Документ z0765-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.07.2008, підстава - z0550-08

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2007 N 472
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2007 р.
за N 765/14032

Про затвердження Положення про базу
даних "Відомості про осіб, які перетнули
державний кордон України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 445 ( z0550-08 ) від 25.05.2008 }

Відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну
службу України" ( 661-15 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
( 80/94-ВР ), "Про Національну програму інформатизації"
( 74/98-ВР ), "Про концепцію Національної програми інформатизації"
( 75/98-ВР ), "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ),
Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та
виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів
щодо осіб, які перетинають державний кордон України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2001 року N 35
( 35-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про базу даних "Відомості про осіб,
які перетнули державний кордон України" (далі - Положення), що
додається.
2. Управлінню зв'язку та інформатизації Департаменту охорони
державного кордону разом з управлінням правового забезпечення
Міжнародно-правового департаменту в установленому порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Державної прикордонної служби України: забезпечити установлення програмно-технічних комплексів
автоматизації прикордонного контролю (далі - ПТК АПК) "Гарт-1/П"
інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт"
(далі - ІІТС "Гарт") Державної прикордонної служби України в усіх
пунктах пропуску (пунктах контролю) (далі - пункти пропуску); провести роботу з підключення цих комплексів до
телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України
для забезпечення безперервного збирання інформації до бази даних
"Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"
(далі - База даних осіб) центрального сховища даних центральної
підсистеми ІІТС "Гарт" від ПТК АПК "Гарт-1/П", установлених у
пунктах пропуску; забезпечити формування та функціонування Бази даних осіб як
складової центрального сховища даних центральної підсистеми ІІТС
"Гарт", а також зберігання інформації з дотриманням режиму
доступу; відповідно до Правил забезпечення захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 ( 373-2006-п ),
організувати виконання заходів щодо створення та запровадження в
ІІТС "Гарт" комплексної системи захисту інформації.
4. Начальникам органів охорони державного кордону Державної
прикордонної служби України під час здійснення прикордонного
контролю забезпечити внесення достовірних відомостей про осіб, які
перетинають державний кордон України, до Бази даних осіб із
документів на право виїзду з України та в'їзду в Україну, паспорта
громадянина України та інших джерел документованої інформації.
5. Ректору Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Б.Хмельницького, начальнику Навчального центру
з підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби
України забезпечити вивчення вимог цього наказу під час навчання
відповідних категорій військовослужбовців.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону.
7. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України в частині, що його стосується.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
25.06.2007 N 472
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2007 р.
за N 765/14032

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних "Відомості про осіб,
які перетнули державний кордон України"

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) та "Про
інформацію" ( 2657-12 ), інших законодавчих актів у сфері
інформатизації і встановлює загальні вимоги до збирання,
використання та зберігання інформації про осіб, які перетнули
державний кордон України.
2. Терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, у яких
вони використані в Законах України "Про інформацію" ( 2657-12 ),
"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
( 80/94-ВР ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про Національну
програму інформатизації" ( 74/98-ВР ).
3. База даних "Відомості про осіб, які перетнули державний
кордон України" (далі - База даних осіб), - автоматизований банк
даних відомостей про громадян України, іноземців та осіб без
громадянства, зареєстрованих у пунктах пропуску через державний
кордон, та відповідно документів громадян України на право виїзду
з України і в'їзду в Україну, у тому числі паспорта громадянина
України, та паспортних документів іноземців та осіб без
громадянства.
4. Базу даних осіб створено в інтересах розвідки,
контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону
України, оперативно-розшукової діяльності, участі в боротьбі з
організованою злочинністю та протидії незаконній міграції, для
забезпечення виконання нею доручень правоохоронних і
розвідувальних органів та для подання за три дні до дня виборів до
окружних виборчих комісій відомостей про осіб, які зареєстровані в
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично
перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні
дані про їх повернення на територію України, та в інших випадках,
передбачених законами України.
