Документ z0772-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2009, підстава - z0811-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.06.2004 N 221
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 772/9371
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 504 ( z0811-09 ) від 16.07.2009 }
Про затвердження Правил
державної реєстрації та обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 364 ( z1337-04 ) від 15.10.2004 }
{ Про відміну дії Наказу додатково див. Наказ
Міністерства аграрної політики
N 110 ( v0110555-05 ) від 24.03.2005 }
На виконання статті 34 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) та з метою встановлення єдиного на території України
порядку державної реєстрації та обліку, а також видачі
реєстраційних документів та державних номерних знаків на трактори,
самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські,
дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську
техніку, інші механізми, що експлуатуються на території України,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила державної реєстрації та обліку
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
аграрної політики України від 25.05.2000 N 75 ( z0456-00 ) "Про
затвердження Правил державної реєстрації та обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за
N 456/4677) та від 30.04.2004 N 142 ( z0584-04 ) "Про внесення
змін до Правил державної реєстрації та обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.05.2004 за
N 584/9183).
3. Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин,
обладнання та якістю паливно-мастильних матеріалів
(Гордієнку В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Яковенка В.П.
Міністр В.А.Слаута
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України А.Й.Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
11.06.2004 N 221
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 772/9371

ПРАВИЛА
державної реєстрації та обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 34 Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 12.01.96 N 59 ( 59-96-п ) "Про затвердження
Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду
обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації". Цими Правилами встановлюється єдиний на території України
порядок державної реєстрації, обліку, видачі реєстраційних
документів та державних номерних знаків, присвоєння
ідентифікаційних номерів на трактори, самохідні шасі, самохідні
сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини,
сільськогосподарську техніку, інші механізми (далі - машини), які
експлуатуються в умовах вулично-дорожньої мережі загального
користування в Україні, на сільськогосподарських угіддях при
виконанні агротехнічних робіт тощо.
1.2. Ці Правила є обов'язковими для всіх фізичних і юридичних
осіб України, іноземних фізичних і юридичних осіб, а також осіб
без громадянства, які є власниками машин, осіб, які від імені
власників володіють, користуються чи розпоряджаються на законних
підставах цими машинами або діяльність яких пов'язана з їх
виготовленням, реалізацією та експлуатацією на території України.
1.3. Державна реєстрація машин здійснюється інспекціями
державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (далі - інспекція Держтехнагляду) з метою
забезпечення єдиного обліку машин, контролю за відповідністю їх
ідентифікаційних номерів, конструкцій та технічного стану діючим в
Україні правилам, нормативам і стандартам.
1.4. Наведені в цих Правилах терміни використовуються в таких
значеннях: сільськогосподарська техніка - причіпне та навісне
сільськогосподарське обладнання; інші механізми - сільськогосподарський інвентар (стаціонарна
зернообробна техніка).
1.5. Посадовим особам інспекції Держтехнагляду забороняється
розголошувати відомості, що стали їм відомі при проведенні
реєстраційних дій, за винятком випадків, передбачених
законодавством. На підставі письмового запиту, довідки про проведені
реєстраційні дії, про зареєстровані машини і їх власників
видаються інспекціями Держтехнагляду: - судам, органам прокуратури, слідства, дізнання органів
внутрішніх справ та податкової міліції, органам державної
виконавчої служби; ( Абзац третій пункту 1.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 364 ( z1337-04 )
від 15.10.2004 ) - підрозділам Державтоінспекції МВС України, обласним
інспекціям Держтехнагляду України при виконанні покладених на них
завдань.
2. Реєстрація машин
2.1. Власники машин - юридичні та фізичні особи або їх
представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати машини
протягом 10 діб після придбання, митного оформлення та тимчасового
ввезення на територію України або виникнення інших обставин, що є
підставою для проведення реєстраційних дій. Термін реєстрації може
бути продовжений у разі неможливості власника машини (хвороба,
відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити.
Дозволяється тимчасова експлуатація машин з номерним знаком
"Транзит" у межах терміну його дії.
2.2. Реєстрація машин здійснюється на підставі заяви власника
(додатки 1, 2, 3) і документів, що посвідчують його особу,
правомірність придбання машин, відповідність конструкції машин
технічним вимогам тощо. Документами, що підтверджують правомірність придбання машин,
можуть бути будь-які з нижченаведених (оригінали або завірені в
установленому порядку копії): - довідка-рахунок (додаток 4), видана суб'єктом
підприємницької діяльності, що здійснив реалізацію машини; - договір купівлі-продажу, міни, дарування та інші посвідчені
в установленому порядку документи, що встановлюють право власності
на машини; - договір лізингу, застави, біржова угода, договір про
спільне володіння, користування і розпорядження майном, що
перебуває у спільній частковій власності; - свідоцтво про право власності на частку в спільному майні
подружжя, доручення, посвідчені або видані в установленому
порядку; - акт приймання-передавання машини (додаток 5), виданий
підприємством-виробником машини чи її вузлів та агрегатів; - вантажна митна декларація на машини, що ввозяться, для
оформлення юридичними і фізичними особами або посвідчення митного
органу про реєстрацію увезених із-за кордону машин, вузлів і
агрегатів, що мають ідентифікаційні номери; - рішення уповноваженого органу про відчуження машин,
платіжні документи, накладні або акти приймання-передавання; - рішення суду про належність машин; - рішення зборів співвласників (витяг з протоколу) про
надання повноваження особі представляти інтереси співвласників; - договір оренди майна (у разі необхідності) із зазначенням у
ньому домовленості орендодавця та орендаря щодо реєстрації за
орендарем машин. Для реєстрації машин, що перебували в експлуатації і
зареєстровані в інспекції Держтехнагляду, крім названих
документів, додаються свідоцтва про реєстрацію машин з відміткою
про зняття машини з обліку попереднім власником. Для машин, які вперше реєструються в Україні і на які
розповсюджено вимоги щодо підтвердження відповідності в Україні,
додатковою умовою реєстрації є наявність сертифіката відповідності
або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката відповідності,
виданих у Системі УкрСЕПРО, які підтверджують відповідність машин
вимогам, що на них розповсюджені. У разі відсутності заводського номера машини їй обов'язково
присвоюється ідентифікаційний номер та закріплюється на ній
табличка реєстраційна обліково-ідентифікаційна з ідентифікаційним
номером (додаток 6) ( za772-04 ), який заноситься в реєстраційні
документи. Опис таблички реєстраційної обліково-ідентифікаційної з
ідентифікаційним номером наведено в додатку 7. При встановленні фактів відсутності одного чи більше
ідентифікаційних номерів інспекцією Держтехнагляду вживаються
заходи щодо їх присвоєння. Машини, що тривалий час перебувають у власності юридичних або
фізичних осіб, не були вчасно зареєстровані та на які не
збереглися первинні документи про їх придбання, як виняток, можуть
бути тимчасово зареєстровані терміном на 1 рік без права
відчуження за юридичними особами на підставі бухгалтерської
довідки про перебування машин на балансі підприємства, зазначенням
у ній ідентифікаційних номерів цих машин (за наявності) або після
присвоєння (у разі відсутності) ідентифікаційного номера та
закріплення на них таблички реєстраційної
обліково-ідентифікаційної з ідентифікаційним номером. Наявність вибитого дублюючого номера на вузлах і агрегатах
машин, навісному та причіпному сільськогосподарському обладнанні
чи інвентарі при відсутності реєстраційної
обліково-ідентифікаційної таблички вважається недійсною та не
підлягає внесенню до реєстраційних документів. Документи, що надаються для проведення реєстраційних дій і
оформлені іншою мовою, повинні бути перекладені на державну мову
України і засвідчені в установленому порядку. Реєстрація машин проводиться за умови попередньої оплати їх
власниками передбачених законодавством податків і зборів, а також
платежів за огляд машин, реєстрацію або перереєстрацію. Зняття з
обліку проводиться за наявності ідентифікаційних номерів та
відшкодування інших витрат, пов'язаних з проведенням реєстраційних
дій.
2.3. Машини, що належать декільком фізичним особам
(співвласникам) за їх письмовою згодою, посвідченою нотаріально,
реєструються за тією особою, на яку оформлено документи, що
підтверджують правомірність придбання машин. У графі "Особливі
відмітки" свідоцтв про реєстрацію машин робиться запис "Без права
відчуження". За згодою співвласників може бути зроблений запис
"Має право керувати (прізвище, ім'я, по батькові)". Записи
скріплюються печаткою інспекції.
2.4. Реєстрація машин, що належать фізичним особам, може
здійснюватись через довірену особу за наявності нотаріально
посвідченої довіреності.
2.5. Машини, отримані громадянами в рахунок майнових паїв,
реєструються на ім'я одного із співвласників на підставі договору
про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що
перебуває у спільній частковій власності, письмової згоди
співвласників, справжність підписів яких посвідчується нотаріально
(або сільським, селищним, міським головою), рішення загальних
зборів про затвердження переліку майна пайового фонду, яке
використовується власниками майна, та акта приймання-передавання
машин. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію машини
робиться запис "Без права відчуження".
2.6. Відчуження машин відповідно до пунктів 2.3 та 2.5
проводиться за рішенням зборів співвласників.
2.7. Машини, що є внесками до статутного фонду господарських
товариств, які повертаються учаснику у зв'язку з його виходом із
товариства, реєструються за ним на підставі рішень товариств про
повернення цих машин зазначеному учаснику, посвідчених в
установленому порядку, та свідоцтв про реєстрацію машин з
відміткою про зняття їх з обліку.
2.8. Машини, отримані суб'єктом господарської діяльності -
правонаступником ліквідованого (реформованого) суб'єкта
господарської діяльності для покриття боргів, реєструються за
новим суб'єктом господарської діяльності на підставі запису в
статуті про правонаступництво, переліку майна під забезпечення
боргів, затверджених рішенням загальних зборів та актів
приймання-передавання.
2.9. При заміні вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні
номери, власникам машин необхідно до проведення наступного
державного технічного огляду пред'явити інспекції Держтехнагляду
необхідні документи для внесення змін у свідоцтва про реєстрацію
машин. Підставою для внесення цих змін є документи, що
підтверджують правомірність придбання вузлів та агрегатів. У разі
відсутності ідентифікаційних номерів інспекцією Держтехнагляду
вживаються заходи щодо їх присвоєння.
2.10. При реєстрації (перереєстрації) або знятті з обліку,
щорічному технічному огляді машин вони підлягають обов'язковому
технічному огляду з метою перевірки відповідності ідентифікаційних
номерів машин, вузлів, агрегатів, про що робиться службова
відмітка в реєстраційних документах.
2.11. На кожну зареєстровану машину видаються державний
