Документ z0702-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2019, підстава - z0505-19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2018  № 523


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2018 р.
за № 702/32154

Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 521 від 19.04.2019}

Відповідно до статті 75 Закону України «Про освіту», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Національну освітню електронну платформу, що додається.

2. Забезпечити:

1) Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О.М.) запровадження е-платформи шляхом поетапного введення функціональних модулів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України
О.В. РиженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
22 травня 2018 року № 523


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2018 р.
за № 702/32154

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну освітню електронну платформу

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, функції, структуру та засади функціонування Національної освітньої електронної платформи (далі - е-платформа).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

1) автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних;

2) електронний кабінет - користувацький інтерфейс е-платформи, за допомогою якого реалізується можливість доступу користувачів до інформаційного наповнення е-платформи та інтерактивної взаємодії з іншими користувачами е-платформи та Адміністратором;

3) користувачі е-платформи - учасники освітнього процесу; суб’єкти освітньої діяльності; органи управління освітою; виробники електронних освітніх ресурсів; видавці друкованої освітньої продукції; автори е-підручників, інших освітніх матеріалів; особи, що здійснюють експертизу е-підручників, інших освітніх матеріалів (далі - експерти); інші зацікавлені особи;

4) функціональний модуль е-платформи - складова частина е-платформи, що реалізує певні функції е-платформи; функціональний модуль е-платформи може працювати як незалежно, так і разом з іншими функціональними модулями е-платформи, створюючи єдину систему.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

3. Е-платформа є державною спеціалізованою освітньою інформаційно-телекомунікаційною системою. Власником е-платформи та виключних майнових прав на її програмне забезпечення є держава в особі МОН, адміністратором - Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», технічним адміністратором - державне підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери управління МОН.

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 521 від 19.04.2019}

4. Основними цілями створення е-платформи є:

1) технологічне забезпечення реформи середньої освіти «Нова українська школа»;

2) забезпечення учасників освітнього процесу сучасними електронними освітніми ресурсами (далі - ЕОР) і сервісами;

3) безоплатне забезпечення електронними підручниками (далі - е-підручники) здобувачів повної загальної середньої освіти та відповідних педагогічних працівників;

4) забезпечення е-підручниками інших здобувачів освіти та педагогічних працівників;

5) створення сприятливого середовища для розвитку національного виробництва електронних освітніх ресурсів, сервісів та е-підручників;

6) розвиток електронного навчання і формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу в Україні.

ІІ. Засади функціонування е-платформи

1. МОН забезпечує:

формування та введення в експлуатацію е-платформи;

взаємодію е-платформи з Єдиною державною електронною базою з питань освіти, іншими інформаційними системами у сфері освіти.

2. Е-платформа має сервісно-орієнтовану архітектуру та складається з функціональних модулів.

3. Е-платформа включає в себе спеціальний інформаційний ресурс у мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або е-підручники для здобуття повної загальної середньої освіти.

4. Е-платформа забезпечує безоплатний і вільний доступ користувачів до інформації, що в ній міститься, відповідно до цього Положення.

5. Порядок формування та функціонування е-платформи визначає:

1) перелік та функції кожного із функціональних модулів та порядок їх взаємодії один з одним;

2) взаємодію е-платформи в цілому і певних модулів, зокрема з іншими інформаційними системами, що знаходяться у державній або приватній власності;

3) взаємодію з іншими, в тому числі міжнародними, освітніми платформами;

4) механізми інформаційного наповнення е-платформи, зберігання інформації, її систематизації, накопичення, обробки, видалення, надання у відкритий доступ тощо;

5) механізми використання е-платформи інституційними учасниками та іншими користувачами;

6) механізми застосування аналітичних інструментів;

7) перелік послуг (зокрема платних), що можуть надаватися через е-платформу тощо.

6. Забезпечення роботи е-платформи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

ІІІ. Адміністрування електронної платформи

1. Адміністратор е-платформи забезпечує:

1) адміністрування та підтримку функціонування е-платформи (формування інформаційно-довідкових ресурсів, проведення систематизації матеріалів, що містяться на е-платформі, та надання користувачам доступу до них);

2) модернізацію прикладного, системного програмного та апаратного забезпечення е-платформи;

3) інформаційне наповнення е-платформи відповідно до розділу V цього Положення;

4) консультативну підтримку користувачів е-платформи.

2. Технічний адміністратор е-платформи забезпечує:

1) технічну підтримку е-платформи;

2) безперебійну роботу е-платформи та безперебійний доступ до неї користувачів;

3) збереження та захист інформації (у тому числі персональних даних), розміщеної на е-платформі, відповідно до законодавства;

4) взаємодію е-платформи з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 521 від 19.04.2019}

ІV. Основне функціональне призначення е-платформи

Технічні та технологічні можливості е-платформи забезпечують:

1) електронну взаємодію користувачів е-платформи;

2) можливість взаємодії (інтероперабельність) з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, базами даних, інформаційними ресурсами, в тому числі системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, відповідно до законодавства;

3) відбір, накопичення, зберігання, систематизацію, розміщення, поширення е-підручників, електронних освітніх ресурсів та сервісів, методичних, дидактичних навчальних матеріалів, засобів оцінювання, дистанційних курсів тощо;

