Документ z0813-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2017  № 945


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2017 р.
за № 813/30681

Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, що додаються.

2. Установити, що з 2018 року встановлюються окремі вимоги щодо мінімального значення кількості балів з кожного конкурсного предмета за окремими спеціальностями.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра


В.В. КовтунецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
30.06.2017  № 945


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2017 р.
за № 813/30681

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

1. Абзац другий пункту 4 розділу І доповнити другим реченням такого змісту: «Вищі навчальні заклади можуть здійснювати прийом на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста як для здобуття ступеня бакалавра, так і ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 226 «Фармація, промислова фармація».».

2. У пункті 3 розділу ІІІ:

1) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про повну загальну середню освіту;».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим-дев’ятнадцятим;

2) після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

«Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей в межах квоти-2.».

3. Абзац четвертий пункту 8 розділу IV викласти в такій редакції:

«Обсяг прийому за державним замовленням у переміщених вищих навчальних закладах, наукових установах, а також вищих навчальних закладах, які працюють на території Донецької та Луганської областей, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки, визначається державним замовником у розрізі вищих навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності.».

4. Пункт 1 розділу V доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;».

У зв’язку з цим абзаци другий-тринадцятий вважати відповідно абзацами третім-чотирнадцятим.

5. У розділі VI:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»;

2) у пункті 8 цифри «VIII» замінити цифрами «IX».

6. У пункті 6 розділу VII друге речення виключити.

7. У пункті 5 розділу VIII цифри «IV» замінити цифрами «V».

8. У пунктах 1, 2 розділи ІХ цифри «IV» замінити цифрами «V».

9. У пунктах 1, 3 розділу X цифри «VIII» замінити цифрами «IX».

10. У пункті 2 розділу XI цифри «VII» замінити цифрами «IV».

11. В абзаці першому пункту 2 розділу XII слова «цього розділу» замінити словами і цифрами «розділу XIV».

12. Додаток 1 викласти в новій редакції:


«Додаток 1
до Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів України
в 2017 році
(пункт 4 розділу І)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

222

Медицина

225

Медична психологія

226

Фармація, промислова фармація

228

Педіатрія

».

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввгору