Документ z0890-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.01.2019, підстава - z0027-19

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2014  № 681


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2014 р.
за № 890/25667

Про затвердження Положення про орган військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 1044 від 21.12.2018}

Відповідно до частини шостої статті 5, частини четвертої статті 8 Закону України «Про Національну гвардію України» та з метою визначення правових засад організації і порядку діяльності органу військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, його правового статусу, функцій та повноважень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про орган військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16.07.2014  № 681


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2014 р.
за № 890/25667

ПОЛОЖЕННЯ
про орган військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус органу військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

2. Оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України (далі - оперативно-територіальне об'єднання) є основною військово-адміністративною одиницею Національної гвардії України.

Оперативно-територіальне об'єднання створюється в межах чисельності Національної гвардії України і призначене для виконання завдань і функцій, покладених на Національну гвардію України в межах відповідної зони відповідальності (оперативного реагування).

3. Органом військового управління оперативно-територіального об'єднання є територіальне управління Національної гвардії України (далі - територіальне управління НГУ).

Територіальне управління НГУ забезпечує керівництво службово-бойовою, адміністративно-господарською, фінансовою та повсякденною діяльністю з'єднань, військових частин і підрозділів, що входять до складу оперативно-територіального об'єднання.

4. Територіальне управління НГУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію України», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, наказами, директивами, розпорядженнями та дорученнями командувача Національної гвардії України, а також цим Положенням.

ІІ. Завдання та функції територіального управління НГУ

1. Основними завданнями територіального управління НГУ є:

1) забезпечення безпосереднього керівництва з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, що входять до складу оперативно-територіального об'єднання, їх бойової та мобілізаційної готовності, комплектування їх особовим складом, озброєнням, військовою технікою і матеріально-технічними засобами;

2) підготовка всіх видів службово-бойової діяльності підпорядкованих з'єднань, військових частин і підрозділів та координація їх спільних дій під час виконання завдань за призначенням;

3) участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань діяльності Національної гвардії України;

4) організація виконання підпорядкованими з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами завдань, покладених на оперативно-територіальне об'єднання;

5) планування в межах своєї компетенції застосування з'єднань, військових частин і підрозділів, що входять до складу оперативно-територіального об'єднання.

2. Територіальне управління НГУ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує застосування підпорядкованих з'єднань, військових частин і підрозділів до виконання покладених завдань у мирний та воєнний час, під час забезпечення заходів правового режиму надзвичайного, воєнного стану та підготовки і участі у виконанні завдань територіальної оборони в межах визначеної зони відповідальності (оперативного реагування);

{Підпункт 1 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

2) розробляє і подає на затвердження командувачу Національної гвардії України проекти рішень та планів застосування підпорядкованих з'єднань, військових частин і підрозділів у межах визначеної зони відповідальності (оперативного реагування);

3) здійснює підготовку підпорядкованих з'єднань, військових частин та підрозділів до виконання службово-бойових завдань;

4) організовує збір, узагальнення та аналіз даних оперативної обстановки в зоні відповідальності (оперативного реагування) та суміжних регіонах, прогнозує тенденції її розвитку;

5) готує та надає пропозиції до Головного управління Національної гвардії України щодо потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних засобах та іншому майні для виконання покладених на оперативно-територіальне об'єднання завдань;

6) готує та надає пропозиції командувачу Національної гвардії України щодо оптимізації загальної структури та чисельності з'єднань, військових частин та підрозділів оперативно-територіального об'єднання;

7) у межах своєї компетенції керує кадровою роботою та надає пропозиції до Головного управління Національної гвардії України щодо комплектування посад номенклатури командувача Національної гвардії України;

8) організовує виконання заходів щодо призову, прийняття, проходження служби та звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби;

9) організовує виклик та направлення резервістів (призваних військовозобов’язаних, визначених мобілізаційними планами) для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, визначає організацію та порядок проведення;

10) проводить інформаційно-аналітичну роботу в з'єднаннях, військових частинах і підрозділах оперативно-територіального об'єднання, подає до Головного управління Національної гвардії України підсумкові та поточні оперативно-службові (звітно-інформаційні) документи і статистичні звіти;

