Документ z0718-01, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 576 від 03.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 718/5909

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,
публікацію та внесення до реєстрів відомостей про
передачу права власності на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного
знака) для товарів і послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака) для товарів і послуг (далі - Інструкція), що
додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Визнати такими, що втратили чинність: - пункт 3 наказу Державного патентного відомства України "Про
затвердження нормативних актів" від 6 червня 1995 року N 89
( z0180-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 червня 1995 року за N 180/716, та затверджену ним Інструкцію
про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та ліцензійного договору на використання
знака для товарів і послуг ( z0182-95 ), зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 21 червня 1995 року за N 182/718; - пункти 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 наказу Міністерства освіти
і науки України "Про внесення змін до нормативних документів
Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 392 ( z0577-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року
за N 577/4798.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Т.в.о. Міністра А.Г. Богомолов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
03.08.2001 N 576
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 718/5909
ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного
знака) для товарів і послуг
( Назва в редакції Наказу МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
{ У тексті Інструкції слова "Держдепартамент" та "Державний
департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна служба" та "Державна
служба інтелектуальної власності України" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 )
(далі - Закон), Договору про закони щодо товарних знаків
( 995_102 ) від 27 жовтня 1994 року, який є чинним на території
України з 1 серпня 1996 року, Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків ( 995_134 ) від 14 квітня 1891 року (далі -
Мадридська угода), учасницею якої є Україна з 25 грудня 1991 року,
Протоколу до Мадридської угоди ( 995_583 ) від 28 червня 1989 року
(далі - Протокол), до якого Україна приєдналася 29 грудня
2000 року, визначає процедуру подання до Державної служби
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), що діє
у складі Міністерства освіти і науки України, а також розгляду,
публікації та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) та Реєстру ліцензійних
договорів про використання міжнародного знака (далі - реєстр
договорів), що ведеться в Державній службі, відомостей про
передачу права власності на знак для товарів і послуг (далі -
знак) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака,
а також знака, якому надана правова охорона в Україні відповідно
до Мадридської угоди і Протоколу (далі - міжнародний знак).
{ Пункт 1.1 в редакції Наказів МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
1.2. Передача права власності на знак здійснюється на
підставі договору про передачу права власності на знак (далі -
договір). Видача ліцензії на використання знака (міжнародного знака)
здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання
знака (міжнародного знака) (далі - ліцензійний договір). ( Абзац
другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 ) Передача права власності на знак та видача ліцензії на
використання знака здійснюються в межах строку дії свідоцтва
України на знак (далі - свідоцтво). Видача ліцензії на використання міжнародного знака
здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації знака.
( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.
1.4. ( Абзац перший пункту 1.4 виключено на підставі Наказу
МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
Передача права власності на знак не допускається, якщо вона
може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і
послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.
( Абзац третій пункту 1.4 виключено на підставі Наказу МОН
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
1.5. На підставі ліцензійного договору власник свідоцтва
(міжнародної реєстрації знака) (ліцензіар) може видати будь-якій
особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на
використання знака (міжнародного знака). Ліцензіат, якому власником свідоцтва (міжнародної реєстрації
знака) передано право на використання знака (міжнародного знака)
за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані
в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та
унесені до реєстру (реєстру договорів) (далі - власник виключної
ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі
переданих йому прав видавати ліцензію на використання знака
(міжнародного знака) за умови надання йому такого права власником
свідоцтва (міжнародної реєстрації знака). ( Абзац другий пункту
1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 ) ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
1.6. Дії, пов'язані з поданням до Державної служби відомостей
про передачу права власності на знак, можуть здійснювати: сторона
договору; представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням сторони договору. ( Абзац перший пункту 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) Дії, пов'язані з поданням до Державної служби відомостей про
надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака
(міжнародного знака), можуть здійснювати: сторона договору;
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) чи інша довірена особа, які діють за сторони договору.
( Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 )
1.7. Якщо власником свідоцтва є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані з передачею права власності на знак та видачею ліцензії
на використання знака, визначаються угодою між ними, а право на
підписання документів, які подаються до Державної служби, може
бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.
1.8. Якщо один або більше, але не всі, співвласників
свідоцтва на знак бажають передати своє право власності на знак на
користь інших співвласників, то договір укладається між
співвласниками, які передають право власності, та іншими
співвласниками.
