Документ z0717-03, поточна редакція — Редакція від 11.11.2011, підстава - z1235-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2003 N 503
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2003 р.
за N 717/8038

Про затвердження Порядку визначення уповноважених
організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних
прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками
та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв,
із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань,
зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011
N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 27.06.2003 N 992 ( 992-2003-п ) "Про розмір відрахувань
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення уповноважених організацій,
які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського
права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах,
що додається.
2. Покласти на Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України функцію визначення
уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України подати в установленому порядку
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України.
Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
25.07.2003 N 503
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2003 р.
за N 717/8038

ПОРЯДОК
визначення уповноважених організацій,
які здійснюватимуть збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних
прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками
та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв,
із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань,
зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
{ У тексті Порядку скорочену назву "ДДІВ" замінено словами
"Державна служба" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення уповноважених
організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між
суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах (далі - уповноважені організації).
2. Визначення уповноважених організацій здійснює Державна
служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
3. Організація може бути визначена уповноваженою
організацією, якщо вона відповідає таким критеріям: а) перебуває на обліку організацій колективного управління в
Державній службі; б) здійснює управління на колективній основі майновими
правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому
числі здійснює збір і розподіл винагороди (роялті), не менше двох
років; в) має кваліфікований персонал з не менш ніж дворічним
досвідом роботи у сфері авторського права чи суміжних прав,
відповідне матеріально-технічне та програмне забезпечення для
здійснення збору і розподілу між суб'єктами авторського права і
(або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками
та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і
виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах; г) управляє на території України майновими правами іноземних
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі
договорів з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі й
про взаємне представництво інтересів; ґ) поширює свою діяльність на територію всієї України.
4. Організація для визначення її уповноваженою організацією
подає до Державної служби заяву встановленого зразка (додаток 1). До заяви додаються: а) рішення уповноваженого органу організації колективного
управління про намір стати уповноваженою організацією; б) копії установчих документів; в) копія свідоцтва про облік організації колективного
управління; г) копія довідки з банку про відкриття рахунку;

{ Підпункт "ґ" пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 )
від 11.10.2011 }

ґ) відомості про персональний склад працівників організації
(додаток 2); д) відомості про укладені договори про управління майновими
правами українських суб'єктів авторських і (або) суміжних прав
(додаток 3); е) відомості про управління на території України майновими
правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями,
у тому числі й про взаємне представництво інтересів (додаток 4). Копії документів, зазначених у підпункті "б", мають бути
засвідчені в установленому законодавством порядку. { Абзац десятий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 ) від
11.10.2011 } Документи, визначені в цьому пункті, поверненню не підлягають
і залишаються в Державній службі.
5. Заява організації колективного управління про визначення
її уповноваженою організацією розглядається Державною службою
протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів
та інформації. Державна служба опрацьовує документи, після чого
приймає рішення про визначення організації колективного управління
уповноваженою організацією або про відмову у визначенні її такою
організацією. Про визначення організації колективного управління
уповноваженою організацією, яка здійснюватиме збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах, Державна служба видає свідоцтво встановленого
зразка (додаток 5). Свідоцтво видається протягом 3 робочих днів
після прийняття рішення про визначення організації колективного
управління уповноваженою організацією. Свідоцтво підписується
керівником Державної служби або його заступником та засвідчується
печаткою.
6. У визначенні організації колективного управління
уповноваженою організацією відмовляється у разі: а) подання неповного переліку документів і інформації,
передбачених у пункті 4 цього Порядку; б) невідповідності критеріям пункту 3 цього Порядку; в) подання документів, оформлення або зміст яких не
відповідає вимогам законодавства. Про прийняте рішення щодо відмови у визначенні її
уповноваженою організацією з обґрунтуванням такої відмови Державна
служба письмово інформує організацію колективного управління
впродовж 10 робочих днів з дня прийняття рішення про таку відмову.
Якщо причиною відмови стали підстави, зазначені в підпункті "а"
цього пункту, відповідна організація може подати повторну заяву,
до якої додаються не надані попередньо документи. Рішення про відмову може бути оскаржено в судовому порядку
відповідно до законодавства.
7. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про уповноваження
організації, яка здійснюватиме збирання і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань
(відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити
відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах, до Державної служби подається заява про видачу
дубліката свідоцтва. Державна служба протягом 10 робочих днів з
дня надходження заяви, документів і інформації, зазначених у
пункті 4 цього Порядку, повинен видати дублікат свідоцтва про
уповноваження організації, яка здійснюватиме збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах.
8. Уповноважена організація заноситься до реєстру
уповноважених організацій (додаток 6). У реєстрі уповноважених
організацій зазначаються реєстраційний номер, дата надходження
документів і інформації, назва організації, її місцезнаходження,
дата державної реєстрації, сфера діяльності, відомості про склад
органів управління організації, дата видачі свідоцтва про облік
організації колективного управління, дата видачі свідоцтва про
уповноваження організації, яка здійснюватиме збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах, та відомості про реорганізацію (ліквідацію).
9. Про визначення організації колективного управління
уповноваженою організацією Державна служба здійснює публікацію у
своєму офіційному бюлетені.
10. Суб'єкти, що здійснюватимуть виробництво та імпорт
обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх
умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або) відеограмах, мають право отримувати
інформацію про уповноважені організації та про результати їхньої
діяльності.
11. За порушення вимог Закону України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 27.06.2003 N 992 ( 992-2003-п ) "Про розмір відрахувань
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах"
або цього Порядку рішенням Державної служби уповноважену
організацію може бути виключено з реєстру уповноважених
організацій. Також уповноважену організацію може бути виключено з реєстру
уповноважених організацій в разі: а) припинення її діяльності; б) зняття з обліку організацій колективного управління; в) відповідно до рішення суду. Уповноважена організація, виключена з реєстру, позбавляється
права здійснювати збір і розподіл між суб'єктами авторського права
і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах.
Рішення про виключення уповноваженої організації з реєстру
уповноважених організацій може бути оскаржено в судовому порядку
відповідно до законодавства.
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденко

Додаток 1
до пункту 4 Порядку
визначення уповноважених
організацій, які
здійснюватимуть збирання
і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або)
суміжних прав коштів
від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або)
відеограмах

Заява

Прошу визначити _____________________________________________ __________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження організації) __________________________________________________________________
уповноваженою організацією, яка здійснюватиме збирання і розподіл
між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах.
Необхідні документи додаються _______________________________
(загальна кількість сторінок)
Керівник організації ________________________________________
(прізвище, ім'я, посада)
М.П.
Дата
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденко

Додаток 2
до пункту 4 Порядку
визначення уповноважених
організацій, які
здійснюватимуть збирання
і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або)
суміжних прав коштів
від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або)
відеограмах

Відомості
про персональний склад працівників організації
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище, ім'я, | Посада | Освіта, спеціальність | |з/п| по батькові | | | |---+----------------+------------+------------------------------| ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я)
Дата
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденко

Додаток 3
До пункту 4 Порядку
визначення уповноважених
організацій, які
здійснюватимуть збирання
і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або)
суміжних прав коштів
від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або)
відеограмах

Відомості
про укладені договори на управління майновими
правами українських суб'єктів авторських
і (або) суміжних прав
------------------------------------------------------------------ | N | Суб'єкти | Реквізити |Дата набрання| Строк дії | |з/п| авторських і | договорів | чинності | договору | | |(або) суміжних | (дата | договором | | | | прав, з якими |підписання, N)| | | | | укладено | | | | | | договори | | | | | | (прізвище, | | | | | | ім'я, по | | | | | |батькові - для | | | | | |фізичних осіб, | | | | | | назва - для | | | | | | юридичних | | | | | | осіб) | | | | |---+---------------+--------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденко

Додаток 4
до пункту 4 Порядку
визначення уповноважених
організацій, які
здійснюватимуть збирання
і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або)
суміжних прав коштів
від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або)
відеограмах

Відомості
про управління на території України майновими
правами іноземних суб'єктів авторського права
і (або) суміжних прав
------------------------------------------------------------------ |N | Іноземні | Іноземні | Реквізити | Дата | Строк | |з/п| суб'єкти | організації, | договорів |набрання | дії | | | авторських і |які здійснюють| (дата |чинності |договору| | |(або) суміжних| управління |підписання,|договором| | | | прав, з якими| авторськими | N) | | | | | укладено |або суміжними | | | | | | договори, | правами, з | | | | | | місцезнахо- |якими укладено| | | | | | дження | договори, | | | | | |цих суб'єктів | місцезнахо- | | | | | | | дження | | | | | | | цих | | | | | | | організацій | | | | |---+--------------+--------------+-----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденко

Додаток 5
до пункту 5 Порядку
визначення уповноважених
організацій, які
здійснюватимуть збирання
і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або)
суміжних прав коштів
від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або)
відеограмах

СВІДОЦТВО
про уповноваження організації, яка здійснюватиме
збирання і розподіл між суб'єктами авторського права
і (або) суміжних прав коштів від відрахувань
(відсотків) виробниками та імпортерами обладнання
і матеріальних носіїв, із застосуванням яких
у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах

від ____________ 200_ р. N _________
__________________________________________________________________
(назва уповноваженої організації, місцезнаходження) __________________________________________________________________

уповноважена здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань
(відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити
відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 2003 р. N 992 "Про розмір відрахувань виробниками та
імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і
виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах".
Дата державної реєстрації організації _______________________
Свідоцтво про облік організації колективного управління
від ________ 200_ р. N _________.
Голова (підпис)
М.П.
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденко

Додаток 6
до пункту 8 Порядку
визначення уповноважених
організацій, які
здійснюватимуть збирання
і розподіл між суб'єктами
авторського права і (або)
суміжних прав коштів
від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих
у фонограмах і (або)
відеограмах

РЕЄСТР
уповноважених організацій колективного управління
------------------------------------------------------------------ | N з/п | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Дата надходження документів і інформації | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Назва організації | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Місцезнаходження організації | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Дата державної реєстрації організації (дата | | | | |попередньої реєстрації) | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Основна сфера діяльності | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Відомості про органи управління організації | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Дата видачі свідоцтва про облік організації | | | | |колективного управління | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Дата видачі свідоцтва про уповноваження | | | | |організації колективного управління | | | | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Відомості про реорганізацію організації | | | | |(ліквідацію) | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління економіки
та регіональної політики Т.М.Давиденковгору