5. База даних осіб є складовою центрального сховища даних
(далі - ЦСД) центральної підсистеми інтегрованої
інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" Державної
прикордонної служби України (далі - система "Гарт") та
інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи
щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які
перетинають державний кордон (далі - система "Аркан").
6. Структура та порядок роботи системи "Гарт" та системи
"Аркан" визначаються положеннями про ці системи, що розробляються
та затверджуються Адміністрацією Держприкордонслужби України.
7. Формування Бази даних осіб передбачає можливість
інформаційної інтеграції з подібними базами даних інших
правоохоронних органів, а також центральних органів виконавчої
влади, суб'єктів системи "Аркан" згідно з чинним законодавством.
8. База даних осіб формується шляхом ведення інформації про
осіб з використанням автоматизованих робочих місць "Інспектор"
(стаціонарних, портативних, кишенькових) (далі - АРМ "Інспектор")
до програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного
контролю (далі - ПТК АПК) інформаційно-телекомунікаційної системи
(далі - ІТС) "Гарт-1" і передавання її в режимі реального часу до
ЦСД системи "Гарт" з використанням технічних засобів
телекомунікаційної мережі Державної прикордонної служби України.
9. ПТК АПК ІТС "Гарт-1" розгортаються в усіх пунктах пропуску
(пунктах контролю) (далі - пункти пропуску) через державний
кордон, де здійснюються пасажирські перевезення та пропуск осіб
через державний кордон. Склад ПТК АПК ІТС "Гарт-1" визначається
для кожного пункту пропуску окремо відповідно до технічних умов,
виходячи з його категорії і виду, характеру транспортних
перевезень, режиму функціонування, часу роботи та стану
облаштування.
10. Уведення інформації до Бази даних осіб здійснюється
посадовими особами підрозділів органів охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України, які в установленому порядку
призначені і несуть службу в прикордонному наряді "Перевірка
документів" із зазначенням реквізитів, перелік яких додається.
11. Забороняється змінювати реквізити та вносити інформацію,
не передбачену реквізитами.
12. За формування Бази даних осіб та підтримання її в
актуальному стані відповідають: в Адміністрації Держприкордонслужби України - начальник
Окремого відділу з обробки даних у ЦСД центральної підсистеми
системи "Гарт" Державної прикордонної служби України; в органі охорони державного кордону - керівники підрозділів
органу охорони державного кордону (начальник прикордонної
комендатури, КПП, відділу прикордонної служби, відділення
прикордонного контролю, начальник прикордонної застави (у разі
охорони державного кордону в місцевому пункті пропуску через
державний кордон), посадова особа, яка безпосередньо вводить
інформацію до Бази даних осіб із застосуванням автоматизованих
робочих місць ПТК АПК ІТС "Гарт-1".
13. Під час уведення інформації до Бази даних осіб
використовуються класифікатори інформації, зокрема: локальні,
загальносистемні, відомчі, загальнодержавні, країн СНД та
міжнародні. Класифікатори інформації створюються та ведуться в
центральній підсистемі системи "Гарт" і передаються для
використання до системи "Аркан" та ПТК АПК ІТС "Гарт-1".
14. Відомості про особу вводяться до Бази даних осіб
посадовими особами із документів громадян України на право виїзду
з України і в'їзду в Україну, паспорта громадянина України та
паспортних документів іноземців та осіб без громадянства із
застосуванням приладів для автоматичного зчитування
машинозчитувальної зони паспортних документів (паспортрідерів), у
тому числі і з електронних чіпів, що містять інформацію про
власника, зокрема й інформацію про його біометричні дані, а в разі
відсутності таких приладів чи даних у машинозчитувальній зоні -
уручну.
15. Інформація про осіб, що вводиться до Бази даних осіб,
повинна бути достовірною, без помилок та перекручень і
забезпечувати однозначне тлумачення їх користувачами, а також
можливість однозначної ідентифікації особи.
16. Мова, що використовується для введення інформації до Бази
даних осіб, визначається окремим розпорядженням Адміністрації
Держприкордонслужби України залежно від виду паспортного документа
та країни, що його видала.
