Документ z0820-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2019, підстава - z0198-19

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017  № 569


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2017 р.
за № 820/30688

Про затвердження Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 237 від 12.02.2018
№ 313 від 05.02.2019}

Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та відповідно до пунктів 5, 6 та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, з метою раціонального та ефективного використання майна, придбаного за кошти державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
29.05.2017  № 569


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2017 р.
за № 820/30688

ПОРЯДОК
розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету

1. Цей Порядок розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин під час надання невідкладної медичної допомоги (далі - вироби), придбаних за кошти, передбачені МОЗ України у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я (далі - бюджетні кошти), встановлює процедуру розрахунку потреби та коригування МОЗ України заявок на закупівлю виробів Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладам охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України (далі - підпорядковані установи), і порядок передачі їм виробів.

2. Коригування МОЗ України заявок на закупівлю виробів Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованим установам і подальша передача їм виробів здійснюються шляхом видання наказу МОЗ України про затвердження розподілу виробів.

Коригування МОЗ України заявок на закупівлю виробів та подальша передача здійснюються щодо виробів згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 237 від 12.02.2018}

3. Кількість виробів для здійснення розподілу за цим Порядком МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ відповідно до скоригованих заявок визначається за такою формулою:

Срозп = (Сприд ×зоз / Cзаг)) - Сзал*,

де

Срозп

-

кількість виробів, які підлягають передачі структурному підрозділу з питань охорони здоров'я або підпорядкованій установі, для яких проводиться розрахунок;


Сприд

-

загальна кількість виробів, придбаних за бюджетні кошти у поточному році, які підлягають розподілу;


Сзоз

-

середнє арифметичне від щорічної кількості проведених стентувань  коронарних судин під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST у відповідному структурному підрозділі або підпорядкованій установі, для яких проводиться розрахунок, протягом останніх трьох років, що передують року, у якому здійснюється розподіл;


Сзаг

-

сума показників Сзоз усіх структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ, серед яких проводитиметься розподіл виробів;


Сзал

-

залишки виробів у відповідному структурному підрозділі з питань охорони здоров'я або підпорядкованій установі станом на останній день місяця, що передує розподілу.

__________
* Залишки виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету, при розрахунку потреби, коригуванні заявок та розподілі не враховуються до 31 грудня 2019 року.

{Виноска до пункту 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 313 від 05.02.2019}

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 237 від 12.02.2018}

4. Розподіл Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється серед закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності незалежно від підпорядкування, які розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та відповідають обов’язковим критеріям, визначеним у абзаці другому підпункту 2 пункту 6 Порядку та умов надання субвенціїї з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 185.

При цьому такий розподіл для закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, здійснює виключно МОЗ України.

5. Кількість виробів, що підлягають розподілу МОЗ України, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій кожному окремому закладу охорони здоров’я визначається за формулою, наведеною у пункті 3 цього Порядку.

6. Вироби, що були розподілені відповідно до цього Порядку, можуть бути використані виключно з метою надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST».

7. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядковані установи, які отримують вироби відповідно до цього Порядку, визначають відповідним наказом штатного працівника, відповідального за належне збереження та цільове використання виробів, відповідно до цього Порядку.

8. Щороку не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, керівник Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ, для яких було здійснено розподіл медичних виробів відповідно до цього Порядку, подає інформацію за формою, що наведена у додатку 2 до цього Порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 237 від 12.02.2018}

В.о. директора
Медичного департаменту


А. ГаврилюкДодаток 1
до Порядку розрахунку потреби
та розподілу МОЗ України серед
Міністерства охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділів з питань
охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських державних
адміністрацій та закладів охорони
здоров'я, що належать до сфери
управління МОЗ України, медичних
виробів для стентування коронарних
судин, придбаних за кошти
державного бюджету
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
медичних виробів для стентування коронарних судин під час надання невідкладної медичної допомоги

Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих з анатомічно складними ураженнями.

Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих у гострих станах.

Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих зі стандартними ураженнями.

Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих з множинними ураженнями.

Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих зі складними і кальцинованими ураженнями.

Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих зі стандартними ураженнями.

Коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень.

Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій.

Коронарний балон-катетер для постдилятації високого тиску.

Коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень.

Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій.

Коронарний провідник для реканалізації оклюзій.

Коронарний провідник для стандартних ситуацій.

Комплект для коронарографії, який включає катетер JL4 - 1 шт., JR4 - 1 шт., катетер PIG - 1шт., провідник - 1 шт., інтродюсер.

Комплект для коронарографії для трансрадіального доступу, який включає катетер ангіографічний - 2 шт., провідник ангіографічний - 1 шт., інтродюсер - 1 шт.

Направляючий катетер.

Аспіраційний катетер.

Інтродюсер.

Інфляційний пристрій.

{Порядок доповнегно новим Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 237 від 12.02.2018}Додаток 2
до Порядку розрахунку потреби
та розподілу МОЗ України серед
Міністерства охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділів з питань
охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
та закладів охорони здоров'я,
що належать до сфери управління
МОЗ України, медичних виробів
для стентування коронарних судин,
придбаних за кошти державного
бюджету
(пункт 8)

ІНФОРМАЦІЯ
про використання медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету
________________________________________________
(найменування та місцезнаходження структурного підрозділу з питань
охорони здоров'я або підпорядкованої установи)

Найменування виробу (виробник, тип)

Кількість виробів, використаних для невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST протягом року, що передує звітному

Залишок виробів, отриманих у році, що передує звітному, станом на початок звітного року (штук)

Отримано виробів у звітному році (штук) відповідно до наказу МОЗ України щодо розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин

Використано виробів у звітному році (штук)

Невикористаний залишок виробів на кінець звітного року (штук)

_____________________
(посада)

____________________
(П.І.Б.)

_____________
(підпис)

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 237 від 12.02.2018}вгору