2. Документи, що подаються до Державної служби
2.1. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру
(реєстру договорів) (реєстрації) відомостей про передачу права
власності на знак та надання дозволу (видачу ліцензії) на
використання знака (міжнародного знака) (далі - відомості) до
Державної служби подають такі документи: ( Абзац перший пункту 2.1
із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) заяву про публікацію та внесення до реєстру (реєстру
договорів) відомостей (далі - заява) - 1 прим.; ( Абзац другий
пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.; документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1
прим.; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 } довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника свідоцтва,
якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка
проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України
(далі - іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
про передачу права власності на знак (додаток 1) подають: сторона
договору; представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з
дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац перший пункту 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 ) У випадку, зазначеному в пункті 1.8 цієї Інструкції, заяву
про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на знак (додаток 2) подають: співвласники, які
передають право власності на знак; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням співвласників свідоцтва, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства. ( Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) Заяву про публікацію та внесення до реєстру (реєстру
договорів) відомостей про видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака) (додатки 3, 11) подають: сторона договору;
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони
договору, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог
чинного законодавства. ( Абзац третій пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002,
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору). Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані: 2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер свідоцтва; перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які
поширюється передача права власності;
місцезнаходження (місце проживання) сторін. 2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); ( Абзац
четвертий пункту 2.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 ) перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких
передається право на використання знака (міжнародного знака);
( Абзац п'ятий пункту 2.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін. Ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору
повинні містити умову про те, що якість товарів і послуг,
виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою
від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної
реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за
виконанням цієї умови. ( Абзац одинадцятий пункту 2.3.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )
2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Державної служби українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу. Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають. Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Державної служби, несуть сторони
договору (ліцензійного договору). Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру
(реєстру договорів) відомостей, друкуються на окремих аркушах
білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні
аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору
(ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі
документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в
документах не допускаються. ( Абзац шостий пункту 2.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002,
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
3. Розгляд документів, публікація та внесення до
реєстру (реєстру договорів) відомостей ( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва в бюлетені або
з дати реєстрації міжнародного знака. ( Абзац перший пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )
( Абзац другий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу МОН
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
3.2. Державна служба: розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції; приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру
(реєстру договорів) (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6, 12)
протягом двох місяців від дати надходження до Державної служби
заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються;
( Абзац третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, в редакції Наказу МОН N 694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) готує відомості для публікації в бюлетені та уносить
відомості до реєстру (реєстру договорів); ( Абзац четвертий пункту
3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 )
від 29.01.2002, в редакції Наказу МОН N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 ) направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та
внесено відомості до реєстру (реєстру договорів), та один
примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру
договорів) відомостей. Один примірник договору (ліцензійного
договору) або витяг з договору (ліцензійного договору)
зберігається в Державній службі як контрольний. ( Абзац п'ятий
пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) ( Абзац шостий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу МОН
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
3.3. Державна служба має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Державної служби документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.
3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до
реєстру (реєстру договорів), якщо: ( Абзац перший пункту 3.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 ) свідоцтво (міжнародна реєстрація знака) визнано недійсним
повністю; дія свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) припинена;
( Абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 ) подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції. ( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Державна служба повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.
4. Публікація та внесення до реєстру (реєстру
договорів) змін у відомості про видачу ліцензії
на використання знака (міжнародного знака) ( Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, в редакції Наказу МОН N 694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака), що опубліковані та внесені до реєстру
(реєстру договорів), за ініціативою сторін ліцензійного договору
вносяться та публікуються зміни щодо: ( Абзац перший пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) повного імені або найменування та/або місцезнаходження (місця
проживання) сторін ліцензійного договору; ( Абзац другий пункту
4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )
обсягу прав, що передаються;
виду ліцензії;
строку дії ліцензійного договору;
території дії ліцензійного договору. Для внесення змін подають такі документи: заяву про публікацію та внесення змін (додатки 7, 13) - 1
прим.; ( Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 ) перелік змін - 1 прим.; документ про сплату збору за внесення змін. Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін. Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного
договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
строку його дії. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1
змін викладається українською мовою, стосується одного
ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного
договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства. ( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).
4.4. Державна служба розглядає заяву про публікацію та
внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про
публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на
використання знака (міжнародного знака) (додатки 8, 14) протягом
двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів.
( Абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 ) Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві,
після публікації зазначених змін в бюлетені. ( Абзац другий пункту
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )
4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) не можуть бути опубліковані та внесені
до реєстру (реєстру договорів), якщо: ( Абзац перший пункту 4.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) свідоцтво (міжнародна реєстрація знака) визнано недійсним
повністю; ( Абзац другий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 ) дія свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) припинена;
( Абзац третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 ) дія ліцензійного договору закінчилася; подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3
цієї Інструкції. У цьому випадку Державна служба повертає документи із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві.
