Документ z0836-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.01.2017, підстава - z1519-16

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2007 N 895
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2007 р.
за N 836/14103
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1991 ( z1519-16 ) від 01.11.2016 }
Про затвердження Порядку
погодження планів санації, мирових угод
і переліків ліквідаційних мас
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 371 ( z0448-11 ) від 17.03.2011 N 890 ( z0797-11 ) від 14.06.2011 N 626 ( z0791-12 ) від 07.05.2012 N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }

Відповідно до статей 7, 11 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), з метою вдосконалення
порядку погодження планів санації та мирових угод в процедурах
банкрутства державних підприємств, функції з управління майном
яких у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію належать
Фонду державного майна України, та господарських організацій, у
статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують
25 відсотків, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок погодження планів санації, мирових угод
і переліків ліквідаційних мас, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 626
( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
2. Директору Департаменту банкрутства, санації та
реструктуризації Гладченку А.В. у встановленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальнику Управління офіційних друкованих видань
Путівській Н.А. забезпечити публікацію цього наказу у "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію".
4. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Фонду державного майна України від 21.08.2001 N 1521
"Про комісію по запобіганню банкрутству" (із змінами); наказ Фонду державного майна України від 05.10.2001 N 1809
( z0897-01 ) "Про затвердження Положення про порядок погодження
планів санації господарських товариств та державних підприємств,
щодо яких прийнято рішення про приватизацію", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 23.10.2001 за N 897/6088 (із
змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лєдомську С.Ю.
Голова В.Семенюк
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Іголкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
06.06.2007 N 895
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2007 р.
за N 836/14103

ПОРЯДОК
погодження планів санації, мирових угод
і переліків ліквідаційних мас
{ Заголовок в редакції Наказу Фонду державного майна N 626
( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх
відмінках і числах замінено словами "статутний
капітал" у відповідному відмінку і числі згідно
з Наказом Фонду державного майна N 371
( z0448-11 ) від 17.03.2011 }
{ У тексті Положення нумерацію розділів арабськими
цифрами замінено нумерацією римськими цифрами
згідно з Наказом Фонду державного майна N 890
( z0797-11 ) від 14.06.2011 }
{ У тексті Положення слова "це Положення" у всіх
відмінках замінено словами "цей Порядок" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Фонду
державного майна N 626 ( z0791-12 ) від
07.05.2012 }

Розділ I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України
"Про Фонд державного майна України" ( 4107-17 ), "Про управління
об’єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2342-12 ), "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
"Про особливості управління об’єктами державної власності в
оборонно-промисловому комплексі" ( 3531-17 ), визначає процедуру
погодження Фондом державного майна України (далі - Фонд) планів
санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас
підприємств-боржників (банкрутів).
1.2. Дія цього Порядку поширюється на: державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про
приватизацію та які належать до сфери управління Фонду; господарські організації з корпоративними правами держави
понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у
процесі приватизації; об’єкти державної власності, що перебувають в управлінні
міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення за
їх участю нових суб’єктів господарювання. { Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
{ Пункт 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
1.3. Зміни і доповнення до планів санації, мирових угод і
переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів)
погоджуються Фондом у тому самому порядку, що й плани санації,
мирові угоди і переліки ліквідаційних мас.
1.4. Погодження планів санації, мирових угод і переліків
ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів) здійснюється
заступником Голови Фонду, який відповідає за даний напрям. роботи.
Плани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас
підприємств-боржників (банкрутів) подаються на погодження
заступнику Голови Фонду у порядку, визначеному відповідним
Регламентом Фонду. { Розділ I в редакції Наказу Фонду державного майна N 626
( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
Розділ II. Порядок подання до Фонду документів,
необхідних для прийняття рішення про погодження планів
санації підприємств-боржників, провадження справи
про банкрутство яких прийнято господарським судом
2.1. Керуючий санацією (розпорядник майна) для отримання
рішення про погодження плану санації підприємства-боржника
звертається до Фонду з відповідною письмовою заявою. { Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна
N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
2.2. План санації, що подається до Фонду для погодження,
повинен бути попередньо розглянутий комітетом (зборами)
кредиторів, погоджений інвестором (у разі наявності), боржником,
забезпеченими кредиторами (у разі наявності) та підписаний
керуючим санацією (розпорядником майна), керівником боржника (у
процедурі розпорядження майном) і головним бухгалтером. Плани
санації об'єктів державної власності, що знаходяться в управлінні
міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення за
їх участю нових суб'єктів господарювання повинні бути попередньо
погоджені цими органами управління. { Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
2.3. До плану санації додаються такі документи:
{ Абзац другий пункту 2.3 розділу II виключено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 890 ( z0797-11 ) від 14.06.2011 }
копії установчих документів боржника, засвідчені в
установленому порядку; ухвала господарського суду про порушення провадження у справі
про банкрутство; ухвала господарського суду про затвердження реєстру вимог
кредиторів; ухвала господарського суду про проведення санації боржника та
призначення керуючого санацією; копія ліцензії арбітражного керуючого, засвідчена в
установленому порядку; протокол зборів кредиторів про утворення комітету кредиторів
з визначенням його кількісного складу та повноважень; протокол засідання комітету кредиторів про погодження
кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів),
схвалення плану санації боржника; звіт про незалежну оцінку майна боржника, яке пропонується до
реалізації в процесі санації; фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та
за останній звітний період, підписана керівником боржника і
головним бухгалтером.
2.4. План санації боржника відповідає типовій формі плану
санації, установленій державним органом з питань банкрутства та
містить: { Абзац перший пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу
Фонду державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 } 2.4.1. Характеристику боржника: 2.4.1.1. Історія створення, реквізити (повне і скорочене
найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дата та номер запису
про проведення державної реєстрації юридичної особи,
місцезнаходження, телефон, факс). Основні види господарської діяльності. { Підпункт 2.4.1.1 підпункту 2.4.1 пункту 2.4 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 890
( z0797-11 ) від 14.06.2011 }
2.4.1.2. Інформація про власників акцій (за наявності). Статутний (складений) капітал. Кількість і номінальна вартість акцій. 2.4.1.3. Організаційна структура. Структурна схема. Штатний розпис. Перелік дочірніх підприємств, філій, представництв та інших
відокремлених структурних підрозділів. 2.4.1.4. Основні види продукції, яка випускається, ціни та
ринки збуту. Перелік основних видів продукції. Питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі
виробництва (у грошовому еквіваленті) та реалізації. Питома вага собівартості кожного виду продукції в загальному
обсязі собівартості продукції, що виробляється товариством. Випуск продукції в натуральних одиницях. Коротка характеристика ринків збуту. 2.4.1.5. Фінансово-майновий стан (за 2 попередні роки та за
станом на останній звітний період): 2.4.1.5.1. Структура доходів. 2.4.1.5.2. Структура витрат. 2.4.1.5.3. Чистий прибуток (збиток). 2.4.1.5.4. Причини збиткової діяльності. 2.4.1.5.5. Структура активів: перелік майна боржника за організаційною структурою згідно з
результатами інвентаризації активів та їхньої переоцінки; соціально-побутова сфера та комунальна сфера (житло,
гуртожитки та інше); перелік державного майна, яке в процесі приватизації не
ввійшло до статутного (складеного) капіталу товариства, але
залишилося на його балансі (перелік об'єктів, вартість, пропозиції
щодо подальшого використання, затверджені начальником
регіонального відділення Фонду за місцем розташування
балансоутримувача такого майна); перелік майна, що пропонується до відчуження (із зазначенням
інвентарних номерів та залишкової вартості); інформація про наявність земельних ділянок, які належать на
праві власності та/або на праві користування; наявність на балансі об'єктів, що забезпечують
життєдіяльність окремих об'єктів соціальної інфраструктури
населеного пункту, у межах якого розташований боржник; перелік нерухомого майна, яке обліковується на балансі в
розрізі підрозділів боржника з характеристикою за
фінансово-бухгалтерськими, технічними та будівельними показниками; перелік рухомого майна, яке обліковується на балансі боржника
з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими та технічними
показниками; нематеріальні активи. 2.4.1.5.6. Наявність готової продукції на складах та
товарно-матеріальних цінностей. 2.4.1.5.7. Структура довгострокових та поточних фінансових
інвестицій. 2.4.2. Структуру кредиторської та дебіторської
заборгованості: 2.4.2.1. Реєстр кредиторів. 2.4.2.2. Аналіз структури кредиторської заборгованості. 2.4.2.3. Реєстр дебіторів. 2.4.2.4. Аналіз структури дебіторської заборгованості. 2.4.3. Аналіз імовірної ліквідації боржника, її соціальні
наслідки: 2.4.3.1. Погашення боргів за рахунок доходів, отриманих від
реалізації частини майна боржника. 2.4.3.2. Соціальні наслідки непогашених боргів та ліквідації
боржника. 2.4.4. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника,
розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів: 2.4.4.1. Реструктуризація. 2.4.4.2. Перепрофілювання виробництва. 2.4.4.3. Закриття нерентабельних виробництв. 2.4.4.4. Продаж частини майна. 2.4.4.5. Скорочення працівників боржника, які не можуть бути
задіяні в процесі реалізації плану санації. 2.4.4.6. Ліквідація дебіторської заборгованості. 2.4.4.7. Відстрочка та/або розстрочка платежів або прощення
(списання) частини боргів. 2.4.4.8. Зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини
боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу
(частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на
себе зобов'язань. Інформація про наміри інвестора стосовно викупу
державної частки акцій в статутному (складеному) капіталі боржника
та умови цього викупу. 2.4.4.9. Інші заходи відновлення платоспроможності: 2.4.4.9.1. Передача житлового фонду та соціально-культурних
об'єктів до комунальної власності (перелік, вартість) та/або до
сфери управління уповноважених органів управління. 2.4.4.9.2. Передача майна в статутні капітали новостворюваних
юридичних осіб. 2.4.4.9.3. Передача майна в оренду. 2.4.4.9.4. Отримання кредитів. 2.4.5. Заходи з перевірки розміру статутного (складеного)
капіталу на відповідність вимогам статті 155 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ): складання балансу за результатами переоцінки активів та
заходів щодо відновлення платоспроможності боржника; розрахунок вартості чистих активів; прийняття засновником рішення щодо зміни статутного
(складеного) капіталу боржника за результатами проведених заходів. 2.4.6. Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної
санації. Нарощення обсягів виробництва, реалізації продукції. Збільшення доходів, скорочення витрат. Планові щоквартальні фінансові показники діяльності боржника
(відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
"Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690): період проведення санації боржником; постсанаційний період - до моменту повного погашення
реєстрових боргів боржником. Графік щоквартального погашення боргів підприємства, у т.ч.
через укладання мирової угоди. Структура активів та зобов'язань боржника на момент початку
та припинення санації. Підвищення конкурентоспроможності та рівня рентабельності
підприємства. 2.4.6.1. Погашення кредиторської заборгованості. 2.4.6.2. Підвищення оплати праці. 2.4.6.3. Створення нових робочих місць. 2.4.6.4. Подальше надходження до державного бюджету коштів
від підприємства, що працює. 2.4.6.5. Розмір статутного (складеного) капіталу внаслідок
вищенаведених заходів.
Розділ III. Порядок подання до Фонду документів,
необхідних для прийняття рішення про надання
згоди керівникові боржника на подання заяви
до господарського суду про порушення справи
про банкрутство
3.1. Керівник боржника для отримання згоди Фонду на подання
заяви до господарського суду про порушення справи про банкрутство
з метою проведення ним процедури санації до подання кредиторами
заяви про порушення справи про банкрутство (далі - провадження
справи про банкрутство) звертається до Фонду з відповідною
письмовою заявою. До заяви додається план санації підприємства.
