Документ z0838-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2005 N 176
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2005 р.
за N 838/11118

Про затвердження Положення про кваліфікаційне
свідоцтво сільськогосподарського дорадника
та сільськогосподарського експерта-дорадника

На виконання статті 11 Закону України "Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського
експерта-дорадника (додається).
2. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.) в
встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-президент Української
академії аграрних наук В.П.Ситник
Заступник Міністра освіти
і науки України М.Ф.Степко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
26.06.2005 N 176
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2005 р.
за N 838/11118

ПОЛОЖЕННЯ
про кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського дорадника
та сільськогосподарського експерта-дорадника

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на виконання статті 11 Закону
України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 ).
1.2. Положення визначає порядок видачі, форму, зупинення дії
та/або анулювання кваліфікаційного свідоцтва
сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського
експерта-дорадника, проведення кваліфікаційних іспитів.
1.3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення: кваліфікаційний іспит - перевірка кваліфікаційною комісією
теоретичних знань та практичних навиків фахівців, які на
професійному рівні бажають проводити дорадчу діяльність, на основі
програми та методики проведення такого іспиту, затверджених
наказом Міністерства аграрної політики України; регіональна кваліфікаційна комісія - група кваліфікованих
фахівців, склад якої затверджується наказом Міністерства аграрної
політики України і яка приймає кваліфікаційний іспит у конкретному
регіоні; апеляційна комісія - група кваліфікованих фахівців, склад
якої затверджується наказом Міністерства аграрної політики
України, для розгляду скарг, які можуть виникнути за результатами
прийняття кваліфікаційних іспитів, та питань, пов'язаних із
скаргами на діяльність дорадників, які отримали кваліфікаційне
свідоцтво, та надають дорадчі послуги на професійній основі; регіональний координатор проведення кваліфікаційного іспиту
(далі - регіональний координатор) - вищий навчальний заклад,
визначений наказом Міністерства аграрної політики України за
поданням Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, які забезпечують підготовку і
проведення кваліфікаційного іспиту фахівців, які мають бажання на
професійному рівні проводити дорадчу діяльність; програма та методичні рекомендації проведення кваліфікаційних
іспитів (далі - програма) - організаційно-методичні документи, які
розробляються і затверджуються наказом Міністерства аграрної
політики України.
1.4. Дія цього Положення поширюється на фізичних осіб, які на
професійній основі проводять дорадчу діяльність, вищі навчальні
заклади, які залучаються до формування кваліфікаційних та
апеляційної комісій та до підготовки і проведення кваліфікаційних
іспитів як регіональні координатори.
2. Порядок формування кваліфікаційних
та апеляційної комісій
2.1. Склад регіональних кваліфікаційних комісій формується з
числа представників Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій, Української академії
аграрних наук та її регіональних інститутів агропромислового
виробництва, інших науково-дослідних установ, обласних дорадчих
служб та вищих навчальних закладів 3, 4 рівнів акредитації в
регіоні, які проводять професійну підготовку дорадників та
експертів-дорадників за програмами базової підготовки.
2.2. До складу апеляційної комісії входять представники
Міністерства аграрної політики України, всеукраїнської громадської
професійної організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої
діяльності (за згодою), Української академії аграрних наук,
Національного аграрного університету.
2.3. Персональний склад регіональних кваліфікаційних комісій,
апеляційної комісії та регіональні координатори затверджуються
наказом Міністерства аграрної політики України за поданням
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій.
3. Порядок складання кваліфікаційних іспитів
3.1. Метою проведення кваліфікаційних іспитів є перевірка
рівня знань та практичних навичок фізичних осіб, які проводять
дорадчу діяльність для забезпечення на належному рівні надання
суб'єктам господарювання у сільській місцевості та сільському
населенню соціально спрямованих дорадчих послуг.
3.2. Організація проведення кваліфікаційних іспитів
здійснюється Міністерством аграрної політики України,
Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим та головними управліннями агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій.
3.3. Кваліфікаційні іспити проводяться відповідно до графіка,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України.
3.4. Кваліфікаційні комісії через засоби масової інформації
інформують всіх зацікавлених осіб про адресу та терміни подання
заяв щодо складання кваліфікаційних іспитів, час і місце їх
проведення, перелік необхідних документів.
3.5. Для складання кваліфікаційного іспиту й отримання
кваліфікаційного свідоцтва фізичні особи до заяви на ім'я голови
кваліфікаційної комісії додають анкету (додаток 1), копії
дипломів, за пред'явленням оригіналу, про отримання повної вищої
освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання
(за наявності такого ступеня чи звання), витяг з трудової книжки.
3.6. Термін подання заяви і документів зазначається в
оголошенні, але повинен становити не менше 30 календарних днів від