4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково
припинена: за взаємною згодою сторін; на підставі рішення суду. 4.6.1. Для публікації та внесення до реєстру (реєстру
договорів) відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного
договору за взаємною згодою сторін до Державної служби подають
заяву про публікацію та внесення відомостей до реєстру (реєстру
договорів) у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного
договору (додатки 9, 15), підписану обома сторонами ліцензійного
договору, в одному примірнику. ( Підпункт 4.6.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002,
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) 4.6.2. Державна служба розглядає заяву, приймає рішення про
публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною
згодою сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно
оформленої заяви, публікує та вносить такі відомості до реєстру
(реєстру договорів). ( Абзац перший підпункту 4.6.2 в редакції
Наказу МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 ) Рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру
договорів) відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного
договору за взаємною згодою сторін (додатки 10, 16) направляється
за адресою, зазначеною в заяві після публікації вказаних
відомостей у бюлетені. ( Абзац другий підпункту 4.6.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
( Пункт 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 ) 4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
публікуються та уносяться до реєстру (реєстру договорів) на
підставі рішення суду. ( Пункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно
з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
( Розділ 5 виключено на підставі Наказу МОН N 694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Сторона договору: ______________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності
на знак для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві
(або їх частина), __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
від власника свідоцтва __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на знак, місце проживання (місцезнаходження) та адреса
для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на знак.
Підпис сторони договору,
яка подала заяву ________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власники свідоцтв(а): ________________________________________
(повні імена фізичних ________________________________________
осіб або повні офіційні ________________________________________
найменування юридичних осіб)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності
на знак для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві, __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
від співвласника(ів) свідоцтва __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на знак, місце проживання (місцезнаходження)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на знак.
Підпис власника свідоцтва,
який передає право: __________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про видачу ліцензії на
використання знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві
(або їх частина), __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
власником свідоцтва (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
якій надається __________________________________________________________________
дозвіл на використання знака, місце проживання
(місцезнаходження) ________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання знака.
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 4
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстрів відомостей
про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) для
товарів і послуг
Рішення
"___"_________200__ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
місцезнаходження (місце проживання)
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності
на знак, відповідно до яких право власності на знак для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві (або їх
частина), __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
свідоцтво України N __________________, передається
власником свідоцтва __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, яка подала заяву, __________________________________________________________________
місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право
власності __________________________________________________________________
на знак, місцезнаходження (місце проживання)
Реєстраційний номер __________
Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003,
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008, Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 5
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстрів відомостей
про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) для
товарів і послуг
Рішення
"___"_________200__ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву співвласника свідоцтва __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, яка передає право власності __________________________________________________________________
на знак, місцезнаходження (місце проживання) про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відомостей про передачу співвласнику права
власності на знак
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності
на знак, відповідно до яких право власності на знак для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві, __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
свідоцтво України N _______________, передається співвласнику
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на знак, місцезнаходження (місце проживання)
Реєстраційний номер __________
Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003,
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008, Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 6
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстрів відомостей
про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) для
товарів і послуг
Рішення
"___"_________200___ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву ліцензіара (ліцензіата) ____________________________________ __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
місцезнаходження (місце проживання)
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відомостей про видачу ліцензії на використання
знака
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про видачу ліцензії на
використання знака, відповідно до яких ліцензія на використання
знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві [або їх
частина], __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
свідоцтво України N ________________, видається
власником свідоцтва (виключної ліцензії) _________________________ __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
яка надає дозвіл на використання знака,
місцезнаходження (місце проживання))
Вид ліцензії ___________________________
Обсяг прав ___________________________
Строк дії
ліцензійного договору ___________________________
Територія дії
ліцензійного договору ___________________________
Реєстраційний номер _____________
Дата публікації та реєстрації "____" ____________200__ р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003,
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008, Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання знака, унесені до Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг на підставі рішення за N ______ від
"___" _____________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N _____ від "___" ___________ ____ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
Дата _______________ Дата _______________
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 8
до пункту 4.4 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстрів відомостей
про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) для
товарів і послуг
Рішення
"___"_________200___ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву ліцензіара __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
місцезнаходження (місце проживання)
та ліцензіата ____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
місцезнаходження (місце проживання)
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві [або їх
частина], _________________________________________________________________,
із зазначенням класів МКТП)
що внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг на підставі рішення за N _________ від
"___"_______________ _______ р., та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ________ від "____"__________ ______ р.
свідоцтво України N __________________,
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг зміни щодо __________________________________________________________________
Уважати:__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Реєстраційний номер ______________
Дата реєстрації "_____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 )
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору
між ліцензіаром __________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
відомості про який унесені до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг на підставі рішення за
N ____ від "___" ___________ ____ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ____ від "___" _________ ___ р., просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 10
до пункту 4.6.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстрів відомостей
про передачу права власності на
знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) для
товарів і послуг
Рішення
"___"_________200__ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"
та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відомостей у зв'язку з достроковим припиненням за
взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
місцезнаходження (місце проживання)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або _________________________________________________________________,
повне офіційне найменування юридичної особи,
місцезнаходження (місце проживання)
відомості про який внесені до Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг на підставі рішення за N _____ від
"___" _____________ _______ р., та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ________ від "____"__________ ______ р.
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору на використання знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві [або їх
частина], __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
свідоцтво України N __________________
Реєстраційний номер ______________
Дата реєстрації "____" __________ 200__р.

Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 )
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло

Додаток 11
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Міжнародна реєстрація знака N __________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано
міжнародний знак __________________________________________________________________
(або їх частина), із зазначенням класів МКТП)
власником міжнародної реєстрації знака (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, якій надається __________________________________________________________________
дозвіл на використання міжнародного знака, місце проживання
(місцезнаходження) ________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання знака.
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Інструкцію доповнено Додатком 11 згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Додаток 12
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстрів
відомостей про передачу
права власності на знак для
товарів і послуг та видачу
ліцензії на використання
знака (міжнародного знака)
для товарів і послуг
Рішення
"___"_________ 200_ р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву ліцензіара (ліцензіата) ____________________________________ __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місцезнаходження [місце проживання])
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Реєстру ліцензійних договорів про використання
міжнародного знака відомостей про видачу ліцензії на використання
міжнародного знака і прийняв рішення опублікувати в офіційному
бюлетені "Промислова власність" та внести до Реєстру ліцензійних
договорів про використання міжнародного знака відомості про видачу
ліцензії на використання міжнародного знака, відповідно до яких
ліцензія на використання міжнародного знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано міжнародний
знак [або їх частина], _________________________________________________________________,
із зазначенням класів МКТП)
міжнародна реєстрація знака N ________________, видається
власника міжнародної реєстрації знака (виключної ліцензії) _______ __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
яка надає дозвіл на використання знака,
місцезнаходження (місце проживання))
Вид ліцензії ___________________________
Обсяг прав ___________________________
Строк дії
ліцензійного договору ___________________________
Територія дії
ліцензійного договору ___________________________
Реєстраційний номер _____________
Дата публікації та реєстрації "____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Інструкцію доповнено Додатком 12 згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказами МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003, N 54 ( z0351-08 )
від 31.01.2008, Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Додаток 13
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Міжнародна реєстрація знака N __________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака, унесені до Реєстру ліцензійних
договорів про використання міжнародного знака на підставі рішення
за N _______ від "___" ____________ ____ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N ______ від "___" ____________ ____ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________
{ Інструкцію доповнено Додатком 13 згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Додаток 14
до пункту 4.4 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстрів
відомостей про передачу
права власності на знак для
товарів і послуг та видачу
ліцензії на використання
знака (міжнародного знака)
для товарів і послуг
Рішення
"___"_________ 200__ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву ліцензіара _________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
[місце проживання]) та ліцензіата ____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
[місце проживання])
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
міжнародного знака для: __________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких __________________________________________________________________
зареєстровано міжнародний знак [або їх частина]), _________________________________________________________________,
із зазначенням класів МКТП)
що внесені до Реєстру ліцензійних договорів про використання
міжнародного знака на підставі рішення за N _________ від
"___"_____________ ______ р., та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ________ від "____"__________ ______ р.
міжнародна реєстрація знака N __________________,
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака зміни щодо: __________________________________________________________________
Уважати: _________________________________________________________ __________________________________________________________________
Реєстраційний номер ______________
Дата реєстрації "_____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби _______________ _______________________
М.п. (підпис) (ініціали, прізвище)
( Інструкцію доповнено Додатком 14 згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003, Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 )
від 14.06.2011 )

Додаток 15
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Міжнародна реєстрація знака N __________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або _________________________________________________________________,
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
відомості про який унесені до Реєстру ліцензійних договорів
про використання міжнародного знака на підставі рішення за
N ________ від "___" ____________ ____ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N ______ від "___" ____________ ____ р. просимо опублікувати в офіційному бюлетені
"Промислова власність" та внести відомості про дострокове
припинення дії ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________
{ Інструкцію доповнено Додатком 15 згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003; в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Додаток 16
до пункту 4.6.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення до
реєстрів відомостей про
передачу права власності на
знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на
використання знака
(міжнародного знака) для
товарів і послуг
Рішення
"___"_________ 200__ р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"
та внесення до Реєстру ліцензійних договорів про використання
міжнародного знака відомостей про дострокове припинення за
взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місцезнаходження [місце проживання]) та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місцезнаходження [місце проживання])
відомості про який внесені до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака на підставі рішення за N _____ від
"___" _____________ _______ р., та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ________ від "____"__________ ______ р. і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені
"Промислова власність" та внести до Реєстру ліцензійних договорів
про використання міжнародного знака відомості про дострокове
припинення дії ліцензійного договору на використання міжнародного
знака для: _______________________________________________________ (перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано
міжнародний знак [або їх частина],
_________________________________________________________________,
із зазначенням класів МКТП)
міжнародна реєстрація знака N ____________________________
Реєстраційний номер ______________
Дата реєстрації "____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ ______________________
М.п. (підпис) (ініціали, прізвище)
( Інструкцію доповнено Додатком 16 згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003, Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 )
від 14.06.2011 )вгору