Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)
Держпатент України; Наказ, Порядок від 29.11.1996244
Документ z0730-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2002, підстава - z0364-02

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 244 від 29.11.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 грудня 1996 р.
за N 730/1755
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 197 ( z0364-02 ) від 15.03.2002 )
Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід
(корисну модель)

На виконання підпункту 6 пункту 5 наказу Держпатенту України
від 12 квітня 1996 р. N 77 "Про створення окремого підрозділу
НДЦПЕ" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду заявки на винахід (корисну
модель), що додається. 2. Наказ Держпатенту України від 9 березня 1995 р. N 44
( z0115-95 ) "Про затвердження Правил проведення експертизи заявки
на винахід і корисну модель" вважати таким, що втратив чинність. 3. Зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України. 4. Опублікувати зазначений в пункті 1 цього наказу Порядок
розгляду заявки на винахід (корисну модель) в офіційному бюлетені
Держпатенту України "Промислова власність". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.
Голова Держпатенту України В.Петров
Затверджено
наказом Держпатенту України
від 29 листопада 1996 р. N 244
Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель)
Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р.
N 3687-12 (далі - Закон), Постанови Верховної Ради України "Про
введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" від 23 грудня 1993 р. N 3769-12 та постанови
Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок видачі патентів
України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті" від
29 серпня 1994 року N 593 ( 593-94-п ) (далі - Постанова N 593) і
є основним нормативним документом, який регламентує порядок
проведення експертизи заявок на видачу патентів на винаходи
строком дії 5 та 20 років і патентів на корисні моделі. Додержання
положень та вимог, наведених у цьому Порядку, сприяє вчасному та
якісному проведенню експертизи.
Перелік скорочень
Закон Закон України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 )
Відомство Держпатент України
НДЦПЕ Науково-дослідний центр патентної експертизи
Реєстр Державний реєстр патентів України на винаходи,
Державний реєстр патентів України на корисні
моделі
патент патент України на винахід (корисну модель)
винахідник людина, творчою працею якої створено винахід
(корисну модель)
винахід (корисна результат творчої діяльності людини у
модель) будь-якій галузі технології
заявка сукупність документів, необхідних для видачі
патенту
попередня заявка заявка, яка була подана до Відомства чи до
відповідного органу держави-учасниці Паризької
конвенції про охорону промислової власності і
за якою заявлено пріоритет
відкликана заявка заявка, яка відкликана заявником
відхилена заявка заявка, яка за висновком Відомства не має
достатніх підстав для видачі патенту
заявник особа, яка подала заявку
особа громадянин або юридична особа
представник заяв- представник у справах інтелектуальної
ника власності (патентний повірений) або інша
довірена особа
пріоритет заявки першість у поданні заявки
дата пріоритету дата подання заявки до Відомства чи до
відповідного органу держави-учасниці Паризької
конвенції про охорону промислової власності,
за якою заявлено пріоритет
МПК Міжнародна патентна класифікація
Паризька конвенція Паризька конвенція про охорону промислової
власності ( 995_123 )
Договір Договір про патентну кооперацію (РСТ)
Інструкція Інструкція до Договору про патентну кооперацію
(РСТ)
міжнародна заявка заявка, яка подається згідно з Договором про
патентну кооперацію (РСТ)
одержуюче національне відомство або міжурядова
відомство організація, куди подається міжнародна заявка
зазначене відомство національне відомство держави або національне
відомство, що діє від імені держави, яка
зазначена заявником відповідно до глави I
Договору про патентну кооперацію (РСТ)
вибране відомство національне відомство держави або національне
відомство, що діє від імені держави, яка
зазначена заявником відповідно до глави II
Договору про патентну кооперацію (РСТ)
публікація доведення офіційним шляхом до загального
відома будь-якої інформації про винахід
(корисну модель)
п. пункт
ст. стаття
I. Загальні положення
1. Призначення представника заявника Під час подання заявки та ведення справ по одержанню патенту
заявник може скористатися послугами представника у справах
інтелектуальної власності, зареєстрованого згідно з Положенням
про представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1994 р. N 545 ( 545-94-п ), або іншої довіреної особи
шляхом видачі їм відповідного доручення, яке додається до заявки. Зазначене доручення має бути підписане заявником і не
потребує нотаріального засвідчення. Підпис посадової особи, якщо
заявником є юридична особа, має бути скріплено печаткою. Представником заявника, який проживає чи має постійне
місцезнаходження поза межами України, може бути лише патентний
повірений, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.
Призначення представника заявника може бути відмінено самим
заявником або його правонаступником шляхом подання до Відомства
заяви у письмовій формі.
2. Листування з Відомством Листування з Відомством веде заявник або його представник
(далі - заявник) стосовно кожної заявки окремо за адресою НДЦПЕ. Матеріали, які надсилають до НДЦПЕ після подання заявки під
час її розгляду, повинні містити номер та дату подання заявки чи
дату відправлення заявки поштою, а також підпис заявника.
Матеріали, які не містять номера заявки, повертають заявнику без
розгляду за умов, що цей номер не можна визначити побічним
шляхом. Матеріали, які надсилають під час розгляду заявки, подають у
визначені Законом ( 3687-12 ) строки. Якщо строк у Законі виражено
словом "протягом" і останній день строку припадає на вихідний, то
днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.
Якщо закінчення строку припадає на такий місяць, в якому немає
відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього
місяця.
3. Внесення виправлень та уточнень до матеріалів заявки До дати одержання рішення про видачу патенту чи про
відхилення заявки заявник має право з власної ініціативи або
протягом двох місяців від дати одержання запиту Відомства внести
виправлення та уточнення до матеріалів заявки. Внесення виправлень та уточнень до матеріалів заявки
здійснюють шляхом подання відповідних нових аркушів до кожного
примірника заявки. Без подання нових аркушів можуть бути надіслані
виправлення та уточнення щодо усунення помилок, стилістики тощо,
за умов, що такі виправлення та уточнення не призведуть до
погіршення чіткості тексту.
4. Ознайомлення з матеріалами, що протиставлені заявці Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним
запиту Відомства затребувати копії патентних матеріалів, що
протиставлені заявці. Затребувані копії заявнику надсилають
протягом місяця від дати одержання його запиту. З матеріалами
неопублікованої заявки в тій її частині, на яку є посилання в
запиті чи рішенні, заявник може бути ознайомлений безпосередньо в
НДЦПЕ у порядку, встановленому Відомством. Копії таких матеріалів
не надсилають.
5. Подання додаткових матеріалів До дати одержання рішення про видачу патенту чи про
відхилення заявки заявник з власної ініціативи або протягом двох
місяців від дати одержання запиту Відомства чи затребуваних ним
копій патентних матеріалів, що протиставлені заявці, може подати
додаткові матеріали, які уточнюють документи заявки. Якщо додаткові матеріали не виходять за межі розкритої у
поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), їх беруть до уваги
під час проведення експертизи заявки. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої
у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), під час
проведення експертизи заявки не враховують. Вони можуть бути
оформлені заявником як самостійна заявка із сплатою відповідного
збору.
6. Продовження строків подання матеріалів на запит Строки, які передбачені Законом для подання матеріалів на
запит Відомства, можуть бути продовжені за клопотанням заявника. Клопотання про продовження строку подання матеріалів на запит
Відомства повинно надійти до НДЦПЕ до закінчення такого строку. Клопотання, подане з порушенням зазначених вимог, не
розглядають.
7. Поновлення пропущених строків Пропущені заявником строки можуть бути поновлені за наявності
поважних причин. Мотивоване клопотання про поновлення пропущеного строку
повинно надійти до НДЦПЕ протягом шести місяців від дати
закінчення пропущеного строку. Разом із зазначеним клопотанням
подається документ, який підтверджує сплату встановленого за
поновлення строку збору. Про поновлення пропущеного строку заявнику надсилають
повідомлення. Клопотання, подане з порушенням зазначених вимог, не
розглядають.
