Документ z0785-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - z2199-13

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2009 N 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 785/16801

Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою
безпеки України рішень про заборону в'їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби
безпеки
N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 }

Відповідно до статей 10, 13, пункту 13 статті 24 Закону
України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ), статті 25 Закону
України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
( 3929-12 ), пункту 17 Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ), пункту 3 Положення про
порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею
доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які
перетинають державний кордон України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 N 35 ( 35-2001-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок прийняття Службою
безпеки України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та
особам без громадянства, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 }
2. Департаменту контррозвідки СБ України забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України
в частині, що стосується.
Голова Служби В.Наливайченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра закордонних
справ України В.Хандогій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
01.06.2009 N 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 785/16801

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок прийняття Службою безпеки України рішень
про заборону в'їзду в Україну іноземцям та
особам без громадянства
{ Заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом
Служби безпеки N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 }
{ У тексті Інструкції слова "чи орган військової контррозвідки"
та "орган військової контррозвідки" у всіх відмінках
виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 478 ( z2199-13 )
від 09.12.2013 }
1. Ця Інструкція визначає порядок прийняття Службою безпеки
України (далі - СБ України) рішень про заборону в'їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства (далі - особи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 }
2. Рішення про заборону в'їзду в Україну особі
(далі - рішення про заборону в'їзду) приймається в інтересах
забезпечення безпеки України у разі, якщо є наявність достатньої
інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт
вчинення нею суспільно небезпечного діяння, незалежно від
території його вчинення, яке суперечить інтересам забезпечення
безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття
якого віднесено до компетенції СБ України. За інформацією, одержаною від органу безпеки іноземної
держави, рішення про заборону в'їзду приймається в порядку,
передбаченому цією Інструкцією та відповідним міжнародним
договором України. Стосовно осіб, що мають статус біженця в Україні, рішення про
заборону в'їзду не приймаються.
3. У разі наявності підстав для прийняття рішення про
заборону в'їзду функціональним підрозділом Центрального
управління, регіональним органом готується довідка. У довідці зазначаються: 1) дані про особу, якій передбачається заборонити в'їзд в
Україну: прізвище, ім'я, друге ім'я, по батькові (українськими та
латинськими літерами), число, місяць, рік народження, стать,
громадянство (підданство) або країна постійного проживання, а
також за наявності - дані національного паспорта або іншого
документа, який посвідчує особу (вид, серія, номер, орган, який
видав, дата видачі), місце народження, місце роботи, посада, місце
проживання, контактний телефон; 2) обставини, що є підставою для прийняття рішення про
заборону в'їзду (викладаються згідно з пунктом 2 цієї Інструкції
із зазначенням фактів вчинення особою суспільно небезпечного
діяння та посиланням на відповідну статтю Кримінального кодексу
України) ( 2341-14 ); 3) в чому саме полягають інтереси забезпечення безпеки
України - захист державного суверенітету, конституційного ладу,
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і
оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав
громадян, забезпечення охорони державної таємниці; 4) пропонований строк заборони в'їзду в Україну особі (від
шести місяців до п'яти років); 5) відомості, що обґрунтовують обрання строку заборони в'їзду
в Україну особі, зокрема: обставини і характер вчинення особою суспільно небезпечного
діяння; результати перевірки особи за інформаційними системами і
оперативними обліками Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України та банку даних Національного центрального
бюро Інтерполу в Україні; наявність родинних зв'язків в Україні (дружини або чоловіка,
дітей, батьків, осіб, які перебувають під її опікою чи
піклуванням); наявність майнових зобов'язань перед юридичними та фізичними
особами в Україні.
4. Довідка, підготовлена регіональним органом, направляється
на погодження функціональному підрозділу Центрального управління
по лінії роботи. Начальник функціонального підрозділу Центрального управління
зобов'язаний не пізніше десятиденного строку погодити довідку та
повернути її регіональному органу, а якщо правових підстав для
прийняття рішення про заборону недостатньо - повернути довідку без
погодження з відповідним письмовим обґрунтуванням. Вимога щодо
строку погодження довідки не поширюється на випадок, передбачений
пунктом 5 цієї Інструкції.
5. Перед наданням Державній прикордонній службі України
доручень щодо заборони в'їзду в Україну посадових осіб органів
влади іноземних держав, акредитованих в Україні працівників
дипломатичних представництв та консульських установ і членів їх
сімей, представників іноземних засобів масової інформації, таке
рішення погоджується з Міністерством закордонних справ України.
{ Абзац перший пункту 5 в редакції Наказу Служби безпеки N 478
( z2199-13 ) від 09.12.2013 } Для цього функціональний підрозділ Центрального управління
направляє Департаменту контррозвідки СБ України (далі - ДКР)
довідку, складену відповідно до вимог пункту 3 цієї Інструкції, а
також проект відповідного листа СБ України. ДКР доповідає матеріали щодо погодження Голові Служби або
його першому заступнику, після чого забезпечує їх направлення до
Міністерства закордонних справ України. Матеріали погодження разом з рішенням, прийнятим
Міністерством закордонних справ України, ДКР повертає до
функціонального підрозділу Центрального управління, що їх
направляв. { Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Служби безпеки N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 }
6. На підставі відомостей, викладених у довідці, у
функціональному підрозділі Центрального управління, регіональному
органі готується постанова про заборону в'їзду в Україну (додаток
до Інструкції). Викладення інформації з обмеженим доступом у постанові не
допускається.
7. Постанова складається у двох примірниках, які підписуються
оперативним співробітником, та погоджуються: у Центральному управлінні - начальником функціонального
підрозділу або його заступником; у регіональному органі - начальником органу або його
заступником. Примірники постанови затверджуються Головою СБ України або
його першим заступником чи заступником відповідно до розподілу
функціональних обов'язків. Строк заборони в'їзду в Україну особі обчислюється з дати
затвердження постанови. { Пункт 7 в редакції Наказу Служби безпеки N 478 ( z2199-13 ) від
09.12.2013 }
8. Перший примірник затвердженої постанови та довідка
зберігаються в підрозділі органу, який виніс постанову. Другий
примірник постанови, завірений гербовою печаткою, направляється
в ДКР. Направлення Державній прикордонній службі України доручення
щодо заборони в'їзду в Україну особи забезпечується ДКР відповідно
до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею
доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які
перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 квітня 2013 року N 280 ( 280-2013-п ).
{ Абзац другий пункту 8 в редакції Наказу Служби безпеки N 478
( z2199-13 ) від 09.12.2013 }
9. Про направлення доручення щодо особи, яка є засновником,
власником або керівником юридичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності в Україні, або представника іноземної
релігійної організації ДКР інформує Міністерство закордонних справ
України.
10. Про надходження інформації про припинення існування
обставин, на підставі яких особі було заборонено в'їзд в Україну,
а також у випадку винесення судом рішення, яке набрало законної
сили, щодо скасування заборони в'їзду функціональні підрозділи
Центрального управління, регіональні органи інформують ДКР.
{ Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Служби безпеки N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 } У цьому випадку функціональний підрозділ Центрального
управління, регіональний орган, який приймав рішення про заборону
в'їзду в Україну особі, готує з урахуванням порядку, визначеного
пунктами 3, 4, 6 - 8 цієї Інструкції, постанову про скасування
заборони в'їзду особи в Україну. У випадку скасування заборони в'їзду в Україну рішенням суду,
яке набрало законної сили, ДКР негайно повідомляє про це Державну
прикордонну службу України.
11. Якщо обставини, на підставі яких особі в'їзд в Україну
було заборонено, продовжують існувати, орган СБ України, який
прийняв таке рішення, може продовжити строк заборони ще
до 5 років. Питання необхідності продовження строку заборони
розглядається функціональним підрозділом Центрального управління,
регіональним органом за один місяць до закінчення встановленого
строку заборони. Рішення про продовження строку заборони готуються в порядку,
визначеному пунктами 3-8 цієї Інструкції.
12. Матеріали, пов'язані із забороною в'їзду в Україну особі,
зберігаються у підрозділі органу, який виніс постанову, протягом
року після закінчення строку заборони їй в'їзду в Україну.
Заступник начальника
Департаменту контррозвідки І.Павленко

