Документ z0714-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.03.2017, підстава - z0147-17

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.04.2011 N 502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2011 р.
за N 714/19452

Про затвердження Порядку погодження
Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями
та представництвами розміру плати
за оренду державного майна
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 2911 ( z1077-12 ) від 11.06.2012
N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }

Відповідно до пункту 2 Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786
( 786-95-п ) (зі змінами), та з урахуванням вимог статті 287
Господарського кодексу України ( 436-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок погодження Фондом державного майна
України, його регіональними відділеннями та представництвами
розміру плати за оренду державного майна, що додається.
2. Департаменту з питань управління державним майном та
орендних відносин Фонду державного майна України забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та
зв'язків з громадськістю забезпечити в установленому порядку
розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна
України.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 серпня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Фонду державного майна України, які
відповідають за питання оцінки та оренди державного майна згідно з
розподілом функціональних обов'язків.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
01.04.2011 N 502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2011 р.
за N 714/19452

ПОРЯДОК
погодження Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями
та представництвами розміру плати
за оренду державного майна

I. Загальні положення
1.1. Погодження розміру орендної плати здійснюється Фондом
державного майна України, його регіональними відділеннями та
представництвами (далі - органи приватизації) на виконання вимог
пункту 2 Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.95 N 786 ( 786-95-п ) (далі -
Методика), при зверненні державних підприємств, організацій
(далі - підприємства) відповідно до встановлених законодавством
обмежень для укладення договору оренди та у разі всіх можливих
змін розміру орендної плати. { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }
1.2. При розгляді розрахунків орендної плати органи
приватизації керуються вимогами Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ) і Методики. { Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }
1.3. Розрахунок плати за перший (базовий) місяць оренди
державного нерухомого майна здійснюється за формою, наведеною в
додатку до цього Порядку.
1.4. Вартість об'єктів оренди визначається відповідно до
Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.95 N 629 ( 629-95-п ) (із змінами)
(далі - Методика оцінки). Період між датою оцінки майна і датою
укладення договору оренди не може перевищувати шести місяців, якщо
інший строк не передбачено звітом про оцінку майна.
1.5. Розрахунок орендної плати за зверненням Управління
адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України погоджується Фондом
державного майна України. У разі звернення державних підприємств,
у тому числі органом управління майном яких є Кабінет Міністрів
України, погодження розрахунку орендної плати здійснюється
регіональними відділеннями та представництвами Фонду державного
майна України за місцем розташування об'єкта оренди. { Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2911 ( z1077-12 ) від 11.06.2012 }
II. Процедура погодження розміру орендної плати
на підставі звернення підприємства
як орендодавця державного майна
2.1. Для погодження розміру орендної плати орган приватизації
має отримати від підприємства відповідне звернення з такими
матеріалами: розрахунок орендної плати за перший (базовий) місяць оренди,
завізований керівником та головним бухгалтером підприємства;
{ Абзац другий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Фонду державного майна N 35 ( z0147-17 ) від
13.01.2017 } проект договору об'єкта оренди, підписаний керівником
підприємства; { Абзац третій пункту 2.1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 35
( z0147-17 ) від 13.01.2017 } висновки про умови договору оренди органу, уповноваженого
управляти майном підприємства; звіт про оцінку об’єкта оренди, висновок про вартість якого
відповідно до вимог пункту 19 Методики оцінки об’єктів оренди,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1995 року N 629 ( 629-95-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 02 січня 2003 року N 3), затверджений
органом, що уповноважений управляти майном підприємства, або
Фондом державного майна України у разі, якщо органом, що управляє
майном підприємства, є Кабінет Міністрів України. { Абзац п'ятий
пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2911 ( z1077-12 ) від 11.06.2012; в редакції
Наказу Фонду державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }
2.2. Для погодження розміру орендної плати, яка
встановлюється відповідно до пункту 10 Методики ( 786-95-п ),
державному органу приватизації подається: акт оцінки об'єкта оренди; копії установчих документів орендаря та копія виписки або
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців для юридичних осіб - орендарів або копія
паспорта (сторінки 1, 2, 11) для фізичної особи - орендаря; наказ підприємства-балансоутримувача про утворення комісії з
оцінки відповідно до вимог пункту 21 Методики оцінки ( 629-95-п ); протокол засідання комісії з оцінки, на якому розглядалися
результати оцінки; довідка підприємства-балансоутримувача про повне найменування
об'єкта оцінки, його площу, інвентарний номер, балансову вартість,
підписана керівником та головним бухгалтером цього підприємства. У випадку, коли об'єкт оцінки є частиною будівлі, споруди,
нежитлового приміщення, у цій довідці також зазначаються балансова
та залишкова вартість будівлі, споруди, нежитлового приміщення та
її (його) загальна площа. { Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна
N 2911 ( z1077-12 ) від 11.06.2012 }
{ Пункт 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }
2.3. Погодження розміру орендної плати здійснюється органом
приватизації протягом п'яти робочих днів з дати надходження
звернення від підприємства. Рішення про погодження чи відмову в погодженні розрахунку
орендної плати надається органом приватизації у формі листа.
{ Пункт 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Фонду державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 } { Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2911 ( z1077-12 ) від 11.06.2012 }
2.4. У разі погодження розрахунку орендної плати підприємству
надсилається лист, у якому повідомляється про: погодження розміру орендної плати за перший (базовий) місяць
оренди за умови дотримання зазначеного у проекті договору напряму
використання майна та вимоги законодавства щодо обмеження
загальної площі орендованих приміщень при укладенні підприємством
як орендодавцем договорів оренди державного майна; необхідність щомісячного коригування розміру орендної плати
на індекс інфляції; необхідність відповідного погодження всіх можливих змін
розміру орендної плати; необхідність відрахування належної частини орендної плати до
Державного бюджету України.
{ Абзац шостий пункту 2.4 розділу II виключено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }
2.5. У разі виявлення невідповідності розрахунку орендної
плати Методиці такий розрахунок не погоджується і повертається
підприємству разом з іншими документами та зазначенням причин
відмови. { Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }
Заступник директора
Департаменту з питань
управління державним майном
та орендних відносин Я.Усенко

Додаток
до Порядку погодження Фондом
державного майна України,
його регіональними
відділеннями
та представництвами розміру
плати за оренду державного
майна

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди
державного майна

Майно перебуває на балансі __________________________________
(найменування державного
підприємства)
--------------------------------------------------------------------- | N |Назва та | Площа | Вартість | Застосовані | Орендна плата | |з/п|місцезна-|об'єкта|об'єкта оренди| величини | за перший | | |ходження |оренди,|за незалежною | | (базовий)* | | | об'єкта | кв.м | оцінкою на | | місяць оренди | | | оренди | |"___"_________|--------------+---------------| | | | | 20___ року |орендна|індекс| назва |орендна| | | | | |ставка,|інфля-|місяця,| плата | | | | | | % | ції | рік | без | | | | | | | | | ПДВ**,| | | | | | | | | грн | |---+---------+-------+--------------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------
_______________
*Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще
невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна
плата за останній місяць, щодо якого Державною службою статистики
України повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для
розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на
відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться
спеціальний запис.
**Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
Директор ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 35 ( z0147-17 ) від 13.01.2017 }вгору