8. Розгляд заявки за участю заявника 8.1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення
Відомства особисто або через свого представника брати участь у
розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи
заявки, здійснюють шляхом переговорів чи експертної наради. Переговори проводять щодо питань, які можуть бути вирішені
безпосередньо експертом і заявником (як правило, це питання
технічного характеру). Експертну нараду проводять для вирішення питань, які
вимагають участі керівника групи і(або) начальника експертного
відділу НДЦПЕ (як правило, це спірні питання правового
характеру). У випадку незгоди сторін на переговори чи експертну нараду
можуть бути запрошені представники Відомства. Якщо від імені декількох заявників один з них бере участь у
розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, він
повинен мати доручення від решти заявників на право участі у
переговорах чи експертній нараді. 8.2. Пропозиція щодо проведення переговорів чи експертної
наради може бути викладена у запиті, рішенні або повідомленні
Відомства (далі - запит, рішення, повідомлення). Необхідність
проведення переговорів чи експертної наради, дата і час їх
проведення також можуть бути узгоджені із заявником по телефону. Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що
виникли під час проведення експертизи, належить заявнику, він
подає клопотання щодо цього письмово (або у відповіді на запит
Відомства) чи по телефону. Якщо заявник прибув на переговори чи
експертну нараду без попереднього узгодження з НДЦПЕ, йому може
бути відмовлено в їх проведенні. Сторона, яка у призначений час за збігом обставин не має
можливості взяти участь у переговорах чи експертній нараді,
повідомляє про це іншу сторону і узгоджує з нею іншу дату і час їх
проведення. 8.3. За результатами переговорів чи експертної наради
складають протокол за встановленою формою, який містить відомості
про учасників, наведені сторонами доводи і пропозиції та висновки
щодо подальшого діловодства за заявкою. При відсутності згоди щодо обговорюваних на переговорах чи
експертній нараді питань в протоколі фіксують окремі думки їх
учасників, зокрема, запропоновану заявником нову редакцію формули
винаходу, питання експерта, які вимагають письмового роз'яснення,
заяву про відкликання заявки тощо, і містять відповідні висновки.
Протокол у двох примірниках підписують всі учасники переговорів чи
експертної наради. Один примірник протоколу додають до матеріалів заявки, а
другий - отримує заявник. До протоколу, який передають заявнику,
може додаватись запит або, у випадку відкликання заявки,
повідомлення про припинення діловодства за заявкою, про що у
протоколі роблять відповідний запис. 8.4. Строки подання заявником необхідних виправлень та
уточнень або додаткових матеріалів щодо запиту чи рішення, що
зазначені у протоколі переговорів чи експертної наради,
продовжують від дати проведення цих переговорів чи експертної
наради.
9. Відкликання заявки Заявник має право у будь-який час, але не пізніше дати
одержання ним рішення про видачу патенту, відкликати заявку. Якщо клопотання про відкликання заявки надійде до дати
прийняття рішення за результатом експертизи заявки за формальними
ознаками, або експертизи заявки на видачу патенту строком дії 5
років, заявку повертають заявнику. Якщо клопотання про відкликання заявки надійде після
зазначеної дати, заявнику надсилають повідомлення про припинення
діловодства за заявкою. Матеріали відкликаної заявки передають до
архіву Відомства. Відкликана заявка не має правових наслідків. Подальші дії
заявника базуватися на такій заявці не можуть.
II. Розгляд заявки
10. Конфіденційність та секретність заявки Відомості про заявку не підлягають незаконному розголошенню,
їх вважають конфіденційними з дати надходження заявки до НДЦПЕ до
дати публікації Відомством відомостей про патент на винахід
строком дії 5 років, відомостей про заявку або до видачі
охоронного документа. Якщо у ході експертизи заявки встановлено, що заявлений
об'єкт створено з використанням інформації, зареєстрованій у Зводі
відомостей, що становлять державну таємницю, або він може бути
віднесений до державної таємниці відповідно до статті 6 Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), матеріали заявки
передають до відділення НДЦПЕ по прийому, реєстрації та розгляду
заявок на секретні об'єкти промислової власності. Подальший
розгляд заявки здійснюють згідно з Порядком розгляду заявок на
винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю,
затвердженим наказом Держпатенту України від 26 березня 1996 р.
N 57 ( z0172-96 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
9 квітня 1996 р. N 172/1197, про що заявнику надсилають
повідомлення.
11. Встановлення дати подання заявки 11.1. Відомство приймає рішення про встановлення дати подання
заявки за датою її надходження, якщо матеріали заявки містять: клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене
українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською
мовою; частину, яка зовнішньо нагадує опис винаходу (корисної
моделі); один або декілька пунктів формули винаходу (корисної
моделі); документ про сплату збору за подання заявки. При цьому частина, яка зовнішньо нагадує опис винаходу
(корисної моделі), повинна містити ознаки, необхідні і достатні
для досягнення технічного результату. Якщо частина, яка зовнішньо
нагадує опис винаходу (корисної моделі), викладена іншою мовою,
ніж українська, то для збереження дати подання заявки її переклад
українською мовою повинен надійти протягом двох місяців від дати
подання заявки. Документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти
до НДЦПЕ разом із заявкою або протягом двох місяців від дати її
надходження. 11.2. Якщо матеріали заявки відповідають вимогам п.11.1.
цього Порядку. Відомство, після надходження документа про сплату
збору за подання заявки, надсилає заявнику рішення про
встановлення дати подання заявки із зазначенням присвоєного
восьмизначного номера. 11.3. Якщо матеріали заявки не відповідають зазначеним
вимогам, заявнику надсилають повідомлення про необхідність
виправлення недоліків у двомісячний строк від дати одержання ним
повідомлення Відомства. Якщо в матеріалах заявки є посилання на креслення, але самі
креслення в матеріалах заявки відсутні, заявнику пропонують у
двомісячний строк від дати одержання ним повідомлення Відомства
надіслати зазначені креслення або виключити посилання на них з
матеріалів заявки. Датою подання заявки у цих випадках буде дата одержання НДЦПЕ
виправлених матеріалів і (або) креслень. 11.4. Якщо виправлені матеріали і (або) креслення у визначені
строки не надійшли або документ про сплату збору за подання заявки
не надійшов разом із заявкою чи протягом двох місяців від дати її
надходження, заявку вважають неподаною, про що заявнику надсилають
повідомлення.
12. Встановлення дати пріоритету Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же
винахід (корисну модель), яка подана до Відомства чи до
відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції
( 995_123 ) при умові, що заявка, щодо якої просять встановити
пріоритет, надійшла до Відомства протягом 12 місяців від дати
подання попередньої заявки і на попередню заявку пріоритет не
заявлено. 12.1. Якщо заявник просить встановити пріоритет за датою
подання попередньої заявки, перевіряють дотримання таких вимог: заява про пріоритет з посиланням на дату подання і номер
попередньої заявки повинна бути подана не пізніше трьох місяців
від дати подання заявки до Відомства; об'єкт, що заявляється, повинен бути розкритий в матеріалах
попередньої заявки; у формулу об'єкта, що заявляється, мають бути включені всі
ознаки з формули попередньої заявки, щодо яких просять встановити
пріоритет. Заявка, щодо якої просять встановити пріоритет за датою
подання попередньої заявки до Відомства, має бути подана тим же
заявником, що й попередня заявка. Якщо заявник бажає встановити пріоритет за датою подання
попередньої заявки до відповідного органу держави-учасниці
Паризької конвенції, крім дотримання всіх зазначених в цьому
розділі вимог, перевіряють наявність засвідченої копії попередньої
заявки з перекладом на українську мову, яка повинна надійти разом
із заявкою про пріоритет або не пізніше трьох місяців від дати
подання заявки до Відомства. При цьому переклад попередньої заявки
на українську мову повинен бути підписаний заявником. Якщо заявник
просить встановити пріоритет за датою подання попередньої заявки
до Відомства, діловодство по якій ще не завершено, то з
надходженням заяви про пріоритет попередню заявку вважають
відкликаною в тій частині, на яку заявлено пріоритет, про що
заявнику надсилають повідомлення. Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі
винаходу (корисної моделі) попередньої заявки відсутні, для
надання пріоритету достатньо, щоб ці ознаки були викладені в описі
попередньої заявки. Якщо просять встановити пріоритет за декількома попередніми
заявками, кожну з них перевіряють на відповідність вищезазначеним
вимогам. 12.2. При дотриманні заявником всіх зазначених у цьому
розділі вимог пріоритет встановлюють за датою попередньої заявки. 12.3. Якщо після встановлення дати пріоритету під час
експертизи заявки по суті у формулу винаходу (корисної моделі)
вносять зміни, проводять повторну перевірку дотримання всіх
зазначених в цьому розділі вимог.
