Документ z0738-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.06.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.04.2016  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2016 р.
за № 738/28868

Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент»

Відповідно до статей 4, 6, 9, 15 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою соціально-громадянського виховання дітей та молоді, формування в них інтересу до поглибленого вивчення природи, науково-дослідної та експериментальної роботи, формування національної свідомості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент», що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
21.04.2016  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2016 р.
за № 738/28868

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент» (далі - ДЕП).

2. ДЕП є однією з форм організації позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

3. Діяльність ДЕП будується на принципах гуманізму, взаємоповаги та спрямовується на розвиток здібностей дітей і молоді.

4. У своїй діяльності ДЕП керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

5. Під час роботи ДЕП обробка персональних даних його членів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6. Координацію діяльності ДЕП, у тому числі інформаційне та організаційно-технічне забезпечення діяльності ДЕП, здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

ІІ. Мета та завдання ДЕП

1. Метою діяльності ДЕП є соціально-громадянське виховання підростаючого покоління, формування у нього національної свідомості, інтересу до поглибленого вивчення природи, науково-дослідної та експериментальної роботи.

2. Основними завданнями ДЕП є:

формування у дітей та молоді екологічної культури та екологічного мислення;

обмін досвідом щодо провадження природоохоронної діяльності;

пошук нових форм і методів екологічного виховання дітей та молоді;

створення умов для розвитку та самореалізації особистісного потенціалу дітей та молоді;

формування навичок самоврядування та соціальної активності;

координація діяльності дитячих громадських екологічних об`єднань України, регіональних осередків ДЕП (далі - регіональні осередки);

проведення просвітницької роботи серед широких верств населення щодо захисту і збереження довкілля, залучення дітей та учнівської молоді до участі у практичних природоохоронних заходах;

співпраця з дитячими громадськими екологічними організаціями інших держав.

3. Для реалізації мети та основних завдань ДЕП має право:

координувати діяльність регіональних осередків;

організовувати та проводити просвітницьку роботу серед населення з питань захисту та збереження довкілля;

організовувати природоохоронні акції, залучати до їх проведення дітей та учнівську молодь;

розробляти нові форми та методи організації еколого-просвітницької роботи з дітьми та молоддю;

залучати учнівську молодь до розроблення проектів еколого-просвітницького спрямування;

співпрацювати з дитячими громадськими екологічними організаціями інших держав;

поширювати інформацію про свою діяльність;

4. Рішення ДЕП приймаються більшістю голосів його членів, оформлюються протоколом та мають рекомендаційний характер.

Рішення ДЕП доводяться до регіональних осередків у письмовій формі в десятиденний строк з дня їх прийняття.

III. Структура ДЕП

1. Діяльність ДЕП здійснюється на добровільних засадах.

2. До складу ДЕП входять члени регіональних осередків. Чисельність представників від кожної адміністративно-територіальної одиниці визначає НЕНЦ.

3. Членами ДЕП можуть бути учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів - представники дитячих громадських екологічних і природоохоронних організацій віком від 10 до 18 років включно, які є членами регіональних осередків, дитячих громадських екологічних організацій.

4. З числа членів ДЕП обираються голова, заступник голови, секретар.

5. Голова, який обирається загальними зборами більшістю голосів, виконує такі функції:

організовує діяльність ДЕП;

збирає та проводить загальні збори;

головує на загальних зборах;

вносить пропозиції щодо кандидатури на посаду заступника голови.

6. Заступник голови обирається загальними зборами за поданням голови з числа членів ДЕП більшістю голосів.

Заступник голови виконує функції голови за його відсутності та інші функції, спрямовані на реалізацію мети й основних завдань ДЕП.

7. Секретар веде протоколи загальних зборів і робочих засідань, оформляє проекти рішень загальних зборів і робочих засідань, забезпечує збереження документації ДЕП.

IV. Права та обов’язки членів ДЕП

1. Члени ДЕП мають право:

брати участь у загальних зборах ДЕП;

брати участь у підготовці рішень з усіх питань діяльності ДЕП;

висувати кандидатів та бути обраними на керівні посади ДЕП;

отримувати інформацію з різних напрямів діяльності ДЕП;

подавати пропозиції для розгляду їх на загальних зборах і робочих засіданнях;

здійснювати інші повноваження відповідно до цього Положення.

2. Члени ДЕП зобов’язані:

виконувати вимоги цього Положення;

брати участь у загальних зборах, засіданнях комісій та робочих засіданнях ДЕП;

вчасно та якісно виконувати доручення, отримані на загальних зборах, засіданнях комісій та робочих засіданнях ДЕП;

інформувати регіональні осередки про свою діяльність у ДЕП.

3. Склад членів ДЕП змінюється щороку. Кожний представник регіональних осередків може бути обраний до складу ДЕП на необмежений строк або переобраний до складу ДЕП на кожний наступний строк.

V. Порядок роботи ДЕП

1. Робочими органами ДЕП є загальні збори, комісії та тимчасові робочі групи.

2. Вищим органом ДЕП є загальні збори, які скликаються один або два рази на рік у період канікул.

Загальні збори вирішують найважливіші питання діяльності ДЕП, обирають голову, заступника голови та секретаря, затверджують план роботи ДЕП на рік та заслуховують звіти голови про діяльність ДЕП.

Головує на загальних зборах голова ДЕП.

Загальні збори є правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин членів ДЕП. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів присутніх членів ДЕП. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови.

Кількість засідань загальних зборів, дати їх проведення та порядок денний визначає НЕНЦ.

Інформація про проведення загальних зборів розміщується на веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку їх проведення.

3. Комісії є постійними робочими органами ДЕП, які створюються на період повноважень ДЕП.

Метою діяльності комісій є вирішення питань діяльності ДЕП у період між загальними зборами, підготовка проектів документів, які мають розглядатися загальними зборами, та створення тимчасових робочих груп.

До складу однієї комісії можуть входити 4-5 членів ДЕП: голова комісії, який керує її роботою, та 3-4 її члени.

Персональний склад кожної комісії затверджується загальними зборами ДЕП.

Голів комісій призначає голова ДЕП.

Кожний член ДЕП може бути членом лише однієї комісії.

Рішення комісій приймаються більшістю голосів присутніх членів відповідних комісій. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Засідання комісій проводяться за потреби.

Засідання комісій можуть проводитися в режимі онлайн.

4. Тимчасові робочі групи створюються для вирішення окремих питань діяльності ДЕП.

Голову та персональний склад кожної тимчасової робочої групи визначає голова ДЕП.

Рішення тимчасових робочих груп приймаються більшістю голосів присутніх їх членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови тимчасової робочої групи.

Засідання тимчасових робочих груп можуть проводитися в режимі онлайн.

5. Відкритим голосуванням строком на один рік делегати обирають прес-центр ДЕП.

6. Прес-центр працює в постійному режимі, його засідання проводяться не менше одного разу на квартал. У разі потреби в його роботі бере участь голова ДЕП.

7. До завдань прес-центру входять:

поширення інформації про діяльність всіх дитячих громадських екологічних об`єднань України;

обробка листів, звернень, запитів та відповідне реагування, розсилка всіх матеріалів ДЕП дитячим громадським екологічним об`єднанням.

8. Організаційно-методичне забезпечення проведення зборів та будь-яких засідань ДЕП здійснює НЕНЦ.

9. Інформація про проведення загальних зборів розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку їх проведення.

10. Один раз на два роки представники дитячих громадських екологічних об`єднань та регіональних осередків збираються на екологічний форум, на якому обговорюються найважливіші питання діяльності ДЕП і регіональних осередків, визначаються основні напрями їх діяльності на два роки.

Рішення про скликання форуму, порядок денний приймаються на загальних зборах ДЕП і доводяться до всіх регіональних осередків у письмовій формі у десятиденний строк з дня їх проведення.

VІ. Фінансування

Витрати на організацію роботи ДЕП здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В. Супрунвгору