номерний знак та свідоцтво про реєстрацію машини. На зареєстровану
технічно справну машину, крім того, видається талон про
проходження державного технічного огляду. Записи в реєстраційних документах проводяться, як правило, з
використанням друкувальних пристроїв, реєстраційні документи
ламінуються. У разі неможливості здійснити друк на бажання
власників машин можуть видаватися тимчасові реєстраційні талони,
виписані від руки із зазначенням терміну їх дії, та державні
номерні знаки.
2.12. Експлуатація машини без номерного знака, свідоцтва про
реєстрацію машини, ідентифікаційних номерів установленого зразка,
талона про проходження державного технічного огляду або з номерним
знаком, виданим на іншу машину, забороняється. Машини, які підлягають експлуатації в умовах
вулично-дорожньої мережі загального користування в Україні,
реєструються з видачею державних номерних знаків. Причіпне і навісне сільськогосподарське обладнання та
інвентар, які експлуатуються на сільськогосподарських угіддях при
виконанні агротехнічних робіт тощо, реєструються без видачі
державних номерних знаків.
2.13. Машини юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням
цих осіб.
2.14. Машини, що належать фізичним особам, реєструються за
місцем постійного або тимчасового проживання фізичних осіб. Допускається реєстрація машин за місцем розташування
земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні або
оренді юридичних чи фізичних осіб. При цьому до заяви додаються копії документів, які
підтверджують право власності, право на постійне користування чи
оренду земельної ділянки, а реєстрація письмово погоджується з
інспекцією Держтехнагляду за місцем проживання власника або
місцезнаходження юридичних осіб.
2.15. Машини, які належать неповнолітнім, реєструються за
ними за умови досягнення 14-річного віку, за наявності письмової
нотаріально посвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або
піклувальника. У базу даних (на електронних та паперових носіях) інспекції
Держтехнагляду та в реєстраційні документи таких машин заносяться
прізвище, ім'я та по батькові батьків неповнолітнього або його
опікуна (піклувальника) і робиться відмітка про заборону зняття з
обліку машин без їх дозволу, погодженого з органами опіки і
піклування. Після досягнення 18-річного віку всі обмеження щодо
реєстрації та зняття з обліку машин, які встановлюються для
неповнолітніх, знімаються.
2.16. Якщо машини за технічними параметрами не можуть бути
допущені до участі в дорожньому русі вулично-дорожньою мережею
загального користування, то в свідоцтвах про реєстрацію машин у
розділі "Особливі відмітки" робиться запис "Забороняється
експлуатація на автомобільних дорогах". Запис скріплюється
печаткою районної інспекції Держтехнагляду.
2.17. Відомості про зареєстровані машини, їх власників,
видані державні номерні знаки та реєстраційні документи заносяться
в книги державної реєстрації тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів для юридичних осіб (додаток 8) та державної реєстрації
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів для фізичних осіб (додаток 9) та
електронні бази даних районних інспекцій Держтехнагляду.
2.18. Державний номерний знак установлюється: - на машинах, які мають жорстку кабіну, - на лівому верхньому
боці задньої стінки кабіни (у межах її верхнього габариту); - на машинах з м'якою (знімною) кабіною або без неї - на
задній частині крила лівого заднього колеса; - на причепі до трактора - на кронштейні, який встановлюється
під лівим боком заднього борту. У всіх випадках державний номерний знак повинен бути надійно
закріплений і обладнаний освітленням, яке забезпечує його
видимість на відстані не менше 20 метрів у темний період доби.
2.19. Державні номерні знаки або реєстраційні документи, що
стали непридатними, підлягають здачі в інспекцію Держтехнагляду, а
нові видаються на підставі заяви власника з проведенням технічного
огляду машини. Державні номерні знаки або реєстраційні документи замість
втрачених видаються на підставі заяви власника та після проведення
її технічного огляду машини з метою звірки відповідності номерних
агрегатів обліковим даним. У цьому разі у верхньому лівому куті
свідоцтва про реєстрацію машини ставиться штамп "ДУБЛІКАТ", а в
книзі реєстрації робиться запис про видачу дубліката. Свідоцтво про реєстрацію та номерний знак видаються одночасно
незалежно від того, що підлягає заміні (свідоцтво про реєстрацію
чи номерний знак), у верхньому лівому куті свідоцтва ставиться
штамп "ДУБЛІКАТ", а в книзі реєстрації робиться запис про видачу
дубліката.
2.20. Самостійно складені машини реєструються за їх власником
на підставі документів, передбачених у розділі 2 цих Правил, які
підтверджують правомірність придбання основних вузлів і агрегатів,
необхідних для складання машини, та за наявності таблички
реєстраційної обліково-ідентифікаційної з ідентифікаційним
номером. Складання машин серійного зразка має проводитись з вузлів,
агрегатів та деталей, які використовує з цією метою виробник
серійної продукції, або з таких, відповідність яких цьому
призначенню та обов'язковим вимогам (якщо такі існують)
підтверджена сертифікатом відповідності або свідоцтвом про
визнання іноземного сертифіката відповідності, виданими в Системі
УкрСЕПРО. Допускається реєстрація самостійно складених машин
несерійного зразка за умови їх відповідності технічним вимогам.
Відповідність має бути засвідчена або сертифікатом відповідності,
виданим органом із сертифікації, акредитованим у Системі УкрСЕПРО,
або за наявності висновку про відповідність технічним вимогам
саморобної машини (додаток 10) та (або) висновку про відповідність
технічним вимогам саморобного причепа (напівпричепа) (додаток 11),
складеного інспекцією Держтехнагляду та спеціалістами з охорони
праці. 2.21. У разі відсутності на машинах ідентифікаційних номерів
інспекція Держтехнагляду видає дозвіл на присвоєння
ідентифікаційного номера (додаток 12). Машини без ідентифікаційних номерів, із знищеними,
фальсифікованими або підробленими ідентифікаційними номерами на їх
вузлах і агрегатах реєстрації (перереєстрації) або зняттю з
обліку, а також щорічному техогляду не підлягають до встановлення
права власності і присвоєння ідентифікаційних номерів та
закріплення на них таблички реєстраційної
обліково-ідентифікаційної з ідентифікаційним номером. Присвоєння ідентифікаційних номерів здійснюється
уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією
Держтехнагляду в регіоні, або інспекцією Держтехнагляду
Мінагрополітики України.
2.22. За заявою власників інспекція Держтехнагляду проводить
реєстрацію причіпних та навісних сільськогосподарських машин,
інвентарю з видачею відповідних реєстраційних документів при
наявності таблички реєстраційної обліково-ідентифікаційної з
ідентифікаційним номером. Записи про реєстрацію таких машин
проводяться в книгах державної реєстрації тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів для юридичних осіб та державної реєстрації тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів для фізичних осіб.
2.23. Відчуження машин без їх реєстрації в інспекції
Держтехнагляду можуть проводити суб'єкти господарювання, які мають
право на реалізацію машин. В інших випадках відчуження машин, які не зареєстровані в
інспекції Держтехнагляду або не зняті з обліку, не допускається.
Реєстрація новим власником машин, які не були зареєстровані в
органах Держтехнагляду попереднім власником, допускається тільки у
випадках, коли машини були реалізовані суб'єктами господарювання,
які мають право реалізації цих машин.
2.24. Реєстрація машин скасовується у разі встановлення
факту, що документи, які посвідчують особу власника, підтверджують
правомірність придбання машин, права на користування та
розпорядження ними, є підробленими. Реєстрація машин також скасовується у разі встановлення факту
знищення, підроблення ідентифікаційних номерів машин, їх вузлів та
агрегатів. Матеріали в таких випадках передаються до
правоохоронних органів.
2.25. Після реєстрації машин в інспекції Держтехнагляду
залишаються на зберіганні заява власника з оригіналами документів
на їх придбання та документи про сплату встановлених зборів при
реєстрації, які зберігаються протягом 5 років, після чого
знищуються в установленому порядку.
2.26. Реєстрація машин проводиться за умови сплати
передбачених податків і зборів.
3. Присвоєння ідентифікаційних номерів
3.1. Реєстраційна обліково-ідентифікаційна табличка з
ідентифікаційним номером закріплюється на машинах у разі наявності
дозволу на присвоєння ідентифікаційного номера.
3.2. Установка реєстраційної обліково-ідентифікаційної
таблички здійснюється уповноваженою юридичною особою протягом
місяця з дня оплати власником зазначеної послуги.
3.3. Після установки реєстраційної обліково-ідентифікаційної
таблички власнику видається один примірник акта про присвоєння
ідентифікаційного номера (додаток 13) для подальшої реєстрації в
інспекції Держтехнагляду.
3.4. Копія акта про присвоєння ідентифікаційного номера та
дозвіл на присвоєння ідентифікаційного номера зберігаються в
уповноваженої юридичної особи протягом п'яти років і є підставою
для списання ідентифікаційного номера.
3.5. Відповідальність за ідентифікацію безномерної тракторної
техніки, сільськогосподарського інвентарю та обладнання,
підготовку пакета документів, а також оповіщення власників про
терміни роботи покладається на уповноважену юридичну особу в
регіоні.
3.6. Реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички з
ідентифікаційним номером кріпляться спеціальними заклепками і
після їх установки мають три ступені захисту.
3.7. На всіх чотирьох спеціальних заклепках відбивається
тавро відповідно до регіону. Перелік кодів та тавр, закріплених за
регіонами України, наведено в додатку 14. Зразок тавра на табличці
повинен відповідати тавру на всіх заклепках кріплення.
3.8. Реєстраційна обліково-ідентифікаційна табличка кріпиться
в місцях, передбачених заводом-виробником, на вузлах і агрегатах
та на несучій основній рамі праворуч за ходом від краю в межах від
50 см до 1 м, як у поперечному, так і в поздовжньому варіантах, на
причіпному та навісному сільськогосподарському обладнанні,
інвентарі. Забороняється кріплення реєстраційної
обліково-ідентифікаційної таблички з ідентифікаційним номером на
знімних деталях.
3.9. Присвоєний ідентифікаційний номер дублюється декілька
разів, на бажання власника (протиугінне маркування), на тому вузлі
чи агрегаті, причіпному або навісному сільськогосподарському
обладнанні, де безпосередньо кріпиться табличка, з обов'язковим
письмовим відображенням в акті комісії його місця розташування, а
також схематичним - на зворотному його боці. Контроль за дотриманням вищевикладених норм і проведенням
зазначених робіт покладається на органи Держтехнагляду України.
4. Реєстрація сільськогосподарської техніки,
інших механізмів
4.1. Сільськогосподарська техніка, інші механізми
реєструються в інспекції Держтехнагляду (з видачею свідоцтва про
реєстрацію) після присвоєння їм ідентифікаційних номерів згідно з
актом про присвоєння ідентифікаційного номера та закріплення на
них уповноваженою на те юридичною особою табличок реєстраційних
обліково-ідентифікаційних з ідентифікаційним номером. Ідентифікаційний номер - номер, що проставлений на табличці
реєстраційній обліково-ідентифікаційній з ідентифікаційним
номером, яка кріпиться на машинах, у тому числі на їх вузлах і
агрегатах.
4.2. Сільськогосподарська техніка, інші механізми
реєструються за умови наявності та надання органам Держтехнагляду: 4.2.1. Заяви власника. 4.2.2. Акта присвоєння ідентифікаційного номера. 4.2.3. Акта технічного огляду з метою звірки ідентифікаційних
номерів. 4.2.4. Документів, що підтверджують правомірність придбання,
право власності, користування тощо згідно з пунктом 2.2 цих
Правил. 4.2.5. Платіжних документів, що підтверджують сплату послуг
органам Держтехнагляду (оригінал).
4.3. У разі відсутності документів (частково або повністю) на