3.2. План санації, що подається до Фонду на погодження,
повинен бути попередньо погоджений інвестором (у разі наявності
інвестора), правлінням та наглядовою радою (у разі їх наявності) і
підписаний керівником.
3.3. До плану санації додаються такі документи:
{ Абзац другий пункту 3.3 розділу III виключено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 890 ( z0797-11 ) від 14.06.2011 }
копії установчих документів боржника, засвідчені в
установленому порядку; фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та
за останній звітний період, підписана керівником боржника і
головним бухгалтером.
3.4. План санації боржника складається згідно з вимогами
пункту 2.4 цього Порядку.
Розділ IV. Порядок прийняття Фондом рішення
про погодження планів санації боржників (надання
згоди на проведення санації керівником)
{ Пункт 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 626 ( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
4.1. План санації боржника (надання згоди на проведення
санації керівником) погоджується Фондом у десятиденний строк з дня
надходження плану санації та документів, що до нього додаються. { Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
{ Пункт 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 626 ( z0791-12 ) від 07.05.2012 }

4.2. За результатами розгляду поданих документів Фонд може
відмовити в погодженні плану санації (наданні згоди керівнику на
провадження справи про банкрутство), якщо: надані документи не відповідають вимогам законодавства, у
тому числі цього Порядку; виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з
планом санації; структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належать
питання погодження планів санації, мирових угод і переліків
ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів), надано
негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з
відновлення платоспроможності боржника; { Абзац четвертий пункту
4.2 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна N 626
( z0791-12 ) від 07.05.2012 } положення плану санації не відповідають галузевій специфіці
боржника.
4.3. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у
поданому плані санації Фонд надає керуючому санацією свої письмові
рекомендації та пропозиції стосовно доопрацювання плану санації.
4.4. Фонд у десятиденний строк з дня отримання
доопрацьованого плану санації приймає рішення щодо його погодження
(надання згоди на проведення санації), про що керуючий санацією
(керівник підприємства) повідомляється письмово.
Розділ V. Порядок прийняття Фондом рішення
про погодження мирових угод
5.1. Керівник боржника чи арбітражний керуючий (керуючий
санацією, ліквідатор) для отримання рішення щодо погодження
мирової угоди письмово звертається до Фонду.
5.2. Текст мирової угоди, що подається до Фонду на
погодження, повинен відповідати типовій формі мирової угоди,
установленій державним органом з питань банкрутства, та бути
попередньо розглянутим комітетом кредиторів, що підтверджується
відповідним рішенням. У разі наявності виконання зобов'язань
боржника третіми особами (інвесторами) текст мирової угоди повинен
бути погоджений інвестором. { Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
5.3. До мирової угоди додаються звіт про незалежну оцінку
майна та документи, що підтверджують право власності на майно, яке
планується до відчуження в рахунок погашення боргу.
{ Пункт 5.4 розділу V виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 626 ( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
5.4. Фонд у десятиденний строк після отримання мирової угоди
може відмовити в погодженні та повернути її на доопрацювання,
якщо: { Абзац перший пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 3534 ( z1697-12 ) від
19.09.2012 } виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з
мировою угодою; структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належать
питання погодження планів санації, мирових угод і переліків
ліквідаційних мас, надано негативний висновок щодо ефективності
запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника.
{ Абзац третій пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Фонду
державного майна N 626 ( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
Розділ VI. Забезпечення Фондом розробки
умов санації підприємств, що перебувають
в його управлінні, у статутних (складених)
капіталах яких корпоративні права держави
перевищують 50 відсотків, що мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави
6.1. З метою вивчення ситуації, яка склалась на підприємстві,
і виявлення негативних аспектів у діяльності боржника та прийняття
рішення про можливість проведення ефективної санації Фондом
створюється робоча група. Дослідження вказаних питань робочою
групою проводяться за місцезнаходженням підприємства.