дня публікації в регіональному засобі масової інформації. Заяви,
які надійшли після визначеного терміну, відкладаються на наступні
засідання кваліфікаційної комісії.
3.7. Регіональні кваліфікаційні комісії ведуть облік поданих
заяв, узгоджують час і місце проведення кваліфікаційного іспиту,
інформують про це осіб, які подали заяви та допущені до здачі
такого іспиту, але не пізніше ніж за 15 днів до дати складання
кваліфікаційного іспиту.
3.8. Засідання регіональних кваліфікаційних комісій
відбувається щокварталу.
3.9. Складання кваліфікаційних іспитів проводиться відповідно
до програми.
3.10. Перевірка рівня знань та практичних навичок дорадників
та експертів-дорадників здійснюється регіональною кваліфікаційною
комісією у формі відповідей на запитання в екзаменаційних білетах.
3.11. Кваліфікаційні комісії за результатами складання іспиту
приймають рішення про: здачу кваліфікаційного іспиту; видачу кваліфікаційного свідоцтва; нездачу кваліфікаційного іспиту.
3.12. Засідання кваліфікаційної комісії вважається
повноправним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
Рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосували
більшість з присутніх членів комісії. У разі рівного поділу
голосів голос голови кваліфікаційної комісії є ухвальним.
3.13. За результатами роботи кваліфікаційної комісії
готується відомість складання кваліфікаційного іспиту за
встановленою формою (додаток 2).
3.14. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва
оформляється актом про видачу кваліфікаційних свідоцтв
сільськогосподарським дорадникам/експертам-дорадникам (додаток 3),
який складається у трьох примірниках, підписується членами
кваліфікаційної комісії та посвідчується печаткою Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій.
3.15. Регіональний координатор зберігає оригінали
кваліфікаційних білетів з відповідями осіб, які складали
кваліфікаційний іспит, та оригінал акта про складання ними цього
іспиту в архіві.
3.16. У разі незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту
особа, що його складала, має право оскаржити рішення
кваліфікаційної комісії шляхом подання заяви довільної форми до
апеляційної комісії, але не пізніше як упродовж десяти днів після
оголошення результатів.
3.17. Апеляційна комісія в процесі розгляду скарг, пов'язаних
із здачею кваліфікаційного іспиту, приймає рішення про
підтвердження або скасування рішення кваліфікаційної комісії щодо
результатів кваліфікаційного іспиту.
3.18. Рішення апеляційної комісії приймається протягом одного
місяця від дня надходження скарги і оформляється протоколом, який
підписується головою та присутніми членами цієї комісії.
4. Порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва
4.1. На підставі відомості про складання кваліфікаційного
іспиту голова кваліфікаційної комісії видає кваліфікаційне
свідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського дорадника
(додаток 4) та сільськогосподарського експерта-дорадника
(додаток 5), про що складається відповідний акт.
4.2. За результатами складання кваліфікаційних іспитів
регіональний координатор протягом п'яти робочих днів подає акт про
видачу кваліфікаційних свідоцтв до Міністерства аграрної політики
України (оригінал).
4.3. Термін дії кваліфікаційного свідоцтва 5 років від дня
його видачі або від останнього підвищення кваліфікації
сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського
експерта-дорадника. Періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на
5 років. Згідно із статтею 10 Закону України "Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 ) підвищення
кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється
саморегулівною організацією за напрямами, зазначеними у
кваліфікаційному свідоцтві, на умовах укладеного контракту про
оплату навчання. На зворотному боці свідоцтва зазначаються відмітки про
підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та
сільськогосподарського експерта-дорадника.
4.4. Бланки кваліфікаційних свідоцтв є документами суворої
звітності і мають обліковий порядковий номер, розміщений у нижній
частині аркуша.
4.5. У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного свідоцтва
сільськогосподарського дорадника регіональною кваліфікаційною
комісією за письмовою заявою дорадника і копією оголошення в
засобах масової інформації про його недійсність та на підставі
відповідної відомості, зазначеної у п. 3.13 цього Положення,
протягом одного місяця видається дублікат кваліфікаційного
свідоцтва.
5. Порядок зупинення дії та/або анулювання
кваліфікаційного свідоцтва
5.1. Порядок зупинення дії та/або анулювання кваліфікаційного
свідоцтва здійснюється за рішенням апеляційної комісії на основі
розгляду поданих скарг та заяв громадян або суб'єктів
господарювання, що пов'язані з результатами діяльності дорадників,
які мають кваліфікаційне свідоцтво та на професійній основі
надають дорадчі послуги.
Підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва можуть
бути: непроходження сільськогосподарським
дорадником/експертом-дорадником підвищення кваліфікації; некваліфіковані дії сільськогосподарського
дорадника/експерта-дорадника з питань його компетенції.
Підставою для анулювання кваліфікаційного свідоцтва можуть
бути: навмисні дії сільськогосподарського
дорадника/експерта-дорадника, направлені на погіршення стану
господарства; надання господарству завчасно недостовірної інформації з
питань діяльності сільськогосподарського
дорадника/експерта-дорадника; упереджене відношення сільськогосподарського
дорадника/експерта-дорадника до господарства з приводу надання
дорадчих послуг.
Начальник Департаменту
аграрної освіти та науки М.Ф.Бойко

Додаток 1
до пункту 3.5 Положення про
кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського
дорадника та
сільськогосподарського
експерта-дорадника

АНКЕТА
фізичної особи, яка допущена до складання
кваліфікаційного іспиту

1. Прізвище, ім'я та по батькові_________________________________
2. Паспорт _______, серія _____, N ____________, виданий ________
_________________________________________________________________
(назва органу, дата)
3. Ідентифікаційний номер (за наявності)_________________________
4. Дата народження ______________________________________________
5. Відомості про освіту _________________________________________
_________________________________________________________________
(що закінчив, коли, спеціальність, науковий ступінь у разі _________________________________________________________________
наявності, номер документа)
6. Місце роботи і посада ________________________________________
7. Стаж роботи __________________________________________________
_________________________ _________________________ (підпис особи) (дата заповнення анкети)

Додаток 2
до пункту 3.13 Положення про
кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського
дорадника та
сільськогосподарського
експерта-дорадника

Відомість N______
складання кваліфікаційного іспиту
_________________________________________________________________
(назва регіону)
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я, |Ідентифі- | Дата | Освіта за |Резуль-| |з/п| по батькові | каційний | подання |спеціальністю| тат | | | |номер (за | заяви | |склада-| | | |наявності)| | | ння | | | | | | |іспиту | |---+----------------+----------+----------+-------------+-------| | | | | | | | |---+----------------+----------+----------+-------------+-------| | | | | | | | |---+----------------+----------+----------+-------------+-------| | | | | | | | |---+----------------+----------+----------+-------------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова та члени кваліфікаційної
комісії: ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"____"_________________ 20 __ р.
(дата складання іспиту)

Додаток 3
до пункту 3.14 Положення про
кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського
дорадника та
сільськогосподарського
експерта-дорадника

АКТ N ____
про видачу кваліфікаційних свідоцтв
сільськогосподарським дорадникам/експертам-дорадникам

від "___"__________ 20___р. ______________________________________
(назва регіону)
Комісія у складі: ______________________________________________,
затверджена наказом Мінагрополітики України _____________________
________________________________________________________________,
(назва наказу, номер і дата затвердження)
склала цей акт про видачу кваліфікаційного свідоцтва
сільськогосподарським дорадникам/експертам-дорадникам у кількості _______ осіб з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з
питань __________________________________________________________
(назва послуг)
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я, по | N виданого |Дата видачі | Підпис про | |з/п | батькові |кваліфікаці-|кваліфікаці-| отримання | | | | йного | йного |кваліфікацій-| | | | свідоцтва | свідоцтва | ного | | | | | | свідоцтва | |----+-------------------+------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-------------------+------------+------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова кваліфікаційної комісії __________________
Члени кваліфікаційної комісії: __________________ __________________
(підписи, ініціали, прізвища)
М.П.

Додаток 4
до пункту 4.1 Положення про
кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського
дорадника та
сільськогосподарського
експерта-дорадника

Державний Герб України
КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИКА
N_______

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________
Відповідно до акта кваліфікаційної комісії
від "____" __________ 200__ року
N _________ може здійснювати сільськогосподарську дорадчу
діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з
питань ___________________________________________________________
(повна назва дорадчих послуг)
Дата видачі свідоцтва
Голова кваліфікаційної комісії ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
0000000 ------------------------- (обліковий порядковий номер)

ВІДМІТКИ
про підвищення кваліфікації
сільськогосподарського дорадника

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації:
за ______ год. програмою "____" _________ 20 ___ р.
Голова комісії ___________________________________ ________ ( )
(підпис) (прізвище)
М.П.
Пройшов(ла) підвищення кваліфікації:
за ______ год. програмою "____" _________ 20 ___ р.
Голова комісії ___________________________________ ________ ( )
(підпис) (прізвище)
М.П.

Додаток 5
до пункту 4.1 Положення про
кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського
дорадника та
сільськогосподарського
експерта-дорадника

Державний Герб України
КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЕКСПЕРТА-ДОРАДНИКА
N_______

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________
Відповідно до акта кваліфікаційної комісії
від "____" __________ 200 __ року
N _________ може здійснювати сільськогосподарську дорадчу
діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з
питань ___________________________________________________________
(повна назва дорадчих послуг)
Дата видачі свідоцтва
Голова кваліфікаційної комісії ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
0000000 ------------------------- (обліковий порядковий номер)

ВІДМІТКИ
про підвищення кваліфікації
сільськогосподарського експерта-дорадника

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації:
за ______ год. програмою "____" _________ 20 ___ р.
Голова комісії ___________________________________ ________ ( )
(підпис) (прізвище)
М.П.
Пройшов(ла) підвищення кваліфікації:
за ______ год. програмою "____" _________ 20 ___ р.
Голова комісії ___________________________________ ________ ( )
(підпис) (прізвище)
М.П.вгору