право власності таке обладнання та інвентар, як виняток, можуть
бути зареєстровані згідно з пунктом 2.2 цих Правил тимчасово в
межах указаного терміну до повного з'ясування прав власності з
відміткою у тимчасовому свідоцтві про реєстрацію "Без права
відчуження".
4.4. Присвоєний ідентифікаційний номер з кодом відповідного
регіону, де проводилась ідентифікація, заноситься до всіх
реєстраційних документів.
5. Тимчасова реєстрація машин
5.1. Тимчасова реєстрація машин здійснюється: - у разі тимчасового ввезення машини на територію України під
зобов'язання про зворотне її вивезення. Тимчасові реєстраційні
талони й номерні знаки видаються із зазначенням строку їх дії. При
проведенні тимчасової реєстрації в інспекцію Держтехнагляду
здаються номерні знаки і реєстраційні документи машини,
зареєстрованої за межами України (якщо такі є), та повертаються
власнику після закінчення строку тимчасової реєстрації; - при виїзді машин за межі України на ці машини видаються
тимчасові реєстраційні талони та номерні знаки, серіям яких
присвоєні літери латинського алфавіту. Підставою для видачі
реєстраційних документів для поїздки за кордон можуть бути
відкриті в'їзні візи, відповідно посвідчені договори. Тимчасові
реєстраційні документи повертаються в інспекцію Держтехнагляду не
пізніше ніж через 10 діб після повернення машини з-за кордону. На
машинах, що виїжджають за кордон, повинен бути розпізнавальний
знак України; - при тимчасовому використанні тракторів, демонтованих із
самохідних машин. На такі машини, за заявою власника, видається
номерний знак та тимчасовий реєстраційний талон, термін дії якого
узгоджується з інспекцією Держтехнагляду. Після закінчення вказаного терміну реєстрації машина
вважається незареєстрованою. Реєстраційні документи не пізніше ніж
через 10 діб здаються власником в інспекцію Держтехнагляду. Тимчасова реєстрація машин проводиться на підставі
документів, передбачених розділом 2 цих Правил, після проведення
державного технічного огляду.
5.2. Для тимчасово зареєстрованих машин книги державної
реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів для юридичних осіб
та державної реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів для фізичних осіб
ведуться окремо.
6. Перереєстрація машин
6.1. Перереєстрація машин проводиться на підставі письмової
заяви власника і документа, що посвідчує особу, у таких випадках: зміни власника машини, зміни акта цивільного стану власника,
місця його проживання, зміни назви підприємства, форми його
власності, місцезнаходження, зміни типу машини при переобладнанні
та заміні номерних агрегатів і вузлів, що мають ідентифікаційні
номери.
6.2. Перереєстрація машин, у разі зміни їх власника,
реорганізації чи ліквідації юридичних осіб згідно з чинним
законодавством, проводиться на підставі заяви власника або
уповноваженого ним органу, акта приймання-передавання машин із
зазначенням їх марок, типів, року випуску, ідентифікаційних
номерів вузлів та агрегатів, свідоцтва про реєстрацію машин з
відміткою про зняття машин з обліку попереднім власником. Перереєстрація машин, що передаються первинним власникам,
іншим співвласникам у разі реорганізації чи ліквідації юридичної
особи, проводиться на підставі договору про спільне володіння,
користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній
частковій власності, письмової згоди співвласників, підпис яких
посвідчується нотаріально (сільським, селищним або міським
головою), рішення загальних зборів про затвердження переліку майна
пайового фонду, яке виділяється співвласникам, посвідченого в
установленому порядку, та акта приймання-передавання.
6.3. Машини, передані в оренду, перереєструються за орендарем
на підставі договору про спільне володіння, користування і
розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності,
та/або договору оренди майна із зазначенням у ньому рішення щодо
перереєстрації машини за орендарем. При цьому в реєстраційних
документах робиться відмітка "Без права відчуження".
6.4. Машини, що у зв'язку з ліквідацією юридичної особи
передаються іншим юридичним або фізичним особам,
перереєстровуються на підставі копій рішень про ліквідацію,
прийнятих власниками або судом, засвідчених в установленому
порядку, та свідоцтв про реєстрацію машин з відміткою про зняття
їх з обліку.
6.5. Перереєстрація машин на одного з подружжя проводиться на
підставі їх спільної заяви, копії свідоцтва про право власності на
частку у спільному майні подружжя, договору між подружжям (за
наявності), засвідчених у встановленому порядку, та свідоцтв про
реєстрацію машин. Підставою для перереєстрації машин є також копії договорів
про поділ спільного майна подружжя, свідоцтв про право на спадщину
або рішень суду про визнання недійсними договорів купівлі-продажу,
міни, дарування тощо, посвідчені в установленому порядку, та
свідоцтва про реєстрацію машин з відміткою про зняття їх з обліку.
6.6. Перереєстрація машин, що є спільною сумісною власністю
осіб, які ведуть особисте селянське або фермерське господарство, у
разі смерті особи, на яку було зареєстровано машини, проводиться
на підставі заяви члена цього господарства (за наявності кількох
членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва про
смерть. Зазначені документи засвідчуються у встановленому порядку,
до них додається свідоцтво про реєстрацію машин.
6.7. Перереєстрація переобладнаних і виготовлених самостійно
машин проводиться на підставі заяви, документів про їх
відповідність правилам безпеки дорожнього руху, безпеки праці та
документів, які підтверджують правомірність придбання, та
наявності ідентифікаційних номерів на вузлах і агрегатах,
витрачених на переобладнання цих машин. Документом про відповідність машини вимогам безпеки
дорожнього руху та безпеки праці є акт технічної експертизи,
виданий випробувальною лабораторією, акредитованою в Системі
УкрСЕПРО, або ремонтним та/або сервісним підприємством, яке має
сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО на послуги з ремонту та
(або) технічного обслуговування відповідних машин. Переобладнання, що приводить до зміни повної маси машин і її
розподілу за осями, розташування, типу та моделі двигуна, колісної
бази, системи керування рухом машин, здійснюється за погодженням з
виробниками машин. Власникам переобладнаних машин видаються нові свідоцтва про
реєстрацію машин із зазначенням нових вузлів та агрегатів або
особливостей конструкцій, що виникли в результаті їх зміни. Вивільнені після переобладнання або ремонту машини, вузли та
агрегати, які мають ідентифікаційні номери, залишаються у
розпорядженні власників і на них може бути видана інспекцією
Держтехнагляду довідка про належність вузлів та агрегатів, що
вивільнені після вибракування (переобладнання) машини
(додаток 15).
6.8. При перереєстрації проводиться технічний огляд машини з
метою перевірки відповідності ідентифікаційних номерів та
конструкції, у разі її переобладнання, вимогам безпеки дорожнього
руху та безпеки праці та видається нове реєстраційне свідоцтво. У
новому реєстраційному свідоцтві в графі "Свідоцтво видано на
підставі" зазначаються серія і номер попереднього реєстраційного
документа і найменування органу, який його видав.
7. Зняття машин з обліку
7.1. Зняття машин з обліку у зв'язку з їх відчуженням
проводиться тільки після їх огляду інспекцією Держтехнагляду з
метою звіряння відповідності номерних агрегатів обліковим даним на
підставі заяви власника (довіреної особи) і документа, що
посвідчує особу власника (довіреної особи). Зняття машин з обліку у зв'язку з їх вибракуванням
проводиться без огляду машин. Вибракування машин, що належать
юридичним особам, підтверджується актом на списання основних
засобів, а фізичним особам - їх заявою.
7.2. При знятті машин з обліку номерні знаки здаються в
інспекцію Держтехнагляду, а при вибракуванні разом з номерними
знаками здаються реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички з
ідентифікаційними номерами та свідоцтва про реєстрацію машин. За бажанням власника машин, що вибраковуються, може
видаватися довідка про належність вузлів та агрегатів, що
вивільнені після вибракування (переобладнання) машини. Якщо машини знімаються з обліку у зв'язку з відчуженням, то в
свідоцтві про реєстрацію машин робиться відмітка "Машина знята з
обліку для реалізації", номерні знаки здаються і видаються номерні
знаки "Транзит".
7.3. Машини, що були у використанні і вибувають за межі
України, знімаються з обліку в інспекції Держтехнагляду на
загальних підставах.
7.4. Не допускається знімати з обліку машини, на які
накладено арешт чи заборону на зняття їх з обліку, та в інших
випадках, передбачених законодавством.
7.5. Номерні знаки, здані в інспекцію Держтехнагляду після
зняття машин з обліку (у зв'язку з їх вибракуванням), а також
реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички з ідентифікаційними
номерами, реєстраційні документи підлягають знищенню, про що
складається відповідний акт. Відмітки про зняття з обліку, а також здавання та знищення
номерних знаків, реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок
і реєстраційних документів фіксуються в книзі реєстрації машин у
розділі "Службові відмітки" та в електронній базі даних інспекції
Держтехнагляду.
7.6. Документи, які подані для реєстрації, перереєстрації
машин, внесення змін у реєстраційні документи та зняття машин з
обліку, зберігаються в інспекції Держтехнагляду протягом 5 років,
а книга реєстрації машин - протягом 25 років з часу проведення
останнього запису про реєстрацію. Після передбаченого терміну зберігання вищеназвані документи
та книги реєстрації знищуються у встановленому порядку.
8. Виготовлення та облік номерних знаків
та реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок
з ідентифікаційним номером
8.1. Номерні знаки виготовляються відповідно до вимог
Державного стандарту України (ДСТУ 4278-2004).
8.2. Серії номерних знаків на машини закріплюються за
Автономною Республікою Крим, м. Києвом, м. Севастополем і
областями відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Виготовлення і постачання номерних знаків здійснюється
централізовано на замовлення інспекції Держтехнагляду Міністерства
аграрної політики України.
8.4. Виготовлення, зберігання та постачання у регіони
реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з
ідентифікаційним номером забезпечуються уповноваженою юридичною
особою, що визначається Міністерством аграрної політики України,
згідно з укладеними договорами.
8.5. Координація замовлення на відповідний рік здійснюється
інспекцією Держтехнагляду Міністерства аграрної політики України.
8.6. Облік та інвентаризація номерних знаків, які
зберігаються в інспекціях Держтехнагляду, проводиться у порядку,
установленому для матеріальних цінностей.
8.7. Річні звіти про надходження та видачу номерних знаків і
свідоцтв про реєстрацію машин разом із замовленнями на наступний
рік подаються в інспекцію Держтехнагляду Міністерства аграрної
політики України відповідно до додатка 16.
8.8. Річні звіти про надходження та присвоєння
ідентифікаційних номерів подаються уповноваженими юридичними
особами в інспекцію Держтехнагляду в регіонах відповідно до
додатка 17.
8.9. Облік надходження та видачі номерних знаків і свідоцтв
про реєстрацію машин у регіональних інспекціях державного
технічного нагляду ведеться у журналі обліку надходження та видачі
номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію машин (додаток 18).
8.10. Облік надходження та видачі реєстраційних
обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером
ведеться у журналі присвоєння та установки ідентифікаційних
номерів (додаток 19) та журналі обліку надходження та видачі
реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з
ідентифікаційним номером (додаток 20), які повинні бути
пронумеровані, прошнуровані та завірені підписом та печаткою в
інспекції Держтехнагляду.
Начальник Державної інспекції по
нагляду за технічним станом машин,
обладнання та якістю
паливно-мастильних матеріалів В.Гордієнко