III. Експертиза заявки
За заявкою на видачу патенту України на винахід строком дії
5 років проводиться експертиза заявки, під час якої перевіряють: відповідність об'єкта, що заявляється, вимогам ст.5 Закону
( 3687-12 ); відповідність заявки вимогам ст.12 Закону з урахуванням
окремих вимог Відомства до матеріалів заявки згідно з пунктом 9
цієї статті. За заявкою на видачу патенту України на винахід строком дії
20 років проводять експертизу заявки за формальними ознаками та
експертизу заявки по суті. За заявкою на видачу патенту України на корисну модель
проводять експертизу заявки за формальними ознаками.
1З. Експертиза заявки на винахід (корисну модель) за
формальними ознаками 13.1. Об'єктами експертизи за формальними ознаками може бути
заявка, щодо якої прийнято рішення про встановлення дати подання
заявки та яка містить у заяві прохання про видачу патенту України
на винахід строком дії 20 років, або про видачу патенту України на
корисну модель. Експертизу заявки за формальними ознаками здійснюють без
спеціального клопотання заявника. Під час експертизи заявки за формальними ознаками
перевіряють: відповідність об'єкта, що заявляється, вимогам ст. 5 Закону; наявність доручення заявника, якщо заявка подана через
представника заявника; дотримання вимоги єдності винаходу (корисної моделі); дотримання вимог щодо складу заявки та мови викладення
матеріалів; наявність необхідних відомостей про заявника (заявників),
винахідника (винахідників); наявність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу; виконання вимог щодо структури формули винаходу; виконання вимог до документів заявки, визначених Відомством: правильність подання заявки фізичною або юридичною особою,
яка проживає чи має постійне місцезнаходження за межами України; чіткість та достатність викладення суті винаходу для
можливості виявлення об'єкта правової охорони; відповідність документів заявки один одному в частині назви
винаходу (корисної моделі) в окремих документах заявки,
відповідність креслень опису тощо; наявність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно) інших даних та вимог, що передбачені Правилами
складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і
корисну модель (далі - Правила складання), затвердженими наказом
Держпатенту України від 17 листопада 1994 р. N 132 ( z0318-94 ) та
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 грудня 1994 р.
N 318/528, а також: відповідність залежних пунктів формули незалежному пункту; виконання вимог щодо якості та форми виконання поданих
документів заявки; наявність необхідної кількості примірників; відповідність документа про сплату збору за подання заявки
встановленим вимогам, в тому числі стосовно розміру збору. 13.2. Якщо у ході експертизи заявки за формальними ознаками
встановлено, що вона оформлена на винахід (корисну модель), який
(яка) не відповідає умовам надання правової охорони, заявнику
надсилають рішення про відхилення заявки. 13.3. У ході експертизи заявки за формальними ознаками
уточнюють зазначений заявником класифікаційний індекс МПК або
визначають цей індекс, якщо заявник його пропустив. Визначення
класифікаційного індексу МПК здійснюють відповідно до правил,
викладених у Вступі до діючої редакції МПК. Класифікаційні індекси можуть бути змінені під час проведення
експертизи заявки по суті. 13.4. Якщо у ході експертизи заявки за формальними ознаками
виявлено, що вона оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону
( 3687-12 ), заявника повідомляють про виявлені недоліки чи
відсутність деяких документів і пропонують протягом двох місяців
від дати одержання повідомлення Відомства виправити наявні або
подати відсутні документи. Підставою для цього є: відсутність доручення заявника, якщо заявка подана через
представника заявника; порушення вимоги єдності винаходу (корисної моделі); невідповідність матеріалів заявки п.4 ст.12 Закону; невідповідність зазначеним вимогам відомостей про заявника
(заявників), винахідника (винахідників); відсутність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу; невиконання вимог щодо структури формули винаходу; подання заявки фізичною або юридичною особою, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження за межами України не через
патентного повіреного при умові, що така можливість не
передбачена відповідними міжнародними угодами; нечіткий або неповний виклад суті винаходу, що заважає або
робить неможливим виявлення об'єкта правової охорони; невідповідність документів заявки один одному, зокрема, різна
назва винаходу (корисної моделі) в окремих документах заявки,
невідповідність креслень опису тощо; відсутність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно), інших даних та вимог, що передбачені
Правилами складання, а також: невідповідність залежних пунктів формули незалежному пункту; подання документів заявки у формі та вигляді, що перешкоджає
їх розгляду та публікації; подання документів заявки в кількості примірників менше, ніж
встановлено; невідповідність документа про сплату збору за подання заявки
встановленим вимогам, в тому числі стосовно розміру збору; відсутність документа, передбаченого законодавством України,
який підтверджує право на зменшення розміру збору. 13.5. Якщо матеріали, які надійшли від заявника у відповідь
на повідомлення Відомства, не містять необхідних виправлень і
уточнень, заявнику надсилають мотивоване рішення про відхилення
заявки. Якщо затребувані у повідомленні Відомства матеріали або
мотивоване клопотання про продовження строку подання цих
матеріалів не надійдуть у встановлений строк, заявнику надсилають
рішення про відхилення заявки. 13.6. Якщо у ході експертизи заявки за формальними ознаками
виявлено, що заявка оформлена з порушенням вимог єдності винаходу
(корисної моделі), заявнику пропонують протягом двох місяців від
дати одержання повідомлення Відомства визначити, який винахід
(корисну модель) слід розглядати і, при необхідності, внести
уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі)
можуть бути оформлені заявником окремими заявками із сплатою
відповідного збору. Якщо у встановлений строк вимогу єдності не буде виконано або
заявник не надішле мотивоване клопотання про продовження цього
строку, НДЦПЕ проводить експертизу винаходу (корисної моделі),
зазначеного у формулі першим. 13.7. Якщо заявка на винахід відповідає всім вимогам,
зазначеним у цьому розділі, заявника повідомляють про можливість
проведення експертизи заявки по суті. Якщо заявка на корисну модель відповідає всім вимогам,
зазначеним у цьому розділі, заявнику надсилають рішення про видачу
патенту на корисну модель. 13.8. Якщо заявник не згодний з рішенням Відомства про
відхилення заявки, він має право протягом трьох місяців від дати
одержання ним зазначеного рішення подати мотивоване заперечення до
Апеляційної ради Відомства.