Додаток
до Інструкції про порядок
прийняття Службою
безпеки України рішень
про заборону в'їзду
в Україну іноземцям
та особам без громадянства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова (перший заступник або
заступник Голови) Служби
безпеки України
__________________________
(військове звання)
__________________________
(підпис)
__________________________
(ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20__ року

ПОСТАНОВА
про заборону в'їзду в Україну

"___" ___________ 20__ року м. _____________
________________________________________________________________,
(посада, відділ, підрозділ Центрального управління, орган
Служби безпеки України, військове звання,
прізвище та ініціали співробітника)
розглянувши наявні матеріали стосовно:
_________________________________________
(прізвище, ім'я, друге ім'я, по батькові
_________________________________________
(українськими та латинськими літерами),
_________________________________________
число, місяць, рік народження, стать,
_________________________________________
громадянство (підданство) або країна
_________________________________________
постійного проживання,
_________________________________________
а також за наявності - документ,
_________________________________________
що посвідчує особу, місце народження,
_________________________________________
місце роботи, посада, місце тимчасового
_________________________________________
перебування в Україні
_________________________________________
(домашня адреса, телефон))
В С Т А Н О В И В:
_________________________________________________________________
(суть відомостей, отриманих в установленому законом порядку, про факти вчинення іноземцем суспільно небезпечних діянь,
_________________________________________________________________
які суперечать інтересам забезпечення безпеки України,
_________________________________________________________________
попередження, виявлення, припинення та розкриття яких віднесено
до компетенції Служби безпеки України,
_________________________________________________________________
без розкриття джерел отримання інформації та проведених заходів;
_________________________________________________________________
які положення законів чи нормативно-правових актів України
ним порушено)
Враховуючи, що ці дії суперечать інтересам забезпечення
безпеки України, та керуючись частиною ____ ст. 13 Закону України
"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства",
П О С Т А Н О В И В:
Заборонити громадянину (підданому, особі без громадянства) ______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, друге ім'я, по батькові, число, місяць,
рік та місце народження, стать, країна постійного проживання)
в'їзд в Україну строком на ____ місяців (років).
______________________________________________
(посада, відділ, підрозділ Центрального
управління, орган Служби безпеки України)
_______________________ ________ ____________________________ (військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ___________ 20__ року
ПОГОДЖЕНО:
Начальник або заступник начальника
функціонального підрозділу
Центрального управління
(начальник або заступник начальника
регіонального органу) Служби
безпеки України ______________________ __________ ___________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ___________ 20__ року
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
N 478 ( z2199-13 ) від 09.12.2013 }вгору