17. Посадові особи, зазначені в пункті 10 цього Положення,
відповідають за своєчасність, повноту та достовірність інформації,
уведеної до Бази даних осіб.
18. За введення недостовірної інформації до Бази даних осіб
або несанкціоноване внесення змін до неї посадові особи несуть
відповідальність згідно із законодавством.
19. Інформація, що зберігається в Базі даних осіб, є
сукупністю відкритої адміністративної інформації та інформації про
осіб і є власністю Державної прикордонної служби України та не
належить до інформації з обмеженим доступом. Інформація, що
зберігається у Базі даних осіб, повинна оброблятися в ЦСД
центральної підсистеми ІТС "Гарт" із застосуванням комплексної
системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
20. Адміністрація Держприкордонслужби України забезпечує
використання інформації, що зберігається в Базі даних осіб,
виключно зі службовою метою та відповідно до законодавства.
21. Адміністрація Держприкордонслужби України повинна
забезпечити реалізацію права кожної особи ознайомитися з даними
про себе, що містяться в Базі даних осіб.
22. Інформація про особу не може бути надана третій особі або
поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди особи,
відомості про яку занесено до Бази даних осіб, крім випадків,
передбачених законами України.
23. Інформація з Бази даних осіб надається у формі витягів
безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання
і слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у
зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством
України. Перевірка інформації за Базою даних осіб здійснюється шляхом
асоціативного пошуку за такими реквізитами: обов'язкові реквізити - "Громадянство", "Прізвище, ім'я
особи", "Дата народження" (число, місяць та рік); за наявності інформації - "Вид документа" (для громадян
України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина
України, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка або
посвідчення члена екіпажу; для іноземних громадян та осіб без
громадянства - паспортний документ, що підтверджує громадянство
іноземця або посвідчує особу без громадянства), "Серія, номер
документа". Для забезпечення однозначної ідентифікації осіб за Базою
даних осіб реквізит "Прізвище, ім'я особи" повинен зазначатися: для громадян України - тільки українськими літерами; для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь -
тільки російськими літерами; для іноземців та осіб без громадянства інших держав - тільки
латинськими літерами. { Пункт 23 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 445 ( z0550-08 ) від 25.05.2008 }
24. Використання даних з Бази даних осіб з метою отримання
статистичної інформації для центральних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування здійснюється безкоштовно, при
цьому інформація про особу їм не може бути надана.
25. Доступ до інформації, що зберігається в Базі даних осіб,
надається уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної
служби України, інших правоохоронних органів та органів державної
влади (далі - користувачі) відповідно до законодавства в порядку,
що визначається окремим наказом Адміністрації Держприкордонслужби
України.
26. Адміністратором Бази даних осіб є Центральний вузол
зв'язку Державної прикордонної служби України, який має доступ до
Бази даних осіб і відповідає за її матеріально-технічне та
технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться
в Базі даних осіб.
27. Користувачі несуть відповідальність за порушення
законодавства про інформацію стосовно незаконного розголошення
інформації, що отримана з Бази даних осіб.
28. Здійснення контролю за дотриманням користувачами Бази
даних осіб вимог щодо обробки інформації в Адміністрації
Держприкордонслужби України покладається на адміністратора Бази
даних осіб, в органах та підрозділах Державної прикордонної служби
України - на їх начальників.