11) організовує внутрішню службу у підпорядкованих з'єднаннях, військових частинах і підрозділах;

12) здійснює заходи щодо охорони державної таємниці та службової інформації;

13) забезпечує, організовує та здійснює приховане управління з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, технічний захист інформації з обмеженим доступом в територіальному управлінні НГУ, організовує та здійснює функціонування спеціального зв’язку;

{Підпункт 13 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

14) забезпечує в межах компетенції підготовку та проведення заходів міжнародного співробітництва, які проводяться на території підпорядкованих з'єднань, військових частин та підрозділів;

15) аналізує суспільно-політичну обстановку в зоні відповідальності (оперативного реагування) та організовує проведення заходів протидії їх негативному інформаційно-психологічному впливу на морально-психологічний стан особового складу;

16) організовує роботу з особовим складом щодо морально-психологічного забезпечення підтримання належного рівня бойової готовності, бойової та спеціальної підготовки виконання службово-бойових завдань, зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень;

17) забезпечує соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

18) забезпечує розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання, виявлення і протидії корупції в діяльності територіального управління НГУ, з’єднань, військових частин та підрозділів оперативно-територіального об’єднання;

{Підпункт 18 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

19) забезпечує в межах своєї компетенції розгляд заяв і звернень, що надійшли до територіального управління НГУ;

20) організовує та здійснює виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

21) організовує всебічне забезпечення підпорядкованих з'єднань, військових частин і підрозділів озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами, здійснює контроль за їх використанням та збереженістю, планує військові перевезення;

22) здійснює перерозподіл матеріально-технічних засобів та іншого майна між з'єднаннями, військовими частинами та підрозділами в межах оперативно-територіального об'єднання;

23) організовує, контролює та сприяє виконанню в підпорядкованих з'єднаннях, військових частинах та підрозділах вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

24) забезпечує суворе дотримання фінансової дисципліни, економне та доцільне витрачання коштів, організацію фінансового контролю, організацію бухгалтерського обліку в підпорядкованих з'єднаннях, військових частинах і підрозділах;

25) організовує належну експлуатацію, своєчасний ремонт жилих і нежилих будинків, водопровідно-каналізаційних мереж і споруд, своєчасну підготовку їх до зими, а також казарменого інвентарю й меблів, утримання в належному стані території, на якій розквартировані з'єднання, військові частини і підрозділи оперативно-територіального об'єднання;

26) організовує розквартирування підпорядкованих військових частин у місцях постійної та тимчасової дислокації, забезпечення їх комунальними послугами, паливом, обладнанням, будівельними матеріалами, меблями, інвентарем та проведення контролю за використанням й утриманням основних фондів, земель військових містечок;

{Підпункт 26 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

27) здійснює облік військовослужбовців і працівників підпорядкованих військових частин, які потребують поліпшення житлових умов, а також контролює дотримання вимог чинного законодавства з питань квартирного обліку;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 27 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

28) організовує створення здорових умов служби і побуту, виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 28 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

29) організовує та здійснює виконання заходів психологічного забезпечення в підпорядкованих з’єднаннях, військових частинах і підрозділах;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 29 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

30) організовує, контролює та сприяє виконанню в підпорядкованих з’єднаннях, військових частинах і підрозділах вимог законодавства у сфері охорони праці та забезпечення безпечних умов під час роботи на засобах підвищеної небезпеки.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 30 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

3. Територіальне управління НГУ виконує покладені на нього завдання у взаємодії з правоохоронними органами, Збройними Силами України, Управлінням державної охорони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами державної влади, громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також спільно з адміністрацією та режимними органами об’єктів, що охороняються, та населенням.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності оперативно-територіального об'єднання. Обов'язки та права начальника територіального управління НГУ

1. Безпосереднє керівництво оперативно-територіальним об'єднанням та його органом військового управління здійснюється начальником територіального управління НГУ.

Начальник територіального управління НГУ призначається на посаду за погодженням з Президентом України і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України.

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

Начальник територіального управління НГУ підпорядковується командувачеві Національної гвардії України та його заступникам. Він є прямим начальником для військовослужбовців і працівників з'єднань та військових частин і підрозділів оперативно-територіального об'єднання.