Додаток 1
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Начальнику інспекції
Держтехнагляду
Кутовий штамп юридичної особи ____________________________
(району, міста) ____________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Просимо _____________________________________________________
(викладається суть прохання)
1. Назва машини ___________ 2. Марка і модель _______________
3. Дата випуску__________ 4. Заводський N ___________________
5. Шасі N ____________
6. Марка двигуна і робочий об'єм ____________________
7. N двигуна __________________ 8. Рік випуску ______
9. Завод - виробник ___________________________________
10. Маса машини _______________кг
11. Адреса гаража (стоянки) машини __________________________
До заяви додаємо такі документи:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
Оформлення довіряється провести _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(паспортні дані)
Керівник __________________
(підпис, прізвище)
М. П.
Головний бухгалтер __________________
(підпис, прізвище)
Службові відмітки інспекції Держтехнагляду:
1. Відповідність облікових даних машини, указаної в заяві _________________________________
2. Видано: Номерний знак: серія _______ N _______________ Свідоцтво про реєстрацію: серія _______ N _______________ Дата реєстрації _______________________ Інспектор ______________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 2
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Начальнику інспекції
Держтехнагляду ____________________________
(району, міста)
____________________________
(прізвище, ініціали)
громадянина_________________
(прізвище, ім'я,
по батькові) ___________________________,
дата народження ___________,
проживаю ___________________ ____________________________
Паспорт: серія ___ N ______,
виданий _______ р. ___________________ РВ УМВСУ
Місце роботи _______________ _______________________