29. Інформація Бази даних осіб зберігається на дисковому
масиві у файлах формату системи керування базами даних "Oracle"
основного та резервного серверів ЦСД центральної підсистеми
системи "Гарт": щодо відомостей про іноземців та осіб без громадянства -
протягом 5 років; щодо відомостей про громадян України - протягом 5 років. Після закінчення цих строків зазначені відомості знищуються
комісійно. { Пункт 29 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 445 ( z0550-08 ) від 25.05.2008 }
Заступник директора
Департаменту охорони державного
кордону - начальник управління
зв'язку та інформатизації -
начальник зв'язку
генерал-майор С.О.Фесенко

Додаток
до пункту 10 Положення
про базу даних "Відомості
про осіб, які перетнули
державний кордон України"

РЕКВІЗИТИ
бази даних "Відомості про осіб,
які перетнули державний кордон України"

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип даних | Назва поля | Назва |Назва поля |Специфікація| Примітка | |з/п| | |таблиці у | у БД | | | | | | | БД | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Дата та місце перетинання державного кордону | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Дата і час | OBD2 | DATECROSS | 8+4 (ДЧ) | | | | |перетинання | | | | | | | |державного кордону | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 |класифікатор|Код назви пункту | PPIP | CODEUSEL | 3 (N) | | | | |пропуску (пункту | | | | | | | |контролю) | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 3 |класифікатор|Назва підрозділу | PPIP | UNIT | 100 (С) | | | | |органу | | | | | | | |Держприкордонслужби| | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 4 |класифікатор|Ділянка державного | UCH | UCH | 20 (С) | | | | |кордону | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 5 | список |Напрямок | OBD2 | NAPRID | 1 (С) | I - в'їзд; | | | |перетинання | | | | O - виїзд, | | | | | | | | S - скасовано | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Відомості про особу | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Прізвище, ім'я | OBD2 | FIOLAT | 255 (С) | | | | |особи (латинським | | | | | | | |буквами) | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 | |Прізвище, ім'я | OBD2 | FIOUKR | 255 (С) | тільки для | | | |особи (українською)| | | | громадян України | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 3 | |Прізвище, ім'я | OBD2 | FIORUS | 255 (С) | тільки для | | | |особи (російською) | | | |громадян РФ та РБ,| | | | | | | | які прямують | | | | | | | | через державний | | | | | | | | кордон за | | | | | | | | внутрішніми | | | | | | | | паспортами | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 4 | |Дата народження | OBD2 | DATEBORN | 10 (Д) | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 5 | |Стать | OBD2 | SEX | 1 (С) | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 6 |класифікатор|Статус особи | STATUSOS | STATUSOS | 30 (С) | видворений/ | | | | | | | | не | | | | | | | | пропущений/ | | | | | | | | біженець тощо | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 7 |класифікатор|Дія відносно особи | ACTION | ACTION | 30 (С) | пропуск/ | | | | | | | | непропуск/ | | | | | | | | передача/ | | | | | | | | затримання/ | | | | | | | |інформування/огляд| |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 8 | |Мітка, що особа є | OBD2 | ISDRIVER | 1 (C) |1 - водій, 0 - ні;| | | |водієм ТЗ | | | |(тільки в пунктах | | | | | | | | пропуску для | | | | | | | | автомобільного | | | | | | | | сполучення) | |---+------------+-------------------+------------------------------------------------------| | | |Дані про реєстрацію| | | | |громадян України в | | | | |межах відповідної | | | | |адміністративно- | | | | |територіальної | | | | |одиниці: | | |---+------------+-------------------+------------------------------------------------------| | 9 |класифікатор|АКР, область, міста| D100 | N100 | 25 (C) | за окремим | | | |Київ, Севастополь | | | | рішенням АДПСУ | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| |10 |класифікатор|Назва району | T757 | NU101 | 50 (C) | за окремим | | | |області (АРК) або | | | | рішенням АДПСУ | | | |району в місті | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| |11 | |Назва населеного | OBD2 |REEST_PUNKT| 100 (C) | за окремим | | | |пункту (місто, | | | | рішенням АДПСУ | | | |селище, село) | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| |12 | |Назва вулиці | OBD2 | STREET | 50 (C) | за окремим | | | |(проспекту, | | | | рішенням АДПСУ | | | |бульвару, площі, | | | | | | | |провулку, кутка | | | | | | | |тощо) | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| |13 | |Номер будинку | OBD2 | NUM_BUD | 10 (C) | за