6.2. За результатами проведеної роботи робочою групою
готуються пропозиції до плану санації стосовно заходів відновлення
платоспроможності підприємства, які враховуються при розробленні
умов його санації.
Розділ VІI. Порядок прийняття Фондом рішення про погодження
переліків ліквідаційних мас банкрутів
7.1. Ліквідатор (арбітражний керуючий) для отримання рішення
щодо погодження переліку ліквідаційної маси письмово звертається
до Фонду.
7.2. До письмового звернення про погодження переліку
ліквідаційної маси додається перелік ліквідаційної маси, прошитий,
пронумерований та підписаний ліквідатором і скріплений печаткою
(за наявності).
7.3. Перелік ліквідаційної маси, що подається до Фонду на
погодження, має відповідати вимогам статті 42 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ). { Пункт 7.3 розділу VII в редакції Наказу Фонду державного майна
N 3534 ( z1697-12 ) від 19.09.2012 }
7.4. До письмового звернення про погодження переліку
ліквідаційної маси також додаються: копії установчих документів банкрута, засвідчені в
установленому порядку; копія переліку ліквідаційної маси, засвідчена в установленому
порядку; перелік майна, яке обліковувалося на балансі банкрута, але не
включено до переліку ліквідаційної маси (із зазначенням назви,
залишкової вартості, інвентарного номера, адреси та підстав
невключення до складу ліквідаційної маси (разом з відповідними
підтвердними документами), підписаний ліквідатором; матеріали інвентаризації активів та зобов’язань банкрута
(протоколи, акти, описи, відомість результатів інвентаризації),
проведеної у порядку, визначеному законодавством з питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; баланс банкрута, складений за результатами інвентаризації; копія постанови господарського суду про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення
ліквідатора банкрута; копія реєстру вимог кредиторів (з даними про розміри
погашених вимог кредиторів) та ухвали господарського суду про
визнання вимог кредиторів; копія ліцензії арбітражного керуючого, засвідчена в
установленому порядку; копія протоколу зборів про утворення комітету кредиторів з
визначенням його кількісного складу та повноважень; копія плану приватизації або плану розміщення акцій
акціонерного товариства, засвідчена в установленому законодавством
порядку; копія акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу, що
був складений під час створення товариства, засвідчена в
установленому законодавством порядку; відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, яке включено до переліку ліквідаційної маси
(разом з відповідними підтвердними документами); перелік державного майна, яке в процесі приватизації
(корпоратизації) не ввійшло до статутного (складеного) капіталу
товариства, але залишилося на його балансі (перелік об'єктів, їхня
вартість, прийняті рішення щодо подальшого використання),
завірений суб’єктом управління таким майном; лист регіонального відділення Фонду за місцем розташування
банкрута щодо наявності на балансі банкрута об’єктів цивільної
оборони.
7.5. Фонд у місячний строк після отримання переліку
ліквідаційної маси може відмовити в погодженні та повернути його
на доопрацювання, якщо: перелік ліквідаційної маси подано на погодження без
дотримання вимог пунктів 7.2-7.4 цього розділу; виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з
переліком ліквідаційної маси; Законом України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) та іншими законодавчими актами встановлено обмеження
щодо обігу майна, включеного до переліку ліквідаційної маси
банкрута. 7.6. Доопрацьований перелік ліквідаційної маси подається на
повторне погодження за процедурою, встановленою цим Порядком.
7.7. Фонд у десятиденний строк з дня отримання
доопрацьованого переліку ліквідаційної маси приймає рішення щодо
його погодження, про що ліквідатор повідомляється письмово. { Порядок доповнено новим розділом VІI згідно з Наказом Фонду
державного майна N 626 ( z0791-12 ) від 07.05.2012 }
Директор Департаменту
банкрутства, санації
та реструктуризації А.Гладченковгору