14. Експертиза заявки на видачу патенту України на винахід
строком дії 5 років 14.1. Об'єктом експертизи заявки на видачу патенту України на
винахід строком дії 5 років може бути заявка, щодо якої прийнято
рішення про встановлення дати подання заявки та яка містить
прохання заявника (або окреме клопотання, якщо у заяві відсутнє
таке прохання) одержати патент на винахід без проведення
експертизи заявки по суті. Експертизу здійснюють без спеціального клопотання заявника. 14.2. Якщо заявлено пріоритет, дату пріоритету встановлюють
згідно з п.12 цього Порядку. 14.3. Перевірку класифікаційного індексу МПК виконують згідно
з п.13.1.2. цього Порядку. 14.4. Під час експертизи перевіряють: відповідність об'єкта, що заявляється, вимогам ст.5 Закону; відповідність заявки вимогам ст.12 Закону; наявність доручення заявника, якщо заявка подана через
представника заявника; дотримання вимоги єдності винаходу; дотримання вимог щодо складу заявки та мови викладення
матеріалів заявки; наявність необхідних відомостей про заявника (заявників),
винахідника (винахідників); наявність в описі винаходу відомостей про прототип; наявність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу; виконання вимог щодо структури формули винаходу; виконання вимог до документів заявки, визначених Відомством: правильність подання заявки фізичною або юридичною особою,
яка проживає чи має постійне місцезнаходження за межами України; відповідність один одному документів заявки, зокрема, назви
винаходу в окремих документах заявки; виконання вимог щодо структури опису винаходу; наявність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно) та інших даних, передбачених Правилами
складання; виконання вимог щодо якості оформлення документів з метою
використання опису та формули винаходу у редакції заявника при
публікації; наявність необхідної кількості примірників, що визначена
Правилами складання; відповідність встановленим вимогам документа про сплату збору
за подання заявки, в тому числі й стосовно розміру збору. 14.5. Якщо у ході експертизи заявки встановлено, що вона
оформлена на об'єкт, який не відповідає умовам надання правової
охорони, заявнику надсилають рішення про відхилення заявки. 14.6. Якщо рішення про встановлення дати подання заявки
прийнято згідно з п.1 ст.13 Закону, здійснюють дії згідно з п.11.3
та п.11.4 цього Порядку. 14.7. Якщо у ході експертизи заявки виявлено, що вона
оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону ( 3687-12 ), заявника
повідомляють про виявлені недоліки і пропонують протягом двох
місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або
подати відсутні документи. Підставою для цього є: відсутність у матеріалах заявки чітко визначеного прохання
заявника про видачу патенту строком дії 5 років; відсутність доручення заявника, якщо заявка подана через
представника заявника; невідповідність матеріалів заявки п.4 ст.12 Закону; невідповідність зазначеним вимогам відомостей про заявника
(заявників), винахідника (винахідників); неможливість виявлення об'єкта правової охорони; відсутність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу; порушення вимог єдності винаходу; явне порушення встановленої структури формули винаходу; відсутність в описі винаходу будь-якого розділу,
передбаченого Правилами складання; подання заявки фізичною або юридичною особою, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження за межами України не через
представника у справах інтелектуальної власності при умові, що
така можливість не передбачена відповідними міжнародними угодами; невідповідність один одному документів заявки, зокрема, різна
назва винаходу в окремих документах заявки; відсутність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно), інших даних, передбачених Правилами
складання, а також: виявлення в оформленні і змісті документів явних недоліків,
які перешкоджають їх публікації; подання документів заявки в кількості примірників менше, ніж
встановлено; невідповідність документа про сплату збору встановленим
вимогам, в тому числі стосовно розміру збору; відсутність документа, передбаченого законодавством України,
який підтверджує право на зменшення розміру збору. 14.8. Якщо матеріали, які надійшли у відповідь на
повідомлення Відомства, не містять необхідних виправлень і
уточнень, заявнику надсилають рішення про відхилення заявки. 14.9. Якщо затребувані у повідомленні матеріали або
мотивоване клопотання про продовження строку подання виправлених
матеріалів не надійдуть до Відомства у встановлений строк,
заявнику надсилають рішення про відхилення заявки. 14.10. Якщо у ході експертизи заявки виявлено явне порушення
вимоги єдності винаходу, заявнику пропонують протягом двох місяців
від дати одержання повідомлення Відомства визначити, який винахід
слід розглядати і, при необхідності, внести уточнення до заявки.
При цьому інші винаходи можуть бути оформлені заявником окремими
заявками із сплатою відповідного збору. Якщо у встановлений строк вимогу єдності не буде виконано або
заявник не надішле мотивоване клопотання про продовження цього
строку, НДЦПЕ розглядає технічне рішення, зазначене у формулі
першим. 14.11. Якщо заявка на винахід відповідає всім вимогам,
зазначеним у цьому розділі, заявнику надсилають рішення про видачу
патенту на винахід без проведення експертизи заявки по суті під
відповідальність його власника, без гарантії чинності, з формулою
і описом в редакції заявника. 14.12. Якщо у ході експертизи заявки встановлено, що вона
оформлена на винахід, який не відповідає умовам надання правової
охорони, заявнику надсилають рішення про відхилення заявки. 14.13. Якщо заявник не згодний з рішенням Відомства, він має
право протягом трьох місяців від дати одержання ним цього рішення
подати мотивоване заперечення до Апеляційної ради Відомства. 14.14. Якщо заявник згодний з рішенням Відомства про видачу
патенту строком дії 5 років, він повинен протягом двох місяців від
дати одержання рішення про видачу патенту надіслати документ про
сплату збору за видачу патенту, в тому числі за підтримання
чинності патенту протягом 5 років дії.
15. Експертиза заявки на винахід по суті 15.1. Умови проведення експертизи заявки на винахід по суті Експертизу заявки на винахід по суті (далі - експертиза по
суті) проводить НДЦПЕ за наявності: клопотання про проведення експертизи по суті; документа про сплату збору за проведення експертизи по суті; звіту про патентний пошук, що здійснено визнаним міжнародним
пошуковим органом, пошуковим органом, зареєстрованим Відомством у
встановленому порядку, або рішення про видачу патенту за такою ж
заявкою патентним відомством держави, де передбачена перевірочна
система видачі патентів на винаходи. В останньому випадку, якщо
дата подання заявки в патентне відомство держави, де передбачена
перевірочна система видачі патентів на винаходи, передує даті
подання такої ж заявки в Україні і стосовно неї не заявлено
пріоритет, до рішення про видачу патенту необхідно додати звіт про
пошук за час між датами подання цих двох заявок. При проведенні експертизи по суті Відомство має право
затребувати у заявника вибірковий переклад і копії джерел
інформації, на які є посилання у звіті про пошук. 15.1.1. Клопотання про проведення експертизи по суті може
бути подано: заявником - після одержання повідомлення Відомства про
можливість проведення експертизи заявки по суті або після
одержання патенту на строк дії 5 років, але не пізніше трьох років
від дати подання заявки; будь-якою особою - після публікації відомостей про заявку на
винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. 15.1.2. За заявками на видачу патенту України на винахід,
поданих в період дії Тимчасового положення про правову охорону
об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в
Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня
1992 року N 479/92, та визнаного таким, що втратило чинність,
Указом Президента України від 22 червня 1994 року N 324/94, строк
подання клопотань про проведення експертизи по суті становить
5 років від дати подання заявки до Відомства. 15.1.3. За міжнародними заявками, міжнародна подача яких була
здійснена у період з 25.12.1991 р. по 30.06.1994 р., цей строк
становить 5 років від дати міжнародної подачі таких заявок за
умов, що вони надійшли до Відомства у визначені строки. 15.1.4. Документ про сплату збору за проведення експертизи по
суті повинен надійти разом з клопотанням. Якщо такий документ
відсутній, зазначене клопотання вважають неподаним. Якщо сума сплаченого збору не відповідає встановленому
розміру, особа, яка подала клопотання, повинна в двомісячний строк
від дати одержання повідомлення Відомства про необхідність доплати
зазначеного збору подати документ про таку доплату. Якщо документ
про доплату збору не надійде у визначений строк, клопотання
вважають неподаним. 15.1.5. Після створення необхідної патентно-інформаційної
бази експертиза по суті провадитиметься за клопотанням заявника
без додання до клопотання звіту про патентний пошук. 15.1.6. Якщо особа, яка подала клопотання про проведення
експертизи по суті, не є заявником, заявника повідомляють про
надходження такого клопотання від третьої особи. Якщо клопотання про проведення експертизи по суті за однією
заявкою подають декілька осіб, до уваги беруть клопотання з більш
ранньою датою надходження. Іншим надсилають повідомлення про
можливість повернення зборів, сплачених за проведення експертизи. Особа, яка подала клопотання про проведення експертизи по
суті, може відкликати його до її початку. При цьому збір за
проведення експертизи по суті повертають. Після початку експертизи
по суті клопотання щодо її проведення не може бути відкликане,
експертизу проводять у повному обсязі, а сплачений збір не
повертають. Під час проведення експертизи по суті Відомство веде
листування за адресою, що зазначена заявником в матеріалах
заявки. 15.2. Проведення експертизи по суті Під час проведення експертизи по суті перевіряють
відповідність заявки на винахід вимогам Правил складання, формулу
винаходу, відповідність заявленого винаходу умовам
патентоспроможності, а також правильність оформлення документа про
сплату збору, зокрема, розмір збору. Якщо заявником подана заява про пріоритет, додатково
перевіряють правильність встановлення дати пріоритету, яку було
визначено під час проведення експертизи за формальними ознаками. 15.2.1. Перевірка формули винаходу Формулу винаходу розглядають з урахуванням змін, які вніс
заявник в ході експертизи за формальними ознаками. Під час
перевірки формули винаходу визначають наявність в ній суттєвих
ознак заявленого об'єкта, сукупність яких достатня для досягнення
зазначеного заявником технічного результату. Наявність суспільної
потреби в одержанні такого технічного результату не перевіряють. Якщо в заявці наведена одноланкова чи багатоланкова формула з
одним незалежним пунктом, перевіряють дотримання заявником вимоги
єдності винаходу. Незалежний пункт формули не визнають як такий, що відноситься
до одного винаходу, якщо сукупність охарактеризованих в ньому
суттєвих ознак включає: виражені у вигляді альтернативи ознаки, що не забезпечують
одержання одного і того ж технічного результату, або альтернатива
щодо групи функціонально самостійних ознак (вузол чи деталь
пристрою, речовина, матеріал, інгредієнт композиції, дія способу,
приладдя, що застосовується в способі тощо), в тому числі, якщо
вибір тієї чи іншої альтернативи будь-якої з ознак залежить від
вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак); ознаку, що виражена зворотом типу "може містити", який
припускає як наявність, так і відсутність цієї ознаки у зазначеній
сукупності, або якщо кількісний вміст одного з інгредієнтів
речовини зазначено у вигляді інтервалу значень з нижньою границею,
яка дорівнює нулю; характеристику винаходів, що стосуються
об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожен з яких має
власне призначення без реалізації вказаною сукупністю засобів
загального призначення. Ознакою порушення єдності винаходу є також наявність у
залежному пункті формули ознак, що замінюють або виключають ознаки
незалежного пункту. Якщо в заявці наведена формула з двома або більш незалежними
пунктами, крім вищезазначеної перевірки щодо кожного незалежного
та відповідних залежних пунктів, перевіряють, чи об'єднані вони
єдиним винахідницьким задумом. Групу винаходів визнають об'єднаною єдиним винахідницьким
задумом, якщо: один з винаходів призначений для одержання (виготовлення)
іншого, наприклад, пристрій або речовина та спосіб одержання
(виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чиїх
частини; один з винаходів призначений для здійснення іншого,
наприклад, спосіб та пристрій для здійснення зазначеного способу в
цілому чи одній з його дій; один з винаходів призначений для використання іншого (в
іншому), наприклад, спосіб та пристрій, який призначений для
застосування у зазначеному способі в цілому чи в одній з його дій,
або спосіб та речовина, яка призначена для використання в
зазначеному способі, тощо; винаходи стосуються об'єктів одного виду однакового
призначення, які забезпечують одержання тотожних технічних
результатів. Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо,
крім загального технічного результату для всіх винаходів групи,
формулювання одного з окремих технічних результатів будь-якого
винаходу додатково включає посилання на будь-яку спеціальну
особливість, наприклад, "зниження тертя" або "зниження тертя в
умовах підвищеної вологості". Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо
для кожного з винаходів групи (чи одного з них) зазначено декілька
технічних результатів, а збіг встановлено лише стосовно деяких з
них. Якщо під час перевірки поданої заявником формули винаходу
виявлена її невідповідність вимозі єдності винаходу, в тому числі,
якщо така невідповідність не була виявлена під час проведення
експертизи заявки за формальними ознаками, заявнику надсилають
повідомлення з пропозицією відредагувати формулу винаходу, не
виходячи за межі раніш викладеного в матеріалах заявки. Пропозицію
відредагувати формулу винаходу надсилають заявнику і в деяких
інших випадках. Підставою для редагування формули може бути: відсутність у формулі суттєвої ознаки, що містить опис, і яка
необхідна для досягнення технічного результату; наявність у формулі несуттєвих ознак або ознак, що
характеризують лише окремі форми виконання чи використання
винаходу; наявність у формулі ознак, ідентифікацію яких зробити важко;
наявність у формулі ознак, для характеристики яких використана
застаріла термінологія або термінологія, яка не має широкого
вжитку і не супроводжується роз'ясненням вжитих термінів; наявність у формулі ознак, що виражені альтернативними
поняттями при можливості використання загальних понять; наявність у формулі ознаки, що виражена загальним поняттям,
при існуванні таких окремих форм реалізації ознаки, що підпадають
під зазначене загальне поняття, але не забезпечують одержання
зазначеного заявником технічного результату. Якщо під час проведення експертизи по суті виявлена
необхідність включення до формули нового (нових) незалежного
(незалежних) пункту (пунктів), заявнику надсилають повідомлення
про необхідність зробити доплату збору за проведення експертизи по
суті відповідно до встановленого Відомством розміру або зазначити,
який з виражених незалежними пунктами формули об'єктів винаходу
підлягає подальшому розгляду. При подальшому розгляді заявки враховують формулу, яка
відредагована заявником. 15.2.2. Перевірка винаходу на відповідність умовам
патентоспроможності Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він
новий, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 15.2.3. Новизна винаходу Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки.
При визначенні рівня техніки до уваги беруть всі відомості, які
стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки, або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня
техніки, є: для опублікованих описів до охоронних документів - зазначена
на них дата публікації; для вітчизняних друкованих видань і друкованих видань СРСР -
зазначена на них дата підписання до друку; для інших друкованих видань та для вітчизняних друкованих
видань і друкованих видань СРСР, на яких не проставлено дату
підписання до друку, - дата виходу в світ, а при відсутності
можливості її встановлення, - останній день місяця чи 31 грудня,
зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається
лише місяцем або роком; для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо
- дата їх депонування; для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок
до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської,
технологічної і проектної документації, яка є в органах
науково-технічної інформації, - дата надходження її до цих
органів; для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її в
уповноваженому на це органі; для матеріалів дисертацій, виданих на правах рукопису, - дата
надходження їх до бібліотеки; для прийнятих на конкурс робіт - дата викладення їх для
ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення
конкурсу; для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати,
моделі, вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої
стає можливим їх огляд; для експонатів, розташованих на виставці, - документально
підтверджена дата початку їх показу; для усних доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді,
лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису
або стенографією в порядку, діючому на зазначену дату; для відомостей про технічні засоби, які стали відомими в
результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від
якої ці відомості стали загальнодоступними. До рівня техніки включають всі патенти (в тому числі, того ж
заявника), що внесені до Реєстру, від дати їх пріоритету. До рівня техніки включають також заявки, які надійшли до
Відомства з більш ранньою датою пріоритету, в тій редакції, в якій
вини існували на дату пріоритету заявки, що розглядається, за
дотриманням таких умов: заявка подана іншою особою, тобто іншим заявником; заявка подана в Україні; заявка не відкликана, тобто вона або виданий за нею патент
згодом будуть опубліковані у встановленому порядку. Якщо виявленим джерелом інформації, з якого заявлений винахід
став відомим, є подана в Україні заявка з більш ранньою датою
пріоритету, заявника повідомляють про наявність такої заявки (не
вказуючи її заявника і не розкриваючи змісту заявки) і пропонують
відкласти розгляд його заявки до винесення рішення за заявкою з
більш ранньою датою пріоритету. Якщо заявник не погоджується
відкласти розгляд його заявки, роблять висновок про
невідповідність винаходу, який заявляється, умові новизни. На визнання винаходу як такого, що відповідає умові
патентоспроможності новизни, не впливає розкриття інформації про
нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо
чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати
подання заявки до Відомства, або, якщо заявлено пріоритет, до дати
її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття
інформації покладається на особу, зацікавлену у застосуванні цього
положення. Перевірку новизни здійснюють шляхом порівняння сукупності
ознак об'єкта, що заявляється, з сукупністю ознак найбільш
близького аналога (прототипу). При цьому виявляють подібні
ознаки, тобто ознаки, що ідентичні чи еквівалентні одна одній. Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку
вони виконують, і за формою їх виконання. Еквівалентними називають ознаки, що збігаються за функцією,
яку вони виконують, і за результатом, якого досягають при
використанні заявленого винаходу. Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни,
якщо в рівні техніки виявлено засіб, якому властиві ознаки, що
ідентичні або еквівалентні всім ознакам, що є в запропонованій
заявником формулі винаходу. При визначенні еквівалентності ознак
беруть до уваги їх взаємозамінність, а також той факт, що
використання ознаки аналога замість відповідної ознаки винаходу,
що заявляється, не змінює його властивостей. Якщо заявлений винахід відповідає умові новизни у
незалежному (незалежних) пункті (пунктах) формули, аналіз рівня
техніки щодо відповідних залежних пунктів формули не проводять. Якщо заявлений винахід, який охарактеризований одноланковою
або багатоланковою формулою з одним незалежним пунктом, не визнано
новим, заявнику надсилають повідомлення з викладом обгрунтованих
міркувань експертизи та пропозицією висловити свою думку щодо цих
доводів і, при необхідності, надіслати відредаговану на підставі
первинних матеріалів заявки формулу винаходу. Якщо заявлений винахід, який охарактеризований
багатоланковою формулою з декількома незалежними пунктами, не
визнано новим у будь-якому незалежному пункті цієї формули,
подальший розгляд заявки проводять згідно з п.15.2.3 цього
Порядку. Щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність
умові новизни, перевірку на відповідність іншим умовам
патентоспроможності не проводять. 15.2.4. Винахідницький рівень винаходу Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не
випливає з рівня техніки. Перевірку винахідницького рівня
проводять щодо винаходу, який охарактеризований у незалежному
пункті формули. Така перевірка включає: визначення найбільш близького аналога; виявлення ознак, за якими заявлений винахід відрізняється від
найбільш близького аналога, тобто відрізняючих ознак; виявлення з рівня техніки таких рішень, які мають ознаки, що
збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу. Винахід визнають як такий, що відповідає винахідницькому
рівню, якщо не виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються
з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, або, якщо такі
рішення виявлені, не підтверджена відомість впливу відрізняючих
ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний
результат. Умові винахідницького рівня також відповідають: індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну
формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально
одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї
групи сполук властивості у кількісному і якісному відношенні
(селективний винахід); композиція, яка складається принаймні з двох відомих
інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість
досягнення якого не випливає з рівня техніки, тобто який виявляє
властивості інгредієнтів таким чином, що кількісні показники хоча
б однієї з них вищі, ніж показники тієї ж властивості окремого
інгредієнта; способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи)
з встановленою структурою; способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу,
групи) з встановленою структурою, якщо в їх основі лежить нова для
цього класу чи групи сполук реакція, або невідомі умови проведення
відомої для цього класу чи групи сполук реакції. Винахід не розглядають як такий, що не відповідає умові
винахідницького рівня, через удавану простоту і розкриття в
матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного
результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки,
а лише з матеріалів заявки. Відомість впливу відрізняючих ознак
заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена
як окремим, так і кількома джерелами інформації. При цьому
допускається залучення аргументів, в основі яких лежать
загальновідомі в конкретній галузі техніки знання без зазначення
будь-яких джерел інформації, проте це звільняє експерта від
обов'язку зазначити такі джерела при подальшому розгляді заявки,
якщо заявник буде наполягати на цьому. Якщо з рівня техніки виявлені рішення, які мають ознаки, що
збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, але щодо
цих ознак технічний результат заявником не визначений,
підтвердження відомості їх впливу на технічний результат не
потрібно. Винаходи не визнають як такі, що відповідають умові
винахідницького рівня, якщо в основу їх покладено: доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною
(частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими
правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого
встановлено вплив саме таких доповнень; заміна будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою
відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату,
щодо якого встановлено вплив саме такої заміни; вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним
вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням
звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення,
зменшення маси, габаритів, матеріалоємкості, підвищення
надійності, скорочення тривалості процесу тощо); збільшення кількості однотипних елементів чи дій для
посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в
засобі саме таких елементів чи дій; виконання відомого засобу або його частини (частин) з
відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який
обумовлений відомими властивостями цього матеріалу; створення засобу, який складається з відомих частин, вибір
яких і зв'язок між якими здійснені за відомими правилами,
рекомендаціями і технічний результат, якого при цьому досягають,
обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і
зв'язків між ними; використання відомих речовин, штаму мікроорганізму за новим
призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими
властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі
властивості, структура, виконання потрібні для реалізації
зазначеного призначення. Винахід не визнають як такий, що відповідає умові
винахідницького рівня, якщо в його основу покладена заміна
кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в
заміні його виду, при умові, що факт впливу кожної з них на
зазначений технічний результат відомий, і нові значення цих ознак
або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих
залежностей, закономірностей. Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня
у незалежному (незалежних) пункті (пунктах) формули, подальшу
перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять. Якщо винахід, який охарактеризований одноланковою або
багатоланковою формулою з одним незалежним пунктом, не має
винахідницького рівня, заявнику може бути надіслано запит з
викладом обгрунтованих міркувань та пропозицією висловити свою
думку щодо цих доводів і, при необхідності, надіслати
відредаговану на підставі первинних матеріалів заявки формулу
винаходу. Якщо заявлений винахід, який охарактеризований багатоланковою
формулою з декількома незалежними пунктами, не відповідає умові
винахідницького рівня у будь-якому незалежному пункті цієї
формули, подальший розгляд заявки проводять згідно з п.15.2.3
цього Порядку. Щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність умові
винахідницького рівня, перевірку на відповідність умові
промислової придатності не проводять. 15.2.5. Промислова придатність винаходу Винахід є промислово придатним, якщо його може бути
використано в промисловості, сільському господарстві, медицині чи
іншій сфері діяльності. Для установлення можливості використання винаходу
перевіряють, чи містять матеріали заявки посилання на призначення
заявленого об'єкта винаходу. Перевіряють також, чи описані в первинних матеріалах заявки
засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу у
тому вигляді, який охарактеризований у незалежному пункті формули.
Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається,
щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в
джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати
пріоритету винаходу. При цьому слід також пересвідчитись, що у разі здійснення
винаходу реалізація вказаного заявником призначення дійсно
можлива. Якщо на дату пріоритету винаходу дотримані всі зазначені у
цьому розділі вимоги, охарактеризований у незалежному пункті
формули винахід визнають як такий, що відповідає умові
промислової придатності. Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, робиться
висновок про невідповідність винаходу умові промислової
придатності. При цьому заявнику надсилають запит з викладом
обгрунтованих міркувань та пропозицією висловити свою думку щодо
цих доводів і, при необхідності, надіслати відредаговану формулу
винаходу. У запиті також можуть бути наведені конкретні
рекомендації щодо редагування формули винаходу, 15.2.6. Особливості перевірки винаходу, який
охарактеризований багатоланковою формулою, на відповідність умовам
патентоспроможності Якщо винахід, який охарактеризований багатоланковою формулою
з декількома незалежними пунктами, не відповідає умові новизни
або винахідницького рівня у будь-якому незалежному пункті формули,
заявнику пропонують висловити свою думку щодо доцільності
подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність
підтверджується, подати відредаговану формулу винаходу. Якщо установлена відповідність винаходу, який
охарактеризований багатоланковою формулою, умовам
патентоспроможності відповідно до незалежного (незалежних) пункту
(пунктів) формули, слід пересвідчитись, що здійснення винаходу або
реалізація зазначеного заявником призначення згідно з ознаками
залежних пунктів формули не суперечить незалежному (незалежним)
пункту (пунктам) формули. Якщо заявлено групу винаходів, перевірку на відповідність
умовам патентоспроможності проводять для кожного винаходу групи
окремо. Групу винаходів визнають як таку, що відповідає умовам
патентоспроможності, якщо умовам патентоспроможності відповідають
всі винаходи групи. Якщо не всі винаходи групи відповідають умовам
патентоспроможності, заявнику надсилають повідомлення з викладом
обгрунтованих міркувань і пропозицією висловити свою думку щодо
цих доводів і, при необхідності, вилучити з формули незалежні
пункти, де викладені винаходи, які не відповідають умовам
патентоспроможності, або подати зазначені пункти у відредагованому
вигляді. Якщо під час перевірки винаходу на відповідність умовам
патентоспроможності виявлені можливість і доцільність виділення у
формулі нових незалежних пунктів, разом з пропозицією
відредагувати формулу винаходу заявнику надсилають повідомлення
про необхідність доплати збору за проведення експертизи по суті у
відповідному розмірі. Якщо доплата за додаткові незалежні пункти формули не надійде
у визначені строки, Відомство приймає рішення без урахування
ознак, які можна було б виділити у незалежний пункт. Якщо заявник у відповіді на повідомлення Відомства не
наводить обгрунтувань, які б спростували висновок експертизи чи
змінену формулу винаходу, і наполягає на видачі патенту з тією
формулою, яка була запропонована ним в первинних матеріалах
заявки, подальший розгляд заявки не проводять і виносять рішення
про відмову у видачі патенту. 15.3. Запит додаткових матеріалів Під час проведення експертизи по суті Відомство може
надіслати заявнику запит щодо додаткових матеріалів, без яких
проведення експертизи по суті неможливе. Підставою для такого запиту є: необхідність приведення матеріалів заявки у відповідність з
встановленими вимогами за результатами їх перевірки згідно з
п.15.2.1 цього Порядку; необхідність уточнення формули винаходу за результатами її
перевірки згідно з п.15.2.1 цього Порядку; необхідність вирішення питань, пов'язаних з перевіркою
винаходу на відповідність умовам патентоспроможності згідно з
п.15.2.2 та п.15.2.3 цього Порядку; необхідність редагування формули винаходу за результатами
перевірки винаходу на відповідність умовам патентоспроможності. Вищезазначений запит може бути доповнений також питаннями
іншого характеру, в тому числі зауваженнями та пропозиціями, які
пов'язані, наприклад, з уточненням характеристики суттєвої ознаки
винаходу, з встановленням дати пріоритету тощо. Якщо підстави для письмового запиту немає, про зауваження і
пропозиції заявнику надсилають повідомлення. Зауваження з будь-якого питання, що викладені в запиті чи
повідомленні, підтверджують аргументами технічного або правового
характеру і, при необхідності, наводять посилання на технічну
літературу, норми Закону ( 3687-12 ) та інші нормативні документи. При посиланні на джерело інформації в запиті зазначають всі
бібліографічні дані, необхідні для його виявлення, та деякі інші
дані (сторінка, абзац, номер фігури графічних зображень тощо),
які необхідні для виявлення відомостей, що були взяті до уваги під
час проведення експертизи. Якщо відповідь на запит не надійде у визначений Законом
строк, заявку вважають відкликаною. 15.4. Перевірка додаткових матеріалів Під час проведення експертизи по суті перевіряють дотримання
заявником строків, що встановлені для подання додаткових
матеріалів. Додаткові матеріали, які подані заявником на запит,
повинні надійти протягом двох місяців від дати одержання ним
відповідного запиту. На запит заявника Відомство надсилає копії патентних
матеріалів, що протиставлені заявці. У цьому разі додаткові
матеріали повинні надійти протягом двох місяців від дати одержання
заявником затребуваних копій. Якщо передбачені Законом ( 3687-12 ) строки подання
додаткових матеріалів не дотримані і клопотання щодо продовження
цих строків не надійде, заявку вважають відкликаною і
повідомляють, про це заявника. Під час розгляду додаткових матеріалів перевіряють також, чи
не міняють вони суті заявленого винаходу, тобто чи містять вони
ознаки, що були відсутні в первинних матеріалах заявки і
підлягають включенню до формули винаходу. Включенню до формули
винаходу підлягають і ті ознаки, на наявність яких заявник лише
вказав. Для заявки на групу винаходів, ознаки будь-якого винаходу з
групи, що є в первинних матеріалах заявки, вважають лише ті, що
відносяться саме до цього винаходу групи. Виняток складає група
винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в
іншому). Наведені в додаткових матеріалах ознаки винаходу, що є у
надісланій заявником уточненій формулі, визнають відсутніми в
первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі
чи описі заявки на дату її подання. Якщо поряд з відсутніми в первинних матеріалах заявки
ознаками, що підлягають включенню до формули, додаткові матеріали
містять також й інші необхідні для розгляду заявки відомості, їх
визнають такими, що змінюють суть заявленого винаходу лише в тій
її частині, яка містить зазначені ознаки. При цьому інші додаткові
відомості враховують під час проведення експертизи по суті. Ознаки, що згадуються в описі лише стосовно рівня техніки, в
тому числі щодо найближчого аналога (прототипу), не вважають
такими, що стосуються заявленого винаходу і що є в первинних
матеріалах заявки. Якщо в первинних матеріалах заявки суттєва ознака винаходу
була виражена загальним поняттям без розкриття окремих форм її
виконання, подання таких форм виконання в додаткових матеріалах з
метою введення їх до формули вважають підставою для визнання їх
такими, що змінюють суть заявленого винаходу. Додаткові матеріали не змінюють суті заявленого винаходу,
якщо вони містять відсутні в первинних матеріалах заявки
відомості, які не стосуються ознак, що підлягають включенню до
формули, а саме вказівки на можливість одержання додаткового
технічного результату, приклади реалізації винаходу, нові
(додаткові) відомості про умови здійснення винаходу, уточнені
графічні матеріали тощо. Якщо додаткові матеріали визнано такими,
що змінюють суть заявленого винаходу, заявника сповіщають про те,
які з відомостей додаткових матеріалів стали підставою для такого
висновку. Якщо додаткові матеріали містять змінену формулу винаходу,
перевіряють, чи стосуються ці зміни заявленого винаходу. Якщо
зміни формули винаходу не стосуються заявленого винаходу, їх до
уваги не беруть і сповіщають про це заявника. Якщо подані заявником додаткові матеріали передбачають
включення до формули винаходу одного чи декількох незалежних
пунктів, яких не було у першій її редакції, перевіряють наявність
документа, який підтверджує сплату відповідного цим змінам збору. Якщо зазначений документ не надійде разом з відповідними
додатковими матеріалами, зміну формули при розгляді заявки до
уваги не беруть. 15.5. Рішення про видачу патенту Якщо заявлений винахід відповідає всім умовам
патентоспроможності, Відомство приймає рішення про видачу патенту,
яке надсилає заявнику. Разом з рішенням про видачу патенту
заявнику надсилають пропозицію відкоректувати опис і (або)
креслення чи окремі виправлені аркуші, якщо це необхідно. 15.5.1. Якщо заявник згодний з рішенням Відомства про видачу
патенту, він повинен протягом двох місяців від дати одержання
рішення про видачу патенту надіслати до НДЦПЕ документ про сплату
збору за видачу патенту. Якщо це необхідно, відкоректувати опис і
(або) креслення чи окремі аркуші. 15.5.2. Після надходження документа про сплату збору за
видачу патенту та підтримання його чинності Відомство виконує дії
згідно з Положенням про державний реєстр патентів України на
винаходи та порядок видачі патентів (затверджено наказом
Держпатенту України від 7 червня 1996 р. N 122 ( z0304-96 ) та
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 р.
N 304/1329) та Положенням про державний реєстр патентів України на
корисні моделі та порядок видачі патентів (затверджено наказом
Держпатенту України від 7 червня 1996 р. N 123 ( z0305-96 ) та
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 р.
N 305/1330). 15.6. Рішення про відхилення заявки 15.6.1. Заявнику надсилають рішення про відхилення заявки,
якщо: заявка оформлена на винахід (корисну модель), який (яка) не
відповідає умовам надання правової охорони; заявка оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону, і заявник
протягом двох місяців з дати одержання ним запиту чи повідомлення
не надішле відповідних виправлень і уточнень або мотивованого
клопотання про продовження цього строку; заявка оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону і заявник
надіслав матеріали на запит, які не містять необхідних виправлень
і уточнень; заявник надіслав мотивоване клопотання про продовження
строків, передбачених законодавством, і протягом двох місяців з
дати одержання повідомлення про продовження строку не надіслав
відповідних виправлень та уточнень і (або) затребуваних в запиті
матеріалів. 15.6.2. Заявнику надсилають мотивоване рішення про відхилення
заявки з наведенням відповідних обгрунтувань, якщо: заявлений винахід не відповідає хоча б одній з умов
патентоспроможності; заявником запропонована формула, незалежний пункт якої не
включає суттєвої ознаки винаходу, що є в описі, через що такий
винахід не відповідає будь-якій з умов патентоспроможності, і
заявник відмовляється включити зазначену ознаку до формули. 15.6.3. Рішення про відхилення заявки виносять також, якщо: встановлено, що заявлена група винаходів включає винахід,
який не відповідає одній з умов патентоспроможності, і заявник
відмовляється відредагувати або вилучити характеристику цього
винаходу з формули; встановлена відповідність винаходу, який охарактеризований
багатоланковою формулою, умовам патентоспроможності відповідно до
незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, але здійснення
винаходу або реалізація зазначеного заявником призначення згідно з
ознаками залежних пунктів формули суперечить незалежному
(незалежним) пункту (пунктам) формули, і заявник відмовляється їх
відредагувати. 15.6.4. Якщо після ознайомлення з обставинами, що
перешкоджають видачі патенту, заявник надіслав обгрунтування щодо
відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності, які
не змінюють висновок експертизи, в рішенні про відмову у видачі
патенту наводять аналіз цих доводів. 15.6.5. Якщо після ознайомлення з рішенням про відмову у
видачі патенту заявник надіслав клопотання про видачу патенту без
проведення експертизи по суті, йому відмовляють у видачі такого
патенту. 15.7. Проведення експертизи по суті заявки на винахід, за
якою видано патент строком дії 5 років, і заявки на корисну
модель Однією з причин, за якою патент на винахід (корисну модель)
може бути визнаний недійсним повністю або частково, є
невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам
патентоспроможності. Для встановлення відповідності до умов патентоспроможності
винаходу, на який видано патент без проведення експертизи по суті,
і корисної моделі, на яку видано патент, за відповідним рішенням
Апеляційної ради Відомства чи суду може бути проведена експертиза
по суті. При цьому витрати щодо проведення такої експертизи несе
особа, яка подала заперечення до Апеляційної ради Відомства. Експертиза по суті винаходів, на які видано патент без
проведення експертизи по суті, і корисної моделі проводиться
відповідно до процедури, викладеної в пп.15.2-15.4 цього Порядку. 15.8. Особливості розгляду заявки на винахід (корисну модель)
при наявності іншої заявки на ідентичний винахід (ідентичну
корисну модель) з такою ж датою пріоритету Якщо встановлено, що заявлений винахід (корисна модель)
відповідає умовам патентоспроможності, але є інша не відкликана
заявка на ідентичний винахід (ідентичну корисну модель) з такою ж
датою пріоритету, перевагу віддають заявці з більш раннім номером
реєстрації. Винаходи (корисні моделі) визнають ідентичними, якщо зміст
незалежних пунктів їх формул в поданій заявниками редакції
повністю збігається. 15.9. Перегляд рішення, яке було прийняте під час проведення
експертизи по суті Після прийняття рішення про видачу патенту до його реєстрації
у Реєстрі можливе виявлення нових обставин, які вимагають
перегляду прийнятого за заявкою рішення. До таких обставин можуть
належати: надходження міжнародної заявки з більш раннім пріоритетом, де
описаний винахід, аналогічний тому, щодо якого прийнято рішення
про видачу патенту; виявлення раніш невідомого джерела інформації, яке входить до
рівня техніки і де описаний об'єкт, аналогічний тому, щодо якого
винесено рішення про видачу патенту; подання заявником мотивованого заперечення щодо прийнятого в
результаті експертизи рішення за умов, що в такому запереченні
наведені нові аргументи технічного характеру, які не могли бути
взяті до уваги під час проведення експертизи по суті. Заперечення щодо прийнятого в результаті експертизи рішення
повинно надійти до Відомства протягом двох місяців з дати
одержання заявником рішення про відмову у видачі патенту, або не
пізніше реєстрації його у Реєстрі. До вищезазначеного заперечення має бути доданий документ про
сплату відповідного збору за дії, які здійснюються з ініціативи
особи, яка подала це заперечення. При вирішенні питання, чи можуть нові обставини бути
підставою для зміни або скасування раніш прийнятого рішення, до
уваги беруть формулу винаходу, яка наведена в повідомленні про
можливість проведення експертизи по суті. Якщо під час проведення повторної експертизи встановлено, що
прийняте рішення потребує скасування або зміни, приймають нове
рішення, яке позбавляє попереднє рішення чинності.
16. Міжнародна заявка Функції зазначеного або вибраного відомства в Україні
виконує НДЦПЕ. У відповідних випадках щодо питань, які не
урегульовані Договором, Інструкцією, Законом ( 3687-12 ) і цим
Порядком, діюча редакція Договору і Інструкції відповідно до ст.3
Закону має перевагу. НДЦПЕ за клопотанням заявника може переглянути рішення
будь-якого одержуючого відомства та Міжнародного бюро BOIB
(ст.25-2 Договору) і зберегти дію міжнародної заявки (ст.24-2 і
39-3 Договору), якщо визнає обгрунтованими і переконливими
наведені в клопотанні доводи. Якщо відправлення матеріалів заявки було здійснено офіційною
поштою (правило 82 Інструкції), або службами доставки DHL, або
службою Federal Express, під час розгляду міжнародної заявки до
уваги беруть докази поштового відправлення. 16.1. Переведення міжнародної заявки на національну фазу Умови переведення міжнародної заявки на національну фазу Для переведення міжнародної заявки, для якої встановлена
дата міжнародного подання (ст.11 Договору) і яка містить
зазначення або вибір України та не вилучена або не вважається
вилученою згідно з Договором і Інструкцією, на національну фазу,
якщо до закінчення 21 місяця від дати пріоритету міжнародної
заявки згідно із ст.22 Договору або 31 місяця за міжнародними
заявками, за якими було зроблено вибір України згідно зі ст.39-1
Договору, заявник повинен сплатити збір. Документ, який
підтверджує сплату збору за подання заявки повинен надійти до
Відомства у встановлені строки. Національна фаза починається після закінчення вищезазначених
строків. За клопотанням заявника про прискорення початку
національної фази вона може бути розпочата до закінчення 21 або 31
місяця (ст.23-2 і 40-2 Договору). 16.1.1. Запит копії міжнародної заявки і пріоритетного
документа Після виконання заявником дій, передбачених пунктом 16.1.1
цього Порядку, НДЦПЕ робить запит Міжнародному бюро BOIB щодо
копії міжнародної заявки, якщо вона не була одержана раніше, і
якщо міжнародна заявка містить домагання пріоритету, щодо копії
пріоритетного документа за умови, що Міжнародне бюро BOIB
сповістило про його одержання. Право пріоритету надається
заявникові після отримання Відомством копії міжнародної заявки від
Міжнародного бюро BOIB. 16.2. Особливості обчислення передбачених Законом строків Датою подання міжнародної заявки до Відомства вважається дата
її міжнародного подання (ст.11-3 Договору). Під час перевірки можливості встановлення дати пріоритету
строк подання копії пріоритетного документа, якщо вона не була
подана до Міжнародного бюро ВОІВ згідно з правилом 17.1 (а)
Інструкції, обчислюють від дати початку національної фази
міжнародної заявки. Строк внесення виправлень і уточнень до матеріалів
міжнародної заявки обчислюють від дати початку національної фази
міжнародної заявки. 16.3. Особливості експертизи міжнародної заявки Перевірка дотримання вимог до документів заявки, передбачених
пунктами 6-9 Правил складання, в тому числі витребування перекладу
пріоритетного документа на українську мову за умови, що він
викладений іншою мовою ніж російська, здійснюється під час
проведення експертизи міжнародної заявки по суті. 16.4. Публікація відомостей про міжнародну заявку Публікацію відомостей про міжнародну заявку здійснюють після
подання заявником перекладу цієї заявки на українську мову. 16.5. Перетворення міжнародної заявки До публікації відомостей про міжнародну заявку на винахід чи
до її міжнародної публікації за умови, що міжнародна публікація
здійснена російською мовою, залежно від того, яка публікація була
здійснена раніше, можливе перетворення такої заявки в заявку на
корисну модель.вгору