органів виконавчої
влади, директори профільних позашкільних навчальних закладів,
члени громадських організацій.
1.3. У своїй діяльності рада керується чинним законодавством.
2. Основні завдання ради та зміст роботи
2.1. Основними завданнями ради є: сприяння реалізації Державної програми розвитку туризму на
2002 - 2010 роки ( 583-2002-п ) та Програми розвитку краєзнавства
до 2010 року ( 789-2002-п ); розробка стратегії і програми розвитку дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства й екскурсій в Україні; визначення пріоритетних шляхів розвитку дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства й екскурсій; забезпечення розробки теоретичних і методологічних засад
виховання дітей та підлітків засобами туризму, краєзнавчих
досліджень й екскурсійної діяльності; науково-методична координація туристсько-краєзнавчої й
екскурсійної роботи навчальних закладів; нормативно-правове забезпечення розвитку дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства й екскурсій; поширення інноваційного досвіду та здобутків педагогічної
науки у сфері дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й
екскурсійної роботи.
2.2. Рада має право: подавати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо
внесення змін до актів законодавства з питань позашкільної освіти; вносити пропозиції щодо вдосконалення туристсько-краєзнавчої
діяльності серед учнівської та студентської молоді на засідання
колегії Міністерства освіти і науки України, до Національної
академії наук України, Академії педагогічних наук України,
Державної туристичної адміністрації України, Федерації спортивного
туризму України, Національної федерації спортивного орієнтування
України, інших установ, організацій, закладів тощо; залучати фахівців органів управління освітою і наукою,
навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, громадських
організацій, підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до
розгляду питань, що належать до її компетенції; запрошувати на засідання керівників навчальних закладів та їх
підрозділів, працівників органів влади, підприємств, установ,
організацій (за їх згодою); брати участь у туристичних виставках, ярмарках послуг у сфері
відпочинку та оздоровлення дітей та юнацтва, рекламних кампаніях
тощо.
2.3. Рада сприяє: формуванню системи роботи з регіональними туристичними
установами, вищими навчальними закладами, науковими установами,
громадськими організаціями; запровадженню у навчальних закладах усіх рівнів акредитації
та інститутах післядипломної педагогічної освіти курсу "туризм і
краєзнавство" та наукової спеціальності "теорія та методика
професійної освіти (туризм)"; підготовці громадських туристських
кадрів, проведенню семінарів-практикумів, нарад педагогічних
працівників навчальних закладів з питань туристсько-краєзнавчої
роботи тощо; проведенню всеукраїнських туристсько-краєзнавчих змагань,
зльотів, експедицій, конференцій, конкурсів, акцій, оглядів,
операцій серед учнівської і студентської молоді та педагогічних
колективів тощо; міжнародному співробітництву з навчальними закладами,
організаціями, фондами, окремими громадянами зарубіжних країн з
питань дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій.
2.4. Рада вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи
навчальних закладів з питань туристсько-краєзнавчої й екскурсійної
діяльності дітей та молоді, а також уживає заходів щодо збереження
і розширення мережі туристсько-краєзнавчих гуртків та центрів
туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів
України, недопущення їх перепрофілювання, перепідпорядкування,
злиття, закриття.
2.5. З метою підготовки навчальних посібників, підручників,
програм рада ініціює проведення всеукраїнських конкурсів на кращу
науково-методичну розробку з туристсько-краєзнавчого напряму
діяльності відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс на
кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
06.10.2003 N 674 ( z0100-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.2004 за N 100/8699.
2.6. Рада може здійснювати інші види діяльності, не
заборонені чинним законодавством.
3. Організація роботи ради
3.1. Раду очолює голова.
3.2. До складу ради входять: голова, заступники голови та її
члени. Персональний склад ради затверджується наказом Міністерства
освіти і науки України. До складу ради можуть уноситись зміни.
3.3. Рада працює за річним планом роботи, що розглядається на
засіданнях і затверджується головою ради.
3.4. Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але
не рідше ніж два рази на рік. Засідання ради проводяться під керівництвом голови або
заступників голови. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх
членів ради і мають рекомендаційний характер.
3.5. Організація роботи ради забезпечується Українським
державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України.
3.6. Секретаріат як виконавчий орган ради готує засідання,
розповсюджує необхідні матеріали, інформацію, веде діловодство та
здійснює контроль за виконанням ухвалених рішень.
3.7. Рада може створювати тимчасові робочі комісії, творчі
групи, секції для розробки і реалізації цільових програм.

Заступник директора департаменту
професійно-технічної освіти В.М.Савченковгору