4) процедуру експертизи проектів е-підручників, їх відбору для подальшого забезпечення ними за державні кошти здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому законодавством;

5) процедуру експертизи електронних версій проектів підручників (інших, ніж е-підручники), їх конкурсного відбору для подальшого забезпечення ними за державні кошти здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому законодавством;

6) можливість формування і реалізації учасниками освітнього процесу індивідуальної освітньої траєкторії та діяльності;

7) навчання і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема з можливістю оцінювання навчальних досягнень і рівня педагогічної майстерності;

8) перелік освітніх інформаційних ресурсів, електронних баз даних, рекомендованих МОН, з наявністю посилань на них;

9) тематичне та поточне оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти обов’язковим результатам навчання, визначеним відповідним стандартом освіти та/або освітньою чи навчальною програмою;

10) розмежування доступу до е-підручників, електронних освітніх ресурсів і сервісів е-платформи залежно від категорії її користувачів;

11) комунікацію між користувачем е-платформи, в тому числі надання відгуків про е-підручники, електронні освітні ресурси і сервіси е-платформи;

12) збирання визначених МОН даних щодо використання е-платформи, її складових та розміщеної на ній інформації;

13) можливість створення, ведення та використання реєстрів, баз даних відповідно до законодавства;

14) пошук та систематизацію відображення інформації за метаданими, що передбачено під час формування та функціонування е-платформи;

15) відповідність вимогам щодо інклюзивного освітнього середовища;

16) розширення функціональних можливостей під час формування та функціонування е-платформи.

V. Інформаційне наповнення е-платформи

1. На е-платформі розміщуються:

1) е-підручники, відібрані для безоплатного забезпечення учасників освітнього процесу, відповідно до законодавства;

2) електронні версії підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників;

3) перелік е-підручників, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

4) переліки навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф МОН або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах;

5) електронні освітні ресурси;

6) визначені МОН реєстри, бази даних відповідно до законодавства;

7) нормативно-правові акти з питань функціонування е-платформи та надання освітніх послуг;

8) освітні стандарти, типові освітні програми, освітні та навчальні програми, методичні матеріали тощо;

9) посилання на веб-ресурси освітнього спрямування, визначені МОН;

10) інші е-підручники, освітні, наукові та інформаційні ресурси, а також інформація, пов’язана із забезпеченням освітнього процесу, визначена МОН.

2. Інформаційне наповнення е-платформи структурується з урахуванням рівнів освіти та категорій її користувачів і не має містити рекламу.

3. Інформаційне наповнення та оновлення е-платформи забезпечує Адміністратор.

4. Достовірність, повноту і своєчасність розміщення інформації на е-платформі забезпечує Адміністратор.

5. Наповнення е-платформи здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про освіту», інших спеціальних законів у сфері освіти, Законів України «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», інших нормативно-правових актів.

VІ. Права та обов’язки користувачів е-платформи

1. Користувачі е-платформи мають право на:

1) доступ до інформації, розміщеної на е-платформі;

2) здійснення інтерактивної взаємодії через електронний кабінет з іншими користувачами е-платформи;

3) отримання консультаційної підтримки Адміністратора з питань користування е-платформою.

2. Обов’язки користувачів е-платформи:

1) дотримуватись вимог законодавства щодо користування е-платформою та розміщеними на ній інформаційними ресурсами;

2) поважати права, свободи та законні інтереси всіх користувачів е-платформи;

3) дотримуватись вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав.

VІІ. Порядок доступу користувачів до інформаційних ресурсів е-платформи

1. Гіперпосилання на е-платформу розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

2. Е-платформа забезпечує доступ користувачам незалежно від виду браузера, що використовується (із застосуванням принципу технологічної нейтральності).

3. Доступ користувачів до функціональних модулів через електронні кабінети із застосуванням процедури автентифікації здійснюється відповідно до функціональних можливостей е-платформи.

4. Електронна ідентифікація осіб, уповноважених здійснювати наповнення контентом та вносити зміни на е-платформі, здійснюється з використанням схем електронної ідентифікації через інтегровану систему електронної ідентифікації.

{Пункт 4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 521 від 19.04.2019}

5. Функціональні можливості е-платформи передбачають доступ до розміщеної на ній інформації для користувачів з вадами зору та слуху.

VІІІ. Захист інформації в електронній платформі

1. Захист інформації, у тому числі персональних даних, що розміщуються на е-платформі, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до е-платформи здійснює технічний адміністратор відповідно до законодавства.

{Пункт 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 521 від 19.04.2019}

2. Система захисту е-платформи забезпечує:

1) перевірку повноважень користувачів щодо виконання певних дій на е-платформі;

2) реєстрацію подій, пов’язаних із доступом до ресурсів е-платформи, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

3) реєстрацію подій, що відбуваються на е-платформі і стосуються її безпеки;

4) блокування несанкціонованих дій щодо інформаційного наповнення е-платформи та автоматичне інформування відповідальної особи технічного адміністратора е-платформи про вчинення таких дій;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 521 від 19.04.2019}

5) резервне копіювання і засоби відновлення інформаційного наповнення е-платформи, розміщеного на її апаратних ресурсах відповідно до Порядку формування та функціонування е-платформи;

{Підпункт 5 пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 521 від 19.04.2019}

6) перевірку цілісності баз даних, розміщених на е-платформі.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенковгору