Документ z0791-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.06.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства екології
та природних ресурсів України
14.03.2016 № 97
за погодженням з Держстатом

ЗВІТНИЙ БАЛАНС
використання підземних вод за 20_____ рік
(Форма № 7-ГР)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства екології
та природних ресурсів України
14.03.2016 № 97


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 791/28921

ІНСТРУКЦІЯ
із заповнення форми звітності № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20____ рік»

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок складання звітності за формою № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20____ рік» (далі - форма 7-ГР) з метою здійснення обліку запасів і ресурсів підземних вод, отримання систематизованої інформації про їх кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості і промислового освоєння, а також відомостей про видобуток і втрати підземних вод для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості економіки країни достовірними та вірогідними їх запасами.

2. Форму 7-ГР до 20 січня наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах ділянки (родовища) надр, визначеної (визначеного) спеціальним дозволом на користування надрами (далі - користувачі надр).

Дія цієї Інструкції поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють господарську діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку та видобування підземних вод, які провадяться на ділянках надр у межах території України та її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони на підставі спеціальних дозволів на користування надрами.

Форма 7 - ГР подається в паперовому та електронному вигляді.

3. Терміни в цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у таких нормативних актах:

Кодекс України про надра;

Водний кодекс України;

Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1174;

постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 150 «Про Державний фонд родовищ корисних копалин України»;

Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року № 75 (із змінами);

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432 (із змінами);

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Комітеті України з питань геології та використання надр від 04 лютого 2000 року № 23, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2000 року за № 109/4330 (із змінами);

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 14 березня 2002 року № 32, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за № 320/6608 (із змінами);

Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 08 серпня 2003 року № 145, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2003 року за № 732/8053;

Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 02 вересня 2003 року № 162, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2003 року за № 811/8132;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 07 червня 2007 року № 182, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за № 704/13971;

Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки родовищ підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 23 червня 2009 року № 222, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 року за № 689/16705;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 06 жовтня 2009 року № 393, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2009 року за № 981/16997;

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

4. Текстова частина форми 7-ГР заповнюється українською мовою.

5. До форми 7-ГР вносяться відомості та параметри окремо для кожної свердловини, що належить користувачам надр.

6. Під назвою «Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік» необхідно вказати тип води за призначенням: «питна», «мінеральна», «промислова», «теплоенергетична». Для мінеральних вод додатково зазначається їх назва за державними санітарними нормами та правилами.

7. Числові показники у графах, де відсутні пояснення про точність замірів, зазначають цілим числом.

8. Форма 7-ГР підписується користувачем надр і засвідчується печаткою (за наявності).

Особи, що підписали форму 7-ГР, відповідальні за правильність та достовірність відомостей, наведених у формі 7-ГР.

У звітності вказуються контактні телефони та адреса електронної пошти користувача надр.

9. Форма 7-ГР заповнюється на підставі таких первинних документів:

спеціальний дозвіл на користування надрами;

паспорт артезіанської свердловини;

облікова картка артезіанської свердловини;

журнал заміру динамічного рівня підземних вод;

журнал обліку відбору підземних вод;

щоквартальний хімічний аналіз підземних вод.

10. Держгеонадра України здійснює контроль за своєчасним поданням користувачами надр форми 7-ГР, перевіряє відповідність зазначених відомостей вимогам цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів, надає методичну допомогу з питань складання форми 7-ГР, вживає заходів для інформаційно-технічного забезпечення, інформаційно-аналітичного супроводження робіт щодо звітності про стан запасів корисних копалин, їх зміни та ведення електронної бази державного балансу запасів корисних копалин.

ІІ. Порядок заповнення форми 7-ГР

У графах форми 7-ГР відображаються:

графа 1 - номер за порядком;

графа 2 - у чисельнику назва родовища, ділянки або водозабору; у знаменнику місце розташування свердловини, номер спеціального дозволу на користування надрами, дата видачі, термін дії;

графа 3 - у чисельнику відомчий номер свердловини; у знаменнику номер свердловини за паспортом артезіанської свердловини;

графа 4 - у чисельнику рік буріння свердловини; у знаменнику рік початку експлуатації свердловини;

графа 5 - геологічний індекс водоносного горизонту (визначається в інтервалі установки фільтрової частини свердловини);

графа 6 - у чисельнику глибина свердловини від поверхні землі (м); у знаменнику абсолютна відмітка гирла свердловини (м);

графа 7 - дебіт (продуктивність) свердловини - фактичний видобуток за одиницю часу (м-3/год);

графа 8 - у чисельнику кількість видобутої води зі свердловини за звітний рік (тис. куб. м); у знаменнику кількість годин роботи насосного обладнання у звітному році;

графи 9-15 - використання підземних вод за потребами:

графа 9 - господарсько-питне водопостачання (ГПВ);

графа 10 - виробничо-технічне водопостачання (ВТВ);

графа 11 - комерційно-торговельне використання (розлив у пляшки);

графа 12 - використання підземних вод для зрошування сільськогосподарських земель (зрошування);

графа 13 - використання для бальнеологічних цілей (Б);

графа 14 - лікувальні підземні води (ЛПВ);

графа 15 - скид підземних вод без використання;

графи 16-18 - заміри статичного рівня підземних вод у свердловині слід виконувати згідно з умовами спеціального водокористування. Якщо кількість замірів перевищує один раз на квартал, необхідно додатково надати інформацію про кількість замірів, де вказати дату заміру і глибину до води. Точність замірів ± 0,01 м;

графи 19-25 - контроль за якістю підземних вод виконується по кожній свердловині згідно з умовами спеціального водокористування. Хімічний склад води визначається відповідно до затверджених державних санітарних правил і норм і обов’язково з таких елементів: аніони - хлориди, сульфати, гідрокарбонати; катіони - кальцій, магній, сума натрію та калію. Хімічні елементи, вміст яких менше 1,0 мг/дм-3, показуються до третього знака після коми;

графа 26 - хімічні речовини, вміст яких перевищує граничнодопустимі концентрації для питних вод; для мінеральних та промислових підземних вод - спеціальні компоненти, які характерні для цього типу води; вміст мікрокомпонентів, токсичних мікроелементів 1 та 2 класів небезпеки, радіонуклідів, пестицидів, органічних сполук відповідно до затверджених державних санітарних правил і норм;

графи 27-29 - дані наводяться тільки для теплоенергетичних вод;

графа 30 - технічний стан свердловини (діюча, у ремонті, затампонована, спостережна).

Директор
Юридичного департаменту


В.А. Бучковгору