Документ z0731-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.07.2015, підстава - z0732-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2008 N 377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2008 р.
за N 731/15422
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 177 ( z0732-15 ) від 02.06.2015 }
Про внесення змін до наказу Мінприроди
від 20.09.2007 N 489 "Про затвердження Методики
розрахунку плати за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію"

Відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність" ( 353-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1997 року N 269 ( 269-97-п ) "Про
затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною
інформацією" та Положення про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1524
( 1524-2006-п ), та з метою приведення плати за
топографо-геодезичну та картографічну інформацію до економічно
обґрунтованої Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Методики розрахунку плати за
топографо-геодезичну та картографічну інформацію, затвердженої
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 20.09.2007 N 489 ( z1134-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України від 01.10.2007 за N 1134/14401, що
додаються.
2. Державній службі геодезії, картографії та кадастру
(Ткаліч В.П.) забезпечити подання в установленому порядку цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макаренка І.Д.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський
Заступник Міністра економіки
України І.В.Крючкова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
21.07.2008 N 377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2008 р.
за N 731/15422

ЗМІНИ
до Методики розрахунку плати за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію
( z1134-07 )

1. У пункті 2 після слів "електронні карти і плани" доповнити
словами "ортофотоплани, аерознімки, копії окремих елементів змісту
видавничих оригіналів топографічних карт".
2. У пункті 4: 1) в абзаці першому після слів "витрати на" доповнити словами
"роботи з підготовки та передачі топографо-геодезичної та
картографічної інформації, а саме:"; 2) в абзаці сьомому слово "послуги" замінити словом "роботи".
3. У пункті 6: 1) у підпункті 6.3 після слова "плану" доповнити словом
"ортофотоплану"; 2) доповнити підпунктами 6.8 та 6.9 такого змісту: "6.8 за копію окремих елементів змісту (гідрографія, рельєф,
контур тощо) видавничого оригіналу топографічної карти на
паперовому або електронному носіях за формулою
В = В * ню,
во ко
де В - розмір плати за окремий елемент змісту видавничого
во оригіналу топографічної карти, гривень;
В - розмір плати за номенклатурний аркуш топографічної ко карти, гривень;
ню - коефіцієнт питомої ваги окремого елемента змісту
топографічної карти, визначений у додатку 8.
6.9 за аерознімок (на паперовому або електронному носіях) за
формулою
В = [К * 0,02 * (1 - 0,05 * n)] * k ,
ко тк і
де В - розмір плати за аерознімок, гривень;
ко К - кошторисна вартість робіт з виконання аерофотознімання, тк визначена за технічними проектами, гривень;
0,02 - коефіцієнт компенсації вартості робіт з виконання
аерофотознімання; 0,05 - показник актуальності аерознімка, який враховує
величину його щорічного старіння за кожен рік, що минув після
виконання аерофотознімання; n - поправочний коефіцієнт, що враховує періодичність
аерофотознімання, визначений у додатку 9; k - коефіцієнт індексації, який дорівнює середньорічному і темпу зростання величини індексу інфляції, що визначається
Держкомстатом".
4. Додатки 2 та 3 викласти у редакції, що додається.
5. Доповнити Методику додатками 8 та 9, що додаються.
Заступник Голови
Державної служби геодезії,
картографії та кадастру Н.-С.М.Пінчук

Додаток 2
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію
( z1134-07 )

КОЕФІЦІЄНТИ
компенсації вартості робіт з оновлення (створення)
топографічної карти або плану, ортофотоплану

------------------------------------------------------------------ | Вид продукції | Масштаб | Значення | | | | коефіцієнта, альфа | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні карти | 1:1 000 000, | 0,01 | | | 1:500 000, | | | | 1:200 000, | | | | 1:100 000 | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні карти, | 1:10 000, 1:25 000, | 0,02 | | ортофотоплани | 1:50 000 | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні плани, | 1:5 000 | 0,02 | | ортофотоплани | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні плани, | 1:2 000 | 0,05 | | ортофотоплани | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію
( z1134-07 )

КОЕФІЦІЄНТИ
за встановлену періодичність створення
(оновлення) топографічної карти або плану,
виготовлення ортофотоплану

------------------------------------------------------------------ | Вид продукції | Термін, що минув з | Значення | | | часу створення | коефіцієнта, n | | | (оновлення) карти або | | | | плану, виготовлення | | | | ортофотоплану, роки | | |---------------------+-------------------------+----------------| |Топографічні карти, |понад 1 - до 3 включно | 3 | |ортофотоплани |понад 3 - до 5 включно | 5 | | |понад 5 - до 7 включно | 7 | | |понад 7 - до 10 включно | 10 | | |понад 10 | 15 | |---------------------+-------------------------+----------------| |Топографічні плани, |понад 1 - до 3 включно | 3 | |ортофотоплани |понад 3 - до 5 включно | 5 | | |понад 5 - до 7 включно | 7 | | |понад 7 | 10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію
( z1134-07 )

КОЕФІЦІЄНТИ
питомої ваги окремого елемента змісту
топографічної карти

------------------------------------------------------------------ | Найменування елемента змісту | Коефіцієнт питомої ваги, ню | | карти | | |----------------------------------------------------------------| | Масштаб 1:10 000, 1:25 000 | |----------------------------------------------------------------| |Гідрографія | 0,2 | |---------------------------------+------------------------------| |Рельєф, піски | 0,4 | |---------------------------------+------------------------------| |Контур | 0,4 | |----------------------------------------------------------------| | Масштаб 1:50 000, 1:100 000 | |----------------------------------------------------------------| |Контур | 0,3 | |---------------------------------+------------------------------| |Гідрографія | 0,15 | |---------------------------------+------------------------------| |Рельєф, піски | 0,3 | |---------------------------------+------------------------------| |Ліс (заливка, сітка) | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Заливка водної поверхні | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Сітка кварталів населених пунктів| 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Сітка кордонів | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Заливка автодоріг з покриттям | 0,05 | |----------------------------------------------------------------| | Масштаб 1:200 000 | |----------------------------------------------------------------| |Контур з сіткою кварталів міст та| 0,3 | |селищ міського типу | | |---------------------------------+------------------------------| |Гідрографія | 0,2 | |---------------------------------+------------------------------| |Рельєф, піски | 0,3 | |---------------------------------+------------------------------| |Характеристики характерних | 0,1 | |об'єктів та сітка кордонів | | |---------------------------------+------------------------------| |Ліс (заливка, сітка) | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Заливка водної поверхні | 0,05 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію
( z1134-07 )

КОЕФІЦІЄНТИ
за встановлену періодичність аерофотознімання

------------------------------------------------------------------ |Вид продукції | Термін, що минув з часу | Значення коефіцієнта, | | | виконання | n | | | аерофотознімання, років | | |--------------+-------------------------+-----------------------| |Аерознімки |до 5 включно | 3 | | |від 5 до 10 включно | 10 | | |понад 10 | 15 | ------------------------------------------------------------------вгору