2. Начальник територіального управління НГУ відповідає за бойову та мобілізаційну готовність територіального управління НГУ, підпорядкованих з’єднань, військових частин і підрозділів, успішне виконання ними службово-бойових завдань, завдань з територіальної оборони, за бойову та спеціальну підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, медичне забезпечення, внутрішній порядок, стан і збереження зброї, боєприпасів, військової техніки, пального та інших матеріальних засобів, стан фінансового господарства, всебічне забезпечення, стан пожежної та екологічної безпеки, ужиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

3. Начальник територіального управління НГУ користується дисциплінарними правами командира дивізії.

Начальник територіального управління НГУ в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

Начальник територіального управління НГУ має першого заступника та заступників і розподіляє обов'язки між ними.

4. Начальник територіального управління НГУ в межах своєї компетенції:

1) здійснює безпосереднє військове керівництво територіальним управлінням НГУ, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами оперативно-територіального об'єднання, організовує виконання покладених на них завдань;

2) організовує і контролює виконання заходів щодо підготовки територіального управління НГУ, підпорядкованих з'єднань, військових частин і підрозділів, підтримання їх у постійній бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування особовим складом, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на оперативно-територіальне об'єднання;

3) здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці в територіальному управлінні НГУ;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктотм 3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

4) надає командувачу Національної гвардії України пропозиції щодо внесення змін до загальної структури та чисельності територіального управління НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів оперативно-територіального об'єднання;

5) здійснює керівництво роботою з особовим складом щодо підтримання належного рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни, відповідає за якість її організації, спрямованість та результативність;

6) організовує та проводить роботу з підбору, розстановки та проходження служби військовослужбовцями, резервістами та працівниками територіального управління НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів оперативно-територіального об'єднання, призначає їх на посади та звільняє з посад, за винятком посад номенклатури командувача Національної гвардії України;

7) у встановленому порядку здійснює роботу з прийняття на державну службу на посади державних службовців, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, видає накази по особовому складу з питань проходження державної служби;

8) здійснює заохочення військовослужбовців відповідно до чинного законодавства та надає пропозиції командувачу Національної гвардії України щодо заохочення військовослужбовців та працівників територіального управління НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів оперативно-територіального об'єднання;

9) організовує і контролює проведення заходів міжнародного співробітництва, які проводяться на території підпорядкованих з'єднань, військових частин і підрозділів;

10) сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

11) забезпечує дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 11 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

12) забезпечує виконання керівних документів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознаками статі та сексуальним домаганням;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 12 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

13) створює умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 13 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

14) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності територіального управління НГУ і здійснює відповідні антикорупційні заходи;

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 14 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

15) контролює дотримання особовим складом оперативно-територіального об’єднання обмежень і заборон, установлених антикорупційним законом України.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 15 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

5. Територіальне управління НГУ має право в установленому порядку одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на оперативно-територіальне об'єднання завдань, а також за погодженням з відповідними керівниками скликати за участю представників органів виконавчої влади наради з питань, що належать до його компетенції.

ІV. Організаційно-штатна структура територіального управління НГУ

1. Структура територіального управління НГУ затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

2. Штат територіального управління НГУ, а також зміни до нього затверджує командувач Національної гвардії України.

3. До складу оперативно-територіального об'єднання входять: орган військового управління, з'єднання, військові частини і підрозділи, що дислокуються в межах визначеної зони відповідальності (оперативного реагування), крім з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ, що безпосередньо підпорядковуються Головному управлінню Національної гвардії України.

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення територіального управління НГУ

1. Фінансування діяльності територіального управління НГУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.

2. Територіальне управління НГУ є юридичною особою, реєстрація якої здійснюється в установленому законодавством порядку, має печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та банківських установах.

{Пункт 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

3. Територіальне управління НГУ укладає договори відповідно до чинного законодавства України.

4. За територіальним управлінням НГУ з метою забезпечення його діяльності та якісного виконання покладених на нього завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, передавальні пристрої, усі види озброєння, військова техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв’язку.

5. Матеріально-технічне забезпечення територіального управління НГУ здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України та іншими органами виконавчої влади через відповідні військові частини Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

{Пункт 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1044 від 21.12.2018}

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенантС.Т. Полтораквгору