окремим | | | | | | | | рішенням АДПСУ | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| |14 | |Номер корпусу | OBD2 | NUM_KORP | 5 (C) | за окремим | | | |(крило буд., блок, | | | | рішенням АДПСУ | | | |секція тощо ) | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| |15 | |Номер квартири | OBD2 |NUM_OFFICE | 5 (C) | за окремим | | | |(кімнати) | | | | рішенням АДПСУ | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Документи | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |класифікатор|Громадянство | STATES | STATE | 60 (С) | назва країни | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 |класифікатор|Вид документа | DOCNAME | DOCNAMEID | 25 (С) | дипломатичний, | | | | | | | | службовий, | | | | | | | |посвідчення особи | | | | | | | | моряка тощо | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 3 | |Серія, номер | OBD2 | PASPNOM | 25 (С) | | | | |документа | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 4 |класифікатор|Тип візи | VISATYPE | VISATYPE | 15 (С) | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 5 | |Номер візи | OBD2 | VISANOM | 15 (С) | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 6 |класифікатор|Кратність візи |VISAMULTI | VISAMULTI | 15 (С) | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 7 | |Термін дії візи | OBD2 |VISATERMIN | 10 (Д) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Особи, вписані до паспорта | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Імена і дати | OBD2 | CHILDS | 120 (С) | | | | |народження дітей | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Дані про поїздку | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |класифікатор|Мета |GOALTRAVEL|GOALTRAVEL | 100 (С) | приватна, | | | |прибуття/вибуття | | | | службова, туризм | | | | | | | | тощо | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 | |Назва сторони, що | OBD2 | ZAKLAD | 60 (С) | тільки для | | | |приймає | | | | іноземців | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 3 | |Адреса сторони, що | OBD2 |ZAKLADADDR | 120 (С) | тільки для | | | |приймає | | | | іноземців | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 4 | |Дата | OBD2 | DATETRIP | 8 (Д) | тільки для | | | |передбачуваного | | | | іноземців | | | |виїзду | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 5 | довідник |Пункт пропуску | PPIP | UNIT | 100 (С) | тільки для | | | |(пункт контролю) | | | | іноземців, які | | | |передбачуваного | | | |прямують транзитом| | | |виїзду | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Технологічні поля | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Мітки про | OBD2 | IDENTMARK | 15 (С) | | | | |ідентифікацію особи| | | | | | | |в пункті пропуску | | | | | | | |за базами даних | | | | | | | |доручень | | | | | | | |правоохоронних | | | | | | | |органів | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 | |Результати | OBD2 | INFCONTR | 80 (С) | | | | |опитування | | | | | | | |(співбесіди), | | | | | | | |проведеної | | | | | | | |інспектором | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 3 | |Результати | OBD2 | INFCHEEF | 80 (С) | | | | |опитування | | | | | | | |(співбесіди), | | | | | | | |проведеної старшим | | | | | | | |зміни | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Системна інформація про введення відомостей | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Дата, час введення | OBD2 | INPUTTIME | 8+4 (ДЧ) | | | | |інформації | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 | |Ким уведена | OBD2 |INPUTPERSON| 50 (С) | Прізвище та | | | |інформація | | | | ініціали | | | | | | | | інспектора | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Інформація про осіб, виявлених під час контролю за дорученнями правоохоронних органів | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Посилання на запис |OBD2_DOR2 |CHAPID_OBD2| 10 (Ч) | | | | |про особу в Базі | | | | | | | |даних осіб | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 2 | |Посилання на запис |OBD2_DOR2 |CHAPID_DOR2| 10 (Ч) | | | | |в базі доручень | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 3 | |Номер бази даних |OBD2_DOR2 | TYPEBD | 1 (Ч) | | | | |доручень | | | | | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 4 | |Ступінь |OBD2_DOR2 | RANK | 3 (Ч) | Від 0 до 1 | | | |відповідності даних| | | | (0 - 100%) | |---+------------+-------------------+----------+-----------+------------+------------------| | 5 | |Дата і час |OBD2_DOR2 |INSERTDATE | 8+4 (ДЧ) | | | | |створення запису | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту охорони державного
кордону - начальник управління
зв'язку та інформатизації
генерал-майор С.О.Фесенковгору