ЗАЯВА

Прошу _______________________________________________________
(викладається суть справи)
1. Назва машини ___________ 2. Марка і модель _______________
3. Дата випуску__________ 4. Заводський N ___________________
5. Шасі N ____________
6. Марка двигуна і робочий об'єм ____________________
7. N двигуна __________________ 8. Рік випуску ______
9. Завод - виробник ___________________________________
10. Маса машини _______________ кг
11. Адреса гаража (стоянки) машини __________________________
До заяви додаємо такі документи: 1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5.___________________________________________________________
"____"____________________ 200__ р. ____________________
(підпис)
Службові відмітки інспекції Держтехнагляду: 1. Відповідність облікових даних машини, указаної в заяві _________________________________
2. Видано:
Номерний знак : серія _______ N _______________
Свідоцтво про реєстрацію : серія _______ N _______________
Дата реєстрації _______________________
Інспектор ______________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 3
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Начальнику інспекції
Держтехнагляду ____________________________
Кутовий штамп юридичної особи (району, міста)
____________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Просимо _____________________________________________________
(викладається суть прохання)
Адреса гаража (стоянки) транспортних засобів ________________
Дані машини
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Марка | Рік | | Реєстраційний | Свідоцтво про | | з/п | машини | або | випуску | Номерні агрегати | номерний знак,| реєстрацію, | | | | модель | | | що видається | що видається | |-----+--------+--------+---------+------------------------+---------------+---------------| | | | | | двигун N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | шасі N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | заводський N | | | | |-----+--------+--------+---------+--------------+---------+---------------+---------------| | | | | | двигун N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | шасі N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | заводський N | | | | |-----+--------+--------+---------+--------------+---------+---------------+---------------| | | | | | двигун N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | шасі N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | заводський N | | | | |-----+--------+--------+---------+--------------+---------+---------------+---------------| | | | | | двигун N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | шасі N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | заводський N | | | | |-----+--------+--------+---------+--------------+---------+---------------+---------------| | | | | | двигун N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | шасі N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | заводський N | | | | |-----+--------+--------+---------+--------------+---------+---------------+---------------| | | | | | двигун N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | шасі N | | | | | | | | |--------------+---------| | | | | | | | заводський N | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
До заяви додаємо такі документи:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

Оформлення машин доручається провести _______________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон, паспортні дані)
Керівник організації _______
(підпис) ____________________________
(прізвище, телефон)
М. П.
Головний бухгалтер _________
(підпис) ____________________________
(прізвище, телефон)
"____"______________ 200__ р. ____________________________
__________________________________________________________________
1. Місце для відміток інспектора про огляд машин, зазначених
у заяві, та для інших відміток: "Машину оглянуто, номерні агрегати відповідають даним,
поданим у заяві".
Інспектор ___________________________ "___"_________ 200 __ р.
(прізвище, підпис, печатка)
Інші відмітки:

Додаток 4
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Машина повинна бути ____________________________
зареєстрована (перереєстрована) (торговельна
в органах Держтехнагляду ____________________________
протягом 10 діб з моменту організація)
придбання
"___"______________ 200__ р.

ДОВІДКА-РАХУНОК

Серія ________________ N ______________________
Видана ______________________________________________ про те,
(прізвище, ім'я, по батькові, назва організації) що йому продано і видано ________________ марки _________________,
заводський N _________, двигун N _____________, шасі N __________,
свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) N _________________________,
вартістю _________________________________________________-_______
(сума літерами)
Адреса ______________________________________________________
Паспорт (документ, що його замінює) серія ___ N ____________,
виданий __________________________________________________________
Керівник ___________________
М.П. (підпис)
Бухгалтер __________________
(підпис)
Гроші в сумі _______________________________________ гривень,
(словами) одержані касою торговельної організації.
Касир ______________________
(підпис)
Зазначену машину (агрегат) одержав ___________
(непотрібне закреслити) (підпис)

Додаток 5
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

АКТ
приймання-передавання машини

Серія ____________ N _______________________
Машина ______________________________________________________
(категорія, тип, марка, модель машини) __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Заводський номер | Номер двигуна | Номер шасі | ------------------------------------------------------------------
Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно
до _______________________________________________________________
(номер технічних умов) _____________________________________ і придатний до експлуатації.
Дата виготовлення "___"____________200__ р. Підприємство-виробник _______________________________________
(найменування, адреса)
------------------------------------------------------------------
Видані номерні знаки "Транзит" ______________________________
ВТК _________________________________________________________
Відділ збуту __________________
М. П.
Керівник підприємства-виробника _______________________________
Організація-одержувач (фізична особа) _______________________
(для юридичних осіб -
__________________________________________________________________
найменування, адреса; для фізичних осіб - прізвище,
ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Представник організації (фізична особа) _____________________ __________________________________________________________________
(для юридичних осіб - посада, підпис; для фізичних осіб - підпис)
Дата видачі "___"______________200__ р.

Додаток 6
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ТАБЛИЧКА
реєстраційна обліково-ідентифікаційна
з ідентифікаційним номером
( za772-04 )

Додаток 7
до пункту 2.2 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ОПИС
таблички реєстраційної обліково-ідентифікаційної
з ідентифікаційним номером

Табличка реєстраційна обліково-ідентифікаційна являє собою
пластину розміром 70 x 90 міліметрів, виготовлену з м'якого металу
(наприклад, алюмінію) за допомогою широковідомих технологій
штампування, клепання та карбування.
Зовнішній вигляд таблички реєстраційної
обліково-ідентифікаційної характеризується прямокутною формою її
поверхні, на якій розташовані елементи інформаційного
навантаження, захисту та оздоблення.
Виготовлення таблички реєстраційної обліково-ідентифікаційної
здійснюється у даному варіанті, інформаційні елементи (назва
країни реєстрації, ідентифікаційний номер та словесний знак для
товарів і послуг) виконані втиснутими в поверхню таблички.
На лицьовому боці таблички реєстраційної
обліково-ідентифікаційної по периметру на рівній відстані від її
країв виштампувана заглиблена рамка, що виконує роль
оздоблювального елемента та обмежує прямокутне поле розташування
інформаційних елементів та елементів захисту.
У верхній частині обмеженого рамкою прямокутного поля
розміщений один з елементів інформаційного навантаження - виконане
стандартним шрифтом словесне позначення "УКРАЇНА".
У центральній частині обмеженого рамкою прямокутного поля
розміщений ще один елемент інформаційного
навантаження - ідентифікаційний номер (4), що складається з
поєднаних між собою дефісом 2-розрядної та 5-розрядної частин.
2-розрядна частина призначена для коду області (3), а 5-розрядна -
власне для ідентифікаційного номера. Кількість розрядів указаних
частин ідентифікаційного номера може змінюватись відповідно до
вимог нормативних актів, що регулюють ці питання.
У нижній частині обмеженого рамкою прямокутного поля
розміщений ще один елемент інформаційного навантаження - виконане
стандартним шрифтом кирилицею словесне позначення
"СпецТехНагляд" (5).
У лівій верхній чверті обмеженого рамкою прямокутного поля
розміщене тавро (1), що виконує роль елемента захисту та
складається з утиснутих послідовно розташованих колом за
годинниковою стрілкою латинських літер "S", "T", "N" і знака у
вигляді п'ятипроменевої зірочки в нижній частині тавра.
По кутах таблички реєстраційної обліково-ідентифікаційної
розташовані 4 порожнистих заклепки (2), в опуклу поверхню кожної з
яких утиснене тавро (1), тотожне розміщеному в лівій верхній
чверті обмеженого рамкою прямокутного поля.

Додаток 8
до пункту 2.17 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

КНИГА
державної реєстрації тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів для юридичних осіб

--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип та | Дані про машину | Номер | Найменування | | з/п | марка |----------------------------------------| формуляра | підприємства | | | машини | рік | заводський | номер | номер | (заводського | | | | | випуску | номер | двигуна | шасі | паспорта) | | |-----+--------+---------+------------+---------+-------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- | Видано свідоцтво | Видано номерний знак | Підпис про | Службові відмітки | | про реєстрацію | | одержання | (дата зняття з обліку машини | |------------------------+------------------------| | та здачі номерного знака і | | серія | номер | дата | серія | номер | дата | | свідоцтва про реєстрацію) | | | | видачі | | | видачі | | | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+------------+------------------------------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до пункту 2.17 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

КНИГА
державної реєстрації тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів для фізичних осіб

--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип та | Дані про машину | Номер | Прізвище, | | з/п | марка |----------------------------------------| формуляра | ім'я, | | | машини | рік | заводський | номер | номер | (заводського | по батькові, | | | | випуску | номер | двигуна | шасі | паспорта) | адреса | |-----+--------+---------+------------+---------+-------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- | Видано свідоцтво | Видано номерний знак | Підпис про | Службові відмітки | | про реєстрацію | | одержання | (дата зняття з обліку машини | |------------------------+------------------------| | та здачі номерного знака і | | серія | номер | дата | серія | номер | дата | | свідоцтва про реєстрацію) | | | | видачі | | | видачі | | | |-------+-------+--------+-------+-------+--------+------------+------------------------------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до пункту 2.20 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ВИСНОВОК
про відповідність технічним вимогам
саморобної машини

Мною __________________________________________________________
у присутності ____________________________________________________ __________________________________________________________________
проведено експертне дослідження __________________________________
__________________________________________________________________
(назва самостійно виготовленої (складеної) машини)
У результаті дослідження встановлено, що подана машина ______ ______________________________ власником _________________________
(назва самостійно виготовленої (складеної) машини)
за адресою __________________________________________________
складена з вузлів, агрегатів та деталей.
Двигун: марка ________, потужність _____к.с., об'єм _______л,
Трансмісія: муфта зчеплення ____________________________________________,
(коротка характеристика)
коробка передач ____________________________________________,
(коротка характеристика)
рульовий механізм __________________________________________,
(коротка характеристика)
кількість передач: уперед _____________, назад _____________,
гальмівна система ___________________________________________
(коротка характеристика)
Габаритні розміри: ширина ___________ м, довжина _________ м,
висота ____________ м, маса машини _____________ кг.
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до конструкції саморобних машин та їх дотримання
------------------------------------------------------------------ | | | Відмітка про | | N | Технічна вимога | відповідність | | з/п | | (відповідає / | | | | не відповідає)| |-----+------------------------------------------+---------------| | 1 | Транспортна швидкість уперед при | | | | номінальних обертах не більше 5,6 м/с | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 2 | Навантаження на вісь (для тракторів з | | | | машиною на задній підвісці) не більше | | | | 60 кН | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 3 | Навантаження на керовані колеса не | | | | більше 0,2 експлуатаційної маси для | | | | трактора (не більше 0,12 експлуатаційної | | | | маси для самохідної с/г машини) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 4 | Оглядовість з кабіни трактора | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 5 | Стійкість прямолінійного руху вперед | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 6 | Люфт рульового колеса при працюючому | | | | двигуні не більше 25 град. | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 7 | Світлова сигналізація: | | | | - фари 2 шт. | | | |------------------------------------------+---------------| | | - наявність фар габаритних вогнів та | | | | ліхтаря червоного кольору для гальмівної | | | | системи | | | |------------------------------------------+---------------| | | - наявність ліхтаря освітлення номерного | | | | знака | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 8 | Ефективність зниження глушником шуму | | | | вихлопу та погашення іскри | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 9 | Наявність звукового сигналу | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 10 | Стан та відповідність навантаженню шин | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 11 | Наявність підтікання ПММ | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 12 | Відсутність можливості запуску двигуна | | | | поза межами кабіни трактора | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 13 | Перемикання передач без заїдань | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 14 | Відсутність саморобних деталей та вузлів | | | | у рульовому механізмі та гальмівній | | | | системі | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 15 | Номінальне тягове зусилля не більше | | | | 14 кН для тракторів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 16 | Найменший радіус повороту не більше 4,5 м| | |-----+------------------------------------------+---------------| | 17 | Гальмівний шлях не більше 6,4 м при | | | | швидкості 20 км/год. для тракторів | | | | (не більше 7,8 м для самохідної машини) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 18 | Габаритні розміри для тракторів не | | | | більше: | | | | ширина - 2,5 м | | | |------------------------------------------+---------------| | | висота - 3,8 м | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 19 | Габаритні розміри для самохідних с/г | | | | машин не більше: | | | | ширина - 4,4 м | | | |------------------------------------------+---------------| | | висота - 4 м | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 20 | Зупинка й утримання на схилі не менше 16%| | ------------------------------------------------------------------
Висновок: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___"__________ 200__ р. ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П. ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 11
до пункту 2.20 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ВИСНОВОК
про відповідність технічним вимогам
саморобного причепа (напівпричепа)

Мною ________________________________________________________
у присутності ____________________________________________________ __________________________________________________________________
проведено експертне дослідження __________________________________
(назва машини (саморобна машина,
саморобне тракторне шасі,
__________________________________________________________________
тракторний причіп та інші машини,
складені із серійних вузлів та агрегатів))
У результаті дослідження встановлено, що представлена машина_ _____________________________ власником __________________________
(назва саморобної машини)
за адресою __________________________________________________
виготовлена з вузлів, агрегатів та деталей __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Основні технічні вимоги до конструкції
саморобних тракторних причепів та напівпричепів
------------------------------------------------------------------- | N | | Відмітка про | | з/п | Технічна вимога | відповідність | | | | (відповідає / | | | | не відповідає)| |-----+-------------------------------------------+---------------| | 1 | Габаритний розмір причепа або | | | | напівпричепа за шириною не більше 2,5 м | | |-----+-------------------------------------------+---------------| | 2 | Дорожній просвіт причепа або напівпричепа | | | | під осями не менше 300 мм | | |-----+-------------------------------------------+---------------| | 3 | Кут поперечної статичної стійкості | | | | завантаженого: | | | | - причепа не менше 30 град., | | | |-------------------------------------------+---------------| | | - напівпричепа не менше 25 град. | | |-----+-------------------------------------------+---------------| | 4 | Навантаження на вісь причепа | | | | (напівпричепа) не більше 60 кН | | |-----+-------------------------------------------+---------------| | 5 | Кут повороту дишла двовісного причепа не | | | | менше 38 град. | | |-----+-------------------------------------------+---------------| | 6 | Наявність робочих гальм з приводом від | | | | місця водія | | |-----+-------------------------------------------+---------------| | 7 | Наявність стоякового гальма | | -------------------------------------------------------------------
Висновок: __________________________________________________________________
"___"____________ 200__ р. ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П. ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 12
до пункту 2.21 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Кутовий штамп інспекції
Держтехнагляду
ДОЗВІЛ N___
на присвоєння ідентифікаційного номера

Виданий _____________________________________________________
(назва організації, прізвище, ім'я, по батькові
власника машини і його адреса)
__________________________________________________________________
Назва машини ________________________________________________
Рік випуску _________________________________________________
Марка, модель _______________________________________________
Заводський номер ____________________________________________
Двигун (модель) _____________________________________________
Двигун (номер) ______________________________________________
Номер шасі (рами) ___________________________________________
Номер кузова ________________________________________________
Присвоїти ідентифікаційний номер з кодом області __________ і
тавром відповідно____________ на _________________________________
(двигун, шасі, рама, кузов,
назва навісного та причіпного с/г
обладнання та інвентарю)
Начальник інспекції __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М. П.

Додаток 13
до пункту 3.3 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
Штамп підприємства ____________________________
М. П.
"___"_______________200__ р.
"___"________ 200_ р.

АКТ N_____
(про присвоєння ідентифікаційного номера)

Комісія у складі __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
призначена наказом N ___________ від ______________, провела
перевірку пред'явленого __________________________________________
(назва агрегату, тракторного засобу,
сільгоспобладнання, інвентарю)
та документів _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва документів, які підтверджують право власності)
дійшла висновку, що пред'явлений ____________________________ __________________________________________________________________
(назва агрегату, транспортного засобу,
сільгоспобладнання, інвентарю)
___________________________ наданим документам на право власності.
(відповідає, не відповідає
або частково відповідає)
Присвоєний ідентифікаційний номер _____________ ________________,
(код області) (ідентифікаційний
номер)
видана довідка - рахунок серії_______ N _________________.
Обліково-реєстраційна табличка з ідентифікаційним номером
закріплена заклепками ____________________________________________
(місце закріплення)
і продубльована виштампуваними номерами __________________________
(кількість дублюючих
номерів словами)
__________________________________________________________________
(де і в яких місцях є дублюючий номер)
__________________________________________________________________
(де і в яких місцях є дублюючий номер)

(схема розміщення ідентифікаційного та дублюючих
номерів на звороті)
Висновок (акт) складено в одному примірнику, який надається
для реєстрації в орган Держтехнагляду _____________________ району __________________________________ області. Копію висновку (акта) ____________________________ отримав ______________ дата__________
(П.І.Б власника) (підпис)
Зразок тавра на табличці відповідає тавру
на заклепках її кріплення.
Підписи голови та членів комісії:
_________________________ _________ _____________________
(голова комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
__________________________ __________ _____________________
(відповідальна особа (підпис) (прізвище, ініціали)
підприємства)
__________________________ __________ _____________________
(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
__________________________ __________ _____________________
(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 14
до пункту 3.7 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ПЕРЕЛІК
кодів та тавр,
закріплених за регіонами України

-------------------------------------------------------- | Область, регіон | Код регіону | Абревіатура тавра | |-------------------+--------------+-------------------| | Республіка Крим | 01 | КРМ | |-------------------+--------------+-------------------| | Області: | | | |-------------------+--------------+-------------------| | Вінницька | 02 | ВІН | |-------------------+--------------+-------------------| | Волинська | 03 | ВЛН | |-------------------+--------------+-------------------| | Дніпропетровська | 04 | ДПР | |-------------------+--------------+-------------------| | Донецька | 05 | ДОН | |-------------------+--------------+-------------------| | Житомирська | 06 | ЖТМ | |-------------------+--------------+-------------------| | Закарпатська | 07 | ЗКР | |-------------------+--------------+-------------------| | Запорізька | 08 | STN | |-------------------+--------------+-------------------| | Івано-Франківська | 09 | ІВФ | |-------------------+--------------+-------------------| | Київська | 10 | КИО | |-------------------+--------------+-------------------| | м. Київ | 11 | КИВ | |-------------------+--------------+-------------------| | Кіровоградська | 12 | КРГ | |-------------------+--------------+-------------------| | Луганська | 13 | ЛНГ | |-------------------+--------------+-------------------| | Львівська | 14 | ЛЕВ | |-------------------+--------------+-------------------| | Миколаївська | 15 | МКЛ | |-------------------+--------------+-------------------| | Одеська | 16 | ОДА | |-------------------+--------------+-------------------| | Полтавська | 17 | ПЛТ | |-------------------+--------------+-------------------| | Рівненська | 18 | РІВ | |-------------------+--------------+-------------------| | Сумська | 19 | СУМ | |-------------------+--------------+-------------------| | Тернопільська | 20 | ТРП | |-------------------+--------------+-------------------| | Харківська | 21 | ХРК | |-------------------+--------------+-------------------| | Херсонська | 22 | ХРС | |-------------------+--------------+-------------------| | Хмельницька | 23 | ХМЛ | |-------------------+--------------+-------------------| | Черкаська | 24 | ЧРК | |-------------------+--------------+-------------------| | Чернігівська | 25 | ЧНГ | |-------------------+--------------+-------------------| | Чернівецька | 26 | ЧРЦ | |-------------------+--------------+-------------------| | м. Севастополь | 27 | СВТ | --------------------------------------------------------

Додаток 15
до пункту 6.7 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Штамп інспекції Держтехнагляду

ДОВІДКА
про належність вузлів і агрегатів, що
вивільнені після вибракування (переобладнання) машини

Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, назва організації, адреса)
_______________________________________________________ про те, що
1. ____________________________________________ N ___________
(назва, марка вузла, агрегату)
2. ____________________________________________ N ___________
3. ____________________________________________ N ___________
4. ____________________________________________ N ___________
дійсно демонтовано __________________ з __________________________
(дата) (назва,
_______________, _____________ року випуску, заводський N _______,
марка машини)
яка перебувала на обліку в ______________ інспекції Держтехнагляду
з ________ р. до _______ р. (державний номерний знак ____________,
свідоцтво про реєстрацію машини N ______________________).
Причина демонтажу ___________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник інспекції __________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М. П.

Додаток 16
до пункту 8.7 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ЗВІТ
про надходження та видачу номерних знаків
і свідоцтв про реєстрацію машин за 200__ рік

штук ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Залишок на | Надійшло за | Разом | Видано | Залишок | Замовлення на | | з/п | 01.01.200__ | звітний період | | за звітний | на 01.01.200__ | виготовлення в | | | |------------------| | період | | 200__ р. | | | | нових | уживаних | | | | | |-----+-------------+-------+----------+-------+------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Номерні знаки для тракторів 2. Номерні знаки для тракторних причепів 3. Свідоцтва про реєстрацію машин
Начальник облінспекції
Держтехнагляду _________________ _________________________
(підпис) (прізвище)

Додаток 17
до пункту 8.8 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ЗВІТ
про надходження та присвоєння ідентифікаційних
номерів на машини за 200__ рік

штук ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Залишок на | Надійшло за | Списано | Присвоєно | Залишок | Замовлення на | | з/п | 01.01.200__ | звітний період | | за звітний | на 01.01.200__ | виготовлення в | | | |----------------| | період | | 200__ р. | | | | з N | до N | | | | | |-----+-------------+-------+--------+---------+------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник облінспекції
Держтехнагляду ___________________ ________________________
М. П. (підпис) (прізвище)

Додаток 18
до пункту 8.9 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших матеріалів

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
надходження та видачі номерних знаків
і свідоцтв про реєстрацію машин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Надходження | Видача | |-------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------| | дата | звідки | кількість,| серія | дата | кому видано | кількість,| серія | з N | до N | підпис | примітка | | надходження | надійшли, | шт. | та | видачі |----------------------------| шт. | | | | про | | | | номер | | номери | | найменування | прізвище | | | | | одержання | | | | накладної | | | | інспекції | та ініціали | | | | | | | | | або | | | | | одержувача | | | | | | | | | супровідного | | | | | | | | | | | | | | документа | | | | | | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------+--------+--------------+-------------+-----------+-------+-----+------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------------+--------------+-----------+--------+--------+--------------+-------------+-----------+-------+-----+------+-----------+----------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Номерні знаки для тракторів 2. Номерні знаки для тракторних причепів 3. Бланки свідоцтв про реєстрацію машин
Начальник облінспекції
Держтехнагляду ____________________ __________________________
(підпис) (прізвище)

Додаток 19
до пункту 8.10 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
присвоєння та установки ідентифікаційних номерів

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | П.І.Б. замовника, | Назва техніки, вузлів і | Заводський | Номер | Номер | | з/п | реєстрації | паспортні дані, | агрегатів, причіпного, | номер | двигуна | рами | | | | місце проживання | навісного | | | | | | | | сільськогосподарського | | | | | | | | обладнання та інвентарю | | | | |-----+------------+--------------------+-------------------------+------------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Рік | Документи, що | Серія і номер | Номер акта про | Присвоєний | Підпис | Підпис | | шасі | випуску | підтверджують | довідки-рахунку | ідентифікацію | ідентифікаційний | відповідальної | заявника | | | | право власності.| | | номер | особи | | | | | Дозвіл | | | | | | | | | Держтехнагляду | | | | | | |-------+---------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+----------------+----------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до пункту 8.10 Правил
державної реєстрації та
обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
надходження та видачі реєстраційних
обліково-ідентифікаційних табличок
з ідентифікаційним номером

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва | Область | Дозвіл на право | Номер | Кількість | Номери | Підпис | П.І.Б. | | з/п | видачі | підприємства,| (район) | проведення | доручення на | виданих | виданих | особи, | та | | | табличок | П.І.Б. | | ідентифікації, | отримання | табличок | табличок | яка | підпис | | | | керівника | | номер довіреності | реєстраційних | | | видала | особи, | | | | | | на отримання | обліково- | | | таблички | яка | | | | | | реєстраційних | ідентифікаційних | | | | отримала | | | | | | обліково- | табличок | | | | таблички | | | | | | ідентифікаційних | | | | | | | | | | | табличок | | | | | | |-----+----------+--------------+---------+-------------------+------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору