Про затвердження Положення про премію імені Леся Курбаса
Мінкультури України; Наказ, Положення від 27.06.2017556
Документ z0877-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2017  № 556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2017 р.
за № 877/30745

Про затвердження Положення про премію імені Леся Курбаса

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені Леся Курбаса, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

проведення конкурсу на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2017 році після набрання чинності цим наказом.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
27.06.2017 № 556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2017 р.
за № 877/30745

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Леся Курбаса

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Леся Курбаса (далі - Премія).

Премія присуджується щороку професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України і вручається у лютому до дня народження видатного українського режисера.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

2. Щороку присуджується лише одна Премія. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у Державному бюджеті України Міністерству культури України (далі - Мінкультури).

3. На здобуття Премії висувається театральна постановка, прем’єра якої відбулася протягом року, що передує року, в якому присуджується Премія.

4. Премія присуджується режисерам (далі - претенденти) за театральну постановку за такими критеріями:

художній пошук;

новаторський характер;

європейський контекст;

сценічний експеримент.

5. На здобуття Премії не висуваються театральні постановки, які вже були відзначені Премією.

6. Премія не присуджується повторно.

7. Премія не присуджується посмертно.

8. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється Комітет з присудження премії імені Леся Курбаса (далі - Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури з числа провідних театральних режисерів, мистецтвознавців і журналістів, які досліджують і висвітлюють здобутки театрального мистецтва України. Кількісний склад Комітету повинен налічувати не менше ніж 5, але не більше ніж 11 осіб.

Пропозиції до персонального складу Комітету можуть вносити театри усіх форм власності, Національна спілка театральних діячів України, інші творчі спілки, а також громадські об’єднання, які здійснюють свою діяльність в галузі театрального мистецтва, Національна академія мистецтв України, вищі навчальні заклади сфери культури.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5. Комітет очолює голова, який має одного заступника.

Строк повноважень Комітету становить три роки. У разі необхідності до персонального складу Комітету можуть вноситися зміни.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

7. Комітет відповідно до покладених на нього завдань здійснює відбір претендентів та приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

8. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює приймання документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

забезпечує виконання доручень голови Комітету;

веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

ІІІ. Порядок подання матеріалів щодо претендентів на здобуття Премії

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

Висування театральних постановок на здобуття Премії проводиться з 30 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія.

2. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться театрами усіх форм власності, Національною спілкою театральних діячів України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі театрального мистецтва, Національною академією мистецтв, вищими навчальними закладами культури і мистецтва.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

3. На здобуття Премії до 30 грудня року, який передує року, в якому присуджується Премія, подаються такі документи:

клопотання про присудження Премії за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;

письмова згода претендента на висування його театральної постановки  на здобуття Премії та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку);

творча характеристика претендента за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копії документів про освіту;

цифровий відеозапис театральної постановки, що висувається на здобуття Премії, фото, друкована продукція;

ксерокопії публікацій, відгуків у засобах масової інформації на представлену театральну постановку (за наявності).

4. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини їх повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

ІV. Порядок проведення конкурсу

1. Комітет до 20 лютого року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреата Премії.

2. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається Комітетом шляхом таємного голосування.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосували більше ніж половина присутніх на засіданні членів Комітету.

3. Організація і проведення таємного голосування покладаються на лічильну комісію, яка обирається у складі 3 осіб із числа членів Комітету відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Лічильна комісія обирає відкритим голосуванням зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії, про що складається протокол.

Під час роботи лічильної комісії голова лічильної комісії не переобирається.

4. Голова лічильної комісії організовує роботу лічильної комісії, проводить голосування та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

Секретар лічильної комісії здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування, організовує оформлення та ведення протоколів лічильної комісії, зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.

5. Бюлетені для таємного голосування готуються відповідальним секретарем Комітету в кількості, що не перевищує загальну кількість членів Комітету.

6. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

перевіряє підготовлені для таємного голосування бюлетені;

проставляє на бюлетенях підписи усіх членів комісії;

запечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

7. Бюлетень для таємного голосування видається під особистий підпис кожному члену Комітету, присутньому на засіданні. На невикористаних бюлетенях робиться напис «невикористаний».

8. Заповнення бюлетенів проводиться членами Комітету без використання кабін для голосування.

Голосування здійснюється шляхом проставляння у бюлетені проти прізвища претендента позначки «+» або «не підтримую жодного претендента».

9. Вважаються недійсними бюлетені:

в яких зроблено більше однієї позначки або не зроблено жодної;

які мають виправлення, закреслення, написи;

у яких відсутні підписи членів лічильної комісії.

10. Результати таємного голосування та підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії та затверджується головою Комітету.

Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу засідання Комітету. Протокол лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу засідання Комітету.

11. У разі якщо в результаті голосування жоден твір претендента не набрав більшості голосів, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

У бюлетень для повторного таємного голосування включаються твори двох претендентів, які одержали найбільшу кількість голосів під час першого голосування. Голосування може проводитися не більше трьох разів.

Якщо за результатами повторного таємного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

12. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії пропонується або бере участь твір близької особи (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх етапів Конкурсу.

13. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

14. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та відповідальним секретарем.

15. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Леся Курбаса, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

16. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

V. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Диплом лауреата підписується Міністром культури та головою Комітету.

2. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

3. Мінкультури забезпечує:

зберігання документів та матеріалів щодо претендентів, які були удостоєні Премії, відповідно до законодавства України;

повернення документів та матеріалів щодо претендентів, які не були удостоєні Премії.

4. Інформація щодо результатів конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління
сценічного і візуального
мистецтваП.М. Білашвгору